งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวิจัยในชั้นเรียน โดย นางสาวแสงดาว บัวอินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวิจัยในชั้นเรียน โดย นางสาวแสงดาว บัวอินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวิจัยในชั้นเรียน โดย นางสาวแสงดาว บัวอินทร์
โดย นางสาวแสงดาว บัวอินทร์

2 ชื่อผู้วิจัย : นางสาวแสงดาว บัวอินทร์
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน โดย นางสาวแสงดาว บัวอินทร์ ชื่องานวิจัย การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีเสียงพยัญชนะ ch sh t th w และ v โดยใช้ซีดีบันทึกเสียงจากเจ้าของภาษา ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานยานยนต์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ชื่อผู้วิจัย : นางสาวแสงดาว บัวอินทร์ สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนาเชียงใหม่

3 ปัญหางานวิจัย ในการสอนรายวิชา วิชาภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ พบว่านักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขางานยานยนต์ ส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ที่สะกดด้วยตัวอักษร ch sh t th w และ v ได้อย่างถูกต้อง แม้ว่าจะอ่านตามครูผู้สอนนักศึกษาก็ยังออกเสียงผิดเพี้ยน ไม่ถูกต้องตามหลักการออกเสียง และเมื่อครูให้อ่านออกเสียง นักศึกษาก็ไม่กล้าที่จะอ่านเพราะนักศึกษารู้สึกเขินอาย กลัวว่าจะอ่านผิดและออกเสียงผิด ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้เกิดจากการที่นักศึกษาไม่รู้แหล่งที่มาของเสียงแต่ละคำ และนักศึกษาไม่ได้รับการฝึกการอ่านออกเสียงคำศัพท์ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ตามหลักการออกเสียงมาก่อน จากปัญหาดังกล่าว ผู้สอนต้องการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง ของนักศึกษาและหาวิธีการที่ดีและมีประสิทธิภาพที่สุดในการสอนการอ่านออกเสียง

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีเสียงพยัญชนะที่สะกดด้วย ch sh t th w และ v ของนักศึกษา 2. เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการสอนการ อ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ นักศึกษาชอบ

5 แผนภูมิแสดงผลการประเมินความสามารถ ในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ก่อนเรียนและหลังเรียน

6 ผลการศึกษารูปแบบและวิธีการสอนการอ่านออกเสียงคำศัพท์ ภาษาอังกฤษที่มีเสียงพยัญชนะ ch sh t th w และ v ที่นักศึกษาชอบ นักศึกษาชอบการเรียนการอ่านออกเสียงโดยวิธีการฟังเสียงจากซีดีแล้วฝึกอ่านตาม ร้อยละ 73 นักศึกษาชอบการเรียนการอ่านออกเสียงจากการฝึกอ่านโดยใช้บัตรคำร้อยละ 27 นักศึกษาอยากให้ครูผู้สอนปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมวิธีการสอน ในเรื่องการจัดกิจกรรมให้มีความสนุกสนานมากขึ้น เช่น การเล่นเกม และเพิ่มเติมสื่อการสอนอื่นๆที่น่าสนใจ เช่น ใช้บัตรภาพ หรือให้เจ้าของภาษามาออกเสียงให้ฟังในชั้นเรียน

7 สรุปผลการวิจัย 1. ผลการศึกษาการพัฒนาการความสามารถในการอ่านออกเสียงของนักศึกษา พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีการพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีเสียงพยัญชนะที่สะกดด้วย ch sh t th w และ v และผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด คือ ร้อยละ 50 2. การศึกษารูปแบบและวิธีการสอนการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีเสียงพยัญชนะที่สะกดด้วย ch sh t th w และ v ที่นักศึกษาชอบพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ชอบวิธีเรียนการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษในขั้นตอนการฟังเสียงคำศัพท์จากซีดีแล้วฝึกอ่านตามมากกว่าวิธีเรียนการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษในขั้นตอนดูคำศัพท์จากบัตรคำแล้วอ่านจากบัตรคำ

8 ประโยชน์ที่ได้รับ จากการทำวิจัย
2. ได้แนวทางในการพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 1.ได้แนวทางในการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงประเภท บทความ ข้อความสั้นๆ ได้อย่างประสิทธิภาพ 3. ได้ประสบการณ์การทำวิจัยในชั้นเรียน และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

9


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวิจัยในชั้นเรียน โดย นางสาวแสงดาว บัวอินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google