งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การส่งเสริม โรงเรียนต้นแบบ เด็กไทยสุขภาพดี ” ว่าที่ร้อยโท สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 ว่าที่ร้อยโท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การส่งเสริม โรงเรียนต้นแบบ เด็กไทยสุขภาพดี ” ว่าที่ร้อยโท สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 ว่าที่ร้อยโท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ การส่งเสริม โรงเรียนต้นแบบ เด็กไทยสุขภาพดี ” ว่าที่ร้อยโท สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 ว่าที่ร้อยโท สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2

2 คุณภาพของคนไทย ตามเป้าหมาย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พ. ศ.255 1 เป็น คนดี มี ปัญญ า มี ความสุ ข มี ความ เป็น ไทย

3 สภาพการจัดการศึกษาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ นักเรียน ในประเทศส่วนใหญ่ จุดแข็ง จุดอ่อน 1. มีหลักสูตรและการสอนสุขศึกษา 1. ได้รับ ความสำคัญต่ำ งบน้อย 2. มีการจัดวาระสุขภาพเป็นวาระชาติ 2. มีครูวุฒิ สุขภาพจำกัด ครูเองสุขภาพไม่ดี 3. ครอบครัวและชุมชนไม่ ค่อยสนใจให้ 3. ครอบครัวและชุมชนไม่ ค่อยสนใจให้ ความร่วมมือ ความร่วมมือ โอกาส ภัยคุกคาม 1. มีเครือข่ายด้านองค์กรสุขภาพที่เข้มแข็ง 1. เกิดโรค ใหม่ๆ เช่นไข้หวัดนก ซาร์ 2. มีความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 2. มีภาวะเสี่ยง จากสังคมรูปแบบใหม่

4 ทิศทางการศึกษาในโลก ยุคใหม่ สถานศึกษาแห่งอนาคต ( ห้องเรียนแบบใหม่ / ทั้งครูและ ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีช่วย / ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ) สถานศึกษาแห่งอนาคต ( ห้องเรียนแบบใหม่ / ทั้งครูและ ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีช่วย / ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ) ต้องสนองความต้องการ ( ฝ่าย จัดต้องปรับนโยบายตามที่ ลูกค้าสนใจ / ต้องทำ การตลาด / ผู้จัดต้องแข่งขัน กัน ) ต้องสนองความต้องการ ( ฝ่าย จัดต้องปรับนโยบายตามที่ ลูกค้าสนใจ / ต้องทำ การตลาด / ผู้จัดต้องแข่งขัน กัน )

5 ทิศทางการศึกษาใน โลกยุคใหม่ มีการปรับหลักสูตรขนานใหญ่ ( ให้ เหมาะสมกับโลกอุตสาหกรรม / ต้อง สมดุลระหว่างสังคมฐานความรู้กับสังคม สมานฉันท์ ) มีการปรับหลักสูตรขนานใหญ่ ( ให้ เหมาะสมกับโลกอุตสาหกรรม / ต้อง สมดุลระหว่างสังคมฐานความรู้กับสังคม สมานฉันท์ ) ทุกอย่างเรียกร้องคุณภาพ ( ประสิทธิภาพ / ความรับผิดชอบ / ใช้ เทคโนโลยีช่วยสอน / เทคโนโลยีไม่ แทนที่ครู แต่ครูไม่มีเทคโนโลยีจะถูก แทนที่โดยครูที่มีเทคโนโลยี ) ทุกอย่างเรียกร้องคุณภาพ ( ประสิทธิภาพ / ความรับผิดชอบ / ใช้ เทคโนโลยีช่วยสอน / เทคโนโลยีไม่ แทนที่ครู แต่ครูไม่มีเทคโนโลยีจะถูก แทนที่โดยครูที่มีเทคโนโลยี ) ** ต้องทำงานประสานเครือข่ายกว้าง ขึ้น ** ต้องทำงานประสานเครือข่ายกว้าง ขึ้น ( เครือข่ายแลกนวัตกรรม / แลกเปลี่ยน ตัวต้นแบบ / ทำงานอย่างประสาน ผลประโยชน์ที่ลงตัว ( เครือข่ายแลกนวัตกรรม / แลกเปลี่ยน ตัวต้นแบบ / ทำงานอย่างประสาน ผลประโยชน์ที่ลงตัว

6 เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง การศึกษากับสุขภาพ ( Jack T. Jones, WHO, Geneva) เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง การศึกษากับสุขภาพ ( Jack T. Jones, WHO, Geneva) - การศึกษาเป็นรากฐานในการสร้าง สุขภาพ - เด็กสุขภาพดีทำให้เรียนดี - การเข้าชั้นเรียนเป็นผลจากภาวะ สุขภาพ หากป่วยทำให้ขาดเรียน - ภาวะที่เกิดจากตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ถูกทำร้ายรุนแรง ถูกกระทำละเมิด ทางเพศ ป่วยจากโรคติดต่อมีผลกระทบ ต่อการเรียนรู้ - สภาพการจัดการศึกษาและนโยบาย ของสถานศึกษามีผลกระทบโดยตรงต่อ สุขภาพของนักเรียน

7 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สิ่งแวดล้อม Health Education --> ปัจจุบันเน้นการฝึกทักษะชีวิต ( Life Skills) การจราจร การจัดทำข้อมูลสุขภาพ School health Program School health Service ปลูกฝี / ฉีดวัคซีน คลินิกห้องปฐมพยาบาล ตรวจสุขภาพฟัน กรณีศึกษา กระทรวงศึกษาธิการกับงานส่งเสริมสุขภาพ การวางระบบการจัดสุขศึกษาในสถานศึกษา

8 บทบาทการส่งเสริม โรงเรียนต้นแบบฯ บทบาทของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1) กำหนดเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน ต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี 2) ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานโดยให้โรงเรียน บูรณาการกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ และแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมของ โรงเรียน 3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

9 บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 4) คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียน ไทยสุขภาพดีระดับประเทศโดยพิจารณา จากรายงานผลการพัฒนาและประเมิน จากสภาพจริง 5) จัดประชุมสัมมนาโรงเรียนต้นแบบ นักเรียนไทยสุขภาพดี 6) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนที่มี การพัฒนาด้านสุขภาพดีเด่นทั้งในและ ต่างประเทศ บทบาทการส่งเสริม โรงเรียนต้นแบบฯ

10 บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 7) ติดตามประเมินผลโดยรายงานผลการ ดำเนินการ สะท้อนภาพ ประเมินตนเอง หรือผู้บริหารลงพื้นที่ให้กำลังใจ 8) วิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนาเพื่อ สร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนต้นแบบ นักเรียนไทยสุขภาพดี 9) ผลักดันโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทย สุขภาพดีให้เข้าสู่รางวัล OBEC AWARD บทบาทการส่งเสริม โรงเรียนต้นแบบฯ

11 บทบาทของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา 1) ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตาม เกณฑ์มาตรฐานโดยให้โรงเรียนบูรณา การกับการจัดกระบวนการเรียนรู้และ แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมของ โรงเรียน 2) สรรหาเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ นักเรียนไทยสุขภาพดีระดับเขตพื้นที่ การศึกษา บทบาทการส่งเสริม โรงเรียนต้นแบบฯ

12 บทบาทของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา 3) ติดตามประเมินผลโดยรายงานผล การดำเนินการ สะท้อนภาพหรือผู้บริหาร ลงพื้นที่ให้กำลังใจ 4) วิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนาเพื่อ สร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนต้นแบบ นักเรียนไทยสุขภาพดี บทบาทการส่งเสริม โรงเรียนต้นแบบฯ

13

14

15

16 พอเพียง....... พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน แคบนักมักคับ ขยับยาก กว้างมากไม่มีอะไร จะใส่สม เบานักมักปลิว ไปตามลม หนักนักมักจมลง บาดาล suwessri@yahoo.co.th


ดาวน์โหลด ppt “ การส่งเสริม โรงเรียนต้นแบบ เด็กไทยสุขภาพดี ” ว่าที่ร้อยโท สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 ว่าที่ร้อยโท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google