งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระสำคัญของ ร่างรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระสำคัญของ ร่างรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช...."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาระสำคัญของ ร่างรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช....

2 สาระสำคัญ ๔ แนวทาง ๑. การคุ้มครอง ส่งเสริม และการขยายสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่ ๒. การลดการผูกขาดอำนาจรัฐและขจัดการ ใช้อำนาจอย่าง ไม่เป็นธรรม ๓. การทำให้การเมืองมีความโปร่งใส มี คุณธรรมและจริยธรรม ๔. การทำให้ระบบตรวจสอบมีความเข้มแข็ง และทำงานอย่าง มีประสิทธิภาพ

3 ๑. การคุ้มครอง ส่งเสริม และการ ขยายสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนอย่าง เต็มที่ ๑. ๑ เพิ่มประเภทสิทธิและเสรีภาพให้มากขึ้น กว่าเดิม ๑. ๒ ทำให้การใช้สิทธิและเสรีภาพง่ายขึ้น กว่าเดิม ๑. ๓ ทำให้การใช้สิทธิและเสรีภาพมี ประสิทธิภาพและมีมาตรการคุ้มครองอย่าง ชัดเจน ๑. ๔ ทำให้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีความ ชัดเจนรอบด้าน และผูกพันรัฐมากกว่าเดิม ๑. ๕ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ของท้องถิ่นและกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นฐาน ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ระดับประเทศ

4 ๒. การลดการผูกขาดอำนาจรัฐและ ขจัดการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม ๒. ๑ เสริมสร้างอำนาจทางการเมืองให้แก่ ประชาชน เพื่อให้ประชาชนเป็น “ ผู้เล่น ” มิใช่ “ ผู้ดู ” ทางการเมืองอีกต่อไป ๒. ๒ จำกัดการผูกขาดและการใช้อำนาจที่ไม่ เป็นธรรมของรัฐบาล ๒. ๓ ให้คนดีมีความสามารถเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเป็นอิสระจาก การครอบงำของพรรคการเมือง เพื่อทำ หน้าที่ผู้แทนประชาชนอย่างเต็มที่

5 ๒. การลดการผูกขาดอำนาจรัฐและ ขจัดการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม ๒. ๔ ให้สมาชิกวุฒิสภาปลอดจากอิทธิพลของ พรรคการเมืองอย่างแท้จริง ๒. ๕ ห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ สมาชิกวุฒิสภาแทรกแซงข้าราชการประจำ

6 ๓. การทำให้การเมืองมีความ โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม ๓. ๑ บัญญัติหมวดคุณธรรมและจริยธรรมของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ ของรัฐไว้อย่างชัดเจน ๓. ๒ กำหนดมาตรการเพื่อไม่ให้มี ผลประโยชน์ทับซ้อน ทางการเมือง ๓. ๓ การแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรง ตำแหน่ง ทางการเมืองมีความเข้มข้นขึ้น

7 ๓. การทำให้การเมืองมีความ โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม ๓. ๔ ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก วุฒิสภา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพ้นจาก ตำแหน่ง ในกรณีที่ศาล มีคำพิพากษาได้ ง่ายขึ้น ๓. ๕ ห้ามประธานสภา รองประธานสภา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดำเนินการใน ลักษณะที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

8 ๔. การทำให้องค์กรตรวจสอบมี ความอิสระ เข้มแข็ง และทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ๔. ๑ ปรับปรุงระบบการสรรหาองค์กร ตรวจสอบ เพื่อให้ได้ คนที่มีความเป็น อิสระอย่างแท้จริง ๔. ๒ ปรับปรุงอำนาจหน้าที่และระบบการ ทำงานขององค์กรตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น ๔. ๓ จัดให้มีระบบการตรวจสอบการทำงาน ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ


ดาวน์โหลด ppt สาระสำคัญของ ร่างรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google