งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ. 2535 กับ การประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพ นายสมชาย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมาย สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ. 2535 กับ การประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพ นายสมชาย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมาย สาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ. 2535 กับ การประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพ นายสมชาย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมาย สาธารณสุข

2 2 ความหมาย องค์การอนามัยโลก ให้ความหมาย ว่า... องค์การอนามัยโลก ให้ความหมาย ว่า... การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ คือ กระบวนการตัดสินคุณค่าของ นโยบาย แผนงาน หรือโครงการ โดย พิจารณาที่ผลกระทบและการกระจาย ของผลกระทบนั้นที่อาจจะเกิดขึ้นต่อ สุขภาพของประชาชน โดยใช้วิธีการ กระบวนการและเครื่องมือในการ ประเมินหลายชนิดร่วมกัน (WHO, 1999)

3 3 ความหมาย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ให้ ความหมายว่า... สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ให้ ความหมายว่า... การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในสังคม โดยมี การประยุกต์ใช้แนวทางและเครื่องมือที่ หลากหลายในการระบุ คาดการณ์และ พิจารณาถึงผลกระทบทางสุขภาพที่อาจจะ เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วกับประชากรกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง เนื่องมาจาก ข้อเสนอหรือ การดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยหวังผลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจใน ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ การสร้างเสริมและคุ้มครองสุขภาพสำหรับ ประชาชนทุกกลุ่ม

4 4 เจตนารมณ์ของกฎหมาย การสาธารณสุข เพื่อจัดการปัจจัยที่จะมี ผลกระทบต่อสุขภาพของ ประชาชน เพื่อจัดการปัจจัยที่จะมี ผลกระทบต่อสุขภาพของ ประชาชน

5 5 คณะ กก. สธ. อธิบดีกรมอนามัย รมต. กฎ / ประกาศกระทรวง แผนภูมิโครงสร้างอำนาจหน้าที่ตาม พรบ. สธ. คณะอนุกก. ราชการส่วน ท้องถิ่น จพง. ท้องถิ่น สนับสนุน สอดส่องดูแล จพง. สธ. แจ้ง ผู้ซึ่งได้รับ แต่งตั้งฯ ออกข้อกำหนด อนุญาต / ไม่อนุญาต ออกคำสั่ง ผปก./ เอกชน / ประชาชน ออกคำสั่ง ตาม ม.8 คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี จพง. ท้องถิ่น / ผู้ได้รับมอบหมาย เปรียบเทียบคดี ( ปรับ ) ดำเนินคดีทางศาล อุทธรณ์ แต่ง ตั้ง มีการฝ่าฝืน พรบ.

6 6 อำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรี และคณะกรรมการสาธารณสุข 4. ออกกฎฯ / ประกาศฯ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ 5. กำหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการ 6. ปรับปรุงกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง 7. อนุมัติการใช้ข้อกำหนด ท้องถิ่นที่แตกต่าง คณะกรรมการฯ 4. ให้คำแนะนำและปรึกษา 5. ควบคุม / สอดส่อง 7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จพง. ท้องถิ่น เมื่อพบว่าไม่ดำเนิน การตามอำนาจหน้าที่ โดยไม่มีเหตุผล ส่วน ราชการ อื่น ผู้มีอำนาจ ควบคุมดูแล ปฏิบัติตาม พรบ. ออก ข้อกำหน ด แจ้ง 6. กำหนด โครงการ ประสานงา น รายงาน สั่ง 1. แต่งตั้ง จพส., ผู้ทรงคุณวุ ฒิ 2. ออกกฎ ฯ ประกาศฯ 3. พิจารณา คำ อุทธรณ์ รมว. สธ. 1. ให้คำแนะนำ 2. ให้ความเห็น 3. ให้ความเห็นชอบ

7 7 อำนาจหน้าที่ของเจ้า พนักงานท้องถิ่น 1. เสนอ “ ร่าง ข้อกำหนดของท้องถิ่น ” 2. ออกใบอนุญาต / หนังสือรับรองการ แจ้ง 3. ตรวจตราดูแลกิจการต่าง ๆ 4. ออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการ / บุคคล แก้ไขปรับปรุง 5. ออกคำสั่งให้หยุดกิจการ / พักใช้ / เพิก ถอนใบอนุญาต 6. เปรียบเทียบคดีที่อยู่ในอำนาจ 7. แต่งตั้งผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก จพถ. ตาม ม. 44 วรรคสอง 8. ภารกิจอื่นๆ ที่ระบุไว้ใน พรบ.

8 8 ขั้นตอนการดำเนินการ ตามกฎหมายการสาธารณสุข (1) การตรา กฎหมาย * (2) การ อนุญาต * (3) การออก คำสั่ง (4) การ ดำเนินคดี

9 9 ความเกี่ยวข้องของ HIA กับ กฎหมายการสาธารณสุข ระดับชาติ ( รัฐมนตรี ) ระดับชาติ ( รัฐมนตรี ) การกำหนดนโยบายทางด้าน สาธารณสุข การกำหนดนโยบายทางด้าน สาธารณสุข การออกกฎกระทรวง / ประกาศ กระทรวง การออกกฎกระทรวง / ประกาศ กระทรวง ระดับพื้นที่ ( องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ) ระดับพื้นที่ ( องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ) การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น การอนุญาต การอนุญาต


ดาวน์โหลด ppt พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ. 2535 กับ การประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพ นายสมชาย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมาย สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google