งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดเวที public scoping เพื่อการขอประทานบัตร เหมืองทองคำ แปลงที 76/2539 ของ บริษัททุ่งคำจำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดเวที public scoping เพื่อการขอประทานบัตร เหมืองทองคำ แปลงที 76/2539 ของ บริษัททุ่งคำจำกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดเวที public scoping เพื่อการขอประทานบัตร เหมืองทองคำ แปลงที 76/2539 ของ บริษัททุ่งคำจำกัด

2 ปิดกั้นชาวบ้าน ! ความล้มเหลวของ Public Scoping เหมืองทอง Wed, 2013-09-11 03:02

3 ประท้วงกระบวนการ EHIA ขอประทานบัตรทำ เหมืองแร่ทองคำ นี่เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงเจตจำนงที่จะปกป้อง แผ่นดินเกิด ด้วยสิทธิและอำนาจหน้าที่ของชุมชน เพราะหมดหวังกับการพึ่งพาอำนาจรัฐและการ บังคับใช้กฎหมายของส่วนกลางเพื่อปก ป้องชุมชน จากการคุกคามของเอกชน

4 ‘Public Scoping’ กับความล้มเหลวประทานบัตรเหมืองแร่ ทองคำ จ. เลย ถึงเวลาแล้วที่ สผ. และคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ต้องตรวจสอบกระบวนการจัดทำ EHIA เหล่านี้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ว่ากระบวนการดำเนินการไปโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ เพื่อตัดไฟเสียตั้งแต่ต้นลม เพื่อนำไปสู่กับ ไม่ เห็นชอบ รายงาน EHIA ของเหมืองทองที่ขั้นตอนการ ดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว

5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 วรรคหนึ่ง : สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและ ชุมชน ในการอนุรักษ์บำรุงรักษ์และการได้รับ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความ หลากหลายทางชีวภาพ และการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้ อย่างปกติและต่อเนื่อง ในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก็ให้เกิด อันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพ ชีวิตของตน ประกาศกระทรวงทรัพย์ ฯ ๓๕ ประเภทโครงการที่ต้องทำ EIA

6 วรรคสอง : การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิด ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพจะกระทำมิได้ เว้น แต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับ ฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้แทนองค์การ เอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนจาก สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม หรือ ทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพให้ความเห็นประกอบก่อน มีการดำเนินการ ดังกล่าว ประกาศกระทรวงทรัพย์ ฯ ๑๑ ประเภทโครงการที่ต้องทำ EHIA วรรคสาม : สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติ หน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับการคุ้มครอง

7 กระบวนการขอใบอนุญาต ตามหลักการรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 67 วรรคสอง ค.1ค.1 กลั่นกรอง โครงการ: การเตรียมข้อมูล การกำหนด ขอบเขตการศึกษา การประเมินผล กระทบ มาตรการป้องกัน และแก้ไข ผลกระทบและ มาตรการติดตาม ตรวจสอบฯ หน่วยงาน อนุญาตทำคำ ชี้แจงและเหตุผล ในการตัดสินใจ เผยแพร่ต่อ สาธารณะและบน เว็บไซต์ คชก. พิจารณา ผู้ยื่นขอรับอนุญาต + ที่ปรึกษาจัดทำ รายงานฯ เสนอ รายงานต่อ สผ. สผ. ตรวจสอบและ พิจารณาเบื้องต้น รับฟังความคิดเห็น ต่อขอบเขต การศึกษา การมีส่วนร่วมใน การประเมินผล กระทบ ค.2ค.2 รับฟังความคิดเห็น ต่อร่างรายงาน ค.3ค.3 กอสส. ให้ความเห็น ประกอบ หน่วยงานของรัฐผู้ อนุญาตโครงการ จัดกระบวนการรับ ฟังความคิดเห็น ง.ง.

8 ค 1. การกำหนดขอบเขตการศึกษา ผลกระทบโครงการ EHIA (Public scoping) ใครทำ : เจ้าของโครงการ ทำอะไร : จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ทำอย่างไร : กำหนดขอบเขตและแนว ทางการประเมิน จัดให้ใคร : ประชาชน + ผู้มีส่วนได้เสีย + หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออะไร : เพื่อให้การประเมินผลกระทบ ฯ มีความครบถ้วน

9 การจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7 กลุ่ม 1.ผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งบวกและลบ 2.หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงาน EHIA 3.หน่วยงานพิจารณารายงาน EHIA 4.หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ และรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้อง 5.เอกชน/องค์กรพัฒนาเอกชน/ สถาบันการศึกษา/นักวิชาการอิสระ 6.สื่อมวลชน 7.ประชาชนทั่วไป

10 เหมืองทองคำภูทับฟ้า ของบริษัททุ่งคำ จำกัด

11 พื้นที่ตามประทานบัตร จำนวน ๑๐๗ แปลง เนื้อที่ ๓๐, ๕๓๒ ไร่ - อำเภอวังสะพุง ๘, ๑๔๘ ไร่ - อำเภอเมืองเลย ๑๙, ๑๘๔ ไร่ - เมือง + วังสะพุง ๓, ๒๐๐ ไร่ ได้รับประทานบัตรดำเนินการไปแล้ว ๖ แปลง เนื้อที่ ๑, ๒๙๑ ไร่ - เปิดดำเนินการ ๑๑ กย. ๔๙ - กระบวนการแยกแร่ทองคำ Cabon – In- Pulp : CIP ใช้ไซยาไนด์เป็นตัวแยกแร่ทองคำ - ทองคำ เงิน ทองแดง แปลงที่ ๗๙ - เนื้อที่ ๓๐๐ ไร่ - ตำบลนาโป่ง อ. เมืองเลย - ขุดเจาะแล้วนำไปคัดแยกแร่ที่เหมืองภูทับ ฟ้า

12 แผนการเฝ้าระวังสุขภาพและ สิ่งแวดล้อม ปีงบ ๕๗ ตำบลเขาหลวง - เฝ้าระวังสุขภาพ ประชาชนต่อเนื่อง - ปรับปรุงคุณภาพ น้ำประปา ตำบลนาโป่ง - เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt การจัดเวที public scoping เพื่อการขอประทานบัตร เหมืองทองคำ แปลงที 76/2539 ของ บริษัททุ่งคำจำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google