งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางในการดำเนินคดีปกครอง เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่นและ คดีตัวอย่างที่สำคัญ โดย นายสุรเกียรติ ฐิตะฐาน ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและระเบียบ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางในการดำเนินคดีปกครอง เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่นและ คดีตัวอย่างที่สำคัญ โดย นายสุรเกียรติ ฐิตะฐาน ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและระเบียบ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางในการดำเนินคดีปกครอง เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่นและ คดีตัวอย่างที่สำคัญ โดย นายสุรเกียรติ ฐิตะฐาน ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและระเบียบ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2 หลักการในการดำเนินคดีปกครองฯ ๑. เป็นคดีที่พิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐกับ เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน ๓. เป็นคดีที่พิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน ๒. เป็นคดีที่พิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน ๔. เป็นคดีที่พิพาทอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม กฎหมาย ๕. เป็นคดีที่พิพาทอันเกิดจากการละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่ตามกฎหมาย ๖. เป็นคดีที่กำหนดไว้ในมาตรา ๙ แห่งกฎหมายจัดตั้ง ศาลปกครอง

3 ส่วนกลาง หน่วยงานทาง ปกครอง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ๑. ส่วน ราชการ ๒. รัฐวิสาหกิจ ๓. หน่วยงานอื่น ของรัฐ ๔. หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้ อำนาจทางปกครอง 

4 เจ้าหน้าที่ของรัฐ ๑. ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง ๒. คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท ๓. คณะกรรมการ / บุคคลที่กฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ หรือมีมติที่มีผลต่อบุคคล ๔. บุคคลในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่

5 ลักษณะคดีปกครอง ( มาตรา ๙ )  ๑. การออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำฝ่ายเดียว โดยไม่ชอบด้วย กฎหมาย  ๒. ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า  ๓. ละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่น  ๔. สัญญาทางปกครอง  ๕. คดีที่กฎหมายบังคับให้ฟ้องศาลเพื่อบังคับ บุคคลให้กระทำ  ๖. คดีอื่นที่กฎหมายกำหนด

6 เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง  ๑. ผู้เสียหาย ( ม. ๔๒ )  ๒. ได้แก้ไขความเดือดร้อน เสียหายครบขั้นตอน  ๓. คำฟ้องพร้อมพยานหลักฐาน และสำเนาครบ  ๔. ค่าธรรมเนียมศาล ( ม. ๔๕ )  ๕. ระยะเวลาฟ้องคดี ( ม. ๔๙ - ๕๒ )  ๖. คำขอ  ๗. เงื่อนไขอื่น

7 ได้รับความเดือดร้อนเสียหายโดยตรง ผู้เสียหาย ได้รับผลกระทบจากการกระทำ ( อาจ เดือดร้อน ) ไม่ใช่ความเสียหายในอนาคตอันไม่แน่นอน และไม่อาจคาดหมายได้ ความเดือดร้อนเสียหายคงอยู่ระหว่าง พิจารณา ความเดือดร้อนเสียหายหมดสิ้นไประหว่าง พิจารณา

8 ๑. มีการยื่นอุทธรณ์ จน ครบถ้วน กระบวนการภายใน ดำเนินการครบถ้วนในกระบวนการภายใน ๒. มีการพิจารณาอุทธรณ์ จน ครบถ้วน ๓. ไม่พอใจผลของการ พิจารณา

9 กระบวนการภายนอก อายุความฟ้อง คดี มีคำฟ้อง / พยานหลักฐาน ๙๐ วัน นับแต่ได้รู้ ๙๐ วัน นับแต่ควรรู้ ๙๐ วัน นับแต่มีหนังสือขอให้ปฏิบัติ ( ไม่ชี้แจง / ชี้แจงไม่มีเหตุผล ) ประโยชน์รวมไม่มีอายุความ สถานะของบุคคลไม่มีอายุความ มีคำขอ มีค่าธรรมเนียม

10 การกำหนดข้อบังคับของศาล ปกครอง  ๒. ให้ปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ ศาลกำหนด  ๑. ให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำ  ๓. ให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สิน กระทำหรืองดเว้นกระทำ  ๔. ให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ ของบุคคล  ๕. ให้กระทำหรือละเว้นกระทำให้เป็นไปตามกฎหมาย


ดาวน์โหลด ppt แนวทางในการดำเนินคดีปกครอง เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่นและ คดีตัวอย่างที่สำคัญ โดย นายสุรเกียรติ ฐิตะฐาน ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและระเบียบ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google