งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมือง ทร. ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ ณ ห้องหรรษานาวี ราชนาวีสโมสร ๑๑ ส. ค. ๕๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมือง ทร. ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ ณ ห้องหรรษานาวี ราชนาวีสโมสร ๑๑ ส. ค. ๕๒."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมือง ทร. ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ ณ ห้องหรรษานาวี ราชนาวีสโมสร ๑๑ ส. ค. ๕๒

2 ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ เลขาฯ สรุปผลการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทร. ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๒ ระเบียบวาระที่ ๓ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา กำหนดแนวทางการดำเนินการ ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทร. ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

3 ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุม ทราบ

4 กองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมือง ทร.  เป็นโครงการนำร่อง ตั้งแต่ปี งป. ๒๕๔๕  หน่วยที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ กร. นย. สอ. รฝ. ฐท. สส. กบร. กร. สพ. ทร. กอต. อศ. รร. ชุมพลฯ ยศ. ทร. ศฝท. ยศ. ทร. และ รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

5 คำสั่ง ทร.( เฉพาะ ) ที่ ๕๔๘ / ๒๕๔๔ ลง ๒๘ พ. ย. ๔๔

6 ๑๒ พ. ค. ๔๖ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้ดำเนินโครงการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง ใน ชุมชนบ้านพักอาศัยของข้าราชการ ทหารและตำรวจ

7 คำสั่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แห่งชาติ ที่ ๑ / ๒๕๔๗ ลง ๑๖ ม. ค. ๔๗

8

9 ๒๕ เม. ย. ๔๘ โอนเงินให้ กองทุน  บก. ทหารสูงสุด ๔๓ กองทุน  ทร. ๑๐๑ กองทุน  ทอ. ๓๖ กองทุน  รอ. ๑ กองทุน

10 พ. ร. บ. กองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองแห่งชาติ พ. ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕ : ในแต่ละหมู่บ้าน หรือ ชุมชนเมืองให้จัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน ขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกชื่อว่า “ กองทุน หมู่บ้าน ” หรือ “ กองทุนชุมชนเมือง ” แล้วแต่กรณี โดยให้คณะผู้จัดตั้ง กองทุนหมู่บ้านยื่นขอจัดตั้ง และจด ทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน ต่อนาย ทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน ตาม ระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

11 พ. ร. บ. กองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองแห่งชาติ พ. ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๐ : ให้กองทุนหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้น ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมืองแห่งชาติ พ. ศ. ๒๕๔๔ เป็นกองทุน หมู่บ้านตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ ดำเนินการจดทะเบียน ตามมาตรา ๕ แห่ง พระราชบัญญัตินี้ภายในระยะเวลาสามปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ( ๓๑ ธ. ค. ๔๗ )

12 ระเบียบวาระที่ ๒ เลขาฯ สรุปผลการประชุม คณะกรรมการอำนวยการกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมือง ทร. ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๒

13 คำสั่งนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน ที่ ๔ / ๒๕๕๐ ลง ๔ ก. ย. ๕๐

14

15

16 ผลการดำเนินการของ กองทุนฯ หน่วยจำนวนกองทุนยัง ไม่ได้ จด ทะเบีย น หมาย เหตุ นย. สอ. รฝ. อรม. อร. รร. ชุมพลฯ อศ. ( กอง อุตุนิยมวิทยา ) รพ. สมเด็จ พระปิ่นเกล้า ๑๑ ๘ ๔ ๒ ๑ ----- ๑----- ๑ขอ ยกเลิ ก

17 ผลการดำเนินการของ กองทุนฯ หน่วยจำนวน กองทุน ยังไม่ได้ จด ทะเบียน หมายเหตุ กร. ฐท. สส. ฐท. สข. ฐท. พง. สก. ทร. ศฝท. ยศ. ทร. ๑๓ ๒๐ ๔ ๓ ๒๙ ๕ ๔ ๕ ๑ ๓ ๒๗ ๑ นสร. ฯ และ กฝร. ขอยกเลิก กองทุน ( ๒ กองทุน )

18 ขอยกเลิกกองทุน กร. ๒ กองทุน ( นสร. กร. และ กฝร.) รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า

19 พรบ. กองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองแห่งชาติ พ. ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๐ : ในกรณีที่มีการเลิกกองทุน หมู่บ้านใด ให้โอน บรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิและหนี้สิน ของกองทุนหมู่บ้านนั้น ไปเป็นของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมืองแห่งชาติ ตามระเบียบ ที่คณะกรรมการกำหนด ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลิก ยุบรวม หรือ แยกบางส่วน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ. ศ. ๒๕๔๙

20  ที่ประชุมใหญ่ของกองทุนหมู่บ้านมี มติให้เลิก  ศาลมีคำพิพากษาให้ล้มละลาย  นายทะเบียนสั่งให้เลิก การเลิกกองทุน

21 ขอเพิ่มเติมกองทุน ฐท. สข. ๑ กองทุน ศฝท. ยศ. ทร. ๕ กองทุน

22 แผนการดำเนินงานของ กทบ.  ระยะที่ ๑ สิ้นสุดเมื่อ ๒๔ ก. ค. ๕๒  ระยะที่ ๒ พิจารณาสนับสนุน งบประมาณเพิ่มเติมให้กับกองทุนฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

23 แผนการดำเนินงาน ระยะที่ ๒  การรวบรวมข้อมูลกองทุนฯ ทั่วประเทศ ภายใน ๓ เดือน ( ก. ค.- ก. ย. ๕๒ )  การอบรมผู้ตรวจสอบบัญชี จำนวน ๔, ๐๐๐ คน  การอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ย คดีความ จำนวน ๔, ๐๐๐ คน  การอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพ จำนวน ๘, ๐๐๐ คน  การตั้งโรงเรียนกองทุนหมู่บ้าน ในลักษณะ ของศูนย์การเรียนรู้

24 ระเบียบวาระที่ ๓ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา กำหนดแนวทาง การดำเนินการของกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมือง ทร.

25 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมือง ทร. ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ ณ ห้องหรรษานาวี ราชนาวีสโมสร ๑๑ ส. ค. ๕๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google