งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับ ฟังความ คิดเห็นของ ประชาชน พ.ศ.2548 ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับ ฟังความ คิดเห็นของ ประชาชน พ.ศ.2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับ ฟังความ คิดเห็นของ ประชาชน พ.ศ.2548 ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับ ฟังความ คิดเห็นของ ประชาชน พ.ศ.2548."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับ ฟังความ คิดเห็นของ ประชาชน พ.ศ.2548 ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับ ฟังความ คิดเห็นของ ประชาชน พ.ศ.2548

2 2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการรับฟัง ความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธี ประชาพิจารณ์ พ. ศ.2539 ยกเลิกยกเลิก มีผล บังคับ ใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2548 ระเบียบข้อ ๓

3 3 ผังกระบวนงาน เผยแพร่ข้อมูล โครงการ มีการศึกษา ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม แล้ว โครงการ ชลประทาน ขนาดเล็ก ผู้มีส่วน ได้ส่วน เสียร้อง ขอ โครงการชลประทาน ขนาดใหญ่ / กลาง / เล็ก ที่ได้รับ งบประมาณค่า ก่อสร้างในปีแรก เริ่ม ต้น ไม่ใ ช่ ใ ช่ ไม่ใ ช่ ใ ช่ รับฟังความ คิดเห็น

4 4 ผังกระบวนงาน ( ต่อ ) จบ ประกาศรับฟังความคิดเห็น ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 15 วัน ดำเนินการรับ ฟังความคิดเห็น สรุปผลการรับฟังความ คิดเห็น ภายใน 15 วัน ผลกระทบ มากว่าที่ ระบุ กำหนดมาตรการ ป้องกัน / แก้ไข / เยียวยา เพิ่มเติม ประกาศผลการ ดำเนินการรับฟังความ คิดเห็น มีความ จำเป็นต้อง ดำเนิน โครงการ ไม่ใ ช่ ใ ช่ ไม่ใ ช่

5 5 กรณีที่จะต้องดำเนินการ โครงการ 1. โครงการชลประทานขนาด ใหญ่ / กลาง / เล็กที่ได้รับ งบประมาณให้ก่อสร้างในปี แรก 2. ต้องดำเนินการตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความ คิดเห็นของประชาชน พ. ศ. 2548

6 6 ได้รับข้อยกเว้นไม่ต้องทำตามระเบียบ 1. โครงการชลประทานขนาด ใหญ่หรือกลางที่ได้จัดทำ รายงาน EIA แล้ว

7 7 วิธีการเผยแพร่ข้อมูล – ในระบบสารสนเทศของ สปน. และอื่นๆขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยงาน ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่แก่ประชาชน 1. เหตุผลความจำเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการ 2. สาระสำคัญของโครงการ 3. ผู้ดำเนินการ 4. สถานที่ที่จะดำเนินการ 5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ 6. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 7. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน รวมทั้งมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยา 8. ประมาณการค่าใช้จ่ายและที่มาของเงิน โดยหลักการ เพียงพอที่ประชาชนจะ รับทราบและมีความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการของ รัฐ ระเบียบข้อ ๗

8 8 http://www.publicconsultation.opm.go.th ระเบียบข้อ ๗ ต้องเผยแพร่ที่ และที่อื่น ๆ ที่ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง เช่น สถานที่ก่อนสร้าง ที่ทำการ ป้ายประกาศ หมู่บ้าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

9 9 ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง รวบรวมความคิดเห็น / ความเดือดร้อน / ความเสียหาย วัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็น ระเบียบข้อ ๘

10 10 การประกาศให้มีการรับฟังความคิดเห็น ก่อน การรับฟังความ คิดเห็น 15 วัน ต้องประกาศให้ประชาชน ทราบถึง โดยต้องปิดไว้อย่าง เปิดเผย 1. วิธีการรับฟังความคิดเห็น 2. ระยะเวลา 3. สถานที่ 4. รายละเอียดอื่น ๆ และประกาศในระบบ เครือข่ายสารสนเทศ ระเบียบข้อ ๑๑

11 11 วิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การสำรวจความคิดเห็น 1. การ สัมภาษณ์ รายบุคคล 2. การเปิดให้แสดง ความคิดเห็นโดยทาง ไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ทางอื่นใด 4. การสนทนา กลุ่มย่อย 3. การเปิดโอกาส ให้ประชาชนมา รับข้อมูลและ แสดงความ คิดเห็นต่อ หน่วยงานของรัฐ ที่รับผิดชอบ โครงการ ระเบียบข้อ ๙

12 12 วิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ( ต่อ ) 1. การ ประชา พิจารณ์ 1. การ ประชา พิจารณ์ 2. การ อภิปราย สาธารณ ะ 2. การ อภิปราย สาธารณ ะ 3. การ แลกเปลี่ย นข้อมูล ข่าวสาร 3. การ แลกเปลี่ย นข้อมูล ข่าวสาร 4. การ ประชุม เชิง ปฏิบัติกา ร 4. การ ประชุม เชิง ปฏิบัติกา ร 5. การประชุม ระดับตัวแทน ของกลุ่ม บุคคลที่ เกี่ยวข้องหรือ มีส่วนได้เสีย 5. การประชุม ระดับตัวแทน ของกลุ่ม บุคคลที่ เกี่ยวข้องหรือ มีส่วนได้เสีย ระเบียบข้อ ๙

13 13 หากดำเนินโครงการต่อ หลังจากมีการรับฟังความคิดเห็นแล้ว ต้องกำหนดมาตรการป้องกัน / แก้ไข / เยียวยา ( เพิ่มเติม ) และประกาศให้ทราบ ระเบียบข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ จัดทำสรุปผลและประกาศให้ทราบ ภายใน 15 วัน

14 14 http://www.publicconsultation.opm.go.th ระเบียบข้อ ๗ ต้องประกาศที่ และที่อื่น ๆ ที่ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง เช่น สถานที่ก่อนสร้าง ที่ทำการ ป้ายประกาศ หมู่บ้าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

15

16 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับ ฟังความ คิดเห็นของ ประชาชน พ.ศ.2548 ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับ ฟังความ คิดเห็นของ ประชาชน พ.ศ.2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google