งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนู... ไม่มี เอกสาร ทาง ทะเบียน ราษฎรแล้ว จะได้เรียน หนังสือ ไหมคะ ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนู... ไม่มี เอกสาร ทาง ทะเบียน ราษฎรแล้ว จะได้เรียน หนังสือ ไหมคะ ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนู... ไม่มี เอกสาร ทาง ทะเบียน ราษฎรแล้ว จะได้เรียน หนังสือ ไหมคะ ?

2 ปัญหานี้เกิดขึ้นที่... สถานศึกษา เมื่อเปิด ภาคเรียนคราวใด ปวด หัว วุ่นวายกันไปหมด ทั้งครู / ผู้ปกครอง จะแก้หรือ ป้องกันได้ อย่างไร จะแก้หรือ ป้องกันได้ อย่างไร มีอะไรเป็นตัว ช่วยได้บ้าง มีอะไรเป็นตัว ช่วยได้บ้าง

3 ปัญหานี้เมื่อเกิดได้ ก็แก้ได้ ที่.. สถานศึกษา โดย ครู / ผู้ปกครองนี่แหละ ช่วยได้ แก้โดย... ให้เรียนได้เลย เพราะรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย 2540 บัญญัติไว้ แก้โดย... ให้เรียนได้เลย เพราะรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย 2540 บัญญัติไว้ แล้วสถานศึกษาจะไม่มี ความผิดหรือ ? แล้วสถานศึกษาจะไม่มี ความผิดหรือ ?

4 มติ ครม. เมื่อ 5 กรกฎาคม เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ ออกระเบียบว่าด้วยการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ. ศ.2548 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2548 เป็นต้นไป และ นักเรียนที่ ไม่มีเอกสารฯ จะได้สิทธิใน การอนุญาตออกนอกเขตจนกว่าจะ สำเร็จการศึกษา 2. เห็นชอบให้ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ทำการ สำรวจนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มี เอกสารทางทะเบียนราษฎร ใน สถานศึกษาทุกระดับชั้น ให้เสร็จ ภายในกันยายน 2548

5 มติ ครม. เมื่อ 5 กรกฎาคม เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป ออกระเบียบให้สอดคล้องกับระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการรับนักเรียนนักศึกษาเข้า เรียนในสถานศึกษา พ. ศ.2548 และ ให้หน่วยฝึกอาชีพยอมรับหลักฐาน การสำเร็จการศึกษา 4. เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรเงินค่าใช้จ่ายรายหัวของเด็ก นักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีเอกสารทาง ทะเบียนราษฎร 5. เห็นชอบให้กระทรวงกลาโหมและ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ไป พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

6 ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียน ในสถานศึกษา พ. ศ.2548

7

8 สาระสำคัญของระเบียบ ศธ. ว่า ด้วยการรับนักเรียนนักศึกษา เข้าเรียนในสถานศึกษา พ. ศ.2548 ยกเลิกระเบียบ ศธ. ว่าด้วยหลักฐาน วัน เดือน ปีเกิด ในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ. ศ และใช้ระเบียบใหม่ตั้งแต่ วันที่ 20 กันยายน 2548 ยกเลิกระเบียบ ศธ. ว่าด้วยหลักฐาน วัน เดือน ปีเกิด ในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ. ศ และใช้ระเบียบใหม่ตั้งแต่ วันที่ 20 กันยายน 2548 กำหนดนิยามของ “ สถานศึกษา หลักฐานทางการศึกษาและองค์กร เอกชน ” ใหม่ ให้มีความหมายกว้าง มากขึ้น กำหนดนิยามของ “ สถานศึกษา หลักฐานทางการศึกษาและองค์กร เอกชน ” ใหม่ ให้มีความหมายกว้าง มากขึ้น เมื่อนักเรียนนักศึกษาย้ายที่อยู่และ สถานศึกษาใหม่ ต้องอำนวยความ สะดวกให้ได้เรียนใกล้ที่อยู่ใหม่ เมื่อนักเรียนนักศึกษาย้ายที่อยู่และ สถานศึกษาใหม่ ต้องอำนวยความ สะดวกให้ได้เรียนใกล้ที่อยู่ใหม่

9 สาระสำคัญของระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการรับนักเรียนนักศึกษา เข้าเรียนในสถานศึกษา พ. ศ.2548 มีทางเลือกในการเรียกเอกสาร หลักฐานแสดงตัวจากนักเรียนมา ขึ้น และให้ใช้แบบบันทึกประวัติเก็บ ข้อมูลไว้ มีทางเลือกในการเรียกเอกสาร หลักฐานแสดงตัวจากนักเรียนมา ขึ้น และให้ใช้แบบบันทึกประวัติเก็บ ข้อมูลไว้ ถ้าภายหลังเด็กมีเอกสารทะเบียน ราษฎรมาแสดงให้แก้ไขทะเบียน นักเรียนให้เป็นไปตามหลักฐานที่ นำมา ถ้าภายหลังเด็กมีเอกสารทะเบียน ราษฎรมาแสดงให้แก้ไขทะเบียน นักเรียนให้เป็นไปตามหลักฐานที่ นำมา ให้หมายเหตุ “ ไม่มีหลักฐานตาม กฎหมายว่าด้วยการทะเบียน ราษฎร ” ไว้ในสมุดทะเบียนนักเรียน นักศึกษาที่เดียวเท่านั้น ไม่ให้มีที่ อื่นๆอีกเด็ดขาด ให้หมายเหตุ “ ไม่มีหลักฐานตาม กฎหมายว่าด้วยการทะเบียน ราษฎร ” ไว้ในสมุดทะเบียนนักเรียน นักศึกษาที่เดียวเท่านั้น ไม่ให้มีที่ อื่นๆอีกเด็ดขาด

10 นโยบาย ยุทธศาสตร์ของ ศธ. เพื่อปฏิรูป การศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์ของ ศธ. เพื่อปฏิรูป การศึกษา หนึ่งในห้าเรื่องมี “ ยุทธศาสตร์สำหรับ เด็กพิการทุกประเภท เด็กด้อยโอกาส เด็กที่มี ปัญหาสถานะบุคคล หรือ ไร้สัญชาติไร้รัฐ และเด็กชายขอบ ”

11 เพราะฉะนั้น เด็กทุกคน ต้องได้เรียนไม่ว่าจะมี หลักฐานทางทะเบียน ราษฎรหรือไม่ เพราะฉะนั้น เด็กทุกคน ต้องได้เรียนไม่ว่าจะมี หลักฐานทางทะเบียน ราษฎรหรือไม่ “ เมื่อเรียนสำเร็จตาม หลักสูตรแล้วสถานศึกษา จะต้องออกหลักฐาน ทางการศึกษาให้เด็กทุก คน โดยไม่ให้หมายเหตุ ใดๆ ในหลักฐานทาง การศึกษาเด็ดขาด ” “ เมื่อเรียนสำเร็จตาม หลักสูตรแล้วสถานศึกษา จะต้องออกหลักฐาน ทางการศึกษาให้เด็กทุก คน โดยไม่ให้หมายเหตุ ใดๆ ในหลักฐานทาง การศึกษาเด็ดขาด ”

12 การได้เรียนเป็นการ พัฒนาความรู้ เพื่อจะได้มี คุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสรรค์สังคมให้มีความ มั่นคง อยู่ได้ถาวรตลอดไป การได้เรียนเป็นการ พัฒนาความรู้ เพื่อจะได้มี คุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสรรค์สังคมให้มีความ มั่นคง อยู่ได้ถาวรตลอดไป


ดาวน์โหลด ppt หนู... ไม่มี เอกสาร ทาง ทะเบียน ราษฎรแล้ว จะได้เรียน หนังสือ ไหมคะ ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google