งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การบริหาร จัดการข้อมูลธุรกิจ 1. ระบบบริการจดทะเบียนธุรกิจ ทางอิเล็กทรอนิกส์ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การบริหาร จัดการข้อมูลธุรกิจ 1. ระบบบริการจดทะเบียนธุรกิจ ทางอิเล็กทรอนิกส์ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. การบริหาร จัดการข้อมูลธุรกิจ 1

2 ระบบบริการจดทะเบียนธุรกิจ ทางอิเล็กทรอนิกส์ 2

3 3

4 4

5 บันทึกการนำส่งงบการเงิน 5

6 6

7 7

8 การจัดเก็บงบการเงิน 8

9 9

10 การบันทึกข้อมูลงบ การเงิน 10

11 ข้อมูลงบการเงิน 11

12 การจัดเก็บบัญชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น 12

13 บันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อ ผู้ถือหุ้น 13

14 14

15 การจัดเอกสารภาพทาง ทะเบียน 15

16 16

17 - ชื่อนิติบุคคล - สถานะ - วันที่จดทะเบียน - กรรมการ / ผู้เป็น หุ้นส่วน - อำนาจ กรรมการ / หุ้นส่วนผู้จัดการ - ทุนจดทะเบียน - สัญชาติผู้ถือ หุ้น / จำนวนหุ้น - ที่ตั้งสำนักงาน แห่งใหญ่ - จำนวน วัตถุประสงค์และ รายละเอียด วัตถุประสงค์ (3 ข้อหลัก ) การบันทึกข้อมูลทาง ทะเบียน 17

18 18

19 19

20 20


ดาวน์โหลด ppt 1. การบริหาร จัดการข้อมูลธุรกิจ 1. ระบบบริการจดทะเบียนธุรกิจ ทางอิเล็กทรอนิกส์ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google