งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาพฤติกรรม นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียน วัฒนาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2546 โดยใช้แบบประเมิน ตนเอง (SDQ) ชื่อเรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาพฤติกรรม นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียน วัฒนาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2546 โดยใช้แบบประเมิน ตนเอง (SDQ) ชื่อเรื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การศึกษาพฤติกรรม นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียน วัฒนาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2546 โดยใช้แบบประเมิน ตนเอง (SDQ) ชื่อเรื่อง

3 จุดประสงค์ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ นักเรียนโดยใช้แบบประเมิน ตนเอง (SDQ) 2. เพื่อคัดกรองพฤติกรรม นักเรียนเป็นกลุ่มปกติ กลุ่ม เสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา

4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีผลการศึกษา พฤติกรรมนักเรียนด้านต่างๆ สามารถคัดกรองพฤติกรรม นักเรียนเป็นกลุ่มปกติ กลุ่ม เสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา เพื่อ ดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

5 ขอบเขตการวิจัย กลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 263 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 269 คน โรงเรียนวัฒนา วิทยาลัย ปีการศึกษา 2546 ตัวแปรต้น พฤติกรรม นักเรียน ตัวแปรตาม ผลการคัดกรอง พฤติกรรมนักเรียน ตัวแปรอิสระ แบบประเมิน ตนเอง (SDQ)

6 นิยามศัพท์เฉพาะ พฤติกรรมนักเรียน หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติในช่วง 6 เดือนก่อนการประเมิน ซึ่งแบ่ง ออกเป็นกลุ่มพฤติกรรม 5 ด้าน ได้แก่ 1. พฤติกรรมด้านอารมณ์ 2. พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง / สมาธิสั้น 3. พฤติกรรมเกเร / ความประพฤติ 4. พฤติกรรมด้านความสัมพันธ์ กับเพื่อน 5. พฤติกรรมด้านสัมพันธภาพ ทางสังคม

7 แบบประเมินตนเอง (SDQ) เป็นแบบประเมินของสำนักพัฒนา สุขภาพจิต กรม สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขพัฒนา จาก The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) เป็นเครื่องมือที่ผ่านการวิจัยแล้วว่ามี ประสิทธิภาพในการ คัดกรองปัญหาเด็ก ได้ดี สามารถช่วยเหลือครูในด้านการคัด กรองปัญหาและให้การช่วยเหลือเบื้องต้น แก่นักเรียน แบบประเมินตนเอง (SDQ) เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4 - 16 ปี

8 ตารางแสดงร้อยละของผลการประเมิน ประเมินตนเอง (SDQ) ฉบับนักเรียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

9 ตารางแสดงร้อยละของผลการประเมิน ประเมินตนเอง (SDQ) ฉบับผู้ปกครอง ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

10 ตารางแสดงร้อยละของผลการประเมิน ประเมินตนเอง (SDQ) ฉบับครูของ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

11 ตารางแสดงร้อยละของผลการประเมิน ประเมินตนเอง (SDQ) ฉบับนักเรียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

12 ตารางแสดงร้อยละของผลการประเมิน ประเมินตนเอง (SDQ) ฉบับผู้ปกครอง ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

13 ตารางแสดงร้อยละของผลการประเมิน ประเมินตนเอง (SDQ) ฉบับครูของ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

14 9. ข้อเสนอแนะ 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 1. ควรปรับปรุงวิธีการตรวจแบบประเมิน เพื่อให้ใช้เวลาน้อยลงเนื่องจากการตรวจ แบบประเมินด้วยมือกับจำนวนนักเรียนมากๆ ทำให้ผลที่รับช้าเกินไป 2.. เมื่อได้ดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม เสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา ควรมีการประเมิน พฤติกรรมซ้ำเพื่อดูความเปลี่ยนแปลง 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 1. ควรนำผลจากการวิจัยในครั้งไปทำวิจัย ต่อเพื่อช่วยเหลือเด็กในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมี ปัญหา


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาพฤติกรรม นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียน วัฒนาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2546 โดยใช้แบบประเมิน ตนเอง (SDQ) ชื่อเรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google