งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนู...ไม่มีเอกสารทางทะเบียนราษฎรแล้วจะได้เรียนหนังสือไหมคะ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนู...ไม่มีเอกสารทางทะเบียนราษฎรแล้วจะได้เรียนหนังสือไหมคะ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนู...ไม่มีเอกสารทางทะเบียนราษฎรแล้วจะได้เรียนหนังสือไหมคะ?

2 จะแก้หรือป้องกันได้อย่างไร
ปัญหานี้เกิดขึ้นที่...สถานศึกษา เมื่อเปิดภาคเรียนคราวใด ปวดหัว วุ่นวายกันไปหมดทั้งครู/ผู้ปกครอง จะแก้หรือป้องกันได้อย่างไร มีอะไรเป็นตัวช่วยได้บ้าง

3 ไม่ผิด เพราะมีระเบียบ ศธ.รองรับ
ปัญหานี้เมื่อเกิดได้ ก็แก้ได้ที่..สถานศึกษา โดย ครู/ผู้ปกครองนี่แหละช่วยได้ แก้โดย...ให้เรียนได้เลย เพราะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 บัญญัติไว้ แล้วสถานศึกษาจะไม่มีความผิดหรือ ? ไม่ผิด เพราะมีระเบียบ ศธ.รองรับ

4 มติ ครม.เมื่อ 5 กรกฎาคม 2548 1. เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการออกระเบียบว่าด้วยการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2548 เป็นต้นไป และนักเรียนที่ ไม่มีเอกสารฯ จะได้สิทธิในการอนุญาตออกนอกเขตจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา 2. เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ทำการสำรวจนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีเอกสารทางทะเบียนราษฎร ในสถานศึกษาทุกระดับชั้น ให้เสร็จภายในกันยายน 2548

5 มติ ครม.เมื่อ 5 กรกฎาคม 2548 3. เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปออกระเบียบให้สอดคล้องกับระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548 และให้หน่วยฝึกอาชีพยอมรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา 4. เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการจัดสรรเงินค่าใช้จ่ายรายหัวของเด็กนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีเอกสารทางทะเบียนราษฎร 5. เห็นชอบให้กระทรวงกลาโหมและสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

6 ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548

7 ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548

8 สาระสำคัญของระเบียบ ศธ
สาระสำคัญของระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548 ยกเลิกระเบียบ ศธ.ว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิด ในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ และใช้ระเบียบใหม่ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2548 กำหนดนิยามของ “สถานศึกษา หลักฐานทางการศึกษาและองค์กรเอกชน” ใหม่ ให้มีความหมายกว้างมากขึ้น เมื่อนักเรียนนักศึกษาย้ายที่อยู่และสถานศึกษาใหม่ ต้องอำนวยความสะดวกให้ได้เรียนใกล้ที่อยู่ใหม่

9 สาระสำคัญของระเบียบ ศธ
สาระสำคัญของระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548 มีทางเลือกในการเรียกเอกสารหลักฐานแสดงตัวจากนักเรียนมาขึ้น และให้ใช้แบบบันทึกประวัติเก็บข้อมูลไว้ ถ้าภายหลังเด็กมีเอกสารทะเบียนราษฎรมาแสดงให้แก้ไขทะเบียนนักเรียนให้เป็นไปตามหลักฐานที่นำมา ให้หมายเหตุ “ไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร” ไว้ในสมุดทะเบียนนักเรียนนักศึกษาที่เดียวเท่านั้น ไม่ให้มีที่อื่นๆอีกเด็ดขาด

10 นโยบายยุทธศาสตร์ของ ศธ. เพื่อปฏิรูปการศึกษา
หนึ่งในห้าเรื่องมี “ยุทธศาสตร์สำหรับเด็กพิการทุกประเภท เด็กด้อยโอกาส เด็กที่มีปัญหาสถานะบุคคลหรือ ไร้สัญชาติไร้รัฐและเด็กชายขอบ”

11 เพราะฉะนั้น เด็กทุกคนต้องได้เรียนไม่ว่าจะมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่
“เมื่อเรียนสำเร็จตามหลักสูตรแล้วสถานศึกษาจะต้องออกหลักฐานทางการศึกษาให้เด็กทุกคน โดยไม่ให้หมายเหตุใดๆ ในหลักฐานทางการศึกษาเด็ดขาด”

12 การได้เรียนเป็นการพัฒนาความรู้ เพื่อจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสรรค์สังคมให้มีความมั่นคง อยู่ได้ถาวรตลอดไป


ดาวน์โหลด ppt หนู...ไม่มีเอกสารทางทะเบียนราษฎรแล้วจะได้เรียนหนังสือไหมคะ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google