งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนกตำราและคำบรรยาย สังกัดกอง บริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา มีความยินดีขอเชิญชวน ทุกท่านจองหนังสือรวมคำบรรยาย ภาค สอง สมัยที่ ๖๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนกตำราและคำบรรยาย สังกัดกอง บริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา มีความยินดีขอเชิญชวน ทุกท่านจองหนังสือรวมคำบรรยาย ภาค สอง สมัยที่ ๖๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 แผนกตำราและคำบรรยาย สังกัดกอง บริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา มีความยินดีขอเชิญชวน ทุกท่านจองหนังสือรวมคำบรรยาย ภาค สอง สมัยที่ ๖๖ ซึ่ง ๑ ชุดนั้นมีด้วยกัน ๑๖ เล่ม ค่ะ ขณะนี้ทางแผนกตำราและคำ บรรยาย เปิดให้บริการในการรับจองตาม วันและเวลาดังนี้ค่ะ

5 เปิดให้จองคำบรรยายตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ไปจนถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยวันที่ ๑๑ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นั้น จะให้บริการตั้งแต่เวลา ๘. ๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖. ๓๐ น. จากนั้น ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ไปจนถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ นั้น โดยใน วันจันทร์ถึงวันศุกร์ จะเปิดให้บริการรับจอง ตั้งแต่เวลา ๘. ๓๐ น. ถึง เวลา๑๘. ๐๐ น. และในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา ๘. ๓๐ น. ถึง ๑๖. ๐๐ น ตลอดเวลาโดยไม่มีการปิดพัก กลางวัน

6 ท่านสามารถสั่งจองได้ด้วยกัน ๓ ประเภท ค่ะ คือ ประเภทที่ ๑. สั่งจองแบบมารับด้วยตนเอง ราคาชุดละ ประเภทที่ ๒. สั่งจองโดยให้บริการในการ จัดส่งทางไปรษณีย์ แบบสิ่งตีพิมพ์ธรรมดา ราคาชุด ละ ประเภทที่ ๓. สั่งจองโดยให้บริการในการ จัดส่งทางไปรษณีย์แบบ ด่วนพิเศษ EMS ในราคาชุดละ

7 เมื่อท่านมารับหนังสือรวมคำบรรยายแล้ว ขอให้ท่านตรวจสอบดูว่าหนังสือเล่มนั้นอยู่ใน สภาพที่เรียบร้อย หรือมีจำนวนหน้าที่ขาด หายไปหรือไม่ หากมีปัญหาประการใดให้ ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ในแผนกฯ เพื่อขอ เปลี่ยนเล่มใหม่เดี๋ยวนั้นได้ทันทีค่ะ และ ขอให้ทุกท่านมารับหนังสือให้ตรงตามตาราง วันและเวลาที่กำหนดไว้ หากเลย กำหนดเวลาแล้ว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ทันที

8 เล่ม ๑ ออกวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ รับได้ถึง วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ เล่ม ๒ ออกวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ รับได้ถึง วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ เล่ม ๓ ออกวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ รับได้ถึง วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ เล่ม ๔ ออกวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ รับได้ถึง วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เล่ม ๕ ออกวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ รับได้ถึง วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เล่ม ๖ ออกวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ รับได้ถึง วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เล่ม ๗ ออกวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ รับได้ถึง วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เล่ม ๘ ออกวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ รับได้ถึง วันที่ 3 มีนาคม ๒๕๕๗ เล่ม ๙ ออกวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รับได้ถึง วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เล่ม ๑๐ ออกวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รับได้ถึง วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เล่ม ๑๑ ออกวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รับได้ถึง วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เล่ม ๑๒ ออกวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รับได้ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เล่ม ๑๓ ออกวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ รับได้ถึง วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗ เล่ม ๑๔ ออกวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ รับได้ถึง วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๗ เล่ม ๑๕ ออกวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ รับได้ถึง วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ เล่ม ๑๖ ออกวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ รับได้ถึง วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ผู้ที่สั่งจองโดยแสดงความจำนงว่าจะมารับด้วยตนเอง โปรดมารับหนังสือให้ ทันภายในกำหนดเวลา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของท่านเอง สำหรับผู้ที่สั่งจองทางไปรษณีย์ หากยังมิได้รับหนังสือภายใน ๑๔ วัน นับตั้งแต่วันที่ หนังสือออก กรุณาโทรแจ้งแผนกตำราและคำบรรยายและ หากต้องการ เปลี่ยนที่อยู่ หรือเปลี่ยนมารับเอง โทร แจ้งแผนกตำราฯ ก่อนที่คำ บรรยายเล่มถัดไปจะออก โทร 02-887-6814 หรือ 02-887-6801-9 โทรสาร 02-887-6814

9

10 โทร 02-887-6801-9 ต่อ 106 โทร 02-887-6814

11 แผนกตำราและ คำบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt แผนกตำราและคำบรรยาย สังกัดกอง บริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา มีความยินดีขอเชิญชวน ทุกท่านจองหนังสือรวมคำบรรยาย ภาค สอง สมัยที่ ๖๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google