งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาความสามารถในการจำ ศัพท์และการเขียน ภาษาอังกฤษโดยการใช้กิจกรรมผัง ความสัมพันธ์ทาง ความหมาย สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 นายสุชาติ กองกูล วิทยาลัยเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาความสามารถในการจำ ศัพท์และการเขียน ภาษาอังกฤษโดยการใช้กิจกรรมผัง ความสัมพันธ์ทาง ความหมาย สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 นายสุชาติ กองกูล วิทยาลัยเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาความสามารถในการจำ ศัพท์และการเขียน ภาษาอังกฤษโดยการใช้กิจกรรมผัง ความสัมพันธ์ทาง ความหมาย สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 นายสุชาติ กองกูล วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ การพัฒนาความสามารถในการจำ ศัพท์และการเขียน ภาษาอังกฤษโดยการใช้กิจกรรมผัง ความสัมพันธ์ทาง ความหมาย สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 นายสุชาติ กองกูล วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 ปัญหาการวัจัย นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 มีปัญหา เกี่ยวกับคำศัพท์ และการเขียน ภาษาอังกฤษพบว่านักศึกษาได้คะ แนะเฉลี่ยจากการทดสอบที่เกี่ยวกับ คำศัพท์และการเขียนภาษาอังกฤษ 2.60 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

3 การพัฒนาความสามารถเกี่ยวกับศัพท์ ภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งที่จำเป็นและ สำคัญอย่างยิ่ง เพราะการที่ผู้เรียน สามารถสะกดคำศัพท์ บอกความหมาย และออกเสียงคำศัพท์เหล่านั้นได้ ถูกต้อง จะช่วยให้ผู้เรียนเพิ่มพูน ความสามารถพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ของตนให้ดียิ่งขึ้นได้ และสามารถนำ คำศัพท์นั้นๆไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ จำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อน และหลังเรียนโดยการใช้กิจกรรมผัง ความสัมพันธ์ทางความหมาย 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ เขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อน และหลังเรียนโดยการใช้กิจกรรมผัง ความสัมพันธ์ทางความหมาย วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ จำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อน และหลังเรียนโดยการใช้กิจกรรมผัง ความสัมพันธ์ทางความหมาย 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ เขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อน และหลังเรียนโดยการใช้กิจกรรมผัง ความสัมพันธ์ทางความหมาย

5 กรอบแนวคิดใน การวิจัย กรอบแนวคิดใน การวิจัย กิจกรรมผัง ความสัมพันธ์ทาง ความหมายสำหรับ นักศึกษา ตัวแปร อิสระ ตัวแปร ตาม การสอนการเขียน ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการจำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ กลุ่ม ตัวอย่าง นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ( คธ. 4101-4501 ) จำนวน 38 คน

6 กิจกรรมผังความสัมพันธ์ของ ความหมาย (Semantic Map) แนวทางการจัดการเรียนรู้ 1. เขียนคำศัพท์ที่เป็นหัวใจของเรื่องบนกระดานดำ หรือ ในกระดาษแล้ววาดกรอบสี่เหลี่ยมหรือวงกลมล้อมรอบคำ นั้น 2. นักศึกษาทั้งชั้นระดมความคิดหาคำที่สัมพันธ์กับคำที่ เป็นหัวใจของเรื่องนั้นแล้วจดบันทึก 3. จัดคำศัพท์ให้เป็นหมวดหมู่ แล้วเขียนออกมาในรูป แผนภูมิ 4. ให้นักศึกษาหาคำศัพท์ใหม่เติมลงไปในแผนผังให้ สมบูรณ์ 5. พัฒนาแผนผังให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยขยายคำศัพท์จาก วลีเป็นประโยค 6. เขียนผังความสัมพันธ์ของความหมายที่ได้ไปเขียนเป็น เรื่องที่สมบูรณ์ (Johnson et. al. 1990 : 778 – 783) กิจกรรมผังความสัมพันธ์ของ ความหมาย (Semantic Map) แนวทางการจัดการเรียนรู้ 1. เขียนคำศัพท์ที่เป็นหัวใจของเรื่องบนกระดานดำ หรือ ในกระดาษแล้ววาดกรอบสี่เหลี่ยมหรือวงกลมล้อมรอบคำ นั้น 2. นักศึกษาทั้งชั้นระดมความคิดหาคำที่สัมพันธ์กับคำที่ เป็นหัวใจของเรื่องนั้นแล้วจดบันทึก 3. จัดคำศัพท์ให้เป็นหมวดหมู่ แล้วเขียนออกมาในรูป แผนภูมิ 4. ให้นักศึกษาหาคำศัพท์ใหม่เติมลงไปในแผนผังให้ สมบูรณ์ 5. พัฒนาแผนผังให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยขยายคำศัพท์จาก วลีเป็นประโยค 6. เขียนผังความสัมพันธ์ของความหมายที่ได้ไปเขียนเป็น เรื่องที่สมบูรณ์ (Johnson et. al. 1990 : 778 – 783)

7 การดำเนินการทดลองและเก็บ รวบรวมข้อมูล การดำเนินการทดลองและเก็บ รวบรวมข้อมูล กลุ่ม ทดลอง Pre – test {p1} XPost – test {p2} P1 หมายถึง การทดสอบก่อนเรียนโดยวัด ความสามารถในการจำศัพท์และเขียน ภาษาอังกฤษก่อนการทดลอง X หมายถึง การสอนโดยการใช้กิจกรรมผัง ความสัมพันธ์ทางความหมาย (Semantic Mapping) P2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน โดย วัดความสามารถในการจำศัพท์และเขียน ภาษาอังกฤษหลังการทดลอง

8 สรุปผลการศึกษา สรุปผลการศึกษา จำนวน นักศึกษา คะแนน เต็ม ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยง เบน มาตรฐาน ก่อนทำ การเรียน การสอน 3830234.39 หลังการ ทำการ เรียนการ สอน 383024.523.46 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถในการจำศัพท์ภาษาอังกฤษ

9 สรุปผลการศึกษา สรุปผลการศึกษา ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถใน การเขียนภาษาอังกฤษ จำนวน นักศึกษา คะแนน เต็ม ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยง เบน มาตรฐาน ก่อนทำ การเรียน การสอน 382014.361.71 หลังการ ทำการ เรียนการ สอน 382015.501.57

10 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย นักศึกษาที่เรียนรู้ด้วยวิธีการใช้กิจกรรมผัง ความสัมพันธ์ของความหมาย เป็นกลวิธีการเรียน การสอนที่กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการระดม ความคิดทบทวนความรู้เดิมและประสบการณ์เดิม ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่อยู่ในหมวดเดียวกัน ตามหน้าที่และความหมายของคำศัพท์ กิจกรรม นี้ก่อให้เกิดการเรียนรู้คำศัพท์อย่างมีความหมาย และจัดสรรข้อมูลที่เป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาความสามารถด้านคำศัพท์และ การเขียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาความสามารถในการจำ ศัพท์และการเขียน ภาษาอังกฤษโดยการใช้กิจกรรมผัง ความสัมพันธ์ทาง ความหมาย สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 นายสุชาติ กองกูล วิทยาลัยเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google