งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนานักเรียนโดยครูและโรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนานักเรียนโดยครูและโรงเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนานักเรียนโดยครูและโรงเรียน
การสร้างวินัยเชิงบวก

2 ขั้นตอนการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ขั้นตอนที่ 1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2 การคัดกรอง 3 การส่งเสริมนักเรียน 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหา 5 การส่งต่อ

3 การพัฒนานักเรียนโดยครูที่ปรึกษาและโรงเรียน
ประกอบด้วย - การเสริมศักยภาพและการสร้างภูมิคุ้มกัน - การจัดการชั้นเรียน

4 การเสริมศักยภาพและการสร้างภูมิคุ้มกัน
- ครูต้องเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น - ครูต้องมองเห็นด้านดีและมีความเชื่อมั่นใน ศักยภาพของนักเรียน - ครูต้องฝึกมองปัญหาในด้านบวก - สร้างทักษะชีวิตโดยใช้กิจกรรม Home room

5 การจัดการชั้นเรียน - ครูควบคุมตนเอง
- ครูควบคุมตนเอง - สามารถควบคุมพฤติกรรมนักเรียน รายบุคคล - การควบคุมชั้นเรียน

6 การสร้างวินัยเชิงบวก
การสร้างวินัย คือ การสอนหรือฝึกคนให้เชื่อฟังกฎระเบียบหรือแนวทางการปฏิบัติตนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

7 การลงโทษ - ลงโทษด้วยการใช้คำพูดด้านลบ
การลงโทษ คือ การกระทำต่อผู้ที่ทำผิดระเบียบหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม การลงโทษมุ่งควบคุมพฤติกรรมโดยวิธีด้านลบ ซึ่งมักใช้ 2 แบบ - ลงโทษด้วยการใช้คำพูดด้านลบ - ลงโทษด้วยการทำให้เจ็บปวดรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น การตีด้วยไม้เรียว

8 หลัก 7 ประการของการสร้างวินัยเชิงบวก
เคารพศักดิ์ศรีของเด็ก พยายามพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ การมีวินัยในตนเองและบุคลิกลักษณะที่ดี พยายามให้เด็กมีส่วนร่วมมากที่สุด คำนึงถึงความต้องการทางพัฒนาการและคุณภาพชีวิตของเด็ก

9 คำนึงถึงแรงจูงใจและโลกทัศน์ของเด็ก
พยายามให้เกิดความยุติธรรมเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ เสริมสร้างความสามัคคีกลมเกลียวในกลุ่ม

10 เทคนิคพิเศษในการสร้างวินัยเชิงบวก
พิจารณาให้มั่นใจก่อน อย่าเข้าใจนักเรียนผิด ชี้ให้เห็นด้านบวก ปฏิบัติต่อนักเรียนด้วยท่าทีที่ให้เกียรติเสมอ สื่อความคาดหวังของท่านให้นักเรียนทราบอย่างชัดเจนและด้วยท่าทีที่ให้เกียรติ ใช้อารมณ์ขันและการหันเหความสนใจ

11 สร้างความร่วมมือเชิงรุก
เสนอทางเลือกที่จำกัด ปล่อยให้นักเรียนได้รับผลจากการกระทำของตนเอง อย่าโมโหเมื่อนักเรียนดื้อ ให้ความสำคัญกับความพยายาม


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนานักเรียนโดยครูและโรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google