งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 7 บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 7 บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 7 บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยที่ 7 บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพ

2 วัตถุประสงค์ อธิบายบทบาทพยาบาลในการเป็นผู้สอนทางสุขภาพได้
อธิบายบทบาทพยาบาลในการเป็นผู้ประเมินทางสุขภาพได้ อธิบายบทบาทพยาบาลในการเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางสุขภาพได้ อธิบายบทบาทพยาบาลในการจัดระบบและเลือกใช้ข้อมูลสุขภาพได้ อธิบายบทบาทพยาบาลในการสร้างแรงสนับสนุนทางสังคมด้านสุขภาพได้ อธิบายบทบาทพยาบาลในการสร้างพลังอำนาจด้านสุขภาพได้

3 บทบาทการเป็นผู้สอนทางสุขภาพ

4 หลักการสอนทางสุขภาพ ไม่เน้นเฉพาะเนื้อหา แต่เน้นที่กระบวนการ
ไม่เน้นเฉพาะเนื้อหา แต่เน้นที่กระบวนการ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียนแต่ละคน จัดโอกาสการเรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างแรงจูงใจ และเสริมแรง นำเข้าสู่บทเรียนที่เร้าความสนใจ

5 หลักการสอนทางสุขภาพ (ต่อ)
วางแผนการสอนอย่างเป็นระบบก่อนสอน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี สอนจากสิ่งที่ง่ายกว่าไปสิ่งที่ยาก จัดเตรียมสถานที่ สิ่งแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์ให้พร้อม มีการประเมินผลการสอน

6 กระบวนการสอนทางสุขภาพ 4 ขั้นตอน
กระบวนการสอนทางสุขภาพ 4 ขั้นตอน การประเมินก่อนการสอน การวางแผนและการเขียนแผนการสอน การสอน การประเมินผล

7 บทบาทการเป็นผู้ประเมินภาวะสุขภาพ

8 พยาบาลจะต้องประเมินอะไรบ้าง ?
ข้อมูลทั่วไป อาการสำคัญ ภาวะสุขภาพปัจจุบัน ความเจ็บป่วยและการดูแลสุขภาพในอดีต

9 พยาบาลจะต้องประเมินอะไรบ้าง ?
5. ประวัติครอบครัวและปัญหาทางพันธุกรรม 6. ประวัติทางจิตสังคม 7.การตรวจตามระบบต่าง ๆ

10 บทบาทการเป็นผู้ให้การปรึกษาทางสุขภาพ
รูปแบบ รายบุคคล (Individual Counseling) รายกลุ่ม (Group Counseling)

11 ทักษะการให้การปรึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

12 บทบาทการจัดระบบและการเลือกใช้ข้อมูลสุขภาพ

13 ระบบจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ 5 ระบบ
ระบบจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ 5 ระบบ ระบบเฝ้าระวังโรค ระบบรายงานสถิติชีพ ระบบรายงานโรคจากสถานบริการสุขภาพ ระบบรายงานพิเศษเฉพาะโรค ระบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข

14 บทบาทการสร้างแรงสนับสนุนทางสังคมด้านสุขภาพ

15 บทบาทการสร้างเสริมพลังอำนาจด้านสุขภาพ
ความหมาย “การสร้างเสริมพลังอำนาจ” เป็นกระบวนการที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถและพัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน ในการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือชีวิตเพื่อให้เขาเหล่านั้นมีพลัง มีความผาสุก และมีอำนาจมากขึ้นในการตัดสินใจ การเลือกใช้แหล่งประโยชน์ต่าง ๆ และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ในการพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเอง ควบคุมตนเองโดยมีการใช้พลังอำนาจได้อย่างเต็มศักยภาพ

16 หลักสำคัญในการสร้างเสริมพลังอำนาจด้านสุขภาพ
ปรับบริการให้เป็นเชิงรุก ให้ชุมชนหรือท้องถิ่นเป็นฐานการทำงาน เน้นกระบวนการฝึกฝนและการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ทุกคนมีส่วนได้เสียเรื่องสุขภาพ ผู้รับบริการมีศักยภาพ มีความสามารถ

17 หลักสำคัญในการสร้างเสริมพลังอำนาจด้านสุขภาพ(ต่อ)
5. สร้างความไว้วางใจและยอมรับซึ่งกันและกัน 6. การสื่อสารควรเป็นแนวระนาบแบบสองทาง 7. ยอมรับความคิดเห็นการจัดการด้านสุขภาพของผู้รับบริการ 8. ผู้รับบริการเป็นผู้สร้างพลังอำนาจด้านสุขภาพโดยมีพยาบาลชี้แนะ

18 ภาพ 3 ภาพซ้อนกัน

19 สรุป


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 7 บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google