งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบสาม ปีการศึกษา 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบสาม ปีการศึกษา 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบสาม ปีการศึกษา 2553

2 การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. ผ่านระบบ MUFIS วัตถุประสงค์การจัดเก็บข้อมูล ความสัมพันธ์ของข้อมูลตามตัวบ่งชี้ สกอ. สมศ. และฐานข้อมูลระบบ MUFIS การเชื่อมโยงข้อมูลระบบ MUFIS และ CHE QA Online วิธีการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ MUFIS ถาม - ตอบ 23 พฤษภาคม 2554 2

3 การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ สกอ. สมศ. ผ่านระบบ MUFIS – สกอ.25 ตัวบ่งชี้ – สมศ.20 ตัวบ่งชี้ 23 พฤษภาคม 2554 3

4 เพื่อให้ส่วนงานบันทึกผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน เพื่อให้ส่วนงานมีความพร้อมรับการ ประเมินคุณภาพจาก สกอ. และ สมศ. เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บ เอกสาร / ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัย / ส่วนงานมี ฐานข้อมูลสนับสนุนด้านการประกัน คุณภาพ พร้อมรับการประเมินจาก สกอ. และ สมศ. 23 พฤษภาคม 2554 4

5 5 รับการ ประเมินจาก สกอ. 24-26 ส. ค.

6 23 พฤษภาคม 2554 6 รับการ ประเมินจาก สมศ. 27-30 ก. ย.

7 23 พฤษภาคม 2554 7 ระยะเวลาจัดเก็บ ข้อมูล 23 พ. ค. – 10 มิ. ย.

8 23 พฤษภาคม 2554 8 เสนอร่าง SAR – MU และ สรุปผลการ ดำเนินงานจากการ วิเคราะห์ข้อมูล 24 มิ. ย.

9 23 พฤษภาคม 2554 9 จัดส่ง SAR – MU พร้อมข้อมูลใน ระบบ CHE online แก่ สกอ. ภายใน 15 ก. ค.

10 23 พฤษภาคม 2554 10 MUFIS สกอ สมศ

11 23 พฤษภาคม 2554 11

12 ปีการศึกษา 2553 (1 มิ. ย. 2553 – 31 พ. ค. 2554) ปีปฏิทิน 2553 (1 ม. ค. 2553 – 31 ธ. ค. 2553) ปีงบประมาณ 2553 (1 ต. ค. 2552 – 30 ก. ย. 2553) 23 พฤษภาคม 2554 12

13 ข้อมูลที่เกี่ยวกับ 23 พฤษภาคม 2554 13 ปีการศึกษา 2553 การบริหารจัดการ การศึกษา การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2553 การเงินและงบประมาณ ปีปฏิทิน 2553 ผลงานวิจัย

14 ให้นับระยะเวลาการทำงาน ดังนี้ 9-12 เดือนคิดเป็น 1 คน 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือนคิด เป็น 0.5 คน น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนำมานับ ได้ 23 พฤษภาคม 2554 14 0 0.5 1

15 เริ่มต้นทำงาน วันที่ 1 ม. ค. 2553 ลาศึกษาต่อ วันที่ 1 ต. ค. 2553 – 31 พ. ค. 2554 กลับมาทำงาน วันที่ 1 มิ. ย. 2554 กรณีตัวบ่งชี้ให้นับรวมผู้ที่ลาศึกษาต่อ ( ปี การศึกษา 2553)  กรณีนี้ระยะเวลาทำงาน คือ 12 เดือน นับ 1 กรณีตัวบ่งชี้ไม่นับผู้ที่ลาศึกษาต่อ ( ปีการศึกษา 2553)  กรณีนี้ระยะเวลาทำงาน คือ 4 เดือน นับ 0 23 พฤษภาคม 2554 15

16 23 พฤษภาคม 2554 16 ใช้โปรแกรม MS Excel 2007 ขึ้นไป ไม่สามารถแก้ไขชื่อข้อมูล ( ตัวบ่งชี้ / เกณฑ์การพิจารณา ) ได้ ตารางนี้ใช้ประกอบการบันทึกข้อมูลใน ระบบ MUFIS เท่านั้น

17 23 พฤษภาคม 2554 17 แสดงลำดับของตัว บ่งชี้ 1 – 45 ( สมศ. 18 มี 2 ประเด็น )

18 23 พฤษภาคม 2554 18 ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 (0 แสดงว่า ตัวบ่งชี้นี้ไม่ใช่ ของ สมศ.)

19 23 พฤษภาคม 2554 19 ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 เกณฑ์การ พิจารณา ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1

20 23 พฤษภาคม 2554 20 หน่วยนับของ ข้อมูล

21 23 พฤษภาคม 2554 21 รหัสสำหรับ บันทึกใน ตารางจัดเก็บ ข้อมูลระบบ MUFIS

22 23 พฤษภาคม 2554 22 ปีที่ใช้ในการ จัดเก็บข้อมูล

23 23 พฤษภาคม 2554 23 ฐานข้อมูลที่ใช้ ในการจัดเก็บ

24 23 พฤษภาคม 2554 24 ผลการ ดำเนินงานที่ได้ จากฐานข้อมูล

25 23 พฤษภาคม 2554 25 เปิด / ปิดการ แสดงแถว รายการเอกสาร / ข้อมูล

26 23 พฤษภาคม 2554 26 รายการเอกสาร / ข้อมูล

27 โดยใช้ตารางแสดงผล การดำเนินงาน ประกอบการบันทึกข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบสาม ปีการศึกษา 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google