งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใส ในกระบวนงานกระบวนการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเยาวชน (การเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน) ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใส ในกระบวนงานกระบวนการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเยาวชน (การเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน) ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใส ในกระบวนงานกระบวนการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเยาวชน (การเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน) ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำเสนอโดย..........ผอ.สท....... วันที่..มิ.ย. 2555

2 2 หลักการและเหตุผลความจำเป็น  หลักการสำคัญ สท.เป็นหน่วยงานเชิงนโยบายและควบคู่การปฏิบัติต่อการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ โดยมีกระบวนการดำเนินงานกระบวนการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ เยาวชน(การเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็ก และเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า เด็ก และเยาวชนเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ และเป็นหุ้นส่วนของสังคม จะต้องมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการคิดวางแผน และร่วมดำเนินการ ป้องกัน แก้ไขปัญหา และเป็นศูนย์กลาง/กลไกในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรภาคี เครือข่าย เพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนมีทุกระดับ ได้แก่ สภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล /อำเภอ(878 อำเภอ) /จังหวัด (76 จังหวัด)ซึ่งการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล เป็นการพัฒนาศักยภาพ เยาวชนจากจุดเล็กๆในตำบล ซึ่งเป็นพลังที่ยั่งยืนในการพัฒนาประเทศไทย  ระบุความสำคัญ ผลกระทบ และความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น ในการดำเนินงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน ในระดับตำบล /อำเภอ และจังหวัด จะต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และช่องทางการดำเนินงาน รวมทั้งงบประมาณ ในการขับเคลื่อนงาน  หลักการสำคัญ สท.เป็นหน่วยงานเชิงนโยบายและควบคู่การปฏิบัติต่อการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ โดยมีกระบวนการดำเนินงานกระบวนการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ เยาวชน(การเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็ก และเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า เด็ก และเยาวชนเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ และเป็นหุ้นส่วนของสังคม จะต้องมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการคิดวางแผน และร่วมดำเนินการ ป้องกัน แก้ไขปัญหา และเป็นศูนย์กลาง/กลไกในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรภาคี เครือข่าย เพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนมีทุกระดับ ได้แก่ สภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล /อำเภอ(878 อำเภอ) /จังหวัด (76 จังหวัด)ซึ่งการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล เป็นการพัฒนาศักยภาพ เยาวชนจากจุดเล็กๆในตำบล ซึ่งเป็นพลังที่ยั่งยืนในการพัฒนาประเทศไทย  ระบุความสำคัญ ผลกระทบ และความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น ในการดำเนินงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน ในระดับตำบล /อำเภอ และจังหวัด จะต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และช่องทางการดำเนินงาน รวมทั้งงบประมาณ ในการขับเคลื่อนงาน

3 3 หลักการและเหตุผลความจำเป็น

4 การคัดเลือกกระบวนงานที่จะนำมาพัฒนาเพื่อสร้างความโปร่งใส ลำ ดับ กระบวนงานหลักของหน่วยงานเป็นกระบวนงานที่ มีความเสี่ยงสูงใน การเกิดการทุจริต คอร์รัปชั่น ลักษณะของกระบวนงาน เกี่ยวข้องกับ การให้บริการ ต่อประชาชน โดยตรง มีผลกระทบ ต่อสิทธิของ ประชาชน ก่อให้เกิดส่วน ได้ส่วนเสียต่อ ประชาชนสูง 1 กระบวนการพัฒนาและคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิเด็ก  2 กระบวนการพัฒนาและคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิเยาวชน  3 กระบวนการพัฒนาและคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส  4 กระบวนการขับเคลื่อนมาตรฐาน การส่งเสริมและคุ้มครองพิทักษ์ สิทธิผู้สูงอายุ  5 กระบวนการส่งเสริมและพัฒนา เครือข่าย  หมายเหตุ : นอกจากลักษณะของกระบวนงานที่กำหนดแล้ว หน่วยงานสามารถกำหนดเกณฑ์อื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น เป็นกระบวนงานที่ เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาต หรือเป็นกระบวนงานที่มีข้อร้องเรียนจากประชาชนสูง เป็นต้น ตลอดจนอาจให้น้ำหนักความสำคัญในแต่ ละเกณฑ์แตกต่างกันไปตามบริบทของหน่วยงานและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 4

5 การระบุปัญหาของกระบวนงาน กระบวนงาน : กระบวนการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเยาวชน (การเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน) ลำ ดับ ขั้นตอนการ ดำเนินงาน 1 ปัญหา/ความเสี่ยงใน การเกิดทุจริต คอร์รัปชั่น โอกาสที่จะเกิดความรุนแรงของ ผลกระทบ คะแนน 2 (โอกาส xความ รุนแรง) สูง (3) กลาง (2) ต่ำ (1) สูง (3) กลาง (2) ต่ำ (1) 1 สท. พิจารณาจัดสรร และโอนเงินงบประมาณ ให้ พมจ.ทุกจังหวัด การพิจารณาจัดสรร งบประมาณของ สท.ให้ พมจ. ตามหลักเกณฑ์  1 2 พมจ.ทุกจังหวัด ให้ ความรู้ แนวทาง และ การจัดทำแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม กับ สภาเด็กและเยาวชน ใน พื้นที่ พมจ.ดำเนินการตามรูปแบบ การส่งเสริมสนับสนุนสภา เด็กและเยาวชน  4 3 สภาเด็กและเยาวชน จัดทำแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม พร้อมของบประมาณ จาก พมจ. ที่ สท.ได้ จัดสรรให้ พมจ.จัดสรร งบประมาณ ตามแผนงาน/โครงการ โดย สท.ไม่สามารถกำกับการ จัดสรรได้  9 4 พมจ. รับรายงานผล และรายงานส่งต่อ สท. เจ้าหน้าที่ พมจ.และ เจ้าหน้าที่ สท.ไม่ได้ลง พื้นที่ได้ทุกพื้นที่  4 รวม 18 หมายเหตุ : 1. อาจใช้ขั้นตอนการดำเนินงานที่มีอยู่ใน PMQA (PM3) 2. ให้เลือกปัญหาที่มีคะแนนสูงสุดมาดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 2.2 ในกรณีที่คะแนนเท่ากันให้กำหนดเกณฑ์อื่น ๆ เพื่อคัดเลือก 5

6 6 วิเคราะห์ปัญหาของกระบวนงาน โอกาส ที่จะเกิด ความรุนแรงของผลกระทบ ต่ำ สูง พมจ. จัดสรร งบประมาณ ตาม แผนงาน / โครงการ โดย สท. ไม่ สามารถกำกับการ จัดสรรได้ - การพิจารณา จัดสรรงบประมาณ ของ สท. ให้ พมจ. ตามหลักเกณฑ์ กระบวนการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์ สิทธิเยาวชน ( การเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็ก และเยาวชน ) ปัญหาหลักที่จะดำเนินการ แก้ไข หมายเหตุ : หากมีประเด็นปัญหาที่มีโอกาสและความรุนแรงของผลกระทบสูงมากกว่า 1 ประเด็น จะต้องนำทุกประเด็นมาดำเนินการหาแนวทางแก้ไข - พมจ. ดำเนินการตาม รูปแบบการส่งเสริม สนับสนุนสภาเด็กและ เยาวชน - เจ้าหน้าที่ พมจ. และ เจ้าหน้าที่ สท. ไม่ได้ลง พื้นที่ได้ทุกพื้นที่ - การพิจารณา จัดสรร งบประมาณของ สท. ให้ พมจ. ตามหลักเกณฑ์

7 การวิเคราะห์ปัญหาของกระบวนงาน กระบวนงาน : กระบวนการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเยาวชน (การเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน) ผลกระทบ ของปัญหา ปัญหาหลัก สาเหตุ ของ ปัญหา พมจ. จัดสรร งบประมาณ ตาม แผนงาน / โครงการ โดย สท. ไม่ สามารถกำกับการจัดสรรได้ ภาพลักษณ์ของ หน่วยงาน พมจ. และ สท. เสียหาย ขาด ความเชื่อมั่น สภาเด็กและเยาวชน ดำเนินกิจกรรมไม่ได้ เต็มศักยภาพ สภาเด็กและเยาวชน ไม่ได้รับงบประมาณเต็ม ตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เจ้าหน้าที่มี จำนวนจำกัดและ ไม่มีกลไกใน พื้นที่ควบคุม สภาเด็กและ เยาวชนไม่เข้าใจ การใช้จ่าย งบประมาณทั้งหมด เจ้าหน้าที่ พมจ. พิจารณาตามแผน และการใช้ดุลย พินิจควบคู่ หมายเหตุ : หน่วยงานอาจใช้เทคนิคอื่น ๆ ในการวิเคราะห์ปัญหาได้ เช่น Mind Map หรือแผนภูมิก้างปลา เป็นต้น 7

8 แนวทางในการแก้ไขปัญหา/ป้องกันความเสี่ยง กระบวนงาน : กระบวนการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเยาวชน (การเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน) ผลกระทบ ของปัญหา ปัญหาหลัก สาเหตุ ของ ปัญหา สภาเด็กและเยาวชน ได้รับ งบประมาณ เต็มตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ภาพลักษณ์ของ พมจ. และ สท. ดี ขึ้นเกิดความ เชื่อมั่น ศรัทธา เชื่อถือ สภาเด็กและเยาวชน และประชาชน ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนิน กิจกรรมตามแผนงาน / โครงการ ได้รับการ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ อย่างเต็มที่ สภาเด็กและเยาวชน เห็นคุณค่าของการ ส่งเสริมสนับสนุน และ เกิดแรงผลักดันการ ขับเคลื่อนงานอย่าง เต็มศักยภาพ จัดเจ้าหน้าที่ กำกับ ดูแล ติดตาม การดำเนินงาน / กิจกรรม ตามแผนงาน / โครงการ ในพื้นที่ สร้างเสริมความรู้ / ความเข้าใจ ระดับ ภาค / ระดับจังหวัด / ระดับพื้นที่ จัดตั้ง ( สร้างเสริมกลไก ) ในรูปคณะกรรมการ พิจารณาการจัดสรร งบประมาณ ของ พมจ. หมายเหตุ : หน่วยงานอาจใช้เทคนิคอื่น ๆ ในการวิเคราะห์ปัญหาได้ เช่น Mind Map หรือแผนภูมิก้างปลา เป็นต้น 8

9 แนวทางในการแก้ไขปัญหา/ ป้องกันความเสี่ยง กระบวนงาน : กระบวนการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเยาวชน (การเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน) ปัญหาหลัก : ประชาชนได้รับเงินครบถ้วนตามสิทธิ แต่ล่าช้า และประชาชนเข้าใจผิดเรื่องการจ่ายเงิน ผลที่คาดว่าจะได้รับ : แนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งที่ต้องดำเนินการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย การพัฒนาบุคลากรจัดเจ้าหน้าที่ กำกับดูแล ติดตาม การดำเนินงาน/กิจกรรม ตามแผนงาน/ โครงการ ในพื้นที่ จำนวนเจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพใน การกำกับดูแล ติดตาม การ ดำเนินงาน/กิจกรรม ตามแผนงาน/ โครงการ ในพื้นที่ มากขึ้น การเสริมพลังประชาชน/ ผู้รับบริการ (Empowerment) สร้างเสริมความรู้/ความเข้าใจ ระดับภาค/ ระดับจังหวัด/ระดับพื้นที่ 1.จำนวนสภาเด็กและเยาวชนมีส่วน ร่วมในการรับรู้ รับทราบ และเข้าใจ มากขึ้น 2.ระดับความพึงพอใจของสภาเด็ก และเยาวชนมากขึ้น การพัฒนาเครื่องมือดำเนินการจัดตั้ง(สร้างเสริมกลไก)ในรูปคณะกรรมการ พิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ของ พมจ. จำนวนกลไก(คณะกรรมการ)ที่มี บทบาทการพิจารณาจัดสรร งบประมาณมากขึ้น 9


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใส ในกระบวนงานกระบวนการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเยาวชน (การเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน) ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google