งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ในเด็กวัยเรียนและเยาวชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ในเด็กวัยเรียนและเยาวชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ในเด็กวัยเรียนและเยาวชน
ปราณีต ปานจันทร์ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

2 มิติด้านประสิทธิภาพ การเฝ้าระวัง
* การสำรวจและศึกษาเจตคติพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนมัธยมปลาย ในเขตสาธารณสุขที่ 4และ 5 -. วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเร็วขึ้น -. วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กับคู่รัก แฟน คนรู้จัก > หญิงบริการ -. วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์โดยไม่นิยมใช้ถุงยางอนามัย

3 2. การพัฒนาวิชาการ * การพัฒนาหลักสูตรเยาวชนสาธารณสุขในสถานศึกษา * การพัฒนาหลักสูตรอนามัยการเจริญพันธ์สำหรับเยาวชนและแกนนำนักเรียน -. หลักสูตรอนามัยการเจริญพันธ์สำหรับวัยรุ่น 2 วัน -. หลักสูตรการเข้าค่ายสำหรับแกนนำ 3 วัน * กระบวนการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องเพศและสารเสพติดในนักเรียน

4 3. การติดตามและประเมินผล
3. การติดตามและประเมินผล * นิเทศติดตามการทำงานมุมเพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษาตามมาตรฐานกรมอนามัย * นิเทศติดตามการทำงานมุมเพื่อนใจวัยรุ่นในโรงพยาบาลตามมาตรฐานกรมอนามัย

5 4. การพัฒนาภาคีและลูกค้าสัมพันธ์
4. การพัฒนาภาคีและลูกค้าสัมพันธ์ * การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ * การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

6 5. การประสานกับแหล่งเงินทุน
5. การประสานกับแหล่งเงินทุน * ปี งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด * ปี งบประมาณจาก สปสช.

7 มิติ 6 การพัฒนาระบบการคุ้มครองสุขภาพเด็ก
มิติ 6 การพัฒนาระบบการคุ้มครองสุขภาพเด็ก * จัดให้มีมุมเพื่อนใจวัยรุ่น -. การให้ความรู้ -. การบริการด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธ์ -. การให้บริการปรึกษา -. การบริการส่งต่อ

8 มิติ 6 การพัฒนาระบบการคุ้มครองสุขภาพเด็ก (ต่อ)
มิติ 6 การพัฒนาระบบการคุ้มครองสุขภาพเด็ก (ต่อ) * การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบสุขภาพสำหรับเยาวชนเพื่อป้องและลดปัญหาการตั้งครรภ์และผลสืบเนื่อง

9 เยาวชนสำคัญอย่างไร - จำนวนประชากรที่อยู่ในวัยเยาวชนของไทยลดลง
- คือคนทำงาน พลเมือง และพ่อแม่ในอนาคต - จำนวนประชากรที่อยู่ในวัยเยาวชนของไทยลดลง - ปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อเยาวชนในปัจจุบันนั้น เช่น การมีเพศสัมพันธ์อายุน้อย การติดเชื้อ HIV การใช้สารเสพติด ค่านิยมบริโภคนิยม บุคคลสาธารณ ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ในเด็กวัยเรียนและเยาวชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google