งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาชีพสาธารณสุขของท้องถิ่นก้าวหน้า หรือล้าหลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาชีพสาธารณสุขของท้องถิ่นก้าวหน้า หรือล้าหลัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาชีพสาธารณสุขของท้องถิ่นก้าวหน้า หรือล้าหลัง

2 กฎหมายที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขของ อปท.
รัฐธรรมนูญ มาตรา 51 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุข ที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซึ่งต้อง เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย จากรัฐอย่างเหมาะสม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ์

3 รัฐธรรมนูญ (ต่อ) มาตรา 80 (2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ อันนำไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชนรวมทั้งจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยผู้มีหน้าที่ให้ บริการดังกล่าวซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจริยธรรม ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย มาตรา 283 อปท. ย่อมมีอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นและย่อมมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการบริหารการจัดบริการสาธารณะ โดยต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัด และประเทศเป็นส่วนรวมด้วย

4 พ.ร.บ. อบต. พ.ร.บ. เทศบาล มาตรฐาน /หลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคล
มาตรา 67 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ พ.ร.บ. เทศบาล มาตรา 50 , 53 , 56 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ มาตรฐาน /หลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคล ให้ อปท. มี สำนัก/กอง/ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนัก/กองการแพทย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ - งานสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพอนามัย - การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม - งานสัตวแพทย์ งานอื่นๆ ด้านสาธารณสุข

5 ตำแหน่งบุคลากร อปท. กลุ่มแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข สวัสดิการ
ตำแหน่งบุคลากร อปท. กลุ่มแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข สวัสดิการ - นักบริหารงานสาธารณสุข - แพทย์ - ทันตแพทย์ - ทันตสาธารณสุข - พยาบาลวิชาชีพ - พยาบาลเทคนิค - นักวิชาการสุขาภิบาล - เจ้าพนักงานสุขาภิบาล - เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล - นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ - เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ - เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ - ผดุงครรภ์สาธารณสุข - เจ้าหน้าที่พยาบาล - เภสัชกร - ผู้ช่วยเภสัชกร - วิชาการสัตวแพทย์ - สัตวแพทย์ - เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ - นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ - เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ - เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ - เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน - ทันตานามัย - เจ้าหน้าทีเอ็กซเรย์ - เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ - เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ - นักวิทยาศาสตร์ - โภชนาการ - เจ้าพนักงานโภชนาการ - นักวิชาการสาธารณสุข - ตำแหน่งอื่นๆ (ก.พ.)

6 ความก้าวหน้า สิทธิประโยชน์
บุคลากร อปท. ข้าราชการพลเรือน สิทธิประโยชน์ บุคลากร อปท. ข้าราชการพลเรือน

7 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระบบการสาธารณสุขของ “ประเทศ”
เน้นการตรวจรักษา มากกว่า การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค ระบบการสาธารณสุขของ “อปท.” เน้นการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค มากกว่า การรักษา

8 ปัจจุบันระบบสาธารณสุข ควรจะเน้นอะไร
ปัจจุบันระบบสาธารณสุข ควรจะเน้นอะไร

9 ระบบการสาธารณสุขของ “ประเทศ”
“ ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง จากการตรวจรักษาโรคเป็นหลักให้กลายเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญ ” ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข ร่าง พ.ร.บ.การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคแห่งชาติ

10 ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข
หลักการ จัดตั้งสภาวิชาชีพสาธารณสุข กำหนดมาตรฐานและจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข ออก/ถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาธารณสุข ประโยชน์ที่จะได้รับ ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน เจ้าหน้าที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

11 ร่าง พ.ร.บ.การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคแห่งชาติ
หลักการ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 80 (2) จัดตั้งกองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแห่งชาติ ประโยชน์ที่จะได้รับ ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง รู้จักการป้องกันตนเอง ราชการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล

12 คำถาม...........ที่ต้องตอบให้ได้
บุคลากรด้านสาธารณสุข มีความสนใจวิชาการสาธารณสุขแค่ไหน เมื่อเปรียบเทียบกับแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์

13 พ.จ.อ.ชนินทร์ ราชมณี 02-2415637 02-241-9000 ต่อ 3331 08-1174-3785
พ.จ.อ.ชนินทร์ ราชมณี ผู้อำนวยการส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากร และมาตรฐานตำแหน่ง สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่อ 3331


ดาวน์โหลด ppt วิชาชีพสาธารณสุขของท้องถิ่นก้าวหน้า หรือล้าหลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google