งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

11 โดย สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง การขอเบิกเงินนอก งบประมาณ ในระบบ GFMIS 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "11 โดย สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง การขอเบิกเงินนอก งบประมาณ ในระบบ GFMIS 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 11 โดย สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง การขอเบิกเงินนอก งบประมาณ ในระบบ GFMIS 1

2 22 ยกเว้น Interface จาก Front 1. จัดเก็บรายได้ 1. จัดเก็บรายได้ 2. พิมพ์ใบเสร็จ ( ด้วย วิธีการเดิม ) 2. พิมพ์ใบเสร็จ ( ด้วย วิธีการเดิม ) 3. กรอกข้อมูลใน แบบฟอร์ม excel loader และนำเข้าสู่ระบบ 3. กรอกข้อมูลใน แบบฟอร์ม excel loader และนำเข้าสู่ระบบ ส่วนราชการ ( บันทึกผ่าน Excel Loader) กระบวนงานระบบการรับรู้ รายได้ ระบบ GFMIS ระบบ Excel Loader Server 2

3 33 ยกเว้น Interface จาก Front 1. นำเงินส่งคลัง โดยใช้ใบนำฝาก ที่มีรหัสหน่วยงาน เป็น BAR CODE 2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม excel loader และนำเข้าสู่ระบบ ส่วนราชการผู้นำส่ง ธนาคารกรุงไทย รหัส หน่วยงาน จัดเก็บ * นำฝากเข้าบัญชี ของ กรมบัญชีกลาง / บัญชีคลังจังหวัด กระบวนงานระบบการนำเงิน ส่งคลัง ระบบ GFMIS ระบบ Excel Loader Electr onic State ment 3

4 44 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.2/ ว 74 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 จากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบนำฝาก เงิน และการบันทึกข้อมูลใบนำฝากเงิน (Pay-in Slip) ในแบบ Excel Form หน่วยงานจำเป็นต้อง Download ใบนำฝากเงิน (Pay in Slip) ใหม่ โดยต้อง Download และติดตั้งไฟล์ ID Automation_C128 Font Advantage.zip จาก Web Report Advantage.zip จาก Web Report ( เป็น Font ที่จะต้องใช้อ่านใบนำฝาก เงิน ) ( เป็น Font ที่จะต้องใช้อ่านใบนำฝาก เงิน ) เพื่อติดตั้งโปรแกรม (Installation) ที่เครื่อง PC ของหน่วยงาน 4

5 55 การติดตั้งโปรแกรม

6 66

7 77

8 88

9 99

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19 รหัสธนาคารในใบนำฝากเงิน

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24 Download การ Download ใบนำฝากเงิน

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29 ใบนำฝากเงิน ( ส่วนบน )

30 30 ใบนำฝากเงิน ( ส่วนล่าง )

31 31

32 32 เมื่อนำเงินส่งที่ธนาคารและบันทึกเอกสารนำส่งเรียบร้อยแล้ว ระบบจะกระทบยอดบัญชีพักเงินนำส่งคลัง (1101010112) ทุกสิ้นวัน ให้อัตโนมัติ ตรวจสอบสถานะรายการนำส่ง ได้จากคำสั่งงาน FBL3N รายการที่ระบบใช้กระทบยอด 1. จำนวนเงิน 2. วันที่คิดมูลค่า ( วันที่ตามใบรับเงิน ของธนาคาร ) 3. ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง 4. เลขที่อ้างอิง ( เลขที่ 16 หลักที่ได้รับ จากธนาคารตาม ใบรับเงินของธนาคาร ) ใบรับเงินของธนาคาร )

33 33 ประเภทเอกสารการรับและนำส่งเงิน กิจกรรมและ เลข Doc. รับและนำส่งเงินของหน่วยงาน แบบฟอร์ ม รายได้ แผ่นดิน แบบฟอร์ ม เงินนอก รับ นส 01 RA RB Doc.1010 นำส่ง นส 02-1 R1 นส 02- 2 R2 Doc.1213 ปรับเงินฝาก คลัง RX Doc.16

34 34 บันทึกรับเงินและนำส่งเงินนอก งบประมาณ ผ่าน Excel Loader

35 บันทึกรับเงินนอกงบประมาณ 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516 17 21 2019 18 22 2327 26 25 24

36 36 ส่วนที่ 1 ใบรับเงินของ หน่วยงาน นส 01

37 37 ส่วนที่ 2 ใบรับเงินของ หน่วยงาน นส 01

38 38 ส่วนที่ 3 ใบรับเงินของ หน่วยงาน นส 01

39 39 ส่วนที่ 1 การกรอกรายละเอียดใบ รับเงินของหน่วยงาน นส 01

40 40 ส่วนที่ 2 การกรอกรายละเอียดใบ รับเงินของหน่วยงาน นส 01

41 41 ส่วนที่ 3 การกรอกรายละเอียดใบรับ เงินของหน่วยงาน นส 01

42 42 การเรียกรายงาน SAP LOG

43 43 SAP LOG นส 01

44 44 SAP LOG นส 01

45 45 SAP LOG นส 01

46 46 ใบนำฝากเงิน Pay-in Slip

47 47 ใบนำฝากเงิน Pay-in Slip ส่วนบน

48 48 ใบนำฝากเงิน Pay-in Slip ส่วนล่าง

49 การบันทึกใบนำส่งเงิน นส 02-2 1 2 5 6 4 3 9 8 7 131211 10 161514 19 18 17 22 21 20

50 50 การบันทึกใบนำส่งเงิน นส 02-2

51 51 การบันทึกใบนำส่งเงิน นส 02-2

52 52 การบันทึกใบนำส่งเงิน นส 02-2

53 53 การบันทึกใบนำส่งเงิน นส 02-2

54 54 การบันทึกใบนำส่งเงิน นส 02-2

55 55 การเรียกรายงาน SAP LOG

56 56 SAP LOG นส 02-2

57 57 SAP LOG นส 02-2

58 58 SAP LOG นส 02-2

59 59 SAP LOG นส 02-2

60 60 SAP LOG นส 02-2

61 61 การบันทึกขอเบิกเงินนอกงบประมาณ ผ่าน Excel Loader

62 62 การบันทึกรายการขอเบิกเงิน ขบ 03 4 3 2 1 8 7 65 12 11 10 9 1514 13 191817162221202524232726 32 29 28 33 3130 35 34 39 3837 36

63 การบันทึกรายการขอเบิกเงิน ขบ 03

64

65

66 66 การบันทึกรายการขอเบิกเงิน ขบ 03

67 67 การบันทึกรายการขอเบิกเงิน ขบ 03

68 68 การบันทึกรายการขอเบิกเงิน ขบ 03

69 69 การบันทึกรายการขอเบิกเงิน ขบ 03

70 70 การบันทึกรายการขอเบิกเงิน ขบ 03

71 71 การบันทึกรายการขอเบิกเงิน ขบ 03

72 72 การเรียกรายงาน SAP LOG

73 73 SAP LOG ขบ 03

74 74 SAP LOG ขบ 03

75 75 SAP LOG ขบ 03

76 76 การบันทึกขอจ่ายเงินนอกงบประมาณ ผ่าน Excel Loader

77 77 การบันทึกขอจ่ายเงินนอกงบประมาณ ขจ 05 3 2 1 6 5 4 10 9 8 7 13 12 11 16 15 14 191817 2221 20 25 24 23

78 การบันทึกขอจ่ายเงินนอก งบประมาณ ขจ 0 5

79

80

81 81 การบันทึกขอจ่ายเงินนอก งบประมาณ ขจ 0 5

82 82 การบันทึกขอจ่ายเงินนอก งบประมาณ ขจ 0 5

83 83 การบันทึกขอจ่ายเงินนอก งบประมาณ ขจ 0 5

84 84 การบันทึกขอจ่ายเงินนอก งบประมาณ ขจ 0 5

85 85 การเรียกรายงาน SAP LOG

86 86 SAP LOG ขจ 05

87 87 SAP LOG ขจ 0 5

88 88 SAP LOG ขจ 0 5


ดาวน์โหลด ppt 11 โดย สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง การขอเบิกเงินนอก งบประมาณ ในระบบ GFMIS 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google