งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมและ ป้องกัน ปัญหานักเรียน (กิจกรรมโฮมรูม) ดร.ปรเมษฐ์ โมลี เครื่องมือ,บันทึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมและ ป้องกัน ปัญหานักเรียน (กิจกรรมโฮมรูม) ดร.ปรเมษฐ์ โมลี เครื่องมือ,บันทึก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมและ ป้องกัน ปัญหานักเรียน (กิจกรรมโฮมรูม) ดร.ปรเมษฐ์ โมลี เครื่องมือ,บันทึก

2 HOME ROOM เป็นกิจกรรมที่ครูที่ปรึกษาและนักเรียน สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และครูจะ ได้ใช้ความสัมพันธ์นั้นปูทางไปสู่การ เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตให้กับ นักเรียนเพื่อเป็นการปรับตัวต่อ สิ่งแวดล้อม ดร.ปรเมษฐ์ โมลี

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ครูที่ปรึกษารู้จักและคุ้นเคยกับ นักเรียนเป็นรายบุคคล 2. เพื่อให้ครูที่ปรึกษาสามารถส่งเสริมและ พัฒนาความสามารถของ นักเรียนเป็นรายบุคคล 3. เพื่อให้ครูที่ปรึกษาจัดกิจกรรมกลุ่มในการ ป้องกันแก้ไขและ พัฒนานักเรียน 4. เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต และทักษะทาง สังคมให้กับนักเรียน ดร.ปรเมษฐ์ โมลี

4 วิธีดำเนินการ 1. กำหนดหัวข้อในการจัด กิจกรรมโอมรูม - ครูที่ปรึกษากำหนดให้ เหมาะสมกับสภาพของ นักเรียน - ระดับชั้นกำหนด - สำรวจความต้องการของ นักเรียน 2. กำหนดวัตถุประสงค์ 3. กำหนดกิจกรรม 4. ดำเนินการจัดกิจกรรม 5. บันทึกลงในสมุด บันทึกโฮมรูม ดร.ปรเมษฐ์ โมลี

5 ตัวอย่างหัวข้อ กิจกรรมโฮมรูม ฉันคือใคร เป้าหมายชีวิตของฉัน สิ่งที่ฉันภาคภูมิใจ ครอบครัวของฉัน อาชีพที่ฉันใฝ่ฝัน ครั้งหนึ่งในชีวิต เพื่อนที่รู้ใจ โล่ชีวิต ตราประจำตัวฯลฯ *ใจเขาใจเรา * การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น * มารยาทที่มีเสน่ห์ * คุณลักษณะที่พึงประสงค์ * เพื่อนช่วยเพื่อน * เรียนรู้ชีวิต พิษภัยสังคม * ห้องเรียนน่าอยู่ * โรงเรียนของเรา * ชุมชนของเรา ฯลฯ ดร.ปรเมษฐ์ โมลี

6 ตัวอย่างหัวข้อกิจกรรมโฮมรูม - อ่านทุกวันสร้างสรรค์ปัญญา - การตัดสินใจและแก้ไข ปัญหา - สื่อสารดีมีคุณ - การจัดการความเครียด - รักและเห็นคุณค่าในตนเอง - พลังชีวิต - การสร้างแรงจูงใจ - การควบคุมอารมณ์ ตนเอง - ทักษะการปฏิเสธ - เอดส์มหันตภัยใกล้ตัว - วัยรุ่น วัยใส - สิทธิเด็ก - การเตรียมตัวสอบ - การสอบสัมภาษณ์ - อาชีพอิสระ - แนวทางสู่อนาคต ฯลฯ ดร.ปรเมษฐ์ โมลี

7

8 ปัญหาและความต้องการของนักเรียน โดยการสำรวจ สังเกต และประเมินผลการ จัดกิจกรรม ปัญหาและความต้องการ ของนักเรียน โดยการสำรวจ สังเกต และ ประเมินผล การจัดกิจกรรม 1 ดร.ปรเมษฐ์ โมลี

9 ปัญหาและความต้องการของนักเรียน โดยการสำรวจ สังเกต และประเมินผลการ จัดกิจกรรม กิจกรรมต่าง ๆ ในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน เช่น การ จัดทำระเบียนสะสม และ SDQ การสัมภาษณ์ การ เยี่ยมบ้าน การให้คำปรึกษา กิจกรรมในการแก้ปัญหา 2 ดร.ปรเมษฐ์ โมลี

10 ปัญหาและความต้องการของนักเรียน โดยการสำรวจ สังเกต และประเมินผลการ จัดกิจกรรม เครื่องมือในการจัดกิจกรรม โฮมรูม  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม PL  กระบวนการกลุ่ม 3 ดร.ปรเมษฐ์ โมลี

11 ประสบการณ์ สะท้อน,อภิป ราย ความคิดรวบยอด ประยุกต์ PL participatory Learning การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ดร.ปรเมษฐ์ โมลี

12 กระบวนการกลุ่ม จับคู่ กลุ่ม 3 คน กำหนดเป็นผู้พูด,ผู้ฟัง และผู้สังเกตการณ์ กลุ่ม 4 คน ดร.ปรเมษฐ์ โมลี

13 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ มีส่วนร่วม Participatory Learning ยึดสมาชิกเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ดร.ปรเมษฐ์ โมลี

14 ความต้องการของวัยรุ่น การยอมรับ ชื่นชม แสดงความสามารถ ปลดปล่อยความคิดอย่างอิสระ ต้องการสนับสนุนให้เกิดความ เชื่อมั่น ดร.ปรเมษฐ์ โมลี

15 สอนอย่างไรให้ได้ใจวัยรุ่น สนุกในการเรียนรู้ เร้าให้เกิดความเชื่อมั่นและเกิดความ ภาคภูมิใจ เปิดโอกาสให้ซักถาม ให้ความสนใจและยอมรับ ไม่เน้นคาดหวังหรือแข่งขัน ให้เกิดความรู้สึกว่าเรียนรู้ไม่ยากอย่างที่คิด ให้กำลังใจเป็นระยะ ๆ ดร.ปรเมษฐ์ โมลี

16 สังเกตวัยรุ่นเป็นทุนการสอน ใจลอย ขาดสมาธิ อยากได้รับความสนใจ โกรธง่าย หงุดหงิด พฤติกรรมเปลี่ยนไป ซึมเศร้า เก็บตัว ดร.ปรเมษฐ์ โมลี

17 หลุมพลางที่ควรระวัง เปรียบเทียบศิษย์ คาดหวัง เคี่ยวเข็ญ ประชด ตักเตือน ติเตียน สั่งสอน ตีตรา ตัดสิน ปรามาส สอบสวน ซักไซ้ ดร.ปรเมษฐ์ โมลี

18 หัวใจในการถ่ายทอดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้อย่างมี ความสุข สร้างให้เกิดความภาคภูมิใจใน ตนเอง สรรค์สร้างกำลังใจ ให้อิสระทาง ความคิด และจินตนาการ ดร.ปรเมษฐ์ โมลี

19 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1.คู่มือจัดกิจกรรมโฮมรูม 2.แบบบันทึกผลการจัด กิจกรรม 3.แบบสำรวจความต้องการ โฮมรูมและแบบประเมิน กิจกรรมโฮมรูม ดร.ปรเมษฐ์ โมลี

20


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมและ ป้องกัน ปัญหานักเรียน (กิจกรรมโฮมรูม) ดร.ปรเมษฐ์ โมลี เครื่องมือ,บันทึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google