งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการดำเนินงานตาม ระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 1 การรู้จักนักเรียนเป็น รายบุคคล 2 การคัดกรอง 3 การส่งเสริมนักเรียน 4 การป้องกันและแก้ไข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการดำเนินงานตาม ระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 1 การรู้จักนักเรียนเป็น รายบุคคล 2 การคัดกรอง 3 การส่งเสริมนักเรียน 4 การป้องกันและแก้ไข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ขั้นตอนการดำเนินงานตาม ระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 1 การรู้จักนักเรียนเป็น รายบุคคล 2 การคัดกรอง 3 การส่งเสริมนักเรียน 4 การป้องกันและแก้ไข ปัญหา 5 การส่งต่อ

3 การพัฒนานักเรียนโดยครูที่ ปรึกษาและโรงเรียน ประกอบด้วย - การเสริมศักยภาพและ การสร้างภูมิคุ้มกัน - การจัดการชั้นเรียน

4 การเสริมศักยภาพและ การสร้างภูมิคุ้มกัน - ครูต้องเห็นคุณค่าของ ตนเองและผู้อื่น - ครูต้องมองเห็นด้านดีและมี ความเชื่อมั่นใน ศักยภาพ ของนักเรียน - ครูต้องฝึกมองปัญหาใน ด้านบวก - สร้างทักษะชีวิตโดยใช้ กิจกรรม Home room

5 การจัดการชั้นเรียน - ครูควบคุมตนเอง - สามารถควบคุม พฤติกรรมนักเรียน รายบุคคล - การควบคุมชั้นเรียน

6 การสร้างวินัยเชิง บวก การสร้างวินัย การสร้างวินัย คือ การ สอนหรือฝึกคนให้เชื่อฟัง กฎระเบียบหรือแนวทางการ ปฏิบัติตนทั้งในระยะสั้นและ ระยะยาว

7 การลงโทษ การลงโทษ คือ การกระทำต่อผู้ ที่ทำผิดระเบียบหรือมีความ ประพฤติไม่เหมาะสม การลงโทษ มุ่งควบคุมพฤติกรรมโดยวิธีด้านลบ ซึ่งมักใช้ 2 แบบ - ลงโทษด้วยการใช้คำพูด ด้านลบ - ลงโทษด้วยการทำให้ เจ็บปวดรุนแรงทั้งทางร่างกายและ จิตใจ เช่น การตีด้วยไม้เรียว

8 หลัก 7 ประการของการสร้าง วินัยเชิงบวก 1. เคารพศักดิ์ศรีของเด็ก 2. พยายามพัฒนาพฤติกรรมที่พึง ประสงค์ การมีวินัยในตนเอง และบุคลิกลักษณะที่ดี 3. พยายามให้เด็กมีส่วนร่วมมาก ที่สุด 4. คำนึงถึงความต้องการทาง พัฒนาการและคุณภาพชีวิตของ เด็ก

9 5. คำนึงถึงแรงจูงใจและโลก ทัศน์ของเด็ก 6. พยายามให้เกิดความยุติธรรม เท่าเทียมกันและไม่เลือก ปฏิบัติ 7. เสริมสร้างความสามัคคีกลม เกลียวในกลุ่ม

10 เทคนิคพิเศษในการสร้าง วินัยเชิงบวก 1. พิจารณาให้มั่นใจก่อน อย่า เข้าใจนักเรียนผิด 2. ชี้ให้เห็นด้านบวก 3. ปฏิบัติต่อนักเรียนด้วยท่าทีที่ให้ เกียรติเสมอ 4. สื่อความคาดหวังของท่านให้ นักเรียนทราบอย่างชัดเจนและ ด้วยท่าทีที่ให้เกียรติ 5. ใช้อารมณ์ขันและการหันเหความ สนใจ

11 6. สร้างความร่วมมือเชิงรุก 7. เสนอทางเลือกที่จำกัด 8. ปล่อยให้นักเรียนได้รับผล จากการกระทำของตนเอง 9. อย่าโมโหเมื่อนักเรียนดื้อ 10. ให้ความสำคัญกับความ พยายาม


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการดำเนินงานตาม ระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 1 การรู้จักนักเรียนเป็น รายบุคคล 2 การคัดกรอง 3 การส่งเสริมนักเรียน 4 การป้องกันและแก้ไข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google