งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 รายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 เรื่องการ จัดทำงบต้นทุนการผลิต สาขาการบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 รายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 เรื่องการ จัดทำงบต้นทุนการผลิต สาขาการบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 รายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 เรื่องการ จัดทำงบต้นทุนการผลิต สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต โดยใช้ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียจาก YOUTUBE.COM ผู้วิจัย นางสาวอาภรณ์ เทียนทอง สังกัด วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเก็ต บทความ วิจัย

2 ปัญหาการวิจัย  ผู้วิจัยต้องการหาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 รายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 เรื่องการ จัดทำงบต้นทุนการผลิต สาขาการ บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต โดย ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ มัลติมีเดียจาก Youtube.com

3 วัตถุประสงค์  เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน เรื่องกระบวนการจัดทำงบต้นทุนการ ผลิต

4 ผังสรุปสำคัญ  ประชากร นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ห้อง กบ.2/1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 15 คน  กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 15 คน  กรอบแนวคิดในการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ก่อน และหลังใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่องการจัดทำงบต้นทุนการผลิต ในรายวิชาการ บัญชีต้นทุน 1

5 ผังสรุปสำคัญ  เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล - สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเว็บไซต์ Youtube.com เรื่องการ จัดทำงบต้นทุนการผลิต - แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิจัย  - ค่าร้อยละ  - ค่าสถิติหาค่าความก้าวหน้า ( D )  - ค่า T – Test แบบ Paired Samples T - Test

6 ตารางเปรียบเทียบค่าคะแนนก่อน - หลังใช้สื่อคอมพิวเตอร์จาก Youtube.com ของนักศึกษา ลำดั บ ชื่อ - นามสกุล ค่าคะแนน สอบก่อนใช้ สื่อ Youtube.co m ค่าคะแนนสอบ หลังใช้สื่อ Youtube.co m ค่า ความก้าวห น้า ( D ) 1. นส. สุนิสาบำรุง นส. จันจิราทิพย์พิทักษ์ นส. ทิพวรรณแซ่ตัน นส. รัตติกาลศรีสุขใส นส. ลีลานุชวิริยะ นส. วีณารอดภัย นส. แจทแคทเปรมประเสริฐ นส. วรนิษฐาด่านยุทธพลชัย นายปิยะชัยไชยสีหา นส. ปลื้มฤทัยพิเศษสินธ์ นส. นวพรสมบูรณ์ นส. ศีรีรัตน์ชูวงศ์ นส. กมลรัตน์กาญจนวิวิญ นส. บุษบงกชคำวิเศษณ์ นส. อนุษราจุปะมัตตัง 37 4 เฉลี่ย

7 ตาราง เปรียบเทียบความแตกต่างของสัมฤทธิ์ทางการ เรียนก่อนและหลังใช้สื่อคอมพิวเตอร์จาก Youtube.com ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ผลสั มฤท ธิ์ NMea n SDt ก่อน ใช้สื่อ ** หลัง ใช้สื่อ

8 สรุปผลการวิจัย  จากการอ่านค่าคะแนน ก่อน - หลัง การใช้ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และตารางการเปรียบเทียบ จากการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจาก Youtube.com แล้วนั้น ผลจากการวิจัยพบว่านักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ห้อง กบ.2/1 สาขาการบัญชีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่อง กระบวนการจัดทำงบต้นทุนการผลิตหลังการใช้ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนการใช้สื่ออย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 รายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 เรื่องการ จัดทำงบต้นทุนการผลิต สาขาการบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google