งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริการทางการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริการทางการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริการทางการศึกษา
ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ สำนักทะเบียนและประมวลผล

2 การบริการทางการศึกษา
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา แก้ไขประวัติส่วนตัว Exit

3 6 ขั้นตอน การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
6 ขั้นตอน การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตรวจสอบเลขทะเบียน ทำบัตรประจำตัว กรอกประวัติส่วนตัว พิมพ์บัตรคิวขึ้นทะเบียน แสดงตนพร้อมยื่นหลักฐาน ตรวจสอบสถานะนักศึกษา Exit

4 บัตรประจำตัวนักศึกษา
นักศึกษายื่นแบบฟอร์มทำบัตร/เปิดบัญชีออมทรัพย์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อใช้ชำระเงินค่าจดทะเบียนฯ ออนไลน์ โดยใช้เลขที่หน้าบัตรนักศึกษา 16 หลัก และรหัส ATM (VDB) 4 หลัก นักศึกษาจะได้รับสมุดบัญชีออมทรัพย์ บัตรประจำตัวนักศึกษา และรหัส ATM (VDB) เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว

5 บัตรประจำตัวนักศึกษา
เลขหน้าบัตร 16 หลัก

6 เลือก

7 เลือก

8 ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

9

10

11

12 นำไปยื่นพร้อมหลักฐานอื่น ๆ ในวันแสดงตนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
พิมพ์ นำไปยื่นพร้อมหลักฐานอื่น ๆ ในวันแสดงตนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

13

14

15 แสดงตนพร้อมยื่นหลักฐาน
แสดงบัตรประจำตัวประชาชน นักศึกษาต่างชาติหรือผู้ที่ไม่สามารถระบุสัญชาติ ยื่นเอกสารที่ได้รับจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการเข้ามาอยู่ในประเทศไทย เช่น พาสปอร์ต หรือบัตรต่างด้าว หรือบัตรผู้อพยพ เป็นต้น

16 หลักฐานที่มอบให้ มธ. ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ติดรูปถ่ายสี สวมเครื่องแบบนักศึกษา ขนาด 2 นิ้ว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน 2 ชุด ที่ระบุว่า “จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” หรือเทียบเท่า (ถ่ายสำเนาด้านหน้า-หลัง ในสำเนาฉบับเดียวกัน)

17 หลักฐานที่มอบให้ มธ. ใบรับรองแพทย์ ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ยกเว้น ผู้สอบผ่าน Admissions ที่เข้าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติไม่ต้องยื่นใบรับรองแพทย์ หมายเหตุ : หลักฐานทุกฉบับลงนาม รับรองสำเนาถูกต้องและเขียนเลขทะเบียนนักศึกษาที่มุมขวาด้านบนเอกสาร

18 หลักฐานที่มอบให้ มธ. หลักฐานอื่น ๆ :
1. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ชุด และคำร้องขอ แก้ไข กรณีที่ใบระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นชื่อ-สกุลเดิม 2. กรณีจบ High School จากต่างประเทศ ให้ยื่น สำเนาใบเทียบคุณวุฒิการศึกษา ที่ออกโดย กระทรวงศึกษาธิการ 1 ชุด

19 จะได้รับรหัสหมุนโมเด็ม เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
ถ้านักศึกษาสามารถใช้รหัสหมุนโมเด็มเป็นรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ เพื่อจดทะเบียนรายวิชาได้ แสดงว่า “มีสถานะเป็นนักศึกษา”

20 การแก้ไขประวัติส่วนตัว
ยื่นคำร้อง พร้อมสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุลในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หากขอเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุลภายหลัง ยื่นได้ที่สำนักทะเบียนฯ การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล สามารถขอแก้ไขได้จนถึงวันแจ้งขอจบการศึกษา

21 ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่...
ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารยิมเนเซียม 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร ต่อ 1656,


ดาวน์โหลด ppt การบริการทางการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google