งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาชีพสาธารณสุขของท้องถิ่นก้าวหน้า หรือล้าหลัง. กฎหมายที่เกี่ยวกับงาน สาธารณสุขของ อปท. รัฐธรรมนู ญ รัฐธรรมนู ญ มาตรา 51 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาชีพสาธารณสุขของท้องถิ่นก้าวหน้า หรือล้าหลัง. กฎหมายที่เกี่ยวกับงาน สาธารณสุขของ อปท. รัฐธรรมนู ญ รัฐธรรมนู ญ มาตรา 51 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาชีพสาธารณสุขของท้องถิ่นก้าวหน้า หรือล้าหลัง

2 กฎหมายที่เกี่ยวกับงาน สาธารณสุขของ อปท. รัฐธรรมนู ญ รัฐธรรมนู ญ มาตรา 51 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุข ที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน.............. บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซึ่งต้อง เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย จากรัฐอย่างเหมาะสม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ์

3 มาตรา 283 อปท. ย่อมมีอำนาจหน้าที่ โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทำบริการ สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน ในท้องถิ่นและย่อมมีความเป็นอิสระใน การกำหนดนโยบายการบริหารการ จัดบริการสาธารณะ....... โดยต้อง คำนึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนา ของจังหวัด และประเทศเป็นส่วนรวม ด้วย มาตรา 80 (2) ส่งเสริม สนับสนุน และ พัฒนาระบบสุขภาพที่ เน้นการสร้าง เสริมสุขภาพ อันนำไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน ของประชาชนรวมทั้งจัดและส่งเสริมให้ ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มี มาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ...... โดยผู้มีหน้าที่ให้ บริการดังกล่าวซึ่ง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและ จริยธรรม ย่อมได้รับความคุ้มครองตาม กฎหมาย รัฐธรรมนูญ ( ต่อ ) รัฐธรรมนูญ ( ต่อ )

4 พ. ร. บ. อบต. พ. ร. บ. อบต. พ. ร. บ. เทศบาล พ. ร. บ. เทศบาล มาตรา 67 ป้องกันโรคและระงับ โรคติดต่อ มาตรา 50, 53, 56 ป้องกันโรค และระงับโรคติดต่อ มาตรฐาน / หลักเกณฑ์ มาตรฐาน / หลักเกณฑ์ การบริหารงาน บุคคล การบริหารงาน บุคคล ให้ อปท. มี  สำนัก / กอง / ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม สำนัก / กอง / ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  สำนัก / กองการแพทย์ สำนัก / กองการแพทย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ - งานสาธารณสุขชุมชน - ส่งเสริมสุขภาพอนามัย - การป้องกันโรคติดต่อ - งาน สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม - งานสัตวแพทย์ - งาน อื่นๆ ด้านสาธารณสุข

5 ตำแหน่งบุคลากร อปท. กลุ่มแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข สวัสดิการ - นักบริหารงาน สาธารณสุข - แพทย์ - ทันตแพทย์ - ทันตสาธารณสุข - พยาบาลวิชาชีพ - พยาบาลเทคนิค - นักวิชาการ สุขาภิบาล - เจ้าพนักงาน สุขาภิบาล - เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล - นักวิชาการส่งเสริม สุขภาพ - เจ้าพนักงานส่งเสริม สุขภาพ - เจ้าหน้าที่ส่งเสริม สุขภาพ - ผดุงครรภ์ สาธารณสุข - เจ้าหน้าที่พยาบาล - เภสัชกร - ผู้ช่วยเภสัชกร - วิชาการสัตวแพทย์ - สัตวแพทย์ - เจ้าหน้าที่รังสี การแพทย์ - นักวิชาการ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ - เจ้าพนักงาน วิทยาศาสตร์ การแพทย์ - เจ้าหน้าที่ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ - เจ้าพนักงาน สาธารณสุขชุมชน - ทันตานามัย - เจ้าหน้าทีเอ็กซเรย์ - เจ้าหน้าที่ วิทยาศาสตร์ - เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ - นักวิทยาศาสตร์ - โภชนาการ - เจ้าพนักงานโภชนาการ - นักวิชาการสาธารณสุข - ตำแหน่งอื่นๆ ( ก. พ.)

6 ความก้าวหน้า สิทธิ ประโยชน์ ความก้าวห น้า สิทธิ ประโยชน์ บุคลากร อปท. ข้าราชการ พลเรือน บุคลากร อปท. ข้าราชการ พลเรือน

7 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระบบการสาธารณสุขของ “ ประเทศ ” เน้นการตรวจรักษา มากกว่า การส่งเสริม สุขภาพ และการป้องกันโรค ระบบการสาธารณสุขของ “ อปท.” เน้นการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค มากกว่า การรักษา

8 ปัจจุบันระบบ สาธารณสุข ควรจะเน้น อะไร

9 ระบบการสาธารณสุขของ “ ประเทศ ” “ ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องมีการ เปลี่ยนแปลง จากการตรวจรักษาโรคเป็นหลัก ให้กลายเป็นการส่งเสริมสุขภาพของ ประชาชนเป็นหัวใจสำคัญ ” ร่าง พ. ร. บ. วิชาชีพการ สาธารณสุข ร่าง พ. ร. บ. การส่งเสริมสุขภาพ และการ ป้องกันโรคแห่งชาติ

10 ร่าง พ. ร. บ. วิชาชีพการ สาธารณสุข จัดตั้งสภาวิชาชีพสาธารณสุข กำหนดมาตรฐานและจริยธรรมผู้ ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข ออก / ถอนใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพสาธารณสุข ประโยชน์ที่ จะได้รับ ประชาชนได้รับบริการ สาธารณสุขที่มีมาตรฐาน หลักการ เจ้าหน้าที่ได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมาย

11 ร่าง พ. ร. บ. การส่งเสริมสุขภาพ และการ ป้องกันโรคแห่งชาติ จัดตั้งกองทุนส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคแห่งชาติ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 80 (2) ประโยชน์ที่ จะได้รับ ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง รู้จักการป้องกันตนเอง หลักการ ราชการลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน การรักษาพยาบาล

12 คำถาม........... ที่ต้องตอบให้ได้ บุคลากรด้านสาธารณสุข มีความสนใจวิชาการสาธารณสุขแค่ไหน....... เมื่อเปรียบเทียบกับแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์

13 พ. จ. อ. ชนินทร์ ราชมณี ผู้อำนวยการส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากร และมาตรฐานตำแหน่ง สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 02-2415637 02-241-9000 ต่อ 3331 08-1174-3785 Chanin@thailocalad min.go.th


ดาวน์โหลด ppt วิชาชีพสาธารณสุขของท้องถิ่นก้าวหน้า หรือล้าหลัง. กฎหมายที่เกี่ยวกับงาน สาธารณสุขของ อปท. รัฐธรรมนู ญ รัฐธรรมนู ญ มาตรา 51 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google