งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กองทุนพัฒนาไฟฟ้ากับ การพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า โดย นายนภดล มัณฑะจิตร คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กองทุนพัฒนาไฟฟ้ากับ การพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า โดย นายนภดล มัณฑะจิตร คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 กองทุนพัฒนาไฟฟ้ากับ การพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า โดย นายนภดล มัณฑะจิตร คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

2 2 พรบ. การประกอบกิจการพลังงาน พ. ศ. ๒๕๕๐ พรบ. การประกอบกิจการพลังงาน พ. ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กองทุนพัฒนาไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า การดำเนินงานต่อไป เกี่ยวกับกองทุน พัฒนาไฟฟ้า การดำเนินงานต่อไป เกี่ยวกับกองทุน พัฒนาไฟฟ้า ประเด็นนำเสนอ

3 3 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐

4 4 เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ. เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารกิจการพลังงาน โดยแบ่งออกเป็นดังนี้ งานนโยบาย งานกำกับดูแล การประกอบกิจการพลังงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนมีส่วนร่วมและมี บทบาทมากขึ้น เพื่อให้การประกอบกิจการพลังงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง มีปริมาณเพียงพอและทั่วถึงในราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานตอบสนองต่อความต้องการภายในประเทศและต่อ การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอัน สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5 5 เพื่อกำกับดูแลกิจการพลังงาน โดยมีหน้าที่ป้องกันการ ใช้อำนาจผูกขาดโดยมิชอบ ให้การคุ้มครองผู้ใช้ พลังงานและผู้ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการ พลังงาน เหตุผลในการ จัดตั้ง กกพ. เพื่อทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของ กกพ. เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เหตุผลในการจัดตั้ง สกพ. กกพ. = คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สกพ. = สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล) เหตุผลในการ จัดตั้ง กกพ. และ สกพ.

6 6 วัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. (๑) ส่งเสริมให้มีบริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความ มั่นคง และมีความเป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับ ใบอนุญาต ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งทางด้านอัตรา ค่าบริการและคุณภาพการให้บริการ ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน และป้องกันการใช้ อำนาจในทางมิชอบในการประกอบกิจการพลังงาน ส่งเสริมให้การบริการของระบบโครงข่ายพลังงานเป็นไป ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่มีการเลือกปฏิบัติอย่าง ไม่เป็นธรรม

7 7 วัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. (๒) ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้าน พลังงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ส่งเสริมการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในการประกอบ กิจการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม และความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

8 8 คณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน

9 9 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน แถวบน: นายจงเจตน์ บุญเกิด นางพัลลภา เรืองรอง นายศุภิชัย ตั้งใจตรง ร.ท.ทักษิณ ลิ่มสุวรรณ์ แถวล่าง: นายนภดล มัณฑะจิตร นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ (ประธาน) นายชลิต เรืองวิเศษ

10 10 อำนาจหน้าที่ของ กกพ. (๑) กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของ พ.ร.บ. นี้ ออกประกาศกำหนดประเภทใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน และ เสนอการตรา พ.ร.ฎ. เพื่อกำหนดประเภท ขนาด และลักษณะของ กิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต กำหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า กำหนดระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดหาไฟฟ้า และการออก ประกาศ เชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า รวมทั้งกำกับดูแลขั้นตอนการ คัดเลือกให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เสนอความเห็นต่อแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า แผนการลงทุนใน กิจการไฟฟ้า แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ และแผนการขยายระบบ โครงข่ายพลังงานเพื่อนำเสนอ รมต.

11 11 ตรวจสอบการประกอบกิจการพลังงานของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ออกระเบียบหรือประกาศและกำกับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการ ให้บริการ รวมทั้งมาตรการในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานจากการประกอบ กิจการพลังงาน เสนอข้อบังคับและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของกรรมการและ พนักงานเจ้าหน้าที่ต่อ รมต. ออกระเบียบหรือประกาศกำหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการและ พนักงานเจ้าหน้าที่ ออกระเบียบหรือประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การ นำส่งเงินเข้ากองทุนและการใช้จ่ายเงินกองทุนให้สอดคล้องกับนโยบาย ของ กพช. อำนาจหน้าที่ของ กกพ. (๒)

12 12 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

13 13 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า (๑) “ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ” ตั้งอยู่ใน สกพ. โดยมีรายได้และทรัพย์สินจาก เงินที่ได้รับจากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า เงินค่าปรับจากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าที่ฝ่าฝืนคำสั่ง กกพ. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ ดอกหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากทรัพย์สินของกองทุน  เงินและทรัพย์สินที่เป็นของกองทุนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตาม กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  สกพ. เป็นผู้รับ-จ่าย เก็บรักษาและบริหารเงินกองทุนตามระเบียบที่ กกพ. กำหนด โดยแยกออกจากงบประมาณของ สกพ. สกพ. = สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

14 14 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า (๒) เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ๑.ชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าซึ่งให้บริการ แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส หรือเพื่อมีการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง ๒.ชดเชยผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งต้องจ่ายอัตราค่าไฟฟ้าแพงขึ้นจากการที่ผู้รับ ใบอนุญาตที่มีศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมใน การผลิตไฟฟ้า ๓.เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ โรงไฟฟ้า ๔.เพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการ ประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ๕.ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วม ทางด้านไฟฟ้า ๖.เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน

15 15 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า (๓) ให้ผู้รับใบอนุญาตฯ นำส่งเงินเข้ากองทุนตามระเบียบ ที่ กกพ. ประกาศกำหนดภายใต้กรอบนโยบายของ กพช. ให้ผู้รับใบอนุญาตฯ นำส่งเงินเข้ากองทุนตามระเบียบ ที่ กกพ. ประกาศกำหนดภายใต้กรอบนโยบายของ กพช. การนำส่งเข้ากองทุนและการใช้จ่ายเงินกองทุนตาม ข้อ ๑-๕ ให้มีการแยกบัญชีตามกิจการอย่างชัดเจน การนำส่งเข้ากองทุนและการใช้จ่ายเงินกองทุนตาม ข้อ ๑-๕ ให้มีการแยกบัญชีตามกิจการอย่างชัดเจน สำหรับเงินที่นำส่งเข้ากองทุนตามข้อ ๑ ให้หักจาก อัตราค่าบริการ สำหรับเงินที่นำส่งเข้ากองทุนตามข้อ ๑ ให้หักจาก อัตราค่าบริการ

16 16 การดำเนินขั้นต่อไป

17 17 การดำเนินงานต่อไป เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า กพช. มีมติเห็นชอบ รมว.พน. : เสนอนโยบายการ นำส่งเงินเข้ากองทุนและการใช้ จ่ายเงินกองทุน กกพ.: ยกร่างระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับกองทุนให้ สอดคล้องกับนโยบาย กกพ. : จัดให้มีกระบวนการใน การรับฟังความเห็นตามที่ กำหนด ประกาศในราชกิจจานุเษกษา มีผลบังคับใช้

18 18 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt 1 กองทุนพัฒนาไฟฟ้ากับ การพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า โดย นายนภดล มัณฑะจิตร คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google