งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมสุขภาพ เด็กไทยวันนี้ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ. ญ. เพ็ญศรี พิชัยสนิธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมสุขภาพ เด็กไทยวันนี้ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ. ญ. เพ็ญศรี พิชัยสนิธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมสุขภาพ เด็กไทยวันนี้ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ. ญ. เพ็ญศรี พิชัยสนิธ

2 “ สุขภาพของเด็ก เป็นสิ่งสำคัญเพราะ สุขภาพเป็นปัจจัย สำคัญในการ เจริญเติบโตและ พัฒนาการ ”

3 เป้าหมายการบริการสุขภาพ อดีต การบำบัดรักษาความ เจ็บป่วย ป้องกันโรค ปัจจุบันพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้ง ร่างกาย จิตใจ และมีพัฒนาการ อย่างสมดุล ทำให้เด็กมีโอกาสเกิดรอด ปลอดภัย เจริญเติบโตอย่างมี คุณภาพ อยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุขมากขึ้น

4 ปัญหาสุขภาพที่สำคัญใน วัยต่าง ๆ วัยทารกแรกเกิด (28 วันแรกหลัง คลอด ) – ปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพมารดาขณะ ตั้งครรภ์ & คลอด เบาหวาน, HT, AIDS – ปัญหาเกิดจากการคลอดที่ผิดปกติ ปัญหา ขาด o 2 ของทารก – ปัญหาคลอดก่อนกำหนด / ทารกมีน้ำหนักตัว น้อย วัยทารกและวัยก่อนเรียน (> 28 วัน – 5 ปี ) – โรคติดเชื้อ : ระบบทางเดินหายใจ ระบบ ทางเดินอาหาร – ปัญหาด้านโภชนาการ – การเจริญเติบโตและพัฒนาการ – อุบัติเหตุ

5 ปัญหาสุขภาพที่สำคัญใน วัยต่าง ๆ วัยเรียน ( 6 – 12 ปี ) – โรคติดเชื้อ ทางเดินหายใจ ไข้เลือดออก โรคหัวใจรู มาติก – โรคฟันและเหงือก – ปัญหาโภชนาการ – อุบัติเหตุ วัยรุ่น ( 12 ปี ขึ้นไป ) – ปัญหาทางเพศ – ปัญหายาเสพติด – อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ

6 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สุขภาพเด็ก ของ สังคมไทย สุขภาพมารดา ครอบครัว ภาวะโภชนาการ โรงเรียน การจัดบริการสุขภาพ สภาพสังคมและ สิ่งแวดล้อม สื่อต่าง ๆ

7 แนวทางและกลวิธีที่เหมาะสมกับ บริบทของประเทศไทยในการ ส่งเสริมสุขภาพเด็ก ครอบครัว : ชีวิตดีเริ่มที่บ้าน ความรัก ความอบอุ่น การอบรมเลี้ยงดู การเรียนรู้ – การให้ความรู้และคำปรึกษาก่อนแต่งงาน – การจัดทำค่ายครอบครัว เพื่อส่งเสริม ความสัมพันธ์ในครอบครัว ส่งเสริม สุขภาพจิต

8 แนวทางและกลวิธีที่เหมาะสมกับ บริบทของประเทศไทยในการ ส่งเสริมสุขภาพเด็ก การจัดบริการสุขภาพ : ที่เน้นการส่งเสริม สุขภาพและพัฒนาการตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนถึงเติบโต เป็นวัยรุ่น ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา - คลินิกฝากครรภ์ / คลินิกให้คำปรึกษา ครอบครัว / คลินิกสุขภาพเด็กดี - การจัดตั้งศูนย์นมแม่ / ศูนย์รับเลี้ยงเด็กกลางวัน สำหรับมารดาที่ต้องทำงาน การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน : ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่าง ๆ - มีของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการ / มีมุมการเรียนรู้ สำหรับผู้ปกครอง / จัดอาหารตามหลักโภชนาการ / เน้นเรื่องความสะอาดและปลอดภัย

9 แนวทางและกลวิธีที่เหมาะสมกับ บริบทของประเทศไทยในการ ส่งเสริมสุขภาพเด็ก โรงเรียน : โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ – โครงการโรงเรียนอ่อนหวาน / ประเมินภาวะ โภชนาการของเด็ก – โครงการป้องกันอุบัติภัยในเด็ก เช่น สวมหมวกให้ น้อง ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ ถนนปลอดภัย – โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน – จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย / มีการคัดกรอง สุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม : ที่ปลอดภัย เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโต และเป็นแบบอย่างที่ดี แก่เด็ก ปลอดภัยจากสิ่งยั่วยุต่าง ๆ เช่น สื่อลามก อนาจาร สังคมที่ปลอดจากสิ่งเสพติด สิ่งยั่วยุทางเพศ

10


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมสุขภาพ เด็กไทยวันนี้ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ. ญ. เพ็ญศรี พิชัยสนิธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google