งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ปัญหาวัยรุ่นและการช่วยเหลือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ปัญหาวัยรุ่นและการช่วยเหลือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การวิเคราะห์ปัญหาวัยรุ่นและการช่วยเหลือ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของวัยรุ่นได้ สามารถเลือกพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือที่เหมาะสมสำหรับผู้รับบริการ พัฒนาทักษะในการช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

3 กระบวนการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา
1. รู้จักนักเรียนรายบุคคล 2. คัดกรองนักเรียน กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา 4.ป้องกันแก้ไขปัญหา ดีขึ้น ไม่ดีขึ้น 5. ส่งต่อ [ภายใน] พฤติกรรมดีขึ้นหรือไม่ 3.ส่งเสริมนักเรียน สรุปรายงาน

4 การวิเคราะห์ปัญหา

5 ปัญหา = ความต้องการ - ความเป็นจริง
ปัญหา = ความต้องการ - ความเป็นจริง อาการส่อเค้า

6 ปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่ปัญหา
ปัจจัยกระตุ้น พฤติกรรม ที่เป็นปัญหา ปัจจัยนำ ปัจจัยที่ทำให้ปัญหาคงอยู่

7 แผนภูมิการวิเคราะห์ ตัวเด็ก ปัญหา ชุมชน โรงเรียน ครอบครัว
พฤติกรรม อารมณ์ กิจวัตร ความสามารถในการปรับตัวพันธุกรรม ความพิการ ความเจ็บป่วย ความสัมพันธ์กับผู้อื่น พื้นฐานบุคลิกภาพ ประวัติประสบการณ์ไม่ดี ประวัติการตั้งครรภ์ คลอด อุบัติเหตุ ปัญหา ชุมชน โรงเรียน สภาพเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม การเมือง ศาสนา บุคลิกภาพครู บุกคลิกภาพเพื่อน ค่านิยม วัฒนธรรมการเรียนการสอน ครอบครัว ขนาด สภาพ ฐานะ การศึกษา บุคลิกพ่อแม่ ทัศนคติต่อการเลี้ยงดู ความสัมพันธ์

8 บุญชัย ครอบครัว ครอบครัวยากจน ช่วยแม่ขายของจนดึก บิดาเสียชีวิต
ส่งการบ้านช้า การบ้านสกปรก หลับเวลาเรียน นอนดึก หลับเวลาเรียน ไม่มีเวลาทำการบ้าน ไม่เข้าใจวิชาเรียน ชุมชน/โรงเรียน เพื่อน ตัวเด็ก

9 เสริมหลักสูตร ซ่อมเสริม เพื่อนช่วยเพื่อน กิจกรรม ในชั้นเรียน
รูปแบบการ จัดกิจกรรม กิจกรรม ในชั้นเรียน การสื่อสาร กับครอบครัว

10 แบบบันทึกการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้น
ชื่อ บุญชัย ชั้น ม / เลขที่ ปัญหา ส่งการบ้านช้า 1. ด้านความสามารถ ( / ) การเรียน หลับเวลาเรียน ( ) ความสามารถพิเศษ : 2. ด้านสุขภาพ ( ) กาย… ( ) จิตใจ - พฤติกรรม : .. 3. ด้านครอบครัว ( / ) เศรษฐกิจ ยากจน ( / ) การคุ้มครองนักเรียน นอนดึกเกินวัย แผนการแก้ไขปัญหา (/ ) จัดกิจกรรมในห้องเรียน คือ ชื่นชม ยกย่อง ( ) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร …………………….. ( ) จัดกิจกรรมซ่อมเสริม ……………………….. ( ) จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน คือ เด็กชาย (/ ) จัดการสื่อสารผู้ปกครอง คือ พบแม่ ( ) อื่น ๆ (ระบุ)

11 วิธีดำเนินการแก้ไขปัญหา
ว.ด.ป วิธีการ ผลการดำเนินการ 19 พ.ค. 51 20 พ.ค. 51 21 พ.ค. 51 กิจกรรมในชั้นเรียน ชื่นชม ยกย่อง เพื่อนช่วยเพื่อน ดช..... พบผู้ปกครอง แม่ เด็ก ๆ ร่วมมือ ยินดีช่วยเพื่อน แม่จะช่วยอีกแรง สรุปผลการดำเนินการ นักเรียนดีขึ้น ยุติการช่วยเหลือ ดูแลต่อไปอีก 3 เดือน ส่งต่อ ลงชื่อ

12 สรุปการช่วยเหลือนักเรียน
จำนวนนร……………คน ปกติ……………..คน เสี่ยง……………..คน มีปัญหา………....คน ผล ลักษณะปัญหา ช่วยได้แล้ว อยู่ระหว่างช่วย ส่งต่อ หมายเหตุ การเรียน สุขภาพ เศรษฐกิจ การคุ้มครอง ความปลอดภัย สารเสพติด เพศ อื่น ๆ

13


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ปัญหาวัยรุ่นและการช่วยเหลือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google