งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนู... ไม่มี เอกสาร ทาง ทะเบียน ราษฎรแล้ว จะได้เรียน หนังสือ ไหมคะ ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนู... ไม่มี เอกสาร ทาง ทะเบียน ราษฎรแล้ว จะได้เรียน หนังสือ ไหมคะ ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนู... ไม่มี เอกสาร ทาง ทะเบียน ราษฎรแล้ว จะได้เรียน หนังสือ ไหมคะ ?

2 ปัญหานี้เกิดขึ้นที่... สถานศึกษา เมื่อเปิด ภาคเรียนคราวใด ปวด หัว วุ่นวายกันไปหมด ทั้งครู / ผู้ปกครอง จะแก้หรือ ป้องกันได้ อย่างไร จะแก้หรือ ป้องกันได้ อย่างไร มีอะไรเป็นตัว ช่วยได้บ้าง มีอะไรเป็นตัว ช่วยได้บ้าง

3 ปัญหานี้เมื่อเกิดได้ ก็แก้ได้ ที่.. สถานศึกษา โดย ครู / ผู้ปกครองนี่แหละ ช่วยได้ แก้โดย... ให้เรียนได้เลย เพราะรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย 2540 บัญญัติไว้ แก้โดย... ให้เรียนได้เลย เพราะรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย 2540 บัญญัติไว้ แล้วสถานศึกษาจะไม่มี ความผิดหรือ ? แล้วสถานศึกษาจะไม่มี ความผิดหรือ ?

4 มติ ครม. เมื่อ 5 กรกฎาคม 2548 1. เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ ออกระเบียบว่าด้วยการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ. ศ.2548 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2548 เป็นต้นไป และ นักเรียนที่ ไม่มีเอกสารฯ จะได้สิทธิใน การอนุญาตออกนอกเขตจนกว่าจะ สำเร็จการศึกษา 2. เห็นชอบให้ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ทำการ สำรวจนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มี เอกสารทางทะเบียนราษฎร ใน สถานศึกษาทุกระดับชั้น ให้เสร็จ ภายในกันยายน 2548

5 มติ ครม. เมื่อ 5 กรกฎาคม 2548 3. เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป ออกระเบียบให้สอดคล้องกับระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการรับนักเรียนนักศึกษาเข้า เรียนในสถานศึกษา พ. ศ.2548 และ ให้หน่วยฝึกอาชีพยอมรับหลักฐาน การสำเร็จการศึกษา 4. เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรเงินค่าใช้จ่ายรายหัวของเด็ก นักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีเอกสารทาง ทะเบียนราษฎร 5. เห็นชอบให้กระทรวงกลาโหมและ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ไป พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

6 ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียน ในสถานศึกษา พ. ศ.2548

7

8 สาระสำคัญของระเบียบ ศธ. ว่า ด้วยการรับนักเรียนนักศึกษา เข้าเรียนในสถานศึกษา พ. ศ.2548 ยกเลิกระเบียบ ศธ. ว่าด้วยหลักฐาน วัน เดือน ปีเกิด ในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ. ศ. 2535 และใช้ระเบียบใหม่ตั้งแต่ วันที่ 20 กันยายน 2548 ยกเลิกระเบียบ ศธ. ว่าด้วยหลักฐาน วัน เดือน ปีเกิด ในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ. ศ. 2535 และใช้ระเบียบใหม่ตั้งแต่ วันที่ 20 กันยายน 2548 กำหนดนิยามของ “ สถานศึกษา หลักฐานทางการศึกษาและองค์กร เอกชน ” ใหม่ ให้มีความหมายกว้าง มากขึ้น กำหนดนิยามของ “ สถานศึกษา หลักฐานทางการศึกษาและองค์กร เอกชน ” ใหม่ ให้มีความหมายกว้าง มากขึ้น เมื่อนักเรียนนักศึกษาย้ายที่อยู่และ สถานศึกษาใหม่ ต้องอำนวยความ สะดวกให้ได้เรียนใกล้ที่อยู่ใหม่ เมื่อนักเรียนนักศึกษาย้ายที่อยู่และ สถานศึกษาใหม่ ต้องอำนวยความ สะดวกให้ได้เรียนใกล้ที่อยู่ใหม่

9 สาระสำคัญของระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการรับนักเรียนนักศึกษา เข้าเรียนในสถานศึกษา พ. ศ.2548 มีทางเลือกในการเรียกเอกสาร หลักฐานแสดงตัวจากนักเรียนมา ขึ้น และให้ใช้แบบบันทึกประวัติเก็บ ข้อมูลไว้ มีทางเลือกในการเรียกเอกสาร หลักฐานแสดงตัวจากนักเรียนมา ขึ้น และให้ใช้แบบบันทึกประวัติเก็บ ข้อมูลไว้ ถ้าภายหลังเด็กมีเอกสารทะเบียน ราษฎรมาแสดงให้แก้ไขทะเบียน นักเรียนให้เป็นไปตามหลักฐานที่ นำมา ถ้าภายหลังเด็กมีเอกสารทะเบียน ราษฎรมาแสดงให้แก้ไขทะเบียน นักเรียนให้เป็นไปตามหลักฐานที่ นำมา ให้หมายเหตุ “ ไม่มีหลักฐานตาม กฎหมายว่าด้วยการทะเบียน ราษฎร ” ไว้ในสมุดทะเบียนนักเรียน นักศึกษาที่เดียวเท่านั้น ไม่ให้มีที่ อื่นๆอีกเด็ดขาด ให้หมายเหตุ “ ไม่มีหลักฐานตาม กฎหมายว่าด้วยการทะเบียน ราษฎร ” ไว้ในสมุดทะเบียนนักเรียน นักศึกษาที่เดียวเท่านั้น ไม่ให้มีที่ อื่นๆอีกเด็ดขาด

10 นโยบาย ยุทธศาสตร์ของ ศธ. เพื่อปฏิรูป การศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์ของ ศธ. เพื่อปฏิรูป การศึกษา หนึ่งในห้าเรื่องมี “ ยุทธศาสตร์สำหรับ เด็กพิการทุกประเภท เด็กด้อยโอกาส เด็กที่มี ปัญหาสถานะบุคคล หรือ ไร้สัญชาติไร้รัฐ และเด็กชายขอบ ”

11 เพราะฉะนั้น เด็กทุกคน ต้องได้เรียนไม่ว่าจะมี หลักฐานทางทะเบียน ราษฎรหรือไม่ เพราะฉะนั้น เด็กทุกคน ต้องได้เรียนไม่ว่าจะมี หลักฐานทางทะเบียน ราษฎรหรือไม่ “ เมื่อเรียนสำเร็จตาม หลักสูตรแล้วสถานศึกษา จะต้องออกหลักฐาน ทางการศึกษาให้เด็กทุก คน โดยไม่ให้หมายเหตุ ใดๆ ในหลักฐานทาง การศึกษาเด็ดขาด ” “ เมื่อเรียนสำเร็จตาม หลักสูตรแล้วสถานศึกษา จะต้องออกหลักฐาน ทางการศึกษาให้เด็กทุก คน โดยไม่ให้หมายเหตุ ใดๆ ในหลักฐานทาง การศึกษาเด็ดขาด ”

12 การได้เรียนเป็นการ พัฒนาความรู้ เพื่อจะได้มี คุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสรรค์สังคมให้มีความ มั่นคง อยู่ได้ถาวรตลอดไป การได้เรียนเป็นการ พัฒนาความรู้ เพื่อจะได้มี คุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสรรค์สังคมให้มีความ มั่นคง อยู่ได้ถาวรตลอดไป


ดาวน์โหลด ppt หนู... ไม่มี เอกสาร ทาง ทะเบียน ราษฎรแล้ว จะได้เรียน หนังสือ ไหมคะ ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google