งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ กรม สุขภาพจิต ศูนย์ สุขภาพจิตที่ 10. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพของประชาชนใน การดูแลสุขภาพจิต เข้าถึงบริการ สุขภาพจิตและให้โอกาสผู้ที่อยู่กับปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ กรม สุขภาพจิต ศูนย์ สุขภาพจิตที่ 10. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพของประชาชนใน การดูแลสุขภาพจิต เข้าถึงบริการ สุขภาพจิตและให้โอกาสผู้ที่อยู่กับปัญหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์ กรม สุขภาพจิต ศูนย์ สุขภาพจิตที่ 10

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพของประชาชนใน การดูแลสุขภาพจิต เข้าถึงบริการ สุขภาพจิตและให้โอกาสผู้ที่อยู่กับปัญหา สุขภาพจิต โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนศักยภาพผู้มีปัญหา สุขภาพจิตและเครือข่าย ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 10

3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายทั้งใน และนอกระบบสาธารณสุขในการ ดำเนินงานสุขภาพจิต โครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าและผู้ที่มีภาวะเสี่ยง ต่อการฆ่าตัวตาย โครงการพัฒนาศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต โครงการแก้ปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในจังหวัดชายแดนใต้ โครงการพัฒนามาตรฐานบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับสถาน บริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โครงการขยายผลระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตจากสุรา โครงการบูรณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวชโดยเครือข่ายสู่ชุมชน โครงการพัฒนาการบริการเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและออทิสติก โครงการพัฒนาสุขภาพจิตครอบครัว ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 10

4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความเชี่ยวชาญสู่การเป็น ศูนย์กลางวิชาการสุขภาพจิต โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย โครงการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาพัฒนาสุขภาพจิตผู้ สูงวัย ศูนย์ สุขภาพจิตที่ 10

5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและความเป็นเลิศ เฉพาะทางด้านบริการจิตเวช โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานสถานบริการ ทางจิตเวชระดับตติยภูมิ โครงการพัฒนาความรู้เรื่องแนวทางการเป็น หน่วยบริการที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางจิตเวช ( Excellence Center ) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ กรม สุขภาพจิต ศูนย์ สุขภาพจิตที่ 10. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพของประชาชนใน การดูแลสุขภาพจิต เข้าถึงบริการ สุขภาพจิตและให้โอกาสผู้ที่อยู่กับปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google