งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เค้าโครง ภาค ๑ หลักทั่วไป ภาค ๒ความเป็นกฎหมายสูงสุด ของรัฐธรรมนูญ ภาค ๓คดีพิเศษในรัฐธรรมนูญ ภาค ๔สิทธิ เสรีภาพ ใน รัฐธรรมนูญ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เค้าโครง ภาค ๑ หลักทั่วไป ภาค ๒ความเป็นกฎหมายสูงสุด ของรัฐธรรมนูญ ภาค ๓คดีพิเศษในรัฐธรรมนูญ ภาค ๔สิทธิ เสรีภาพ ใน รัฐธรรมนูญ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เค้าโครง ภาค ๑ หลักทั่วไป ภาค ๒ความเป็นกฎหมายสูงสุด ของรัฐธรรมนูญ ภาค ๓คดีพิเศษในรัฐธรรมนูญ ภาค ๔สิทธิ เสรีภาพ ใน รัฐธรรมนูญ 1

2 ภาค ๑ หลักทั่วไป 2

3 บทที่ ๑ รัฐธรรมนูญและ กฎหมายรัฐธรรมนูญ ๑.ก ฎหมายมหาชน คือ - กฎหมายที่กำหนดสถานะและ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ หรือ หน่วยงานของรัฐ กับบุคคล หรือหน่วยงานอื่นของรัฐใน ฐานะที่รัฐหรือหน่วยงานเป็น “ผู้ปกครอง” 3

4 - กฎหมายมหาชนมี ๒ ประเภทหลัก ๑. กฎหมายมหาชนภายใน ๒. กฎหมายมหาชนระหว่างประเทศ - กฎหมายมหาชนภายในมี ๓ สาขาย่อย ๑.กฎหมายรัฐธรรมนูญ ๒.กฎหมายปกครอง ๓.กฎหมายการคลังและการภาษีอากร 4

5 ๒. กฎหมายรัฐธรรมนูญ = (Constitutional law) วิชาที่ศึกษากฎหมายซึ่งกำหนด สถานะและความสัมพันธ์ขององค์กรที่ใช้ อำนาจสูงสุดต่อกันหรือต่อประชาชน - รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร - รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร - กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ - กฎหมายรัฐสภา - จารีตประเพณีและธรรมเนียม ปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ - คำพิพากษาและคำวินิจฉัยของ ศาลทั้งหลาย 5

6 องค์กรที่ใช้อำนาจสูงสุดตาม หลักการ แบ่งแยกหน้าที่ของรัฐ และการใช้อำนาจอธิปไตย คือ 1. องค์กรนิติบัญญัติ ( รัฐสภา ) 2. องค์กรบริหาร ( คณะรัฐมนตรี ) 3. องค์กรตุลาการ ( ศาล ทั้งหลาย ) 4. องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 6

7 ข้อสังเ กต 1. องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย 1.1 องค์กรอิสระตาม รัฐธรรมนูญ 4 องค์กร - กกต. - ผู้ตรวจการแผ่นดิน - ปปช. - คตง. 7

8 1.2 องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ - องค์กรอัยการ - คกก. สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ - สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ 8

9 การเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญมี ผลถึงกรณีตาม ม.214 “ ในกรณีที่มี ความขัดแย้ง เกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และองค์กรตาม รัฐธรรมนูญที่มิใช่ศาลตั้งแต่สอง องค์กรขึ้นไป ให้ประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี หรืองค์กรนั้นเป็นเรื่อง ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา วินิจฉัย ” 9

10 ๓.ความหมาย “ รัฐธรรมนูญ ” (Constitution) ๓. ๑ ความหมายอย่างกว้าง ( ตามเนื้อหา ) “ กฎเกณฑ์ที่กำหนดสถานะและ ความสัมพันธ์ขององค์กรที่ใช้ อำนาจสูงสุดต่อกัน หรือต่อ ประชาชน ” เนื้อหากว้างคลุม - รูปของรัฐ - ประมุขของรัฐ - ระบอบการปกครองและ ระบบรัฐบาล - องค์กรที่ใช้อำนาจ สูงสุด - สิทธิเสรีภาพ 10

11 ประเภทกฎเกณฑ์ กฎเกณฑ์ทุกชนิดไม่ว่าจะ เป็นก. ม. หรือไม่ เป็นลาย ลักษณ์อักษรหรือไม่ เป็นก. ม. สูงสุดหรือไม่ ไม่สำคัญ - ในความหมายนี้ - ในความหมายนี้อยุธยาอังกฤษไทยปัจจุบัน ต่างก็มีรัฐธรรมนูญ 11

12 ๓. ๒ ความหมายอย่าง แคบ ( ตาม รูปแบบ, องค์กร, กระบวนการ ) ( ตาม รูปแบบ, องค์กร, กระบวนการ ) “ กฎเกณฑ์ที่กำหนด สถานะและความสัมพันธ์ของ องค์กรที่ใช้อำนาจสูงสุดต่อ กัน หรือต่อประชาชนและ กฎเกณฑ์อื่น ซึ่งบรรจุอยู่ใน รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร ที่มีการจัดทำและการแก้ไข เพิ่มเติมแตกต่างจากก. ม. ธรรมดา ” De Toqueville “ อังกฤษ ไม่มีรัฐธรรมนูญ ” 12

13 เนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญลาย ลักษณ์อักษรขยายไปเรื่อยๆ ยุคแรก ก่อตั้งองค์กรที่ใช้ อำนาจสูงสุด ยุคต่อมา รับรองสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค (Bill of Rights) (Bill of Rights) ยุคที่ 3 แนวนโยบายแห่งรัฐ ( รัฐธรรมนูญไอร์แลนด์, อินเดีย, ไทย, โปรตุเกต ฯลฯ ) ยุคปัจจุบัน เรื่องสำคัญที่ ต้องการให้แก้ไขยาก ( เรื่องท้องถิ่น, เรื่องอื่น ๆ ) ( เรื่องท้องถิ่น, เรื่องอื่น ๆ ) 13

14 ๓. ๓. “ รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย ” ( ชื่อเฉพาะ ของกฎหมาย ) ข้อสังเกต ๑.ไม่มี “ พ. ศ. หรือ พุทธศักราช ” เว้น แต่ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๒.ไม่มี “ กฎหมาย ” อยู่หน้า ๓.ถ้าเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราว - พระราชบัญญัติธรรมนูญการ ปกครองแผ่นดินสยาม ชั่วคราว พุทธศักราช 2475 - ธรรมนูญการปกครอง ราชอาณาจักร พ. ศ..... 14

15 ๔. ประเภทรัฐธรรมนูญ ๔. ๑. รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร และรัฐธรรมนูญจารีตประเพณี ๔. ๑. รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร และรัฐธรรมนูญจารีตประเพณี ๔. ๒. รัฐธรรมนูญแก้ไขง่าย และ รัฐธรรมนูญแก้ไขยาก ๔. ๒. รัฐธรรมนูญแก้ไขง่าย และ รัฐธรรมนูญแก้ไขยาก ๔. ๓. รัฐธรรมนูญถาวร และ รัฐธรรมนูญชั่วคราว ๔. ๓. รัฐธรรมนูญถาวร และ รัฐธรรมนูญชั่วคราว 15

16 ๕. ลักษณะกฎหมายรัฐธรรมนูญ ๕. ๑. เป็น ก. ม. เกิดใหม่มีพลวัตร ๕. ๒. เป็น ก. ม. ที่สัมพันธ์กับการเมืองอย่างลึกซึ้ง - ทางอุดมการณ์ - การใช้อำนาจ ๕. ๓. เป็น ก. ม. ที่กระจายอำนาจการตีความ 16


ดาวน์โหลด ppt เค้าโครง ภาค ๑ หลักทั่วไป ภาค ๒ความเป็นกฎหมายสูงสุด ของรัฐธรรมนูญ ภาค ๓คดีพิเศษในรัฐธรรมนูญ ภาค ๔สิทธิ เสรีภาพ ใน รัฐธรรมนูญ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google