งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาการ บริการเด็กที่มีปัญหา พัฒนาการและออทิ สติก ปี 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาการ บริการเด็กที่มีปัญหา พัฒนาการและออทิ สติก ปี 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาการ บริการเด็กที่มีปัญหา พัฒนาการและออทิ สติก ปี 2551

2 วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้และ ทักษะในการดูแลเด็กที่มี ปัญหาพัฒนาการและ ออทิสติก แก่บุคลากร เครือข่าย ทั้งในระบบ สาธารณสุข และนอก ระบบสาธารณสุข

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบริการเด็กที่มี ปัญหาพัฒนาการ และ ออทิสติก ในสถานบริการ สาธารณสุขสังกัดกรม สุขภาพจิต และนอก สังกัดกรมสุขภาพจิต

4 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนรับรู้ถึง ความสำคัญในการพัฒนา เด็ก และมีแนวทางการ ส่งเสริมและป้องกันปัญหา บุคคลที่เสี่ยงต่อปัญหา พัฒนาการและโรคออทิ ซึม

5 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ / เทคโนโลยี การดูแล การ ส่งเสริมและป้องกันปัญหา บุคคลที่เสี่ยงต่อปัญหา ทางด้านพัฒนาการและ โรคออทิซึม

6 ตัวชี้วัดความสำเร็จของ โครงการ จำนวนหน่วยบริการที่มี ความสามารถในการ ให้บริการการดูแลเด็กที่มี ปัญหาพัฒนาการและ ออทิสติก

7 พื้นที่เป้าหมายในการ ดำเนินงาน สถานบริการในระบบ สาธารณสุข ทั้งในและ นอกสังกัดกรมสุขภาพจิต ระดับ ร. พ. ศ./ ร. พ. ช. / ส. อ. / โรงเรียนอนุบาล / ประถมศึกษา / องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และ องค์กรเอกชน

8 กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสาธารณสุขใน รพ ศ./ รพท. / รพช./ สอ. / อสม. / ครูโรงเรียนอนุบาล / ประถมศึกษา / ผู้ปกครอง / พี่ เลี้ยงเด็ก / ผู้ดูแล และ ผู้เกี่ยวข้องในการให้ความ ช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา พัฒนาการ และออทิสติก

9 วิธีการดำเนินงาน ประชุม / สัมมนา ชี้แจง ผู้เกี่ยวข้อง สนับสนุนการจัดบริการใน จังหวัดเป้าหมาย พัฒนา ศักยภาพบุคลากรใน เครือข่ายการดูแลเด็กที่มี ปัญหาพัฒนาการและออทิ สติก

10 วิธีการดำเนินงาน นิเทศติดตามการดำเนินงาน ในจังหวัดเครือข่าย ให้ สามารถให้บริการเด็กที่มี ปัญหาพัฒนาการและออทิ สติกได้อย่างมีคุณภาพ และ ได้มาตรฐาน

11 วิธีการดำเนินงาน ผลิต / พัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ / พัฒนาสื่อทาง วิชาการ ในการส่งเสริม พัฒนาการและการดูแล บุคคลออทิสติก เพื่อ สนับสนุนจังหวัดเครือข่าย การสัมมนาประเมินผล

12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ และออทิสติก ได้รับการ เฝ้าระวัง และได้รับบริการ ดูแลอย่างครอบคลุม และ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาการ บริการเด็กที่มีปัญหา พัฒนาการและออทิ สติก ปี 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google