งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ Child and Adolescent Mental Health Rajanagarindra Institute (CAMRI) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ Child and Adolescent Mental Health Rajanagarindra Institute (CAMRI) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ Child and Adolescent Mental Health Rajanagarindra Institute (CAMRI) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

2 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ Child and Adolescent Mental Health Rajanagarindra Institute (CAMRI) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

3 กระบวนการ ดำเนินงาน ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนอย่าง เป็นระบบ มีขั้นตอน ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วม ของบุคลากรทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องทั้งภายในและ นอกสถานศึกษา มีวิธีการ เครื่องมือที่มีมาตรฐาน คุณภาพและมีหลักฐาน การทำงานที่ตรวจสอบได้ ระบบดูแลการช่วยเหลือ นักเรียน

4 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ Child and Adolescent Mental Health Rajanagarindra Institute (CAMRI) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กระบวนการและ ขั้นตอนของ ระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน 1. รู้จักนักเรียน รายบุคคล อาการ / พฤติกรรม ดีขึ้น 5. ส่ง ต่อ ไม่ดี ขึ้น 3. ส่งเสริ ม 2. คัดกรอง นักเรียน เสี่ยง 4. ป้องกัน / ช่วยเหลือ ปกติ มีปัญหา

5 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การรับรู้ข้อมูลด้านต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับนักเรียน อย่าง ครบถ้วน เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ มิใช่การใช้ความรู้สึกหรือการคาด เดา ได้แก่ ด้านความสามารถ ( การเรียน, ความสามารถอื่นๆ ) ด้านสุขภาพ ( ร่างกาย, จิตใจ, พฤติกรรม ) ด้านครอบครัว ( เศรษฐานะ, การ คุ้มครองนักเรียน ) ด้านยาเสพติด ด้านความปลอดภัย ด้านอื่นๆ เช่น ด้านเพศ ด้านการ เล่นเกม เป็นต้น

6 วิธีการและเครื่องมือในการ รู้จักนักเรียน  ระเบียนสะสม  แบบประเมินจุดแข็งและ จุดอ่อน (Strengths and Difficulties Questionnaire)  การเยี่ยมบ้าน  อื่นๆ

7 พัฒนาโดย Robert Goodman กรมสุขภาพจิตได้เพิ่มขั้นตอนการ แปลและศึกษาค่าเกณฑ์เฉลี่ยใน เด็กไทย จำนวน 25 ข้อคำถาม แบ่ง หมวดพฤติกรรม ได้แก่  พฤติกรรมเกเร  พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง  ปัญหาทางอารมณ์  ปัญหาความสัมพันธ์กับ เพื่อน  พฤติกรรมสัมพันธภาพทาง สังคม แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน (Strengths and Difficulties Questionnaire)

8 การคัดกรอง การคัดกรอง เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้ จากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และนำมา จำแนกตามเกณฑ์การคัดกรอง กลุ่มปกติ นักเรียนไม่มี พฤติกรรม ที่เป็นปัญหาและ ส่งผลกระทบต่อ ชีวิตประจำวัน คัดกรอง ข้อมูลนักเรียนเป็น รายบุคคล กลุ่มมีปัญหา นักเรียนที่มี พฤติกรรมปัญหา ชัดเจน มี ผลกระทบต่อวิถี ชีวิตประจำวัน ทั้ง ต่อตนเองและ สังคม กลุ่มเสี่ยง นักเรียนที่มี พฤติกรรม เบี่ยงเบนไปจาก ปกติ เช่น เก็บตัว การแสดงออกเกิน ขอบเขต ทดลอง สิ่งเสพติด ผลการ เรียนเปลี่ยนแปลง ในทางลบ เป็นต้น

9 การพัฒนาส่งเสริม นักเรียน เป็นการสนับสนุนให้ นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา อย่างเต็มศักยภาพ มีความ ภาคภูมิใจในตนเองในด้านต่างๆ มีกิจกรรมหลักสำคัญ คือ  การจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom)  การจัดประชุม ผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)

10 การป้องกันและแก้ไข ปัญหา เป็นกระบวนการใช้ เทคนิค ทักษะต่างๆ ใน การป้องกันและแก้ไข ปัญหา ถือเป็นการ ช่วยเหลือนักเรียน ในกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมี ปัญหา เพื่อ ป้องกัน แก้ไขไม่ให้ ปัญหานั้นซับซ้อนยิ่งขึ้น

11 การช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา  การให้การปรึกษาเบื้องต้น  การปรับพฤติกรรมด้วยกิจกรรมใน ชั้นเรียน  เพื่อนช่วยเพื่อน  การสื่อสารกับผู้ปกครอง  การจัดกิจกรรมซ่อมเสริม  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน  อื่นๆ เช่น Case Conference, Youth counselor

12 การส่งต่อ กรณีที่บางปัญหามี ความยุ่งยากซับซ้อน หรือช่วยเหลือแล้ว นักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดี ขึ้น ควรดำเนินการส่ง ต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านต่อไป  การส่งต่อภายใน  การส่งต่อภายนอก

13 การเชื่อมโยงการดำเนินงาน บริการสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน และวัยรุ่น ระหว่างสถานศึกษาและสถาน บริการสาธารณสุข (OHOS : One Hospital One School) สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ Child and Adolescent Mental Health Rajanagarindra Institute (CAMRI) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

14 การเชื่อมโยงการดำเนินงานบริการสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน และวัยรุ่น ระหว่างสถานศึกษาและสถานบริการสาธารณสุข (OHOS : One Hospital One School) โรงเรียนโรงเรียน 1.รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล 2.คัดกรอง(SDQ) 3.ส่งเสริมพัฒนา 4.ป้องกันแก้ไข 5.ส่งต่อ YC Friend Corner ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง สาธารณสุขสาธารณสุข ศึกษาธิการศึกษาธิการ จัดบริการ คลินิกวัยรุ่น ระบบส่งต่อ โครงสร้าง อัตรากำลัง พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา จัดบริการ คลินิกวัยรุ่น ระบบส่งต่อ โครงสร้าง อัตรากำลัง พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา

15 ผู้ปกครอง สาธารณสุข สถานศึกษา ให้ข้อมูล นักเรียน รายบุคคล ร่วม ส่งเสริม พัฒนาและ ดูแล ช่วยเหลือ นักเรียน ปกติ รู้จักนักเรียนรายบุคคล คัดกรองนักเรียน เสี่ยง / มี ปัญหา ส่งเสริ ม ป้องกัน / ช่วยเหลือ อาการ / พฤติกรรม ส่งต่อ ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน ให้การปรึกษา / สนับสนุนเครื่องมือ รู้จักนักเรียน รายบุคคล ให้การปรึกษา / สนับสนุนเครื่องมือ คัดกรองนักเรียน ให้การปรึกษา / ร่วม กิจกรรม ส่งเสริม ป้องกัน และ ช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ครูที่ปรึกษา ให้การปรึกษา และ ร่วมประชุมปรึกษา รายกรณี ในกรณีปัญหา ยุ่งยากซับซ้อน รับการส่งต่อ และ บำบัดรักษา แนวทางการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือ นักเรียนของคู่เครือข่าย

16


ดาวน์โหลด ppt ระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ Child and Adolescent Mental Health Rajanagarindra Institute (CAMRI) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google