งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้การ ประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพ เพื่อการควบคุม กิจการภายใต้ พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ. ศ. 2535 กรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข 23 มกราคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้การ ประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพ เพื่อการควบคุม กิจการภายใต้ พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ. ศ. 2535 กรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข 23 มกราคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้การ ประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพ เพื่อการควบคุม กิจการภายใต้ พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ. ศ. 2535 กรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข 23 มกราคม 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

2 หัวข้อการบรรยาย หลักการ แนวคิด การประเมินผล กระทบต่อสุขภาพ การใช้แบบประเมินความ เสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ 1 2

3 หลักการแนวคิด การประเมินผล กระทบต่อสุขภาพ

4 ความหมายของ HIA ความหมาย : การประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพ ( Health Impact Assessment ) กระบวนการ วิธีการและเครื่องมือ ที่ หลากหลาย ที่ใช้เพื่อการคาดการณ์ถึง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบาย แผนงานหรือโครงการที่มีต่อสุขภาพ อนามัยของประชาชน และการกระจาย ของผลกระทบในกลุ่มประชากร และการ ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจะกำหนด ถึงกิจกรรมที่เหมาะสมในการจัดการ ผลกระทบเหล่านั้น (องค์การอนามัยโลก/ IAIA 2006 )

5 ใช้หลักความเข้าใจสุขภาพองค์รวม / ปัจจัย กำหนดสุขภาพ / ความเชื่อมโยงของการ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ อาศัยการมีส่วนร่วมในการพิจารณาจากผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้อง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจและสนใจ / ตระหนักต่อสุขภาพ ใช้หลักพิจารณาด้วยเหตุและผลเปรียบเทียบ จากหลักฐานวิทยาศาสตร์ / ข้อมูลเชิงประจักษ์ ต่างๆ ใช้หลักการประเมินจากโครงร่าง / ข้อเสนอที่ อาจจะเกิดผลกระทบต่อสมาชิกในชุมชนทุก คน หรือเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง / ให้ ความสำคัญต่อกลุ่มอ่อนด้อย ช่วยพิจารณาการพัฒนาแบบยั่งยืนที่อาศัย หลักของผลกระทบระยะสั้น ระยะยาว หลักการประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพ

6 กรอบแนวคิด : ความเชื่อมโยงของการ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการ / กิจการ พัฒนา สิ่งคุกคามจาก กิจกรรมทั้งก่อน ดำเนินการ ระหว่าง ดำเนินการ ปิดโครงการ สิ่งคุกคามจาก กิจกรรมทั้งก่อน ดำเนินการ ระหว่าง ดำเนินการ ปิดโครงการ ปัจจัยกำหนด สุขภาพเกิดการ เปลี่ยนแปลง ผลกระทบ ต่อสุขภาพ ส่งผลต่อ คนงาน และประชาชนที่อยู่ โดยรอบ ผลกระทบ ด้านบวก ผลกระทบ ด้านลบ มาตรการในการ ลดผลกระทบ มาตรการในการ ส่งเสริม

7 การนำ HIA ไปใช้  กรณีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเป็นการใช้เพื่อให้ เกิดการตัดสินใจในการอนุมัติ อนุญาตโครงการ  กรณีไปประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นเพื่อ สนับสนุนให้ท้องถิ่นใช้ HIA เป็น เครื่องมือในการจัดการด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ของประชาชน ”

8 การนำ HIA ไปใช้ นโยบายโครงการ - โครงการหรือกิจการที่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อชุมชนอย่างรุนแรง (11 ประเภทโครงการ) - โครงการหรือกิจการ ต้องศึกษาผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (34 ประเภทโครงการ ) การเคลื่อน HIA บังคับใช้ตามกฎหมาย พรบ.ส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม หลักเกณฑ์ละวิธีการ ประเมินผล ด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบาย สาธารณะ ตามพรบ.สุขภาพ แห่งชาติ 2550 (สช) ประยุกต์ใช้ตาม พรบ.การสาธารณสุข การ นำไปใช้ - นโยบายสร้างเสริม สุขภาพ นโยบายที่อาจ ส่งผลกระทบทางลบ นโยบายหรือกิจกรรม ระดับชุมชนท้องถิ่น - นโยบายสาธารณะ และการดำเนิน กิจกรรมด้านการ วางแผนพัฒนา กิจกรรม/กิจการ กิจการตามเงื่อนไข ของ พรบ.การ สาธารณสุข 2535 เชื่อมโยงและบังคับตาม กฎหมาย (มาตรา 67 วรรคสอง) ไม่บังคับตามกฎหมาย มาตรา 11 ประชาชนสามารถเรียกร้องให้มีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพได้ ตามพรบ.สุขภาพแห่งชาติ 2550

9 9 เงื่อนไขในการควบคุมกำกับดูแล การประกอบกิจการ คือ 1) การดูแลสุขภาพ หรือ สุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ ดำเนินกิจการ และ 2) มาตรการ ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ กิจการที่ เป็น อันตราย ต่อ สุขภาพ สุขลักษณะของ สถานที่ มาตรการป้องกัน อันตรายต่อสุขภาพ มาตรการ อื่นๆ สภาวะสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ของสถานประกอบการทั้งในด้าน การดูแลรักษาความสะอาด ความ เป็นระเบียบของโครงสร้างอาคาร การรักษาสภาพการใช้งานของ เครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบการระบาย อากาศ แสง เสียง ระบบการจัดการ สิ่งปฏิกูลมูลฝอย ระบบป้องกันอุบัติภัย อัคคีภัย ระบบการป้องกันการปนเปื้อนใน ผลิตภัณฑ์อาหาร ระบบการ ป้องกันตนเองของผู้ปฏิบัติงานใน สถานประกอบการ ทั้งนี้ เพื่อ ป้องกันปัญหาด้านมลพิษที่จะมี ผลกระทบต่อสุขภาพของคนงาน ชุมชนข้างเคียง และประชาชน ทั่วไป การคมนาคมขนส่ง / การติดตาม ตรวจสอบ / ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ฯลฯ - ระยะดำเนินการของกิจการ ( ก่อสร้าง / ดำเนินการ ) กรอบแนวคิดการประยุกต์ใช้หลักการ HIA ใน พ. ร. บ. การสาธารณสุข พ. ศ. 2535 ( เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมกำกับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ )


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้การ ประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพ เพื่อการควบคุม กิจการภายใต้ พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ. ศ. 2535 กรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข 23 มกราคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google