งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อบทเรียน : หลักการบริหาร จุดประสงค์ อธิบายหลักการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อธิบายประสิทธิภาพระบบบริหารและปัญหาใน การบริหารสิ่งแวดล้อม อธิบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อบทเรียน : หลักการบริหาร จุดประสงค์ อธิบายหลักการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อธิบายประสิทธิภาพระบบบริหารและปัญหาใน การบริหารสิ่งแวดล้อม อธิบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อบทเรียน : หลักการบริหาร จุดประสงค์ อธิบายหลักการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อธิบายประสิทธิภาพระบบบริหารและปัญหาใน การบริหารสิ่งแวดล้อม อธิบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบ ผสมผสานของประเทศไทย

3 หลักสำคัญที่ต้องจัดการสิ่งแวดล้อม 1. สิ่งแวดล้อมใช้แล้วสิ้นเปลืองและไม่มีทางจะงอกเงย ขึ้นมาใหม่ได้ มนุษย์ต้อง ช่วยกันอนุรักษ์ 2. ประชากรของโลกมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกวัน แต่ ทรัพยากรมีจำนวนจำกัดถ้า ไม่ช่วยกันบำรุงรักษา จะเป็นอย่างไร ? 3. สิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องส่งเสริมความเจริญทางด้าน เศรษฐกิจ และมีประโยชน์ ต่อการดำรงชีวิต 4. สิ่งแวดล้อมบางชนิดแสดงออกถึงความเจริญงอก งามทางด้านวัฒนธรรม *** การจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ต้องคำนึงถึง ทรัพยากรทุกอย่าง

4 หลักการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม : แนวคิด 1. ให้มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับมนุษย์ ได้ใช้สอยและพึ่งพิงในการ ดำรงชีวิต 2. ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ประกอบกันอยู่ ภายในระบบมี ศักยภาพแบบ ยั่งยืน 3. ต้องบรรจุแนวทางปฏิบัติในการควบคุมของเสียมิให้ เกิดขึ้นภายในระบบสิ่งแวดล้อม 4. ยึดหลักการอนุรักษ์เป็นพื้นฐาน 5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้อง กับการใช้ การจัดการของเสีย การเพิ่มศักยภาพในการผลิต การปรับปรุงซ่อมแซม และการจัดระบบภายใน สิ่งแวดล้อม 6. มีความมุ่งหวังที่จะทำให้คุณภาพชีวิตมนุษย์และสิ่งที่ เกี่ยวข้องดีขึ้น

5 มาตรการสำคัญในจัดการ สิ่งแวดล้อม วิธีหรือมาตรการจัดการโดยตรงเพื่อ ถนอมรักษาสิ่งแวดล้อม วิธีการทางสังคม

6 มาตรการสำคัญในจัดการ สิ่งแวดล้อม ( ต่อ ) วิธีหรือมาตรการจัดการโดยตรงเพื่อถนอม รักษาสิ่งแวดล้อม * การถนอม * การบูรณะหรือปรับปรุงให้กลับฟื้นสภาพ * การปรับปรุงให้ดีกว่าสภาพธรรมชาติ * การใช้อย่างมีประสิทธิภาพ * การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ * การใช้สิ่งอื่นทดแทน * การปฏิเสธหรืองดใช้

7 มาตรการสำคัญในจัดการ สิ่งแวดล้อม ( ต่อ ) วิธีการทางสังคม จัดตั้งชมรมหรือสมาคมอนุรักษ์ การออกกฎหมายควบคุม การให้การศึกาาแก่ประชาชน การโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และ สื่อมวลชนอื่นๆ จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง

8 ประสิทธิภาพระบบบริหารและปัญหา ในการบริหารสิ่งแวดล้อม ความล้าหลังของสถาบันจัดการ กฎหมาย บางฉบับล้าหลัง ไม่ทันสมัย การซ้อนทับกัน ของกฎหมาย การประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรัฐในรูปแบบของการบริหารทำ ให้เกิดปัญหาต่างๆ - การบริหารแยกส่วน - เครื่องมือไม่เพียงพอ - บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมมีไม่เพียงพอ - บทบาทขององค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองและรักษา สิ่งแวดล้อม ได้รับการอุดหนุน น้อยลง เพราะขาดการทำงานที่เป็นระบบ ขาดการ สนับสนุนด้านความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมศึกษา หลักสุตรขาดการบูรณาการ ขาดความ ต่อเนื่อง ขาดบุคลากรที่ให้ความสำคัญ

9 ชื่อบทเรียน : จัดการสิ่งแวดล้อมแบบ ผสมผสานของประเทศไทย จุดประสงค์ อธิบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบ ผสมผสานของประเทศไทย กฎหมาย ระเบียบวิธีในการจัดการสิ่งแวดล้อม

10 ตัวอย่างการบริหารสิ่งแวดล้อมแบบ ผสมผสานของประเทศไทย

11 กฎหมายระเบียบวิธีในการจัดการ สิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ. ศ. 2535 กฎหมายสิ่งแวดล้อม * กฎกระทรวง * ประกาศกระทรวง * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ * ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt ชื่อบทเรียน : หลักการบริหาร จุดประสงค์ อธิบายหลักการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อธิบายประสิทธิภาพระบบบริหารและปัญหาใน การบริหารสิ่งแวดล้อม อธิบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google