งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริการทาง การศึกษา ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ สำนักทะเบียนและประมวลผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริการทาง การศึกษา ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ สำนักทะเบียนและประมวลผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริการทาง การศึกษา ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ สำนักทะเบียนและประมวลผล

2 การบริการทาง การศึกษา การขึ้นทะเบียนเป็น นักศึกษา แก้ไขประวัติส่วนตัว Exit

3 6 ขั้นตอน การขึ้นทะเบียนเป็น นักศึกษา ตรวจสอบเลขทะเบียน ทำบัตรประจำตัว กรอกประวัติส่วนตัว พิมพ์บัตรคิวขึ้นทะเบียน แสดงตนพร้อมยื่นหลักฐาน ตรวจสอบสถานะนักศึกษา www.reg.tu.ac.th Exit

4 บัตรประจำตัวนักศึกษา • นักศึกษายื่นแบบฟอร์มทำบัตร / เปิด บัญชีออมทรัพย์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อใช้ชำระเงินค่า จดทะเบียนฯ ออนไลน์ โดยใช้เลขที่ หน้าบัตรนักศึกษา 16 หลัก และรหัส ATM (VDB) 4 หลัก • นักศึกษาจะได้รับสมุดบัญชีออม ทรัพย์ บัตรประจำตัวนักศึกษา และ รหัส ATM (VDB) เมื่อขึ้นทะเบียนเป็น นักศึกษาเรียบร้อยแล้ว

5 บัตรประจำตัวนักศึกษา เลขหน้าบัตร 16 หลัก

6 เลือ ก

7

8 ใช้เลขบัตร ประจำตัว ประชาชน 13 หลัก

9

10

11

12 นำไปยื่นพร้อมหลักฐานอื่น ๆ ในวันแสดงตนขึ้นทะเบียนเป็น นักศึกษา พิมพ์

13

14

15 แสดงตนพร้อมยื่น หลักฐาน 1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน 2. นักศึกษาต่างชาติหรือผู้ที่ไม่ สามารถระบุสัญชาติ ยื่น เอกสารที่ได้รับจากหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้องกับการเข้า มาอยู่ในประเทศไทย เช่น พาสปอร์ต หรือบัตรต่างด้าว หรือบัตรผู้อพยพ เป็นต้น

16 1. ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ติดรูป ถ่ายสี สวมเครื่องแบบ นักศึกษา ขนาด 2 นิ้ว 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด 3. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน 2 ชุด ที่ระบุว่า “ จบหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน ” หรือ เทียบเท่า ( ถ่ายสำเนาด้านหน้า - หลัง ในสำเนาฉบับเดียวกัน ) หลักฐานที่มอบให้ มธ.

17 4. ใบรับรองแพทย์ ตามแบบที่ มหาวิทยาลัยกำหนด ยกเว้น ผู้สอบ ผ่าน Admissions ที่เข้าตรวจ ร่างกายที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติไม่ต้องยื่นใบรับรอง แพทย์ หมายเหตุ : หลักฐานทุกฉบับลงนาม รับรอง สำเนาถูกต้องและเขียนเลข ทะเบียนนักศึกษาที่มุมขวาด้านบน เอกสาร หลักฐานที่มอบให้ มธ.

18 หลักฐานอื่น ๆ : 1. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล 1 ชุด และคำร้องขอ แก้ไข กรณี ที่ใบระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นชื่อ - สกุลเดิม 2. กรณีจบ High School จาก ต่างประเทศ ให้ยื่น สำเนาใบ เทียบคุณวุฒิการศึกษา ที่ออก โดย กระทรวงศึกษาธิการ 1 ชุด หลักฐานที่มอบให้ มธ.

19 จะได้รับรหัสหมุนโมเด็ม เมื่อขึ้นทะเบียนเป็น นักศึกษาแล้ว ถ้านักศึกษาสามารถใช้รหัสหมุนโมเด็มเป็น รหัสผ่านเข้าสู่ระบบ เพื่อจดทะเบียนรายวิชาได้ แสดงว่า “ มี สถานะเป็นนักศึกษา ”

20 การแก้ไขประวัติส่วนตัว 1. ยื่นคำร้อง พร้อมสำเนาหลักฐาน การเปลี่ยนชื่อ - สกุลในวันขึ้น ทะเบียนเป็นนักศึกษา หากขอ เปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุลภายหลัง ยื่น ได้ที่สำนักทะเบียนฯ 2. การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล สามารถขอแก้ไขได้จนถึงวัน แจ้งขอจบการศึกษา

21 ยินดีต้อนรับนักศึกษา ใหม่... ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือ สำคัญ สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารยิมเนเซียม 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-4440-79 ต่อ 1656, 1608-12


ดาวน์โหลด ppt การบริการทาง การศึกษา ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ สำนักทะเบียนและประมวลผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google