งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำงบประมาณ จังหวัด / กลุ่มจังหวัด. 1. ข้อกำหนดตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญฯ ม. 78 : รัฐต้องดำเนินการ รัฐธรรมนูญฯ ม. 78 : รัฐต้องดำเนินการ (2) จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำงบประมาณ จังหวัด / กลุ่มจังหวัด. 1. ข้อกำหนดตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญฯ ม. 78 : รัฐต้องดำเนินการ รัฐธรรมนูญฯ ม. 78 : รัฐต้องดำเนินการ (2) จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำงบประมาณ จังหวัด / กลุ่มจังหวัด

2 1. ข้อกำหนดตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญฯ ม. 78 : รัฐต้องดำเนินการ รัฐธรรมนูญฯ ม. 78 : รัฐต้องดำเนินการ (2) จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วน ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และสนับสนุนให้จังหวัด มีแผนและงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัด เพื่อ ประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่

3 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ 2550 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ 2550 ม. 52 : การบริหารงานแบบบูรณาการ ม. 52 : การบริหารงานแบบบูรณาการ  จว.หรือกลุ่มจว. ยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข กำหนดในพ.ร.ฎ. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข กำหนดในพ.ร.ฎ.  จว.หรือกลุ่มจว. เป็นส่วนราชการตาม กฎหมาย วิธีการงบประมาณ

4 (1) นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (2) ดูแลให้การปฎิบัติและบังคับการให้เป็นไปตาม กฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็น ธรรมในสังคม (3) จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือ ประชาชนและชุมชนที่ด้วยโอกาส เพื่อให้ได้รับความ เป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการ ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง ม. 52/1 ให้จังหวัดมีอำนาจภายในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้

5 ( 4) จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถ เข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็วและมีคุณภาพ (5) จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนอปทเพื่อให้ สามารถดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ของอปท. และ ให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ค.ร.ม. กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมาย กำหนด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของจว. ตาม วรรคหนึ่ง ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการและหน่วยงาน ของรัฐที่ประจำอยู่ในเขตจว.ที่จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาจว.ตามมาตรา 53/1 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของจว. ตาม วรรคหนึ่ง ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการและหน่วยงาน ของรัฐที่ประจำอยู่ในเขตจว.ที่จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาจว.ตามมาตรา 53/1

6 ม.53/1 จว. จัดทำแผนพัฒนาจว. เมื่อมีการประกาศใช้แผนพัฒนาจว.แล้ว การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท. และการดำเนินกิจการของส่วน ราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐทั้งปวงที่กระทำในพื้นที่จว. ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจว.ดังกล่าว เมื่อมีการประกาศใช้แผนพัฒนาจว.แล้ว การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท. และการดำเนินกิจการของส่วน ราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐทั้งปวงที่กระทำในพื้นที่จว. ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจว.ดังกล่าว  สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชาติ  ความต้องการของประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนาจว. ให้ผู้ว่าฯ จัดให้มีการประชุม ปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่มี สถานที่ตั้งทำการอยู่ในจว.(ราชการส่วนภูมิภาค หรือ ราชการบริหารส่วนกลาง และผู้บริหารอปท.ทั้งหมด ในจว. รวมทั้งผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาค ธุรกิจเอกชน)

7 ม. 53/2 : ให้นำความใน ม. 53/1 มาใช้กำกับการจัดทำ แผนพัฒนากลุ่มจว.ด้วย ม. 57 : ให้ผู้ว่าฯ มีอำนาจหน้าที่ (6) เสนองบประมาณต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หรือ เสนอขอจัดตั้งงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ (6) เสนองบประมาณต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หรือ เสนอขอจัดตั้งงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ

8 1. จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 1. จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด หลัก การ 2. จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 2. จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 3. จัดทำงบประมาณจังหวัด 3. จัดทำงบประมาณจังหวัด 4. จัดทำงบประมาณกลุ่มจังหวัด 4. จัดทำงบประมาณกลุ่มจังหวัด 2. ร่างพ.ร.ฎ.ว่าด้วยการบริหารงาน จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 2. ร่างพ.ร.ฎ.ว่าด้วยการบริหารงาน จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

9 กำหนดหลักการการบริหารงาน จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กำหนดหลักการการบริหารงาน จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เหตุผล พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 7) มาตรา 53/1ให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจว. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนดในพ.ร.ฎ. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 7) มาตรา 53/1 ให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจว. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนดในพ.ร.ฎ. มาตรา 53/2 กำหนดให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวมาใช้กับการ จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจว.ด้วยโดยอนุโลม มาตรา 52 วรรคสาม กำหนดให้จว.หรือกลุ่มจว.ยื่นคำขอจัดตั้ง งบประมาณได้และให้ถือว่าจว.หรือกลุ่มจว.เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในพ.ร.ฎ. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในพ.ร.ฎ.

10 ประกอบด้วย 5 หมวด 23 มาตรา ความ หมาย จังหวัด : จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ไม่รวม กทม. จังหวัด : จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ไม่รวม กทม. กลุ่มจังหวัด : กลุ่มจังหวัดที่จัดตั้งตาม ม. 26 กลุ่มจังหวัด : กลุ่มจังหวัดที่จัดตั้งตาม ม. 26

11 ประกอบด้วย 5 หมวด 23 มาตรา มีกลไก 3 ระดับ ก.น.จ. : คณะกรรมการนโยบายการ บริหารงานจว.และกลุ่มจว.แบบบูรณา การ ก.น.จ. : คณะกรรมการนโยบายการ บริหารงานจว.และกลุ่มจว.แบบบูรณา การ ก. บ. จ. : คณะกรรมการบริหารงาน จังหวัดแบบบูรณาการ ก. บ. จ. : คณะกรรมการบริหารงาน จังหวัดแบบบูรณาการ ก. บ. ก. : คณะกรรมการบริหารงาน กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ก. บ. ก. : คณะกรรมการบริหารงาน กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

12 ความ หมาย แผนพัฒนาจังหวัด :รายการเกี่ยวกับ โครงการและแผนงานต่างๆ ของจว.ที่ จำเป็นต้องจัดทำเพื่อให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนา ของจว.ในอนาคต แผนพัฒนาจังหวัด :รายการเกี่ยวกับ โครงการและแผนงานต่างๆ ของจว.ที่ จำเป็นต้องจัดทำเพื่อให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนา ของจว.ในอนาคต แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด :รายการ เกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่างๆ ของ กลุ่มจว.ที่จำเป็นต้องจัดทำเพื่อให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนา ของกลุ่มจว.ในอนาคต แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด :รายการ เกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่างๆ ของ กลุ่มจว.ที่จำเป็นต้องจัดทำเพื่อให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนา ของกลุ่มจว.ในอนาคต

13 ความ หมาย แผนปฏิบัติราชการประจำปีของ จังหวัด : แผนที่แปลงแผนพัฒนาจังหวัด สู่การปฏิบัติโดยระบุถึงโครงการต่างๆ ที่ จำเป็นต้องดำเนินการในจังหวัดในแต่ละ ปีงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของ จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของ จังหวัด : แผนที่แปลงแผนพัฒนาจังหวัด สู่การปฏิบัติโดยระบุถึงโครงการต่างๆ ที่ จำเป็นต้องดำเนินการในจังหวัดในแต่ละ ปีงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของ จังหวัด ทั้งนี้ ไม่ว่าโครงการนั้นจะ ดำเนินการโดยจังหวัด กระทรวง ทบวง กรม อปท. หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ หรือเอกชน ทั้งนี้ ไม่ว่าโครงการนั้นจะ ดำเนินการโดยจังหวัด กระทรวง ทบวง กรม อปท. หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ หรือเอกชน

14 ความ หมาย แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่ม จังหวัด : แผนที่แปลงแผนพัฒนากลุ่ม จังหวัดสู่การปฏิบัติโดยระบุถึงโครงการ ต่างๆ ที่จำเป็นต้องดำเนินการในกลุ่ม จังหวัดในแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการ พัฒนาของกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่ม จังหวัด : แผนที่แปลงแผนพัฒนากลุ่ม จังหวัดสู่การปฏิบัติโดยระบุถึงโครงการ ต่างๆ ที่จำเป็นต้องดำเนินการในกลุ่ม จังหวัดในแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการ พัฒนาของกลุ่มจังหวัด ทั้งนี้ ไม่ว่าโครงการนั้นจะ ดำเนินการโดยจังหวัด กลุ่มจังหวัด กระทรวง ทบวง กรม อปท. หรือ หน่วยงานอื่นใดของรัฐ หรือเอกชน ทั้งนี้ ไม่ว่าโครงการนั้นจะ ดำเนินการโดยจังหวัด กลุ่มจังหวัด กระทรวง ทบวง กรม อปท. หรือ หน่วยงานอื่นใดของรัฐ หรือเอกชน

15 ความ หมาย งบประมาณจังหวัด :รายการงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่จังหวัดยื่นคำขอจัดตั้ง ต่อสำนักงบประมาณเพื่อดำเนินการตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด งบประมาณกลุ่มจังหวัด :รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กลุ่ม จังหวัดยื่นคำขอจัดตั้งต่อสำนัก งบประมาณเพื่อดำเนินการตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่ม จังหวัด

16 ระดับชาติ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ : ก.น.จ. ระดับกลุ่มจว. ระดับจว. คณะกรรมกาบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ บูรณาการ : ก.บ.ก. คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ บูรณาการ : ก.บ.จ. กลไก 3 ระดับ

17 ประกอบด้วย 5 หมวด 23 มาตรา คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม จังหวัดแบบบูรณาการ : ก.น.จ. มีอำนาจ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม จังหวัดแบบบูรณาการ : ก.น.จ. มีอำนาจ 1. กำหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานจว.และกลุ่มจว. 2. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทำแผนพัฒนาจว. แผนพัฒนากลุ่มจว. แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจว. และแผนปฎิบัติ ราชการประจำปีของกลุ่มจว. 3. พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบ 1) แผนพัฒนาจว. แผนพัฒนากลุ่มจว. แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจว. และแผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจว. 1) แผนพัฒนาจว. แผนพัฒนากลุ่มจว. แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจว. และแผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจว. 2) คำของบประมาณของจว.และกลุ่มจว. ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ งบประมาณ 2) คำของบประมาณของจว.และกลุ่มจว. ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ งบประมาณ เสนอ ค.ร.ม. เสนอ ค.ร.ม.

18 4. กำกับดูแลการดำเนินการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติ หน้าที่ต่างๆ ตามที่มอบหมาย (อย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการด้านแผน และด้าน งบประมาณ) (อย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการด้านแผน และด้าน งบประมาณ) 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

19 คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ : ก.บ.ก. อำนาจหน้าที่ที่สำคัญ เช่น จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเสนอต่อที่ประชุมตามมาตรา 19 เพื่อ รับฟังความคิดเห็น จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเสนอต่อที่ประชุมตามมาตรา 19 เพื่อ รับฟังความคิดเห็น วิเคราะห์ บูรณาการ และให้ความเห็นชอบรายละเอียดการ ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำขอ งบประมาณกลุ่มจังหวัด ก่อนนำเสนอต่อ ก.น.จ. วิเคราะห์ บูรณาการ และให้ความเห็นชอบรายละเอียดการ ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำขอ งบประมาณกลุ่มจังหวัด ก่อนนำเสนอต่อ ก.น.จ. กำกับ ให้คำแนะนำ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่ม จังหวัด และรายงาน ก.น.จ. กำกับ ให้คำแนะนำ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่ม จังหวัด และรายงาน ก.น.จ.

20 คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ :ก.บ.จ. มีอำนาจหน้าที่สำคัญ เช่น จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเสนอต่อที่ประชุม (ตามม. 19) เพื่อรับฟังความคิดเห็น จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเสนอต่อที่ประชุม (ตามม. 19) เพื่อรับฟังความคิดเห็น วิเคราะห์ บูรณาการ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดและคำของบประมาณจังหวัด ก่อน นำเสนอ ต่อ ก.น.จ. วิเคราะห์ บูรณาการ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดและคำของบประมาณจังหวัด ก่อน นำเสนอ ต่อ ก.น.จ. กำกับ ให้คำแนะ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม แผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และรายงาน ก.น.จ. กำกับ ให้คำแนะ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม แผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และรายงาน ก.น.จ. เป็นต้น

21 ก. น.จ. : กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด  จัดทำและบริหารงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ก.บ.ก./ ก.บ.จ. : รับนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำ จาก ก.น.จ.  จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /จังหวัด เสนอต่อที่ประชุมตามมาตรา 19 เพื่อฟังความคิดเห็น  วิเคราะห์ บูรณการ และให้ความเห็น: - รายละเอียดการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด /แผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของจังหวัด - รายละเอียดการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด /แผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของจังหวัด - คำของบประมาณกลุ่มจังหวัด/จังหวัด - คำของบประมาณกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ก.น.จ. ก.น.จ. ค.ร.ม. ค.ร.ม.  พิจารณา กลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบ และเสนอ ค. ร. ม.  พิจารณา ให้ความเห็นชอบ สำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ  ค. ร. ม. เห็นชอบ แล้ว ก. น. จ. ส่ง สงป.

22 จัดทำ แผนพัฒนา จังหวัด/กลุ่ม จังหวัด ( 4 ปี) ความต้องการของประชาชน ความต้องการของประชาชน ศักยภาพของประชาชนใน ท้องถิ่นในจังหวัด ศักยภาพของประชาชนใน ท้องถิ่นในจังหวัด ความต้องการของชุมชน ความต้องการของชุมชน ความพร้อมของภาครัฐ/ภาค ธุรกิจเอกชน ความพร้อมของภาครัฐ/ภาค ธุรกิจเอกชน ยุทธศาสตร์ระดับชาติ ยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระบุ: - รายละเอียด วิสัยทัศน์ - ประเด็น ยุทธศาสตร์ - KPI - ค่าเป้าหมาย - กลยุทธ์ ให้ผู้ว่าฯ จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วม เพื่อรับ ฟังความคิดเห็น หัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งทำการอยู่ในจว. หรือมีเขตอำนาจหน้าที่ในจว. หัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งทำการอยู่ในจว. หรือมีเขตอำนาจหน้าที่ในจว. หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ของรัฐ บรรดาที่มีสถานที่ตั้งทำการอยู่ในจว.หรือมี เขตอำนาจหน้าที่ในจว. หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ของรัฐ บรรดาที่มีสถานที่ตั้งทำการอยู่ในจว.หรือมี เขตอำนาจหน้าที่ในจว. ผุ้บริหารอปท.ทั้งหมดในจว. ผุ้บริหารอปท.ทั้งหมดในจว. ผู้แทนภาคประชาสังคม/ธุรกิจเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม/ธุรกิจเอกชน

23 องค์ประกอบคำของบประมาณจังหวัดฯ เช่น องค์ประกอบคำของบประมาณจังหวัดฯ เช่น 3.  วิสัยทัศน์จังหวัด  พันธกิจ  ความสอดคล้องกับแผนการบริหาราชการแผ่นดิน นโยบายรัฐบาล และ ยุทธศาสตร์การจัดสรร  แผนงาน  เป้าหมายการให้บริการจังหวัด  กลยุทธ์จังหวัด  ผลผลิต (กลุ่มโครงการ) กิจกรรม  KPI  แหล่งเงิน(งบประมาณ-งบรายจ่าย: รายละเอียดงบรายจ่าย)  ประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure Framework:MTEF) (Medium Term Expenditure Framework:MTEF)

24 รูปแบบการจัดทำและส่งคำของบประมาณจังหวัด รูปแบบการจัดทำและส่งคำของบประมาณจังหวัด  ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e – budgeting)

25 ข้อควรคำนึง: การจัดทำคำของบประมาณ ข้อควรคำนึง: การจัดทำคำของบประมาณ 4.  รัฐธรรมนูญ ม. 167 ร่างพ.ร.บ. งบประมาณ แลเอกสารประกอบ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ กิจกรรม กิจกรรม แผนงาน โครงการ รายการ แผนงาน โครงการ รายการ  รัฐธรรมนูญ ม. 169 วรรค 3 การโอนเปลี่ยนแปลงรายการให้รายงานรัฐสภาทราบทุก 6 เดือน การโอนเปลี่ยนแปลงรายการให้รายงานรัฐสภาทราบทุก 6 เดือน ภารกิจของจังหวัด อำนาจและหน้าที่ (พ.ร.บ. ระเบียบบริหารฯ ม. 52/1) อำนาจและหน้าที่ (พ.ร.บ. ระเบียบบริหารฯ ม. 52/1) การมอบอำนาจ(พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการมอบอำนาจ) การมอบอำนาจ(พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการมอบอำนาจ)

26 5. ขั้นตอนการวางแผนและบริหารโครงการ 1. บทวน/ตรวจสอบ/ ประเมินผลการ ดำเนินงานโครงการที่ ผ่านมา ( Review Phase) 2. ริเริมโครงการใหม่ และการวิเคราะห์ เบื้องต้น (Conceptual Phase) 3. วิเคราะห์และวางแผน รายละเอียดโครงการ (Project Planning Phase) 4.วิเคราะห์และจัดทำคำขอ งบประมาณ (Budget Preparation Phase) (Budget Preparation Phase) 5. ติดตามความก้าวหน้าของการ ดำเนินโครงการ (Implementation Monitoring Phase) 6. ประเมินผลการใข้ งานและติดตาม/ ปรับปรุง/แก้ไข (Utilization Phase)

27 ขั้นตอนการวางแผนและบริหารโครงการ 1. ทบทวน/ ตรวจสอบ/ ประเมินผลการ ดำเนินงาน โครงการที่ผ่าน มา  ทบทวน/ตรวจสอบ - สถานภาพของโครงการ - สถานภาพของโครงการ - ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น - ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น - กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข - ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  พิจารณาตัดสินใจ ได้แก่ - เลือกดำเนินโครงการต่อโดยอาจคงแผนเดิมไว้ - เลือกดำเนินโครงการต่อโดยอาจคงแผนเดิมไว้ - ปรับปริมาณ และ/หรือปรับคุณภาพ - ปรับปริมาณ และ/หรือปรับคุณภาพ - ยกเลิกโครงการ - ยกเลิกโครงการ - ขยายผลโครงการ - ขยายผลโครงการ

28 2. การ ริเริ่ม โครงการ ใหม่ และ การ วิเคราะห์ เบื้องต้น พิจารณาที่มาและความสำคัญของโครงการ ลักษณะของโครงการ (กายภาพ/บริหาร/บริหารจัดการ) พิจารณาที่มาและความสำคัญของโครงการ ลักษณะของโครงการ (กายภาพ/บริหาร/บริหารจัดการ) ระบุกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ความถูกต้องทางจริยธรรและความเป็นธรรมในสังคม ระบุกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ความถูกต้องทางจริยธรรและความเป็นธรรมในสังคม ระบุเป้าหมาย ผลผลิต คาดการณ์ผลลัพธ์ หรือผลกระทบต่อผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ระบุเป้าหมาย ผลผลิต คาดการณ์ผลลัพธ์ หรือผลกระทบต่อผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย พิจารณาผลกระทบต่อโครงการหรือกิจกรรมอื่นที่มีอยู่แล้ว พิจารณาผลกระทบต่อโครงการหรือกิจกรรมอื่นที่มีอยู่แล้ว วิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ความสมเหมาะเชิงเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต วิเคราะห์ความสมเหมาะเชิงเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ระบุทางเลือกอื่นและวิเคราะห์ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ระบุทางเลือกอื่นและวิเคราะห์ความเหมาะสมของเทคโนโลยี วิเคราะห์ความเหมาะสมของระยะเวลา กระบวนการ และวิธีการ ดำเนินการเบื้องต้น วิเคราะห์ความเหมาะสมของระยะเวลา กระบวนการ และวิธีการ ดำเนินการเบื้องต้น พิจารณาศักยภาพและข้อจำกัดของพื้นที่ พิจารณาศักยภาพและข้อจำกัดของพื้นที่ พิจารณาความพร้อมและความเพียงพอของทรัพยากรและปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง พิจารณาความพร้อมและความเพียงพอของทรัพยากรและปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ศักยภาพและความเหมาะสมของหัวหน้าโครงการและทีมงาน วิเคราะห์ศักยภาพและความเหมาะสมของหัวหน้าโครงการและทีมงาน

29 3. การ วิเคราะห์ และ วางแผน ราย ละเอียด โครงการ พิจารณาขอบเขตของโครงการ (1.มิติเชิงปริมาณ และคุณภาพของ ผลผลิต 2. มิติเชิงพื้นที่ตั้งโครงการ 3. มิติเชิงพื้นที่ให้บริการ) พิจารณาขอบเขตของโครงการ (1.มิติเชิงปริมาณ และคุณภาพของ ผลผลิต 2. มิติเชิงพื้นที่ตั้งโครงการ 3. มิติเชิงพื้นที่ให้บริการ) วิเคราะห์รายละเอียดโครงสร้างผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของ โครงการ และประโยชน์ต่อสาธารณชน วิเคราะห์รายละเอียดโครงสร้างผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของ โครงการ และประโยชน์ต่อสาธารณชน พิจารณา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิจารณา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์/ทบทวนความคุ้มค่าของโครงการ ความน่าเชื่อถือของ สมมุติฐาน และผลประโยชน์โครงการทางเศรษฐกิจ วิเคราะห์/ทบทวนความคุ้มค่าของโครงการ ความน่าเชื่อถือของ สมมุติฐาน และผลประโยชน์โครงการทางเศรษฐกิจ ระบุทางเลือก วิเคราะห์เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่ เหมาะสม ระบุทางเลือก วิเคราะห์เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่ เหมาะสม วิเคราะห์กระบวนการนำส่งผลผลิต วิเคราะห์กระบวนการนำส่งผลผลิต วิเคราะห์รายละเอียด ศักยภาพ และข้อจำกัดของพื้นที่ วิเคราะห์รายละเอียด ศักยภาพ และข้อจำกัดของพื้นที่ วิเคราะห์แผนและความพร้อมในการใช้ทรัพยากรบุคคล ประมาณ ราคาและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินกิจกรรม วิเคราะห์แผนและความพร้อมในการใช้ทรัพยากรบุคคล ประมาณ ราคาและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินกิจกรรม วิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น วิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น วิเคราะห์ต้นทุน และทบทวน/เปรียบเทียบกับโครงการอื่นที่ใช้ผลผลิต และกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน วิเคราะห์ต้นทุน และทบทวน/เปรียบเทียบกับโครงการอื่นที่ใช้ผลผลิต และกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน

30 4. การ วิเคราะห์ และจัดทำ คำของบ ประมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาในขั้นตอน ที่ผ่านมา เพื่อจัดทำลำดับความสำคัญของโครงการ ตามมิติต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาในขั้นตอน ที่ผ่านมา เพื่อจัดทำลำดับความสำคัญของโครงการ ตามมิติต่างๆ พิจารณา จัดทำคำของบประมาณที่สมเหตุสมผลบน พื้นฐานของความถูกต้องและความคุ้มค่าในการใช้จ่าย งบประมาณเป็นสำคัญ พิจารณา จัดทำคำของบประมาณที่สมเหตุสมผลบน พื้นฐานของความถูกต้องและความคุ้มค่าในการใช้จ่าย งบประมาณเป็นสำคัญ

31 5. การ ติดตาม ความก้าว หน้าของ การดำเนิน โครงการ จัดทำอนุมัติแผนปฏิบัติการแลแผนงบประมาณ จัดทำอนุมัติแผนปฏิบัติการแลแผนงบประมาณ พิจารณาความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน งบประมาณ และระยะเวลาดำเนินงาน พิจารณาความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน งบประมาณ และระยะเวลาดำเนินงาน สรุปผลการติดตามปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียน สรุปผลการติดตามปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียน 6. การ ประเมินผล การใช้งาน และการ ติดตาม/ ปรับปรุง/ แก้ไข 6. การ ประเมินผล การใช้งาน และการ ติดตาม/ ปรับปรุง/ แก้ไข ประเมินผลผลิตและกระบวนการบริหารจัดการผลผลิต ประเมินผลผลิตและกระบวนการบริหารจัดการผลผลิต ประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ติดตามผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและ ทางลบ ติดตามผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและ ทางลบ สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน แนวทางการแก้ไข และ บทเรียนเพื่อนำไปสุ่การปรับปรุงโครงการอื่นๆ ในอนาคต ต่อไป สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน แนวทางการแก้ไข และ บทเรียนเพื่อนำไปสุ่การปรับปรุงโครงการอื่นๆ ในอนาคต ต่อไป

32 ขอบคุณ ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำงบประมาณ จังหวัด / กลุ่มจังหวัด. 1. ข้อกำหนดตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญฯ ม. 78 : รัฐต้องดำเนินการ รัฐธรรมนูญฯ ม. 78 : รัฐต้องดำเนินการ (2) จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google