งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 7 บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพ. วัตถุประสงค์ 1. อธิบายบทบาทพยาบาลในการเป็นผู้สอนทาง สุขภาพได้ 2. อธิบายบทบาทพยาบาลในการเป็นผู้ประเมินทาง สุขภาพได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 7 บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพ. วัตถุประสงค์ 1. อธิบายบทบาทพยาบาลในการเป็นผู้สอนทาง สุขภาพได้ 2. อธิบายบทบาทพยาบาลในการเป็นผู้ประเมินทาง สุขภาพได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 7 บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพ

2 วัตถุประสงค์ 1. อธิบายบทบาทพยาบาลในการเป็นผู้สอนทาง สุขภาพได้ 2. อธิบายบทบาทพยาบาลในการเป็นผู้ประเมินทาง สุขภาพได้ 3. อธิบายบทบาทพยาบาลในการเป็นผู้ให้คำปรึกษา ทางสุขภาพได้ 4. อธิบายบทบาทพยาบาลในการจัดระบบและ เลือกใช้ข้อมูลสุขภาพได้ 5. อธิบายบทบาทพยาบาลในการสร้างแรงสนับสนุน ทางสังคมด้านสุขภาพได้ 6. อธิบายบทบาทพยาบาลในการสร้างพลังอำนาจ ด้านสุขภาพได้

3 บทบาทการเป็นผู้สอนทางสุขภาพ

4 หลักการสอนทางสุขภาพ ไม่เน้นเฉพาะเนื้อหา แต่เน้นที่ กระบวนการ ไม่เน้นเฉพาะเนื้อหา แต่เน้นที่ กระบวนการ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียน แต่ละคน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียน แต่ละคน จัดโอกาสการเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดโอกาสการเรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างแรงจูงใจ และเสริมแรง สร้างแรงจูงใจ และเสริมแรง นำเข้าสู่บทเรียนที่เร้าความสนใจ นำเข้าสู่บทเรียนที่เร้าความสนใจ

5 หลักการสอนทางสุขภาพ ( ต่อ ) วางแผนการสอนอย่างเป็นระบบก่อน สอน วางแผนการสอนอย่างเป็นระบบก่อน สอน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความสัมพันธ์ที่ดี สอนจากสิ่งที่ง่ายกว่าไปสิ่งที่ยาก สอนจากสิ่งที่ง่ายกว่าไปสิ่งที่ยาก จัดเตรียมสถานที่ สิ่งแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์ให้พร้อม จัดเตรียมสถานที่ สิ่งแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์ให้พร้อม มีการประเมินผลการสอน มีการประเมินผลการสอน

6 กระบวนการสอนทางสุขภาพ 4 ขั้นตอน 1. การประเมินก่อนการสอน 2. การวางแผนและการเขียนแผนการ สอน 3. การสอน 4. การประเมินผล

7 บทบาทการเป็นผู้ประเมินภาวะ สุขภาพ

8 พยาบาลจะต้องประเมินอะไรบ้าง ? 1. ข้อมูลทั่วไป 2. อาการสำคัญ 3. ภาวะสุขภาพปัจจุบัน 4. ความเจ็บป่วยและการดูแลสุขภาพใน อดีต

9 พยาบาลจะต้องประเมินอะไรบ้าง ? 5. ประวัติครอบครัวและปัญหาทาง พันธุกรรม 6. ประวัติทางจิตสังคม 7. การตรวจตามระบบต่าง ๆ

10 บทบาทการเป็นผู้ให้การปรึกษา ทางสุขภาพ รูปแบ บ 1. รายบุคคล (Individual Counseling) 2. รายกลุ่ม (Group Counseling)

11 ทักษะการให้การปรึกษาเพื่อส่งเสริม สุขภาพ

12 บทบาทการจัดระบบและการเลือกใช้ ข้อมูลสุขภาพ

13 ระบบจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ 5 ระบบ 1. ระบบเฝ้าระวังโรค 2. ระบบรายงานสถิติชีพ 3. ระบบรายงานโรคจากสถานบริการ สุขภาพ 4. ระบบรายงานพิเศษเฉพาะโรค 5. ระบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข

14 บทบาทการสร้างแรงสนับสนุนทาง สังคมด้านสุขภาพ

15 บทบาทการสร้างเสริมพลังอำนาจ ด้านสุขภาพ ความหมาย “ การสร้างเสริมพลังอำนาจ ” เป็นกระบวนการที่ช่วยเสริมสร้าง ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของ บุคคล ครอบครัว ชุมชน ในการควบคุม ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือ ชีวิตเพื่อให้เขาเหล่านั้นมีพลัง มีความผาสุก และมีอำนาจมากขึ้นในการตัดสินใจ การ เลือกใช้แหล่งประโยชน์ต่าง ๆ และดำเนิน กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ ในการพัฒนาเพื่อการ พึ่งตนเอง ควบคุมตนเองโดยมีการใช้พลัง อำนาจได้อย่างเต็มศักยภาพ

16 หลักสำคัญในการสร้างเสริมพลัง อำนาจด้านสุขภาพ 1. ปรับบริการให้เป็นเชิงรุก ให้ชุมชนหรือ ท้องถิ่นเป็นฐานการทำงาน 2. เน้นกระบวนการฝึกฝนและการเรียนรู้ ด้วยการปฏิบัติจริง 3. ทุกคนมีส่วนได้เสียเรื่องสุขภาพ 4. ผู้รับบริการมีศักยภาพ มีความสามารถ

17 หลักสำคัญในการสร้างเสริมพลัง อำนาจด้านสุขภาพ ( ต่อ ) 5. สร้างความไว้วางใจและยอมรับซึ่งกัน และกัน 6. การสื่อสารควรเป็นแนวระนาบแบบ สองทาง 7. ยอมรับความคิดเห็นการจัดการด้าน สุขภาพของผู้รับบริการ 8. ผู้รับบริการเป็นผู้สร้างพลังอำนาจด้าน สุขภาพโดยมีพยาบาลชี้แนะ

18 ภาพ 3 ภาพซ้อนกัน

19 สรุป


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 7 บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพ. วัตถุประสงค์ 1. อธิบายบทบาทพยาบาลในการเป็นผู้สอนทาง สุขภาพได้ 2. อธิบายบทบาทพยาบาลในการเป็นผู้ประเมินทาง สุขภาพได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google