งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page 1 การบริการวิกฤตสุขภาพจิตและ การปฏิบัติงานทีม MCATT และ บทบาทหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page 1 การบริการวิกฤตสุขภาพจิตและ การปฏิบัติงานทีม MCATT และ บทบาทหน้าที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page 1 การบริการวิกฤตสุขภาพจิตและ การปฏิบัติงานทีม MCATT และ บทบาทหน้าที่

2 Page 2 MCATT (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team) หมายถึง ทีมสหวิชาชีพที่ให้การ ช่วยเหลือด้านจิตใจผู้ประสบภาวะ วิกฤต ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานด้านสุขภาพจิตและผู้ ที่เกี่ยวข้อง

3 Page 3 การบริการวิกฤต สุขภาพจิต ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต Mental Health Crisis Center: MCC

4 Page 4 นโยบายของรัฐบาล 2 P Preparaton Prevention 2 R Response Recovery

5 Page 5 โดยบูรณาการกับ...... ทีม DMAT ( DISASTER MEDICAL ASSISTANT TEAM) ทีม MERT (Medical Emergency Response Team) ทีม PHER (Public Health Emergency Response Team) Surveillance Rapid Response Team) ทีม SRRT ( Surveillance Rapid Response Team) ทีม EMS (Emergency Medical Service TEAM) นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีทีม MCATT ทุกอำเภอ

6 Page 6 โครงสร้างและองค์ประกอบ ทีม MCATT ทีม MCATT ระดับกรม สุขภาพจิต ทีม MCATT ระดับ จังหวัด ทีม MCATT ระดับ อำเภอ

7 Page 7 มาตรฐานทีม 1. การบริหารจัดการ 2. การปฏิบัติ 3. ติดตามประเมินผล

8 Page 8 ???? ความต้องการในการอบรมเรื่อง......?

9 Page 9 องค์ประกอบของทีม MCATT ทีม MCATT ระดับจังหวัด (6- 7 คน ) ( รพศ / รพท.) ทีม MCATT ระดับอำเภอ ( รพช. รพ. สต ) แพทย์ / จิตแพทย์แพทย์ พยาบาล PG / พยาบาล ปริญญาโท / พยาบาลจิตเวช นักวิชาการสาธารณสุข นักจิตวิทยา / นักสังคม สงเคราะห์ เภสัชกร

10 Page 10 บทบาทหน้าที่ของทีม MCATT ทีม MCATT ระดับจังหวัด ( รพศ / รพท.) ทีม MCATT ระดับอำเภอ ( รพช. รพ. สต ให้การช่วยเหลือสนับสนุน ทีม MCATT ระดับอำเภอ ร่วมทีมทางกาย ให้การ ช่วยเหลือและประเมิน สถานการณ์ ประเมินคัดกรองภาวะ สุขภาพจิต จัดทีม MCATT ประเมินคัดกรอง ภาวะสุขภาพจิต ถ่ายทอดความรู้เรื่องการ เยียวยาจิตใจ ถ่ายทอดความรู้แก่ อสม. รพ. สต. รายงานผลการปฏิบัติงาน

11 Page 11 ลักษณะการปฏิบัติงานของทีม MCATT o ให้บริการในสถานบริการ o ให้บริการในชุมชน เช่น วัด ศาลา ประชาคม ศาลเจ้า ที่พักศูนย์พักพิง o ปรับตัวได้ มีความยืดหยุ่น อดทน มีมนุษย์ สัมพันธ์ที่ดี o หน่วยบริการเคลื่อนที่ เช่น บนรถ เรือ เดิน เยี่ยมตามบ้าน

12 Page 12 รูปแบบของทีม MCATT โครงสร้างสายการ บังคับบัญชา มีการมอบหมายบทบาท หน้าที่ที่ชัดเจน มีการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน

13 Page 13 ขั้นตอนการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต สำหรับทีม MCATT ระดับจังหวัด อำเภอ ผังไหลระบบการปฏิบัติงานช่วยเหลือ เยียวยาจิตใจผู้ประสบ ภาวะวิกฤตสำหรับทีม (MCATT) ระดับ จังหวัดและระดับอำเภอ click ผังไหลระบบการปฏิบัติงานช่วยเหลือ เยียวยาจิตใจผู้ประสบ ภาวะวิกฤตสำหรับทีม (MCATT) ระดับ กรมสุขภาพจิต click

14 Page 14 บทที่ 2 ระบบการปฏิบัติงานช่วยเหลือเยียวยา จิตใจ ผู้ประสบภาวะวิกฤต ( ต่อ ) ระยะเตรียมการ clickclick ระยะวิกฤตและฉุกเฉิน clickclick ระยะวิกฤต (72 ชั่วโมงแรกหลัง เกิดเหตุ ) ระยะฉุกเฉิน (72 ชั่วโมง – 2 สัปดาห์ ) ระยะหลังได้รับผลกระทบ (2 สัปดาห์ - 3 เดือน ) clickclick ระยะฟื้นฟู ( หลังเกิดเหตุการณ์ 3 เดือนขึ้นไป ) clickclick

15 Page 15 ระยะการตอบสนอง การให้การ ช่วยเหลือของทีม MCATT ระยะเตรียมการ - นโยบายระดับจังหวัด - จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือด้าน สุขภาพจิตระดับจังหวัด - เตรียมความพร้อมของทีม จัดตั้งคณะกรรมการ จัดตั้งทีม MCATT และกำหนด โครงสร้างบทบาทหน้าที่

16 Page 16 จัดทำแผนการปฏิบัติอบรมด้านวิกฤต ด้านบุคลากรอำเภอละ 1 ทีม งบประมาณ เครื่องมือประเมินคัดกรอง วัสดุ อุปกรณ์ เอกสารความรู้ ฐานข้อมูล ช่องทางการสื่อสาร ซ้อมแผน เน้นซ้อมแผนบนโต๊ะ สรุป

17 Page 17 ระยะวิกฤตและฉุกฉิน (72 ชม - 2 สัปดาห์ ) ทีม MCATT ร่วมกับทีมดูแลทาง กาย ประเมินสถานการณ์ด้าน สุขภาพจิต สำรวจความต้องการด้านร่างกาย และจิตใจ ให้การช่วยเหลือ เยียวยาจิตใจโดยใช้ PFA คัดกรองและค้นหากลุ่มเสี่ยง

18 Page 18 ระยะหลังได้รับผลกระทบ (2 สัปดาห์ – 3 เดือน ) ทีม MCATT เข้าพื้นที่ ประเมินคัดกรอง ภาวะสุขภาพจิต ค้นหากลุ่มเสี่ยง ประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพจิต โดย ใช้ แบบประเมินความเครียด ST 5 ประเมินภาวะซึมเศร้า และ เสี่ยง ต่อการฆ่าตัวตาย DS 8

19 Page 19 กรณีเด็ก ใช้ symptom check list ส่วนที่ 8 ของเวช ระเบียนและใช้เครื่องมือ ประเมิน คัดกรองเด็กตาม สภาพปัญหา ให้การช่วยเหลือตาม PFA

20 Page 20 ระยะฟื้นฟู ติดตามกลุ่มเสี่ยง (MCATT 2) ประเมินคัดกรองกลุ่มเสี่ยงซ้ำ ให้การช่วยเหลือตามสภาพ ปัญหา และส่งต่อ ติดตามดูแลต่อเนื่องภายหลัง การส่งต่อ สรุป รายงาน

21 Page 21 การรายงาน แบบรายงาน MCATT 1 ทะเบียนติดตามผู้ประสบ ภาวะวิกฤตต่อเนื่อง (MCATT2) แบบเยี่ยมครอบครัว (MCATT3)

22 Page 22 ระบบการรายงาน ทีม MCATT ระดับจังหวัด อำเภอ รายงานมาที่ สสจ. สสจ. รายงานมาที่ War room กระทรวง สาธารณสุข

23 Page 23 กลุ่มผู้ประสบภาวะวิกฤตที่ เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้สูญเสียบุคคลในครอบครัว / ทรัพย์สิน ผู้ป่วยจิตเวชเดิม / ใช้สารเสพ ติด ผู้สูงอายุ / เด็ก ที่ขาดคนดูแล ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง / ผู้พิการ ผู้ที่ต้องการบริการด้าน สุขภาพจิต


ดาวน์โหลด ppt Page 1 การบริการวิกฤตสุขภาพจิตและ การปฏิบัติงานทีม MCATT และ บทบาทหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google