งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 การวิเคราะห์ปัญหาวัยรุ่นและ การช่วยเหลือ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 1. สามารถวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมที่ เป็นปัญหาของวัยรุ่นได้ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 การวิเคราะห์ปัญหาวัยรุ่นและ การช่วยเหลือ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 1. สามารถวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมที่ เป็นปัญหาของวัยรุ่นได้ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 การวิเคราะห์ปัญหาวัยรุ่นและ การช่วยเหลือ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 1. สามารถวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมที่ เป็นปัญหาของวัยรุ่นได้ 2. สามารถเลือกพิจารณาแนวทางการ ช่วยเหลือที่เหมาะสมสำหรับผู้รับบริการ 3. พัฒนาทักษะในการช่วยเหลือวัยรุ่นที่มี ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

3 3 กระบวนการดำเนินงานตาม ระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนของครูที่ปรึกษา 1. รู้จักนักเรียน รายบุคคล 2. คัดกรอง นักเรียน กลุ่ม ปกติ กลุ่มเสี่ยง / มีปัญหา 3. ส่งเสริม นักเรียน 4. ป้องกัน แก้ไขปัญหา ดี ขึ้น พฤติกรรมดีขึ้นหรือไม่ ไม่ดี ขึ้น 5. ส่งต่อ [ ภายใน ] สรุป รายงา น

4 4 การวิเคราะห์ ปัญหา

5 5 ปัญหา = ความต้องการ - ความเป็นจริง อาการ ส่อเค้า

6 6 ปัจจัยเสี่ยงที่ นำไปสู่ปัญหา พฤติกรร ม ที่เป็น ปัญหา ปัจจัย กระตุ้น ปัจจัย นำ ปัจจัยที่ทำให้ ปัญหาคงอยู่

7 7 แผนภูมิการ วิเคราะห์ ปัญหา ตัวเด็ก พฤติกรรม อารมณ์ กิจวัตร ความสามารถใน การปรับตัวพันธุกรรม ความพิการ ความ เจ็บป่วย ความสัมพันธ์กับผู้อื่น พื้นฐาน บุคลิกภาพ ประวัติประสบการณ์ไม่ดี ประวัติ การตั้งครรภ์ คลอด อุบัติเหตุ ชุมชน โรงเรียน สภาพเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม การเมือง ศาสนา บุคลิกภาพครู บุก คลิกภาพเพื่อน ค่านิยม วัฒนธรรม การเรียนการสอน ครอบครัว ขนาด สภาพ ฐานะ การศึกษา บุคลิกพ่อ แม่ ทัศนคติต่อการ เลี้ยงดู ความสัมพันธ์

8 8 บุญ ชัย ครอบ ครัว ช่วยแม่ ขายของ จนดึก ครอบครัว ยากจน บิดา เสียชีวิต ส่ง การบ้าน ช้า การบ้าน สกปรก หลับเวลา เรียน ตัว เด็ก เพื่อน ชุมชน / โรงเรียน ไม่มีเวลา ทำ การบ้าน หลับเวลา เรียน ไม่เข้าใจ วิชาเรียน นอน ดึก

9 9 กิจกรรมในชั้นเรียน ซ่อมเสริม เสริมหลักสูตร เพื่อนช่วยเพื่อน การสื่อสาร กับครอบครัว รูปแบบการจัดกิจกรรม

10 10 แบบบันทึกการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เบื้องต้น ชื่อ บุญชัย ชั้น ม......../..... เลขที่....... ปัญหา ส่งการบ้านช้า 1. ด้านความสามารถ ( / ) การเรียน หลับเวลาเรียน ( ) ความสามารถพิเศษ : 2. ด้านสุขภาพ ( ) กาย …...................... ( ) จิตใจ - พฤติกรรม :.. 3. ด้านครอบครัว ( / ) เศรษฐกิจ ยากจน ( / ) การ คุ้มครองนักเรียน นอนดึกเกินวัย แผนการแก้ไขปัญหา (/ ) จัดกิจกรรมในห้องเรียน คือ ชื่น ชม ยกย่อง ( ) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร …………………….. ( ) จัดกิจกรรมซ่อมเสริม ……………………….. ( ) จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน คือ เด็กชาย............ (/ ) จัดการสื่อสารผู้ปกครอง คือ พบ แม่ ( ) อื่น ๆ ( ระบุ )...........................

11 11 วิธีดำเนินการ แก้ไขปัญหา ว. ด. ป ว. ด. ปวิธีการ ผลการ ดำเนินการ 19 พ. ค. 51 20 พ. ค. 51 21 พ. ค. 51 กิจกรรมในชั้นเรียน ชื่นชม ยกย่อง ชื่นชม ยกย่อง เพื่อนช่วยเพื่อน ดช..... พบผู้ปกครอง แม่ เด็ก ๆ ร่วมมือ ยินดีช่วย เพื่อน แม่จะช่วย อีกแรง สรุปผลการ ดำเนินการ นักเรียนดีขึ้น ยุติการ ช่วยเหลือ ดูแลต่อไปอีก 3 เดือน ส่งต่อ..................... ลงชื่อ..................................

12 12 จำนวนนร …………… คน ปกติ …………….. คน เสี่ยง …………….. คน มีปัญหา ……….... คน ผล ลักษณะปัญหา ช่วยได้แล้ว อยู่ระหว่างช่วย ส่งต่อ หมายเหตุ การเรียน สุขภาพ เศรษฐกิจ การคุ้มครอง ความปลอดภัย สารเสพติด เพศ อื่น ๆ

13 13


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 การวิเคราะห์ปัญหาวัยรุ่นและ การช่วยเหลือ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 1. สามารถวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมที่ เป็นปัญหาของวัยรุ่นได้ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google