งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม โชคชัย บุตรครุธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม โชคชัย บุตรครุธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม โชคชัย บุตรครุธ

2 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย 2540 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง 2535

3 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติการประมง 2490 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 2507 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า 2535

4 2. รัฐธรรมนูญฯ พ. ศ. 2540 กับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กล่าวถึงบทบัญญัติใน รัฐธรรมนูญฯ ในมาตราที่ เกี่ยวข้องกับ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ดังนี้

5 2. รัฐธรรมนูญฯ พ. ศ. 2540 กับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 2.1 สิทธิและเสรีภาพของ ประชาชน มาตรา 46 กำหนดให้ประชาชนที่รวมกันเป็น ชุมชนหรือท้องถิ่นมีสิทธิ์ที่จะ อนุรักษ์หรือฟื้นฟู และมีส่วนร่วม ในการจัดการ บำรุงรักษา และ การใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

6 2. รัฐธรรมนูญฯ พ. ศ. 2540 กับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 2.2 หน้าที่ของปวงชนชาว ไทย มาตรา 69 กำหนดให้ บุคคลมีหน้าที่ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

7 2. รัฐธรรมนูญฯ พ. ศ. 2540 กับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 2.3 แนวนโยบายพื้นฐานของ รัฐ มาตรา 79 รัฐต้องส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน ร่วมในการสงวน บำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติ ความ หลากหลายทางชีวภาพ และ คุณภาพของสิ่งแวดล้อม ตาม หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

8 2. รัฐธรรมนูญฯ พ. ศ. 2540 กับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 2.4 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 290 กำหนดให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เมือง พัทยา เทศบาล และองค์การ บริหารส่วนตำบล ( อบต.) ฯลฯ มีอำนาจจัดการ บำรุงรักษา และ การใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่การ ปกครองของตน

9 3. พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 สาระสำคัญของกฎหมาย สิ่งแวดล้อมฉบับนี้ สรุปได้ดังนี้ 3.1 วัตถุประสงค์ของกฎหมาย ฉบับนี้ คือ สนับสนุนให้ ประชาชน และองค์กรของภาพ เอกชน เข้ามามีส่วนร่วมจัดการ สิ่งแวดล้อม ประการสำคัญ กฎหมายฉบับนี้ นำหลักการสากลที่ว่า “ ผู้ใด ก่อให้เกิดภาวะมลพิษผู้นั้นต้อง รับผิดชอบค่าเสียค่าใช้จ่าย ”

10 3. พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 3.2 สิทธิและหน้าที่ของ ประชาชนในการส่งเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น (1) การรับทราบข้อมูลและข่าวสาร ของทางราชการเกี่ยวกับการส่งเสริม และรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม (2) การได้รับเงินชดเชยค่าเสียหาย จากรัฐ ในกรณีที่ได้รับภัยอันตราย จากการแพร่กระจายของมลพิษต่าง ๆ จากโครงการที่ทางราชการหรือ รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ดำเนินการ

11 3. พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 3.3 การดำเนินการควบคุมและ ป้องกันมลพิษ หมายถึง มลพิษ ทางอากาศเสียง และมลพิษทาง น้ำ 3.4 การกำหนดความผิดและ โทษ (1) ผู้ใดบุกรุกหรือครอบครองที่ดิน ของรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าไปทำลายหรือทำให้เกิด ความเสียหายแก่ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ ก่อให้เกิดมลพิษต่อคุณภาพของ สิ่งแวดล้อม มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

12 3. พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 3.3 การดำเนินการควบคุมและ ป้องกันมลพิษ หมายถึง มลพิษ ทางอากาศเสียง และมลพิษทาง น้ำ 3.4 การกำหนดความผิดและ โทษ (2) ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งห้ามใช้ ยานพาหนะที่ก่อให้เกิดมลพิษตาม มาตรฐานที่กำหนด จะต้องมีโทษ ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ยินยอมให้ตรวจ ยานพาหนะ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม โชคชัย บุตรครุธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google