งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานเพื่อลดปัจจัย เสี่ยง ในเด็กวัยเรียนและเยาวชน ปราณีต ปานจันทร์ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานเพื่อลดปัจจัย เสี่ยง ในเด็กวัยเรียนและเยาวชน ปราณีต ปานจันทร์ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานเพื่อลดปัจจัย เสี่ยง ในเด็กวัยเรียนและเยาวชน ปราณีต ปานจันทร์ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

2 มิติด้าน ประสิทธิภาพ 1. การเฝ้าระวัง * การสำรวจและศึกษาเจตคติพฤติกรรม เสี่ยงของนักเรียนมัธยมปลาย ในเขต สาธารณสุขที่ 4 และ 5 -. วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเร็วขึ้น -. วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กับคู่รัก แฟน คน รู้จัก > หญิงบริการ -. วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์โดยไม่นิยมใช้ถุงยาง อนามัย

3 2. การพัฒนา วิชาการ * การพัฒนาหลักสูตรเยาวชน สาธารณสุขในสถานศึกษา * การพัฒนาหลักสูตรอนามัยการเจริญ พันธ์สำหรับเยาวชนและแกนนำนักเรียน -. หลักสูตรอนามัยการเจริญพันธ์สำหรับ วัยรุ่น 2 วัน -. หลักสูตรการเข้าค่ายสำหรับแกนนำ 3 วัน * กระบวนการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเรื่อง เพศและสารเสพติดในนักเรียน

4 3. การติดตามและ ประเมินผล * นิเทศติดตามการทำงานมุมเพื่อน ใจวัยรุ่นในสถานศึกษาตาม มาตรฐานกรมอนามัย * นิเทศติดตามการทำงานมุมเพื่อน ใจวัยรุ่นในโรงพยาบาลตาม มาตรฐานกรมอนามัย

5 4. การพัฒนาภาคีและ ลูกค้าสัมพันธ์ * การส่งเสริม สนับสนุนด้าน วิชาการ * การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

6 5. การประสานกับ แหล่งเงินทุน * ปี 2549-2551 งบประมาณจากองค์การ บริหารส่วนจังหวัด * ปี 2552 งบประมาณจาก สปสช.

7 มิติ 6 การพัฒนาระบบการคุ้มครอง สุขภาพเด็ก * จัดให้มีมุมเพื่อนใจวัยรุ่น -. การให้ความรู้ -. การบริการด้านสุขภาพและอนามัย การเจริญพันธ์ -. การให้บริการปรึกษา -. การบริการส่งต่อ

8 มิติ 6 การพัฒนาระบบการคุ้มครอง สุขภาพเด็ก ( ต่อ ) * การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบ สุขภาพสำหรับเยาวชนเพื่อป้องและลด ปัญหาการตั้งครรภ์และผลสืบเนื่อง

9 เยาวชน สำคัญ อย่างไร - คือคนทำงาน พลเมือง และพ่อแม่ ในอนาคต - จำนวนประชากรที่อยู่ในวัยเยาวชน ของไทยลดลง - ปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อ เยาวชนในปัจจุบันนั้น เช่น การมี เพศสัมพันธ์อายุน้อย การติดเชื้อ HIV การใช้สารเสพติด ค่านิยมบริโภคนิยม บุคคลสาธารณ ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานเพื่อลดปัจจัย เสี่ยง ในเด็กวัยเรียนและเยาวชน ปราณีต ปานจันทร์ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google