งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

R ESEARCH M APPING. R ESEARCH A REA ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของ ประชาชน เกี่ยวกับการบริการสุขภาพ ด้านการมีส่วนร่วม บทบาทและความสัมพันธ์ขององค์กรต่างๆใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "R ESEARCH M APPING. R ESEARCH A REA ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของ ประชาชน เกี่ยวกับการบริการสุขภาพ ด้านการมีส่วนร่วม บทบาทและความสัมพันธ์ขององค์กรต่างๆใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 R ESEARCH M APPING

2 R ESEARCH A REA ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของ ประชาชน เกี่ยวกับการบริการสุขภาพ ด้านการมีส่วนร่วม บทบาทและความสัมพันธ์ขององค์กรต่างๆใน ระบบสุขภาพภายใต้บริบทการกระจายอำนาจ เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ ด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางและการบวนการออกนโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพในท้องถิ่น ด้านบริหารจัดการ อื่นๆ กรณีศึกษา good practice 2

3 ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ สุขภาพของประชาชน เป็นการศึกษาในมุมมอง เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มผู้มี สิทธิต่างๆหรือระหว่างพื้นที่ ใน ด้านการเข้าถึงบริการและอื่นๆ การกระจายทรัพยากรสุขภาพ เปรียบเทียบระหว่างภาค / จังหวัด / พื้นที่ ฯลฯ 3

4 เกี่ยวกับการบริการสุขภาพ การบริการ ต้นทุนของระบบสุขภาพ ต้นทุนการบริการ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู, อื่นๆ รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดระบบบริการ สุขภาพในท้องถิ่น ระบบบริการและการส่งต่อผู้ป่วย ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ฯลฯ 4

5 เกี่ยวกับบริการสุขภาพ ( ต่อ ) การบริการส่วนบุคคลที่ทำในชุมชน รูปแบบการเสริมสุขภาพและป้องกัน โรคในชุมชน ระบบการเฝ้าระวังและการควบคุมโรค ภายใต้การกระจายอำนาจและความ รับผิดชอบของท้องถิ่น ( อบจ เทศบาล, อบต,) ผลกระทบการกระจายอำนาจต่อการ ใช้บริการสุขภาพของประชาชน ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จหรือ ล้มเหลวของการบริหารจัดการระบบ สุขภาพภายใต้ความรับผิดชอบของ ท้องถิ่น 5

6 ด้านการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของประชาชน และ องค์กรภาคี ต่างๆต่อการจัดทำ แผนงานโครงการด้านสุขภาพ หรือ โครงการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในการบริหารจัดการและการ จัดบริการสุขภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ ตรวจสอบการดำเนินงานของอปท. 6

7 บทบาทและความสัมพันธ์ของ องค์กรต่างๆในระบบสุขภาพภายใต้ บริบทการกระจายอำนาจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยบริการในสังกัด หน่วยบริการ หน่วยงานด้าน บริหารของสธ. เช่น สสจ. สสอ. หน่วยงานด้านวิชาการเช่นกรม ต่างๆเป็นต้น หน่วยบริการในสังกัดอื่นๆ 7

8 เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในการบริหารจัดการระบบ บริการสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้ สอดคล้องกับการกระจายอำนาจ 8

9 ด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่ล้าสมัย ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป กรอบแนวทาง รูปแบบ และ กระบวนการในการออกระเบียบหรือ ข้อบัญญัติของท้องถิ่นในเรื่องที่ เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของประชาชน บทบาทของสถาบันการศึกษากับการ พัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 9

10 แนวทางและการบวนการออก นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพใน ท้องถิ่น 10

11 ด้านบริหารจัดการ ธรรมาภิบาลในระบบสุขภาพท้องถิ่น ประสิทธิภาพ ต้นทุน นวัตกรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ระบบสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวใน การจัดบริการสุขภาพภายใต้ความ รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพและด้านบริหาร จัดการระบบสุขภาพ สำหรับการบริหารงาน สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11

12 อื่นๆ กรณีศึกษา good practice 12


ดาวน์โหลด ppt R ESEARCH M APPING. R ESEARCH A REA ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของ ประชาชน เกี่ยวกับการบริการสุขภาพ ด้านการมีส่วนร่วม บทบาทและความสัมพันธ์ขององค์กรต่างๆใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google