งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปิดกั้นชาวบ้าน! ความล้มเหลวของ Public Scoping เหมืองทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปิดกั้นชาวบ้าน! ความล้มเหลวของ Public Scoping เหมืองทอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดเวที public scoping เพื่อการขอประทานบัตรเหมืองทองคำ แปลงที 76/2539 ของบริษัททุ่งคำจำกัด

2 ปิดกั้นชาวบ้าน! ความล้มเหลวของ Public Scoping เหมืองทอง
Wed, :02

3 ประท้วงกระบวนการ EHIA ขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ทองคำ
นี่เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงเจตจำนงที่จะปกป้องแผ่นดินเกิด ด้วยสิทธิและอำนาจหน้าที่ของชุมชน เพราะหมดหวังกับการพึ่งพาอำนาจรัฐและการบังคับใช้กฎหมายของส่วนกลางเพื่อปก ป้องชุมชนจากการคุกคามของเอกชน

4 ‘Public Scoping’ กับความล้มเหลวประทานบัตรเหมืองแร่ทองคำ จ.เลย
ถึงเวลาแล้วที่ สผ. และคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ต้องตรวจสอบกระบวนการจัดทำ EHIA เหล่านี้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ว่ากระบวนการดำเนินการไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพื่อตัดไฟเสียตั้งแต่ต้นลม เพื่อนำไปสู่กับ ไม่เห็นชอบ รายงาน EHIA ของเหมืองทองที่ขั้นตอนการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว

5 ประกาศกระทรวงทรัพย์ ฯ ๓๕ ประเภทโครงการที่ต้องทำ EIA
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 วรรคหนึ่ง : สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชน ในการอนุรักษ์บำรุงรักษ์และการได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ และการคุ้มครอง ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่อง ในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก็ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ประกาศกระทรวงทรัพย์ ฯ ๓๕ ประเภทโครงการที่ต้องทำ EIA

6 ประกาศกระทรวงทรัพย์ ฯ ๑๑ ประเภทโครงการที่ต้องทำ EHIA
วรรคสอง : การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพจะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม หรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการ ดังกล่าว ประกาศกระทรวงทรัพย์ ฯ ๑๑ ประเภทโครงการที่ต้องทำ EHIA วรรคสาม : สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับการคุ้มครอง

7 กระบวนการขอใบอนุญาตตามหลักการรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 67 วรรคสอง
กลั่นกรองโครงการ: การเตรียมข้อมูล รับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษา ค.1 การกำหนดขอบเขตการศึกษา หน่วยงานอนุญาตทำคำชี้แจงและเหตุผลในการตัดสินใจเผยแพร่ต่อสาธารณะและบนเว็บไซต์ การมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบ การประเมินผลกระทบ ค.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบฯ ค.3 รับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงาน ง. หน่วยงานของรัฐผู้อนุญาตโครงการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ผู้ยื่นขอรับอนุญาต + ที่ปรึกษาจัดทำรายงานฯ เสนอรายงานต่อ สผ. กอสส. ให้ความเห็น ประกอบ สผ. ตรวจสอบและพิจารณาเบื้องต้น คชก. พิจารณา

8 ค1. การกำหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบโครงการ EHIA (Public scoping)
ใครทำ : เจ้าของโครงการ ทำอะไร : จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ทำอย่างไร : กำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน จัดให้ใคร : ประชาชน+ผู้มีส่วนได้เสีย+หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออะไร : เพื่อให้การประเมินผลกระทบฯ มีความครบถ้วน

9 การจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7 กลุ่ม
การจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7 กลุ่ม ผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งบวกและลบ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงาน EHIA หน่วยงานพิจารณารายงาน EHIA หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เอกชน/องค์กรพัฒนาเอกชน/สถาบันการศึกษา/นักวิชาการอิสระ สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป

10 ของบริษัททุ่งคำ จำกัด
เหมืองทองคำภูทับฟ้า ของบริษัททุ่งคำ จำกัด

11 พื้นที่ตามประทานบัตร จำนวน ๑๐๗ แปลง เนื้อที่ ๓๐,๕๓๒ ไร่
- อำเภอวังสะพุง ๘,๑๔๘ ไร่ - อำเภอเมืองเลย ๑๙,๑๘๔ ไร่ - เมือง + วังสะพุง ๓,๒๐๐ ไร่ ได้รับประทานบัตรดำเนินการไปแล้ว ๖ แปลง เนื้อที่ ๑,๒๙๑ ไร่ - เปิดดำเนินการ ๑๑ กย. ๔๙ - กระบวนการแยกแร่ทองคำ Cabon – In- Pulp : CIP ใช้ไซยาไนด์เป็นตัวแยกแร่ทองคำ - ทองคำ เงิน ทองแดง แปลงที่ ๗๙ - เนื้อที่ ๓๐๐ ไร่ - ตำบลนาโป่ง อ.เมืองเลย - ขุดเจาะแล้วนำไปคัดแยกแร่ที่เหมืองภูทับฟ้า

12 แผนการเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ปีงบ ๕๗
ตำบลนาโป่ง เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม ตำบลเขาหลวง เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนต่อเนื่อง ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา


ดาวน์โหลด ppt ปิดกั้นชาวบ้าน! ความล้มเหลวของ Public Scoping เหมืองทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google