งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสั่งจองหนังสือรวมคำบรรยาย ภาคสอง สมัย ๖๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสั่งจองหนังสือรวมคำบรรยาย ภาคสอง สมัย ๖๖"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสั่งจองหนังสือรวมคำบรรยาย ภาคสอง สมัย ๖๖
การสั่งจองหนังสือรวมคำบรรยาย ภาคสอง สมัย ๖๖

2

3 สวัสดีค่ะ ทุกท่าน แผนกตำราและคำบรรยาย สังกัดกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา มีความยินดีขอเชิญชวนทุกท่านจองหนังสือรวมคำบรรยาย ภาคสอง สมัยที่ ๖๖ ซึ่ง ๑ ชุดนั้นมีด้วยกัน ๑๖ เล่ม ค่ะ ขณะนี้ทางแผนกตำราและคำบรรยาย เปิดให้บริการในการรับจองตามวันและเวลาดังนี้ค่ะ

4 ประการแรก เปิดให้จองคำบรรยายตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ไปจนถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยวันที่ ๑๑ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นั้น จะให้บริการตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. จากนั้น ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ไปจนถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ นั้น โดยใน วันจันทร์ถึงวันศุกร์ จะเปิดให้บริการรับจองตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. ถึง เวลา๑๘.๐๐ น. และในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น ตลอดเวลาโดยไม่มีการปิดพักกลางวัน

5 ประการที่สอง ท่านสามารถสั่งจองได้ด้วยกัน ๓ ประเภท ค่ะ คือ ประเภทที่ ๑. สั่งจองแบบมารับด้วยตนเอง ราคาชุดละ ประเภทที่ ๒. สั่งจองโดยให้บริการในการจัดส่งทางไปรษณีย์ แบบสิ่งตีพิมพ์ธรรมดา ราคาชุดละ ประเภทที่ ๓. สั่งจองโดยให้บริการในการจัดส่งทางไปรษณีย์แบบ ด่วนพิเศษ EMS ในราคาชุดละ ๑,๓๐๐ บาท ๑,๖๐๐ บาท ๒,๕๐๐ บาท

6 ประการสุดท้าย เมื่อท่านมารับหนังสือรวมคำบรรยายแล้วขอให้ท่านตรวจสอบดูว่าหนังสือเล่มนั้นอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย หรือมีจำนวนหน้าที่ขาดหายไปหรือไม่ หากมีปัญหาประการใดให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ในแผนกฯ เพื่อขอเปลี่ยนเล่มใหม่เดี๋ยวนั้นได้ทันทีค่ะ และขอให้ทุกท่านมารับหนังสือให้ตรงตามตารางวันและเวลาที่กำหนดไว้ หากเลยกำหนดเวลาแล้ว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ทันที

7 กำหนดวันรับหนังสือรวมคำบรรยาย ภาคสอง สมัยที่ 66
เล่ม ๑ ออกวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ รับได้ถึง วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ เล่ม ๒ ออกวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ รับได้ถึง วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ เล่ม ๓ ออกวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ รับได้ถึง วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ เล่ม ๔ ออกวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ รับได้ถึง วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เล่ม ๕ ออกวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ รับได้ถึง วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เล่ม ๖ ออกวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ รับได้ถึง วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เล่ม ๗ ออกวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ รับได้ถึง วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เล่ม ๘ ออกวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ รับได้ถึง วันที่ มีนาคม ๒๕๕๗ เล่ม ๙ ออกวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รับได้ถึง วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เล่ม ๑๐ ออกวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รับได้ถึง วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เล่ม ๑๑ ออกวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รับได้ถึง วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เล่ม ๑๒ ออกวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รับได้ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เล่ม ๑๓ ออกวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ รับได้ถึง วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗ เล่ม ๑๔ ออกวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ รับได้ถึง วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๗ เล่ม ๑๕ ออกวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ รับได้ถึง วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ เล่ม ๑๖ ออกวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ รับได้ถึง วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ผู้ที่สั่งจองโดยแสดงความจำนงว่าจะมารับด้วยตนเอง โปรดมารับหนังสือให้ทันภายในกำหนดเวลา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของท่านเอง สำหรับผู้ที่สั่งจองทางไปรษณีย์ หากยังมิได้รับหนังสือภายใน ๑๔ วัน นับตั้งแต่วันที่หนังสือออก กรุณาโทรแจ้งแผนกตำราและคำบรรยายและ หากต้องการ เปลี่ยนที่อยู่ หรือเปลี่ยนมารับเอง โทร แจ้งแผนกตำราฯ ก่อนที่คำบรรยายเล่มถัดไปจะออก โทร หรือ โทรสาร

8 ท่านสามารถดาวโหลดใบสั่งจองหนังสือรวมคำบรรยายได้ที่
เว็บไซต์เนติบัณฑิตยสภา ของแผนกตำราและคำบรรยาย

9 โทร 02-887-6814 โทร 02-887-6801-9 ต่อ 106 โทรสาร 02-887-6814
แล้วพบกันที่แผนกตำราและคำบรรยาย ชั้น ๑ อาคารเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร โทร ต่อ 106 โทรสาร

10 ที่ให้การสนับสนุนในการจองหนังสือรวมคำบรรยายในครั้งนี้ สวัสดีค่ะ
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนในการจองหนังสือรวมคำบรรยายในครั้งนี้ สวัสดีค่ะ แผนกตำราและคำบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt การสั่งจองหนังสือรวมคำบรรยาย ภาคสอง สมัย ๖๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google