งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวิจัยใน ชั้นเรียน โดย นางสาวแสงดาว บัวอินทร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวิจัยใน ชั้นเรียน โดย นางสาวแสงดาว บัวอินทร์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวิจัยใน ชั้นเรียน โดย นางสาวแสงดาว บัวอินทร์

2 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านออก เสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีเสียงพยัญชนะ ch sh t th w และ v โดยใช้ซีดีบันทึกเสียงจาก เจ้าของภาษา ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานยานยนต์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ชื่อผู้วิจัย : นางสาวแสงดาว บัวอินทร์ ผลงานวิจัยในชั้น เรียน โดย นางสาวแสงดาว บัวอินทร์ ชื่อ งานวิจั ย สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่

3 ปัญหางานวิจัย ในการสอนรายวิชา 3000-1226 วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ พบว่านักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขางานยานยนต์ ส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านออก เสียงคำศัพท์ที่สะกดด้วยตัวอักษร ch sh t th w และ v ได้ อย่างถูกต้อง แม้ว่าจะอ่านตามครูผู้สอนนักศึกษาก็ยังออก เสียงผิดเพี้ยน ไม่ถูกต้องตามหลักการออกเสียง และเมื่อครู ให้อ่านออกเสียง นักศึกษาก็ไม่กล้าที่จะอ่านเพราะนักศึกษา รู้สึกเขินอาย กลัวว่าจะอ่านผิดและออกเสียงผิด ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้เกิดจากการที่นักศึกษาไม่รู้ แหล่งที่มาของเสียงแต่ละคำ และนักศึกษาไม่ได้รับการฝึก การอ่านออกเสียงคำศัพท์ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ตามหลักการออกเสียงมาก่อน จากปัญหาดังกล่าว ผู้สอนต้องการพัฒนาทักษะการ อ่านออกเสียง ของนักศึกษาและหาวิธีการที่ดี และมีประสิทธิภาพที่สุดในการสอนการอ่านออกเสียง

4 วัตถุประสง ค์ 1. เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่าน ออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มี เสียงพยัญชนะที่สะกดด้วย ch sh t th w และ v ของนักศึกษา 2. เพื่อศึกษารูปแบบและ วิธีการสอนการ อ่านออกเสียงคำศัพท์ ภาษาอังกฤษที่ นักศึกษาชอบ

5 แผนภูมิแสดงผลการประเมินความสามารถ ในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ก่อนเรียนและหลังเรียน

6 ผลการศึกษารูปแบบและวิธีการสอนการอ่านออก เสียงคำศัพท์ ภาษาอังกฤษที่มีเสียงพยัญชนะ ch sh t th w และ v ที่ นักศึกษาชอบ นักศึกษาชอบการเรียนการอ่านออกเสียงโดย วิธีการฟังเสียงจากซีดีแล้วฝึกอ่านตาม ร้อยละ 73 นักศึกษาชอบการเรียนการอ่านออกเสียงจากการ ฝึกอ่านโดยใช้บัตรคำร้อยละ 27 นักศึกษาอยากให้ครูผู้สอนปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมวิธีการสอน ในเรื่องการจัดกิจกรรมให้ มีความสนุกสนานมากขึ้น เช่น การ เล่นเกม และเพิ่มเติมสื่อการสอนอื่นๆที่น่าสนใจ เช่น ใช้บัตรภาพ หรือให้เจ้าของ ภาษามาออกเสียงให้ฟังในชั้นเรียน

7 สรุปผลการวิจัย 1. ผลการศึกษา การพัฒนาการ ความสามารถใน การอ่านออกเสียง ของนักศึกษา พบว่านักศึกษา ส่วนใหญ่มีการ พัฒนา ความสามารถใน การอ่านออกเสียง คำศัพท์ ภาษาอังกฤษที่มี เสียงพยัญชนะที่ สะกดด้วย ch sh t th w และ v และ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่ กำหนด คือ ร้อยละ 50 2. การศึกษารูปแบบ และวิธีการสอนการ อ่านออกเสียงคำศัพท์ ภาษาอังกฤษที่มีเสียง พยัญชนะที่สะกดด้วย ch sh t th w และ v ที่นักศึกษาชอบพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ ชอบวิธีเรียนการอ่าน ออกเสียง ภาษาอังกฤษใน ขั้นตอนการฟังเสียง คำศัพท์จากซีดีแล้ว ฝึกอ่านตามมากกว่า วิธีเรียนการอ่านออก เสียงภาษาอังกฤษใน ขั้นตอนดูคำศัพท์จาก บัตรคำแล้วอ่านจาก บัตรคำ

8 ประโยชน์ที่ได้รับ จาก การทำวิจัย 1. ได้แนวทางใน การพัฒนาทักษะ การอ่านออก เสียงประเภท บทความ ข้อความสั้นๆ ได้ อย่าง ประสิทธิภาพ 2. ได้แนวทาง ในการพัฒนา เจตคติที่ดีต่อ การเรียน ภาษาอังกฤษ 3. ได้ ประสบการณ์การ ทำวิจัยในชั้นเรียน และได้ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์

9


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวิจัยใน ชั้นเรียน โดย นางสาวแสงดาว บัวอินทร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google