งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขัดกัน แห่งกฎหมาย (Conflict of law) โดย อาจารย์สุภาวรรณ ศรีไตรรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขัดกัน แห่งกฎหมาย (Conflict of law) โดย อาจารย์สุภาวรรณ ศรีไตรรัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขัดกัน แห่งกฎหมาย (Conflict of law) โดย อาจารย์สุภาวรรณ ศรีไตรรัตน์

2 พ. ร. บ. กฎหมายขัดกัน พ. ศ. ๒๔๘๑ แบ่งออกเป็น ๖ หมวด คือ ๑. บททั่วไป ๑. สถานะและความสามารถของ บุคคล ๒. หนี้ ๓. ทรัพย์ ๔. ครอบครัว ๕. มรดก

3 ภาค ๒ สถานะและความสามารถของบุคคล มาตรา ๑๐ เรื่องทั่วไปของสถานะและ ความสามารถของบุคคล จุดเกาะเกี่ยว - สัญชาติ ( ของบุคคลนั้น ) ประเด็นการพิจารณา - ความสามารถ หมายถึงอะไร - ความสามารถในการ ใช้ สิทธิ เท่านั้น - ความสามารถในการ ใช้ สิทธิ เท่านั้น - ไม่รวมถึง การ มี สิทธิ - ไม่รวมถึง การ มี สิทธิ ข้อสังเกต - ม. ๑๐ ไม่มีการระบุถึงสถานะที่ สำคัญของบุคคล ๓ เรื่อง คือ ๑. การสิ้นสภาพบุคคลโดย ความตายแบบธรรมชาติ คือ ๑. การสิ้นสภาพบุคคลโดย ความตายแบบธรรมชาติ ๒. ปัญหาสิทธิของทารกใน ครรภ์มารดา ๒. ปัญหาสิทธิของทารกใน ครรภ์มารดา ๓. บทสันนิษฐานว่าตาย ๓. บทสันนิษฐานว่าตาย

4 ภาค ๒ สถานะและความสามารถของบุคคล ข้อยกเว้นของการใช้สัญชาติเป็นจุด เกาะเกี่ยว มาตรา ๑๐ วรรคสาม “ ในกรณีที่เป็นนิติกรรมเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ ความสามารถของบุคคลที่จะทำ นิติกรรมเช่นว่านั้นย่อมเป็นไปตามกฎหมายแห่งถิ่น ที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ” “ ในกรณีที่เป็นนิติกรรมเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ ความสามารถของบุคคลที่จะทำ นิติกรรมเช่นว่านั้นย่อมเป็นไปตามกฎหมายแห่งถิ่น ที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ” *** ตามกฎหมายขัดกันของไทยนั้น ไม่ว่า จะเป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เราจะ ถือเป็น หลักเด็ดขาดตายตัว ว่าต้องใช้หลักถิ่นที่ ทรัพย์ตั้งอยู่

5 ภาค ๒ สถานะและความสามารถของบุคคล ข้อยกเว้นของการใช้สัญชาติเป็นจุดเกาะ เกี่ยวตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม ยังคงอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของเรื่องการ ย้อนส่ง หมายถึง ยังคงอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของเรื่องการ ย้อนส่ง หมายถึง *** ในกรณีที่กฎหมายขัดกันของ ต่างประเทศ ไม่ได้ใช้หลักถิ่นที่ ทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ประเทศไทยยังคงต้อง ยอมรับหลังการย้อนส่ง ตัวอย่างเช่น ๑. ประเทศเยอรมันและ ประเทศฝรั่งเศส ใช้หลักกฎหมาย สัญชาติทั้งหมดแม้จะเป็น อสังหาริมทรัพย์ สัญชาติทั้งหมดแม้จะเป็น อสังหาริมทรัพย์ ๒. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใช้ หลักกฎหมายภูมิลำเนา ๒. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใช้ หลักกฎหมายภูมิลำเนา

6 มาตรา ๑๑กรณีผู้ไม่อยู่และการถูกศาล สั่งเป็นคนสาบสูญ มาตรา ๑๑ กรณีผู้ไม่อยู่และการถูกศาล สั่งเป็นคนสาบสูญข้อสังเกต ๑. มาตรา ๑๑ วรรคแรก ๑. ๑ ใช้เฉพาะคนต่างด้าวที่มี ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ศาลไทยจะมีคำสั่งจัดการทรัพย์สินของผู้ไม่ อยู่ในที่มิได้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ใน ประเทศไทยไม่ได้ ๑. ๒ คำว่า “ สั่งการให้ทำพลาง ตามที่จำเป็น ” หมายถึง “ การตั้งผู้จัดการ ทรัพย์สิน ” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ ภาค ๒ สถานะและความสามารถของบุคคล

7 ข้อสังเกต ๒. มาตรา ๑๑ วรรคสอง ใช้หลัก ๒. มาตรา ๑๑ วรรคสอง ใช้หลัก “ สัญชาติของคนต่างด้าว ” เพราะเหตุว่า ม. ๑๑ วรรคสอง เป็นเรื่องของการสั่งให้บุคคล ตาย ซึ่งมีผลต่อสภาพบุคคล ฉะนั้น การ จะใช้กฎหมายไทย จึงไม่ถูกต้อง ควรใช้ กฎหมายของคนต่างด้าวนั้น ซึ่งต่างกับ กรณีเป็นผู้ไม่อยู่ในมาตรา ๑๑ วรรคแรก ภาค ๒ สถานะและความสามารถของบุคคล

8 มาตรา ๑๒ กรณีคนไร้ความสามารถและ คนเสมือนไร้ความสามารถ ข้อสังเกต ตามมาตรา ๑๒ วรรคแรก ใช้จุดเกาะเกี่ยว ๒ จุด คือ ตามมาตรา ๑๒ วรรคแรก ใช้จุดเกาะเกี่ยว ๒ จุด คือ ๑. กฎหมายสัญชาติของคนต่างด้าว ๑. กฎหมายสัญชาติของคนต่างด้าว ๒. กฎหมายไทย ๒. กฎหมายไทย ฉะนั้น จากลักษณะดังกล่าวจึงเป็น ลักษณะของจุดเกาะเกี่ยวที่เรียกว่า “ จุด เกาะเกี่ยวผสม ” ฉะนั้น จากลักษณะดังกล่าวจึงเป็น ลักษณะของจุดเกาะเกี่ยวที่เรียกว่า “ จุด เกาะเกี่ยวผสม ” ภาค ๒ สถานะและความสามารถของบุคคล

9 มาตรา ๑๒ กรณีคนไร้ความสามารถและ คนเสมือนไร้ความสามารถ ข้อสังเกต ตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง ให้ใช้หลัก กฎหมายของศาลที่สั่งฯ ตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง ให้ใช้หลัก กฎหมายของศาลที่สั่งฯ ภาค ๒ สถานะและความสามารถของบุคคล

10 ภาค ๓ หนี้ มาตรา ๑๓ เรื่องทั่วไปของสถานะและ ความสามารถของบุคคล แบ่งออกเป็น ๒ กรณี คือ ๑. กรณีคู่สัญญาเลือกกฎหมายบังคับแก่ สัญญา ๑. กรณีคู่สัญญาเลือกกฎหมายบังคับแก่ สัญญา ๒. กรณีคู่สัญญามิได้เลือกกฎหมายบังคับ แก่สัญญา ๒. กรณีคู่สัญญามิได้เลือกกฎหมายบังคับ แก่สัญญา

11 ภาค ๓ หนี้ มาตรา ๑๓ เรื่องทั่วไปของสถานะและ ความสามารถของบุคคล ๑. กรณีคู่สัญญาเลือกกฎหมายบังคับแก่ สัญญา ข้อสังเกต ๑. มาตรา ๑๓ วรรคแรก ใช้หลัก “ เสรีภาพใน การแสดงเจตนาเลือกกฎหมาย ของคู่สัญญา ” ของคู่สัญญา ” ๒. ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้หลัก “ เสรีภาพใน การแสดงเจตนาเลือกกฎหมาย ของคู่สัญญา ” คือ ของคู่สัญญา ” คือ ๒. ๑ ปัญหาเรื่องการย้อนส่ง ๒. ๑ ปัญหาเรื่องการย้อนส่ง ๒. ๒ ปัญหาเรื่องการแยกส่วนของสัญญา ๒. ๒ ปัญหาเรื่องการแยกส่วนของสัญญา ๒. ๓ กฎหมายที่คู่สัญญาเลือกต้องเป็น กฎหมายของรัฐ ๒. ๓ กฎหมายที่คู่สัญญาเลือกต้องเป็น กฎหมายของรัฐ ๒. ๔ กฎหมายที่คู่สัญญาเลือกนั้นมีขอบเขต หรือไม่ ๒. ๔ กฎหมายที่คู่สัญญาเลือกนั้นมีขอบเขต หรือไม่

12 ภาค ๓ หนี้ มาตรา ๑๓ เรื่องทั่วไปของสถานะและ ความสามารถของบุคคล ๒. กรณีคู่สัญญามิได้เลือกกฎหมายบังคับแก่ สัญญา ข้อสังเกต ๑. หลักสันนิษฐานเจตนาของคู่สัญญา ๒. การใช้จุดเกาะเกี่ยวที่ไม่ยืดหยุ่น ๓. หลักความใกล้ชิดที่สุดของนิติสัมพันธ์ ๓. หลักความใกล้ชิดที่สุดของนิติสัมพันธ์ ๔. อนุสัญญาว่าด้วยหนี้ตามสัญญา ๔. อนุสัญญาว่าด้วยหนี้ตามสัญญา

13 ภาค ๓ หนี้ มาตรา ๑๓ เรื่องทั่วไปของสถานะและ ความสามารถของบุคคล แบ่งออกเป็น ๒ กรณี คือ ๑. กรณีคู่สัญญาเลือกกฎหมายบังคับแก่ สัญญา ๑. กรณีคู่สัญญาเลือกกฎหมายบังคับแก่ สัญญา ๒. กรณีคู่สัญญามิได้เลือกกฎหมายบังคับ แก่สัญญา ๒. กรณีคู่สัญญามิได้เลือกกฎหมายบังคับ แก่สัญญา


ดาวน์โหลด ppt การขัดกัน แห่งกฎหมาย (Conflict of law) โดย อาจารย์สุภาวรรณ ศรีไตรรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google