งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2-6 มีนาคม 2552 การกลั่นกรอง นโยบาย แผนงาน และโครงการ (Screening for possible.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2-6 มีนาคม 2552 การกลั่นกรอง นโยบาย แผนงาน และโครงการ (Screening for possible."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2-6 มีนาคม 2552 การกลั่นกรอง นโยบาย แผนงาน และโครงการ (Screening for possible health impact) รองศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ อินทร์ม่วง ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น E-mail uraiwan@kku.ac.th

2 2 วัตถุประสงค์ของการกลั่นกรอง เพื่อพิจารณาว่าแผนงาน โครงการ ต้องทำการศึกษา HIA หรือไม่ เพื่อรวบรวมข้อมูล และความคิดเห็น ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง (Stakeholders) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

3 3 ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการกลั่นกรอง (Screening Tool) เครื่องมือ กลั่นกรอง แผนพัฒนาตำบล ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ A Screening Tool for the Greater London Authority (GLA) - Strategic Level WHO Screening Tool Ireland HIA Screening Tool

4 4 วิธีการคัดกรองแผนงาน โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับ บริบทของแผนงาน / โครงการ (Participatory HIA screening workshop) – ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย Stakeholders ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน / โครงการ ผู้แทน กลุ่มประชาชนที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบ การประชุมระดมความคิดเห็น ผู้เชี่ยวชาญ การกำหนดโดย กฎหมาย / ข้อบังคับ ให้โครงการนั้นต้องจัดทำรายงาน HIA เช่น โครงการที่ทำ EIA ต้องทำ HIA

5 5 ผลลัพธ์ที่ได้จากการกลั่นกรอง สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ และสิ่งที่สร้างเสริม สุขภาพ ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้ว ที่ เกี่ยวข้องกับแผนงาน / โครงการ ปัจจัยกำหนดสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ แผนงาน / โครงการ และการเปลี่ยนแปลง ของปัจจัยกำหนดสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจาก การดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ กลุ่มประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ – กลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางบวก – กลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางลบ (Vulnerable groups) การเปลี่ยนแปลงของภาวะสุขภาพ (Change in health outcome) ที่ เกี่ยวข้องกับแผนงาน / โครงการ

6 6 ตัวอย่าง Participatory HIA screening workshop การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจาก แผนพัฒนาสามปี ( พ. ศ. 2550- 2552) อบต. บึงเนียม

7 7 ตัวอย่าง ตารางสรุปผลการกลั่นกรอง HIA summary matrix ตารางสรุปผลการกลั่นกรอง แผนพัฒนาตำบล

8 8 คณะกรรมการกำกับ ติดตาม (Steering Committee) Steering Committee ควรประกอบด้วย – ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนงาน / โครงการ – ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข ( อนามัย สิ่งแวดล้อม, การสร้างเสริมสุขภาพ และอื่นๆ ) – ผู้แทนของ กลุ่มผู้ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ หน้าที่ของ Steering Committee – การกำหนดขอบเขตการศึกษา – การควบคุมกำกับการประเมินให้เป็นไป ตามขอบเขตที่กำหนด – การตรวจสอบคุณภาพของรายงาน HIA (Appraisal of HIA report)

9 9 การกำหนดขอบเขตการศึกษา Scoping รองศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ อินทร์ม่วง ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น E-mail uraiwan@kku.ac.th การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2-6 มีนาคม 2552

10 10 รายละเอียดการกำหนดขอบเขตของ การประเมิน กำหนดวัตถุประสงค์ของการ ประเมิน ระบุ ขอบเขต สิ่งคุกคามสุขภาพ ปัจจัยกำหนดสุขภาพที่สำคัญที่ คาดว่าจะได้รับผลกระทบ และ vulnerable groups ( ผลลัพธ์ จาก screening) ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (relevant stakeholders) กำหนดระยะเวลาที่จะทำการ ประเมิน

11 11 รายละเอียดการกำหนดขอบเขตของ การประเมิน ( ต่อ ) กำหนดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ที่ จะดำเนินการประเมิน กำหนดรูปแบบ HIA ที่จะ ดำเนินการประเมิน กำหนดทีมงานที่จะดำเนินการ (HIA team) การพิจารณางบประมาณที่จะใช้ สำหรับดำเนินการ

12 12 องค์ประกอบของ Terms of Reference (TOR) บทนำ (Introduction) – อธิบาย วัตถุประสงค์ของโครงการ และ วัตถุประสงค์ของการทำ HIA ขอบเขตของงาน (Scope) – พื้นที่ เวลา วิธีการ ( ผลจากขั้นตอน scoping) กำหนดรายละเอียดของงาน (Tasks to be performed) ที่กำหนดให้ ดำเนินการ และผลลัพธ์ที่ได้จากการ ดำเนินงานแต่ละขั้นตอน กำหนดระยะเวลา (Timeframe) แผนการดำเนินงาน และกำหนดการ ส่งงาน (deadline)

13 13


ดาวน์โหลด ppt 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2-6 มีนาคม 2552 การกลั่นกรอง นโยบาย แผนงาน และโครงการ (Screening for possible.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google