งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายเกี่ยวกับ การเงินการคลัง. รัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายเกี่ยวกับ การเงินการคลัง. รัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายเกี่ยวกับ การเงินการคลัง

2 รัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยงบประมาณ

3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 167 วรรคสาม “ให้มีกฎหมายการเงินการคลังของรัฐเพื่อกำหนดกรอบ วินัยการเงินการคลัง ซึ่งรวมถึง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ วางแผนการเงินระยะปานกลาง การจัดหารายได้... และ การอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องใช้เป็นกรอบในการจัดหา รายได้ กำกับ การใช้จ่ายเงินตามหลักการรักษา เสถียรภาพ พัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และความ เป็นธรรม ในสังคม”

4 มาตรา 169 การจ่ายเงินแผ่นดินจะกระทำได้เฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ใน - กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย - กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ - กฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ หรือ - กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง -เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน รัฐบาลจะจ่ายไปก่อนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย บัญญัติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

7 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 เงินรายได้ของหน่วยงานของรัฐใดที่ไม่ต้องนำส่งเป็น รายได้แผ่นดิน ให้หน่วยงานของรัฐนั้นทำรายงานการรับ และการใช้จ่ายเงินดังกล่าว เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อสิ้น ปีงบประมาณทุกปี และให้คณะรัฐมนตรีทำรายงานเสนอ ต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป การใช้จ่ายเงินรายได้ตามวรรคหนึ่งต้องอยู่ภายใต้กรอบ วินัยการเงินการคลัง ตามหมวดนี้ด้วย

8 กฎหมายว่าด้วย เงินคงคลัง

9 มาตรา 4 การรับเงินเข้าคลัง และข้อยกเว้น มาตรา 1 -3 การบังคับใช้ และคำนิยามศัพท์ มาตรา 5 เงินคงคลังบัญชี 1 และ 2 มาตรา 6 การจ่ายเงินคงคลังกรณีเงินงบประมาณ กรณีปกติและพิเศษ มาตรา 7 การจ่ายเงินคงคลังก่อนที่มีกฎหมายอนุญาติให้จ่าย มาตรา 8 การจ่ายเงินคงคลังกรณีเงินนอกงบประมาณ มาตรา 9 -11 บุคคลที่มีอำนาจสั่งจ่ายเงินคงคลัง มาตรา 12-13 การจ่าย-รับเงินคงคลัง กรณีเงินทุน/ทุนหมุนเวียน มาตรา 14 การรักษาการกฎหมาย พรบ.เงินคงคลัง 2491

10 การนำเงินเข้าคลังการจ่ายเงินจากคลัง ชดใช้เงิน คงคลัง ข้อยกเว้น ไม่นำเงิน ส่งคลัง พรบ.เงินคงคลัง 2491 มาตรา 4 มาตรา 1 -3มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8, 12 มาตรา 9 -11 มาตรา 14 บัญชีที่ 1 และ 2 ณ ธปท., บัญชีที่สนง.คลังจังหวัด การจ่ายเงินจากคลัง มาตรา 13 มีกฎหมายอนุญาตให้จ่าย การจ่ายเงินจากคลัง ก่อนมีกฎหมายอนุญาตให้จ่าย เงินนอกงบประมาณ /เงินอันไม่พึงต้องชำระ มาตรา 6,7 เงินรายได้แผ่นดิน/เงินกู้

11 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเงินคงคลัง กรมบัญชีกลาง. กรมสรรพากร. กรมสรรพสามิต. กรมศุลกากร. รัฐวิสาหกิจ. ส่วนราชการ. สำนักงานบริหาร หนี้สาธารณะ. ส่วนราชการ. รัฐวิสาหกิจ. สำนักงานบริหาร หนี้สาธารณะ สำนักงบประมาณ / ธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น

12 กฎหมายว่าด้วย งบประมาณ

13 พรบ.วิธีการงบประมาณ 2502 มาตรา 1 - 5 มาตรา 6 - 18 มาตรา 19 - 20 มาตรา 21 - 30 สำนักงบประมาณ ส่วนราชการ กระทรวงการคลัง 1. อำนาจหน้าที่ของสำนักงบประมาณ 2. ลักษณะงบประมาณ สมดุล/เกินดุล/ขาดดุล 3. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 4. การตั้งรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 5. งบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน 6. งบปะมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 7. การโอนงบประมาณข้ามส่วนราชการ 8. การโอน/เปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ 9. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบส่วนราชการ / งบกลาง 10. การควบคุมงบประมาณ - หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย/เก็บรักษา/นำเงินส่งคลัง - วางระบบบัญชีให้ส่วนราชการปฏิบัติ - ประมวลบัญชีแผ่นดิน - เงินทดรองราชการ - เงินประจำงวดและการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย - หลักเกณฑ์การนำเงินส่งคลัง เป็นรายได้แผ่นดิน และข้อยกเว้น - อำนาจในการกู้เงิน - งบประมาณรายจ่ายข้ามปี และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี - เงินทุนสำรองจ่ายฉุกเฉิน - รายงานการเงินแผ่นดิน - บทกำหนดโทษ บทนำ คำนิยาม ผู้รักษาการ

14 การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน จึงต้อง......... การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน จึงต้อง......... เป็นไปตามกฎหมาย / ระเบียบ ฯ / มติครม. เป็นไปตามกฎหมาย / ระเบียบ ฯ / มติครม. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดย ประหยัด เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดย ประหยัด ได้ผลตามเป้าหมายและคุ้ม ค่าเงิน ได้ผลตามเป้าหมายและคุ้ม ค่าเงิน เป็นไปโดยรัดกุม / เหมาะสม / สุจริต เป็นไปโดยรัดกุม / เหมาะสม / สุจริต เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่รัฐ และประชาชน เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่รัฐ และประชาชน

15 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายเกี่ยวกับ การเงินการคลัง. รัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google