งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 รายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 เรื่องการ จัดทำงบต้นทุนการผลิต สาขาการบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 รายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 เรื่องการ จัดทำงบต้นทุนการผลิต สาขาการบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 รายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 เรื่องการ จัดทำงบต้นทุนการผลิต สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต โดยใช้ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียจาก YOUTUBE.COM ผู้วิจัย นางสาวอาภรณ์ เทียนทอง สังกัด วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเก็ต บทความ วิจัย

2 ปัญหาการวิจัย  ผู้วิจัยต้องการหาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 รายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 เรื่องการ จัดทำงบต้นทุนการผลิต สาขาการ บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต โดย ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ มัลติมีเดียจาก Youtube.com

3 วัตถุประสงค์  เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน เรื่องกระบวนการจัดทำงบต้นทุนการ ผลิต

4 ผังสรุปสำคัญ  ประชากร นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ห้อง กบ.2/1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 15 คน  กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 15 คน  กรอบแนวคิดในการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ก่อน และหลังใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่องการจัดทำงบต้นทุนการผลิต ในรายวิชาการ บัญชีต้นทุน 1

5 ผังสรุปสำคัญ  เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล - สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเว็บไซต์ Youtube.com เรื่องการ จัดทำงบต้นทุนการผลิต - แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิจัย  - ค่าร้อยละ  - ค่าสถิติหาค่าความก้าวหน้า ( D )  - ค่า T – Test แบบ Paired Samples T - Test

6 ตารางเปรียบเทียบค่าคะแนนก่อน - หลังใช้สื่อคอมพิวเตอร์จาก Youtube.com ของนักศึกษา ลำดั บ ชื่อ - นามสกุล ค่าคะแนน สอบก่อนใช้ สื่อ Youtube.co m ค่าคะแนนสอบ หลังใช้สื่อ Youtube.co m ค่า ความก้าวห น้า ( D ) 1. นส. สุนิสาบำรุง 47 3 2. นส. จันจิราทิพย์พิทักษ์ 58 3 3. นส. ทิพวรรณแซ่ตัน 25 3 4. นส. รัตติกาลศรีสุขใส 69 3 5. นส. ลีลานุชวิริยะ 35 3 6. นส. วีณารอดภัย 36 3 7. นส. แจทแคทเปรมประเสริฐ 26 4 8. นส. วรนิษฐาด่านยุทธพลชัย 14 3 9. นายปิยะชัยไชยสีหา 14 3 10. นส. ปลื้มฤทัยพิเศษสินธ์ 37 4 11. นส. นวพรสมบูรณ์ 58 3 12. นส. ศีรีรัตน์ชูวงศ์ 35 2 13. นส. กมลรัตน์กาญจนวิวิญ 79 2 14. นส. บุษบงกชคำวิเศษณ์ 37 4 15. นส. อนุษราจุปะมัตตัง 37 4 เฉลี่ย 3.406.47 3.13

7 ตาราง เปรียบเทียบความแตกต่างของสัมฤทธิ์ทางการ เรียนก่อนและหลังใช้สื่อคอมพิวเตอร์จาก Youtube.com ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ผลสั มฤท ธิ์ NMea n SDt ก่อน ใช้สื่อ 153.401.7216.88 ** หลัง ใช้สื่อ 156.471.64

8 สรุปผลการวิจัย  จากการอ่านค่าคะแนน ก่อน - หลัง การใช้ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และตารางการเปรียบเทียบ จากการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจาก Youtube.com แล้วนั้น ผลจากการวิจัยพบว่านักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ห้อง กบ.2/1 สาขาการบัญชีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่อง กระบวนการจัดทำงบต้นทุนการผลิตหลังการใช้ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนการใช้สื่ออย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 รายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 เรื่องการ จัดทำงบต้นทุนการผลิต สาขาการบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google