งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน
หน่วยที่ 6 การบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน

2 ชื่อบทเรียน: หลักการบริหาร
จุดประสงค์ อธิบายหลักการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อธิบายประสิทธิภาพระบบบริหารและปัญหาในการบริหารสิ่งแวดล้อม อธิบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสานของประเทศไทย

3 หลักสำคัญที่ต้องจัดการสิ่งแวดล้อม
1. สิ่งแวดล้อมใช้แล้วสิ้นเปลืองและไม่มีทางจะงอกเงยขึ้นมาใหม่ได้ มนุษย์ต้อง ช่วยกันอนุรักษ์ 2. ประชากรของโลกมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกวัน แต่ทรัพยากรมีจำนวนจำกัดถ้า ไม่ช่วยกันบำรุงรักษา จะเป็นอย่างไร? 3. สิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องส่งเสริมความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ และมีประโยชน์ ต่อการดำรงชีวิต 4. สิ่งแวดล้อมบางชนิดแสดงออกถึงความเจริญงอกงามทางด้านวัฒนธรรม *** การจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ต้องคำนึงถึงทรัพยากรทุกอย่าง

4 หลักการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม:แนวคิด
1. ให้มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับมนุษย์ได้ใช้สอยและพึ่งพิงในการ ดำรงชีวิต 2. ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ประกอบกันอยู่ภายในระบบมี ศักยภาพแบบ ยั่งยืน 3. ต้องบรรจุแนวทางปฏิบัติในการควบคุมของเสียมิให้เกิดขึ้นภายในระบบสิ่งแวดล้อม 4. ยึดหลักการอนุรักษ์เป็นพื้นฐาน 5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับการใช้ การจัดการของเสีย การเพิ่มศักยภาพในการผลิต การปรับปรุงซ่อมแซม และการจัดระบบภายใน สิ่งแวดล้อม 6. มีความมุ่งหวังที่จะทำให้คุณภาพชีวิตมนุษย์และสิ่งที่เกี่ยวข้องดีขึ้น

5 มาตรการสำคัญในจัดการสิ่งแวดล้อม
วิธีหรือมาตรการจัดการโดยตรงเพื่อถนอมรักษาสิ่งแวดล้อม วิธีการทางสังคม

6 มาตรการสำคัญในจัดการสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
วิธีหรือมาตรการจัดการโดยตรงเพื่อถนอมรักษาสิ่งแวดล้อม * การถนอม * การบูรณะหรือปรับปรุงให้กลับฟื้นสภาพ * การปรับปรุงให้ดีกว่าสภาพธรรมชาติ * การใช้อย่างมีประสิทธิภาพ * การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ * การใช้สิ่งอื่นทดแทน * การปฏิเสธหรืองดใช้

7 มาตรการสำคัญในจัดการสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
วิธีการทางสังคม จัดตั้งชมรมหรือสมาคมอนุรักษ์ การออกกฎหมายควบคุม การให้การศึกาาแก่ประชาชน การโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อมวลชนอื่นๆ จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง

8 ประสิทธิภาพระบบบริหารและปัญหาในการบริหารสิ่งแวดล้อม
ความล้าหลังของสถาบันจัดการ กฎหมาย บางฉบับล้าหลัง ไม่ทันสมัย การซ้อนทับกันของกฎหมาย การประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรัฐในรูปแบบของการบริหารทำให้เกิดปัญหาต่างๆ - การบริหารแยกส่วน - เครื่องมือไม่เพียงพอ - บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมมีไม่เพียงพอ - บทบาทขององค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อม ได้รับการอุดหนุน น้อยลง เพราะขาดการทำงานที่เป็นระบบ ขาดการสนับสนุนด้านความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมศึกษา หลักสุตรขาดการบูรณาการ ขาดความต่อเนื่อง ขาดบุคลากรที่ให้ความสำคัญ

9 ชื่อบทเรียน: จัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสานของประเทศไทย
จุดประสงค์ อธิบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสานของประเทศไทย กฎหมาย ระเบียบวิธีในการจัดการสิ่งแวดล้อม

10 ตัวอย่างการบริหารสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสานของประเทศไทย

11 กฎหมายระเบียบวิธีในการจัดการสิ่งแวดล้อม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กฎหมายสิ่งแวดล้อม * กฎกระทรวง * ประกาศกระทรวง * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ * ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt การบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google