งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Phase แรก ที่จะเปิด Online ระบบการกำหนดค่าเลขที่ใบอนุญาต ระบบคำขอแบบ ป.1 ระบบการสอบปากคำ ปค.14 ระบบงานใบทะเบียน แบบ ป.3 ระบบงานใบทะเบียน แบบ ป.4 ระบบการออกใบแทนใบอนุญาต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Phase แรก ที่จะเปิด Online ระบบการกำหนดค่าเลขที่ใบอนุญาต ระบบคำขอแบบ ป.1 ระบบการสอบปากคำ ปค.14 ระบบงานใบทะเบียน แบบ ป.3 ระบบงานใบทะเบียน แบบ ป.4 ระบบการออกใบแทนใบอนุญาต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Phase แรก ที่จะเปิด Online ระบบการกำหนดค่าเลขที่ใบอนุญาต ระบบคำขอแบบ ป.1 ระบบการสอบปากคำ ปค.14 ระบบงานใบทะเบียน แบบ ป.3 ระบบงานใบทะเบียน แบบ ป.4 ระบบการออกใบแทนใบอนุญาต ป.4

3 ระบบงานสถิติทะเบียนอาวุธปืน ระบบการคัดเลือกรายการทะเบียนอาวุธ ปืน และระบบการ Update รายการ ระบบการพิมพ์รายงานทะเบียนอาวุธปืน

4

5 ระบบที่จะเปิด Online การขออนุญาตซื้ออาวุธปืนจากร้านค้า การขออนุญาตโอนอาวุธปืนระหว่าง บุคคล ( กรณีซื้อขาย ) การขออนุญาตรับโอนมรดกอาวุธปืน การแจ้งย้ายอาวุธปืน การออกใบแทนใบอนุญาตให้มีและ ใช้อาวุธปืน

6

7

8

9

10

11 ระบบการกำหนดค่าเลขที่ ใบอนุญาต เลขรับที่ของคำขอ แบบ ป.1 เลขที่ใบอนุญาต แบบ ป.2 เลขที่ใบอนุญาต แบบ ป.3 เลขที่ใบอนุญาต แบบ ป.4 เลขที่ใบอนุญาต แบบ ป.5 เลขที่ใบอนุญาต แบบ ป.11 เลขที่ใบอนุญาต แบบ ป.12 เลขที่ใบแทน ใบอนุญาต

12 หน้าจอหลัก

13 ระบบคำขอแบบ ป.1 ดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้

14 เรื่องที่สามารถดำเนินการได้ใน Phase แรก การแจ้งย้ายอาวุธปืน ( ย้ายออก ) การแจ้งย้ายอาวุธปืน ( ย้ายเข้า ) การออกใบแทนใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธ ปืน การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน ( ขอซื้ออาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน จากร้านค้า ) การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน ( ขอรับโอนอาวุธปืน ระหว่างบุคคล ) การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน ( ขอรับโอน มรดกอาวุธปืน )

15 หน้าจอที่ใช้ร่วมกัน

16

17 การแจ้งย้ายออก

18 การออกใบแทน

19 การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน ( ขอซื้ออาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนจากร้านค้า )

20 การขออนุญาตมีและใช้อาวุธ ปืน ( ขอรับโอนอาวุธปืน ระหว่างบุคคล )

21 การขออนุญาตมีและใช้อาวุธ ปืน ( ขอรับโอนมรดกอาวุธปืน )

22 ระบบการสอบปากคำ ปค.14 การขอซื้ออาวุธปืนจากร้านค้า การขอรับโอนอาวุธปืนระหว่างบุคคล การขอรับโอนมรดกอาวุธปืน

23

24

25

26 การสอบปากคำ : ภูมิลำเนาเดิมและรายละเอียดอาวุธปืน

27 ระบบใบทะเบียนแบบ ป.3

28 ระบบใบทะเบียนแบบ ป.4

29 ลักษณะการทำงานของ โปรแกรม เ ป็นแบบต่อเนื่องไม่อนุญาตให้ข้าม ขั้นตอน จ ะมีการเก็บสถานะของรายการ ว ่าถึง ขั้นตอนใด แ ละขั้นตอนใดยังไม่ สมบูรณ์

30 ภาพหน้าจอโปรแกรม ทะเบียนอาวุธปืน

31 การปรับค่าเลขที่ใบอนุญาตหรือเลข รับเอกสารป.1

32 งานทะเบียนอาวุธปืน

33 ระบบค่าขอและใบอนุญาต ทะเบียนอาวุธปืน

34 ระบบคำขอ แบบ ป.1

35

36 ระบบคำขอและใบอนุญาต ทะเบียนอาวุธปืน

37 ค้นหาคำขอ แบบ ป.1 เพื่อดำเนินการ ออกใบ ป.3

38 ระบบใบอนุญาต แบบ ป.3

39

40

41

42 ระบบคำขอและใบอนุญาตทะเบียน อาวุธปืน

43 ค้นหารายการคำขอ แบบ ป.1

44 ระบบใบอนุญาต แบบ ป.4

45

46

47

48 เอกสารอาวุธ ปืน

49

50

51

52

53

54

55

56


ดาวน์โหลด ppt Phase แรก ที่จะเปิด Online ระบบการกำหนดค่าเลขที่ใบอนุญาต ระบบคำขอแบบ ป.1 ระบบการสอบปากคำ ปค.14 ระบบงานใบทะเบียน แบบ ป.3 ระบบงานใบทะเบียน แบบ ป.4 ระบบการออกใบแทนใบอนุญาต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google