งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รสริน อมรพิทักษํพันธ์ สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รสริน อมรพิทักษํพันธ์ สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รสริน อมรพิทักษํพันธ์ สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ กับการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ รสริน อมรพิทักษํพันธ์ สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) สำหรับบุคลากรสาธารณสุข” วันที่ มีนาคม ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ปทุมธานี

2 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535
รัฐธรรมนูญ มาตรา 67 การดำเนินงานด้าน HIA ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

3 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

4 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ม.18 อำนาจ กก.วล.แต่งตั้ง คชก(พิจารณารายงาน EIA + พิจารณาผู้ขอรับใบอนุญาตจัดทำรายงาน) กำหนดประเภท/ขนาดโครงการจัดทำ EIA/IEE ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ม.44 (3), ม.45 ม.46 กำหนดประเภท/ขนาดโครงการจัดทำ EIA หลักเกณฑ์ในการจัดทำรายงาน ม.47 ขั้นตอนระยะเวลาการเสนอรายงานโครงการรัฐ รัฐวิสาหกิจ รัฐร่วมเอกชน ม.48 โครงการของเอกชนต้องจัดทำ EIA ก่อนก่อสร้าง/ดำเนินการ ระยะเวลาการพิจารณาเอกสารรายงาน EIA โดย สผ. ให้มี คชก.ที่แต่งตั้งโดย กก.วล. พิจารณา EIA ม.49 กำหนดระยะเวลา คชก.พิจารณารายงานภายใน 45 วัน ม.50 อำนาจ คชก.ตรวจสอบพื้นที่ เงื่อนไข EIA เป็นเงื่อนไขการสั่งอนุญาตของหน่วยงานอนุญาต รายงาน EIA จัดทำโดยผู้ชำนาญการที่ได้รับอนุญาต ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การขอ ใบอนุญาต/ การเป็นผู้ชำนาญการ ม.51

5 คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประเภทต่างๆ 11 คณะ
ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ โดยเพิ่มผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุขในคณะกรรมการ (มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551) ช่วยให้ความเห็นและพิจารณารายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขและผลกระทบต่อสุขภาพ

6 คชก.แหล่งน้ำ ผู้ทรงคุณวุฒิ คชก.เหมืองแร่ คชก.สำรวจและหรือผลิตปิโตรเลียม คชก.อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและเคมี

7 คชก.อุตสาหกรรม ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข คชก.ที่พักอาศัย คชก.บริการชุมชน คชก.ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และโครงการร่วมกับเอกชน คชก.พลังงาน คชก.ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และโครงการร่วมกับเอกชนด้านคมนาคม คชก.โครงสร้างพื้นฐานและอื่นๆ

8 รัฐธรรมนูญ มาตรา 67

9 รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 67 การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น และองค์การอิสระฯ ให้ความเห็นประกอบก่อนดำเนินโครงการ สิทธิของชุมชนที่จะฟ้อง เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ย่อมได้รับความคุ้มครอง

10 รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550 มาตรา 67 วรรค 2
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ มาตรา 67 วรรค 2 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตั้งคณะทำงานยกร่างกฎหมายจัดตั้งองค์การอิสระสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (2551) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดประเภทและขนาดโครงการและกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ซึ่งต้องให้องค์การอิสระสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ความเห็น (2551) จัดประชุมระดมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (ร่าง) กฎหมายองค์การอิสระสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พ.ศ (ร่าง) ประเภทและขนาดโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง

11 การดำเนินงานด้าน HIA

12 ความเชื่อมโยงของ HIA กับ EIA

13 ปี 2550 สผ. จัดทำแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

14 ปี สผ. ดำเนินการติดตามการนำแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

15 ปี 2552 สผ. อยู่ระหว่างจัดทำแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าและโครงการบริการชุมชน

16 แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. การกลั่นกรองโครงการ (Screening) 2. การกำหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) 3. การประเมินผลกระทบ (Assessment) การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน Baseline Information / Profiling การประเมินและกำหนดความสำคัญ Determining Significance การเสนอมาตรการป้องกันและการจัดทำรายงาน Reporting 4. การพิจารณารายงานและการตัดสินใจ (Review and Decision Making) 5. การติดตามตรวจสอบและการประเมินผล (Monitoring and Evaluation)

17 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

18 ประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ ประกาศกระทรวงฯ ฉบับเดิม
ประเภทโครงการหรือกิจกรรม ขนาด อาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ความสูงตั้งแต่ ๒๓.๐๐ เมตร ขึ้นไป หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้น หรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกัน ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป อาคารที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ฝั่งทะเล ทะเลสาบหรือชายหาด หรือที่อยู่ใกล้ หรือในอุทยานแห่งชาติ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นบริเวณที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาคารที่มีขนาด ๑. ความสูงตั้งแต่ ๒๓.๐๐ เมตร ขึ้นไป หรือ ๒. มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกัน ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป

19 ประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ ประกาศกระทรวงฯ ฉบับเดิม
ประเภทโครงการหรือกิจกรรม ขนาด การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อประกอบการพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วย การจัดสรรที่ดิน จำนวนที่ดินแปลงย่อยตั้งแต่ ๒๕๐ แปลง หรือเนื้อที่เกินกว่า ๑๐๐ ไร่ การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อประกอบการพาณิชย์ จำนวนที่ดินแปลงย่อยตั้งแต่ ๕๐๐ แปลง ขึ้นไป หรือเนื้อที่เกินกว่า ๑๐๐ ไร่

20 ประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ ประกาศกระทรวงฯ ฉบับเดิม
ประเภทโครงการหรือกิจกรรม ขนาด โรงพยาบาลหรือ สถานพยาบาล ตาม กฎหมายว่าด้วย สถานพยาบาล ๑ กรณีตั้งอยู่ใกล้ แม่น้ำ ฝั่งทะเล ทะเลสาบ หรือ ชายหาด ในระยะ ๕๐ เมตร ที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วย ไว้ค้างคืนตั้งแต่ ๓๐ เตียงขึ้นไป โรงพยาบาลหรือ สถานพยาบาล ๑ กรณีตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ฝั่ง ทะเล ทะเลสาบหรือชายหาด ซึ่งเป็นบริเวณที่อาจจะ ก่อให้เกิดผลกระทบกระเทือน ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่มีเตียงสำหรับรับ ผู้ป่วยไว้ค้างคืน ตั้งแต่ 30 เตียง ขึ้น ไป

21 ประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ ประกาศกระทรวงฯ ฉบับเดิม
ประเภทโครงการหรือกิจกรรม ขนาด โรงพยาบาลหรือ สถานพยาบาล ตาม กฎหมายว่าด้วย สถานพยาบาล 2. กรณีโครงการที่ไม่ อยู่ในข้อ 1. ที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วย ไว้ค้างคืน ตั้งแต่ ๖๐ เตียง ขึ้นไป โรงพยาบาลหรือ สถานพยาบาล 2. กรณีโครงการที่ไม่อยู่ในข้อ (1) ที่มีเตียงสำหรับรับ ผู้ป่วยไว้ค้างคืน ตั้งแต่ 60 เตียง ขึ้น ไป

22 ประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ ประกาศกระทรวงฯ ฉบับเดิม
ประเภทโครงการหรือกิจกรรม ขนาด โรงแรมหรือ สถานที่พักตาก อากาศ ตามกฎหมายว่าด้วย โรงแรม ที่มีจำนวนห้องพัก ตั้งแต่ ๘๐ ห้อง ขึ้น ไป หรือมีพื้นที่ใช้ สอยตั้งแต่ ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป โรงแรมหรือสถานที่พัก ตากอากาศ ที่มีจำนวน ห้องพัก ตั้งแต่ ๘๐ ห้อง ขึ้นไป

23 ประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ ประกาศกระทรวงฯ ฉบับเดิม
ประเภทโครงการหรือกิจกรรม ขนาด อาคารอยู่อาศัยรวม ตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคาร ที่มีจำนวนห้องพัก ตั้งแต่ ๘๐ ห้อง ขึ้น ไป หรือมีพื้นที่ใช้ สอยตั้งแต่ ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป อาคารอยู่อาศัยรวมตาม กฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมอาคาร ที่มีจำนวน ห้องพัก ตั้งแต่ ๘๐ ห้อง ขึ้นไป

24 คำถาม คำตอบ


ดาวน์โหลด ppt รสริน อมรพิทักษํพันธ์ สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google