งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทะเบียนบ้าน 1. ท. ร.14 2 สำหรับลง รายการบุคคล สัญชาติไทย และ คนต่างด้าว ที่มี สิทธิอาศัย ถาวร ใน ไทย 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทะเบียนบ้าน 1. ท. ร.14 2 สำหรับลง รายการบุคคล สัญชาติไทย และ คนต่างด้าว ที่มี สิทธิอาศัย ถาวร ใน ไทย 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทะเบียนบ้าน 1

2 ท. ร.14 2

3 สำหรับลง รายการบุคคล สัญชาติไทย และ คนต่างด้าว ที่มี สิทธิอาศัย ถาวร ใน ไทย 3

4 4 ท. ร.13 ( ใช้ผิดเล่ม, สละ )

5 ท. ร. 13 ท. ร. 13 สำหรับลงรายการคนซึ่งไม่มี สัญชาติไทย ได้แก่ 1. ผู้ที่สละสัญชาติไทย ถูกถอน สัญชาติไทย หรือเสียสัญชาติไทย ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติและยัง ไม่ได้รับใบสำคัญประจำตัวคนต่าง ด้าว 2. เข้าเมืองถูกต้อง และได้รับ อนุญาตให้อยู่ชั่วคราว ( ป. มท. เรื่องการจัดทำทะเบียนบ้านและทะเบียนประวัติ สำหรับ บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ) 5

6 3. ได้รับผ่อนผันให้อยู่ อาศัย เป็นกรณีพิเศษ เฉพาะราย มีเงื่อนไขไม่ สามารถส่งกลับ หรือ มติ ครม. ให้สถานะการอาศัยอยู่ 4. บุตรของ (1) - (3) ที่เกิด ในไทย และไม่ได้สัญชาติ ไทย ( เลข 7) 6

7 (1) คนต่างด้าวซึ่งได้รับ อนุญาตให้มี ถิ่นที่อยู่ ในราชอาณาจักรตาม กฎหมายว่า ด้วยคนเข้าเมือง และมี ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และบุตรที่เกิด ในไทย และไม่ได้สัญชาติไทย... (1) คนต่างด้าวซึ่งได้รับ อนุญาตให้มี ถิ่นที่อยู่ ในราชอาณาจักรตาม กฎหมายว่า ด้วยคนเข้าเมือง และมี ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และบุตรที่เกิด ในไทย และไม่ได้สัญชาติไทย... 7 คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ใน กฎกระทรวง หมายถึง

8 (2) คนต่างด้าวซึ่งได้รับ การผ่อนผัน ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็น กรณีพิเศษ เฉพาะรายจาก รมว. มท. ตามกฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมือง และบุตร ที่เกิดในไทย และไม่ได้สัญชาติไทย... (2) คนต่างด้าวซึ่งได้รับ การผ่อนผัน ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็น กรณีพิเศษ เฉพาะรายจาก รมว. มท. ตามกฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมือง และบุตร ที่เกิดในไทย และไม่ได้สัญชาติไทย... 8

9 (3) คนต่างด้าวซึ่ง ได้รับอนุญาต ให้เข้ามา อยู่ในไทยเป็นการ ชั่วคราว ตามกฎหมายว่า ด้วยคนเข้าเมือง และบุตร ที่เกิดในไทย และไม่ได้ สัญชาติไทย... (3) คนต่างด้าวซึ่ง ได้รับอนุญาต ให้เข้ามา อยู่ในไทยเป็นการ ชั่วคราว ตามกฎหมายว่า ด้วยคนเข้าเมือง และบุตร ที่เกิดในไทย และไม่ได้ สัญชาติไทย... 9

10 (4) คนต่างด้าวที่เข้ามา อยู่ในราชอาณาจักร โดย ไม่ได้รับอนุญาตตาม กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และบุตรที่เกิดในไทย และ ไม่ได้สัญชาติไทย... (4) คนต่างด้าวที่เข้ามา อยู่ในราชอาณาจักร โดย ไม่ได้รับอนุญาตตาม กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และบุตรที่เกิดในไทย และ ไม่ได้สัญชาติไทย... 10

11 ทะเบียนบ้านกลาง ทะเบียนบ้านกลาง ไม่ใช่ทะเบียนบ้าน แต่เป็น รายการสำหรับลงรายการ บุคคล ที่ไม่อาจมีชื่อใน ทะเบียนบ้านได้ ( มาตรา 37 ระเบียบฯ ข้อ 81, 34/1, 35) 11

12 เลขประจำตัวประชาชน สำหรับบุคคลที่มีชื่อใน ทะเบียนบ้าน บุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน จะได้รับการกำหนดเลข ๑๓ หลัก โดยเลขหลักแรกจะมีตั้งแต่เลข ๑ - ๘ ซึ่งมีความหมายบ่งบอก ประเภทของบุคคลที่เข้าสู่ระบบ ทะเบียนราษฎร ดังนี้ 12

13 เลข ๑ หมายถึง คนสัญชาติไทยที่แจ้ง การเกิดภายใน กำหนด เลข ๒ หมายถึง คนสัญชาติไทยที่แจ้ง การเกิดเกิน ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เลข ๓ หมายถึง คนสัญชาติไทย และ คนต่างด้าวที่มีชื่อ ในทะเบียนบ้านก่อน ๓๑ พ. ค. ๒๕๒๗ เลข ๔ หมายถึง คนสัญชาติไทย และ คนต่างด้าวที่เพิ่มชื่อ ในทะเบียนบ้านด้วยใบแจ้งย้าย ในช่วงการให้เลข ระหว่าง ๑ ม. ค. - ๓๑ พ. ค. ๒๕๒๗ 13

14 เลข ๕ หมายถึง คนสัญชาติไทย ที่มีชื่อใน ทะเบียนบ้านโดยการเพิ่ม ชื่อภายหลังช่วง การให้เลข ๑๓ หลัก เลข ๖ หมายถึง คนซึ่งไม่มี สัญชาติไทย ที่ได้รับ การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ( กลุ่มที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยชั่วคราว และได้รับผ่อนผันให้อยู่ เป็นกรณีพิเศษ ) 14

15 เลข ๗ หมายถึง บุตรของบุคคล ประเภท ๖ ที่เกิดในประเทศไทยแต่ ไม่ได้สัญชาติไทย เลข ๘ หมายถึง คนที่ได้สัญชาติ ไทยตามกฎหมาย และคนต่างด้าวที่ได้รับ อนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ ในประเทศไทย ขอเพิ่มชื่อ ในทะเบียนบ้าน 15

16 16 เ ลขประจำตัวของบุคคลไม่มี สถานะทาง 1 เลข ศูนย์ รหัส สนท. ลำดับที่ของ บุคคล เลข ตรวจสอ บ ( 0 - xxxx - 89 xxx - xx - x)

17 17 เ ลขประจำตัวของบุคคลไม่มี สถานะทาง 1 เลข ศูนย์ รหัส สนท. ลำดับที่ของ บุคคล เลข ตรวจสอ บ ( 0 - xxxx - 00 xxx - xx - x)

18 ข้อสังเกต 8-XXXX-84XXX-XX-X หมายถึง ผู้ได้รับการลงรายการ ตามระเบียบฯ 43 8-XXXX-73XXX- XX-X หมายถึง ผู้ได้สัญชาติไทยตาม มาตรา 23 แห่ง พ. ร. บ. สัญชาติ ( ฉบับที่ 4) พ. ศ ข้อสังเกต 8-XXXX-84XXX-XX-X หมายถึง ผู้ได้รับการลงรายการ ตามระเบียบฯ 43 8-XXXX-73XXX- XX-X หมายถึง ผู้ได้สัญชาติไทยตาม มาตรา 23 แห่ง พ. ร. บ. สัญชาติ ( ฉบับที่ 4) พ. ศ

19 ตารางจัดทำสูติบัตรและ ทะเบียนประวัติบุคคลซึ่งไม่ มีสัญชาติไทยตาม กฎหมาย ว่าด้วยการ ทะเบียนราษฎร ( นส. สนท. กลาง ที่ มท ๐๓๐๙. ๑ / ว ๘ ลว. ๑๗ ก. พ. ๒๕๕๒ ) 19

20 รหัสบิดารหัสมารดารหัสบุตรสูติบัตรประเภททะเบียน 8 6/7/0/00/ ไม่มี 6/7 0/00/ ไม่มี พาสปอร์ต 00( ไม่ขาด ) 00 ( ขาด ) 00 ( ขาด )/ ไม่มี 0 ไม่มี 6/7/0/00/ ไม่มี 8 6/7 0/00/ ไม่มี 6/7 พาสปอร์ต 00( ไม่ขาด ) 00 ( ขาด ) 00 ( ไม่ขาด ) 00 ( ขาด ) 0 00 ( ขาด )/ ไม่มี 0 ไม่มี ท. ร.3 ท. ร.03 ท. ร.031 ท. ร.13 ของบิดา ท. ร.13 ของมารดา ท. ร.13 ของบิดา / มารดา ท. ร.13 ของบิดา ท. ร.13 ของมารดา ทะเบียนบ้านกลาง ท. ร.13 ท. ร.38 บิดา / มารดา ท. ร.38 ของบิดา ท. ร.38 ของมารดา ทะเบียนประวัติกลาง ท. ร.38 ท. ร.38 ของมารดา ท. ร.38 ของบิดา ท. ร.38 บิดา / มารดา ทะเบียนประวัติกลาง ท. ร.38 20


ดาวน์โหลด ppt ทะเบียนบ้าน 1. ท. ร.14 2 สำหรับลง รายการบุคคล สัญชาติไทย และ คนต่างด้าว ที่มี สิทธิอาศัย ถาวร ใน ไทย 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google