งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535 กับการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ รสริน อมรพิทักษํพันธ์ สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การอบรมเชิงปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535 กับการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ รสริน อมรพิทักษํพันธ์ สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การอบรมเชิงปฏิบัติการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535 กับการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ รสริน อมรพิทักษํพันธ์ สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) สำหรับ บุคลากรสาธารณสุข” วันที่ 2-6 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ปทุมธานี

2 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535 รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 67 การดำเนินงานด้าน HIA ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

3 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

4 พ. ร. บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ. ศ. 2535 อำนาจ กก. วล. แต่งตั้ง คชก ( พิจารณา รายงาน EIA + พิจารณาผู้ขอรับ ใบอนุญาตจัดทำรายงาน ) กำหนดประเภท / ขนาดโครงการจัดทำ EIA/IEE ในเขตพื้นที่คุ้มครอง สิ่งแวดล้อม กำหนดประเภท / ขนาดโครงการจัดทำ EIA หลักเกณฑ์ในการจัดทำรายงาน กำหนดประเภท / ขนาดโครงการจัดทำ EIA หลักเกณฑ์ในการจัดทำรายงาน ขั้นตอนระยะเวลาการเสนอรายงาน โครงการรัฐ รัฐวิสาหกิจ รัฐร่วมเอกชน โครงการของเอกชนต้องจัดทำ EIA ก่อน ก่อสร้าง / ดำเนินการ ระยะเวลาการพิจารณาเอกสารรายงาน EIA โดย สผ. ให้มี คชก. ที่แต่งตั้งโดย กก. วล. พิจารณา EIA กำหนดระยะเวลา คชก. พิจารณา รายงานภายใน 45 วัน อำนาจ คชก. ตรวจสอบพื้นที่ เงื่อนไข EIA เป็นเงื่อนไขการสั่งอนุญาต ของหน่วยงานอนุญาต รายงาน EIA จัดทำโดยผู้ชำนาญการที่ ได้รับอนุญาต ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การ ขอ ใบอนุญาต / การเป็นผู้ชำนาญการ ม. 18 ม.44 (3), ม.45 ม. 46 ม. 48 ม. 47 ม. 49 ม. 50 ม. 51

5 คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประเภทต่างๆ 11 คณะ ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ โดยเพิ่มผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ทรงคุณวุฒิด้าน สาธารณสุขในคณะกรรมการ (มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551) ช่วยให้ความเห็นและพิจารณารายงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับสาธารณสุขและผลกระทบต่อสุขภาพ

6 ผู้ทรงคุณวุฒิ คชก.แหล่งน้ำ คชก.เหมืองแร่ คชก.สำรวจและหรือ ผลิตปิโตรเลียม คชก.อุตสาหกรรม ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี

7 คชก.ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ โครงการร่วมกับเอกชน ผู้แทนกระทรวง สาธารณสุข คชก.อุตสาหกรรม คชก.ที่พักอาศัย คชก.บริการชุมชน คชก.ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ โครงการร่วมกับเอกชน ด้านคมนาคม คชก.โครงสร้างพื้นฐาน และอื่นๆ คชก.พลังงาน

8 รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 67

9 รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 67  การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ที่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำ มิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนใน ชุมชน  จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น และองค์การ อิสระฯ ให้ความเห็นประกอบก่อนดำเนินโครงการ  สิทธิของชุมชนที่จะฟ้อง เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม บทบัญญัตินี้ย่อมได้รับความคุ้มครอง

10 รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550 มาตรา 67 วรรค 2 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตั้งคณะทำงานยกร่างกฎหมายจัดตั้งองค์การอิสระสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (2551) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดประเภทและขนาดโครงการและกิจกรรมที่อาจ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ซึ่ง ต้องให้องค์การอิสระสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ความเห็น (2551) จัดประชุมระดมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (ร่าง) กฎหมายองค์การอิสระสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พ.ศ......... (ร่าง) ประเภทและขนาดโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง

11 การดำเนินงานด้าน HIA

12 www.onep.go.th/eia ความเชื่อมโยงของ HIA กับ EIA

13 ปี 2550 สผ. จัดทำแนวทางการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทาง สุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

14 ปี 2551 สผ. ดำเนินการติดตามการ นำแนวทางการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมทางสุขภาพในรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปใช้ ในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม

15 ปี 2552 สผ. อยู่ระหว่างจัดทำแนว ทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าและโครงการบริการชุมชน

16 1. การกลั่นกรองโครงการ (Screening) 2. การกำหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) 3. การประเมินผลกระทบ (Assessment)  การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน Baseline Information / Profiling  การประเมินและกำหนดความสำคัญ Determining Significance  การเสนอมาตรการป้องกันและการจัดทำรายงาน Reporting 4. การพิจารณารายงานและการตัดสินใจ (Review and Decision Making) 5. การติดตามตรวจสอบและการประเมินผล (Monitoring and Evaluation) แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทาง สุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

17 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

18 ประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ประกาศกระทรวงฯ ฉบับเดิม ประเภทโครงการ หรือกิจกรรม ขนาดประเภทโครงการหรือ กิจกรรม ขนาด อาคาร ตาม กฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคาร ความสูงตั้งแต่ ๒๓. ๐๐ เมตร ขึ้นไป หรือมีพื้นที่ รวมกันทุกชั้น หรือ ชั้นหนึ่งชั้นใดในหลัง เดียวกัน ตั้งแต่ ๑๐, ๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป อาคารที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ฝั่ง ทะเล ทะเลสาบหรือชายหาด หรือที่อยู่ใกล้ หรือในอุทยาน แห่งชาติ หรืออุทยาน ประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นบริเวณ ที่อาจจะก่อให้เกิดผล กระทบกระเทือนต่อคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาคารที่มีขนาด ๑. ความสูงตั้งแต่ ๒๓. ๐๐ เมตร ขึ้นไป หรือ ๒. มีพื้นที่รวมกันทุกชั้น หรือชั้นหนึ่งชั้นใด ในหลังเดียวกัน ตั้งแต่ ๑๐, ๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป

19 ประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ประกาศกระทรวงฯ ฉบับเดิม ประเภทโครงการ หรือกิจกรรม ขนาดประเภทโครงการหรือ กิจกรรม ขนาด การจัดสรรที่ดิน เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย หรือเพื่อ ประกอบการ พาณิชย์ตาม กฎหมายว่าด้วย การจัดสรรที่ดิน จำนวนที่ดินแปลงย่อย ตั้งแต่ ๒๕๐ แปลง หรือ เนื้อที่เกินกว่า ๑๐๐ ไร่ การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่ อาศัยหรือเพื่อประกอบการ พาณิชย์ จำนวนที่ดินแปลง ย่อยตั้งแต่ ๕๐๐ แปลง ขึ้นไป หรือ เนื้อที่เกินกว่า ๑๐๐ ไร่

20 ประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ประกาศกระทรวงฯ ฉบับเดิม ประเภทโครงการ หรือกิจกรรม ขนาดประเภทโครงการหรือ กิจกรรม ขนาด โรงพยาบาลหรือ สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่า ด้วยสถานพยาบาล ๑ กรณีตั้งอยู่ใกล้ แม่น้ำ ฝั่งทะเล ทะเลสาบ หรือ ชายหาด ในระยะ ๕๐ เมตร ที่มีเตียงสำหรับ ผู้ป่วย ไว้ค้างคืน ตั้งแต่ ๓๐ เตียงขึ้น ไป โรงพยาบาลหรือ สถานพยาบาล ๑ กรณีตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ฝั่งทะเล ทะเลสาบหรือ ชายหาด ซึ่งเป็นบริเวณ ที่อาจจะก่อให้เกิดผล กระทบกระเทือนต่อ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่มีเตียงสำหรับ รับผู้ป่วยไว้ค้าง คืนตั้งแต่ 30 เตียง ขึ้นไป

21 ประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ประกาศกระทรวงฯ ฉบับเดิม ประเภท โครงการหรือ กิจกรรม ขนาดประเภทโครงการ หรือกิจกรรม ขนาด โรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่า ด้วย สถานพยาบาล 2. กรณี โครงการที่ไม่ อยู่ในข้อ 1. ที่มีเตียงสำหรับ ผู้ป่วยไว้ค้างคืน ตั้งแต่ ๖๐ เตียง ขึ้นไป โรงพยาบาลหรือ สถานพยาบาล 2. กรณีโครงการที่ ไม่อยู่ในข้อ (1) ที่มีเตียง สำหรับรับ ผู้ป่วยไว้ค้าง คืนตั้งแต่ 60 เตียง ขึ้นไป

22 ประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ประกาศกระทรวงฯ ฉบับเดิม ประเภท โครงการหรือ กิจกรรม ขนาดประเภทโครงการ หรือกิจกรรม ขนาด โรงแรมหรือ สถานที่พัก ตากอากาศ ตามกฎหมาย ว่าด้วย โรงแรม ที่มีจำนวน ห้องพัก ตั้งแต่ ๘๐ ห้อง ขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้ สอยตั้งแต่ ๔, ๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป โรงแรมหรือ สถานที่พักตาก อากาศ ที่มีจำนวน ห้องพัก ตั้งแต่ ๘๐ ห้อง ขึ้นไป

23 ประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ประกาศกระทรวงฯ ฉบับเดิม ประเภท โครงการหรือ กิจกรรม ขนาดประเภทโครงการ หรือกิจกรรม ขนาด อาคารอยู่ อาศัยรวมตาม กฎหมายว่า ด้วยการ ควบคุม อาคาร ที่มีจำนวน ห้องพัก ตั้งแต่ ๘๐ ห้อง ขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้ สอยตั้งแต่ ๔, ๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป อาคารอยู่อาศัย รวมตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุม อาคาร ที่มีจำนวน ห้องพัก ตั้งแต่ ๘๐ ห้อง ขึ้นไป

24 www.onep.go.th/eia E-mail rosalind55@hotmail.com คำถาม คำตอบ


ดาวน์โหลด ppt พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535 กับการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ รสริน อมรพิทักษํพันธ์ สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การอบรมเชิงปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google