งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขอเบิกเงินนอกงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขอเบิกเงินนอกงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขอเบิกเงินนอกงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง The Comptroller General's Department การขอเบิกเงินนอกงบประมาณ ในระบบ GFMIS โดย สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง 1 1

2 กระบวนงานระบบการรับรู้รายได้
ยกเว้น Interface จาก Front ส่วนราชการ (บันทึกผ่าน Excel Loader) ระบบ GFMIS 1. จัดเก็บรายได้ 2. พิมพ์ใบเสร็จ (ด้วยวิธีการเดิม) 3. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม excel loader และนำเข้าสู่ระบบ ระบบ Excel Loader Server 2 2

3 รหัสหน่วยงานจัดเก็บ *
กระบวนงานระบบการนำเงินส่งคลัง ยกเว้น Interface จาก Front ธนาคารกรุงไทย รหัสหน่วยงานจัดเก็บ * Electronic Statement ส่วนราชการผู้นำส่ง 1. นำเงินส่งคลัง โดยใช้ใบนำฝาก ที่มีรหัสหน่วยงาน เป็น BAR CODE 2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม excel loader และนำเข้าสู่ระบบ นำฝากเข้าบัญชีของ กรมบัญชีกลาง/ บัญชีคลังจังหวัด ระบบ GFMIS 3 ระบบ Excel Loader 3

4 จากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบนำฝากเงิน
และการบันทึกข้อมูลใบนำฝากเงิน (Pay-in Slip) ในแบบ Excel Form หน่วยงานจำเป็นต้อง Download ใบนำฝากเงิน (Pay in Slip) ใหม่ โดยต้อง Download และติดตั้งไฟล์ ID Automation_C128 Font Advantage.zip จาก Web Report (เป็น Font ที่จะต้องใช้อ่านใบนำฝากเงิน) เพื่อติดตั้งโปรแกรม (Installation) ที่เครื่อง PC ของหน่วยงาน หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค /ว74 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 4 4

5 การติดตั้งโปรแกรม 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 รหัสธนาคารในใบนำฝากเงิน
19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 การ Download ใบนำฝากเงิน
24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 ใบนำฝากเงิน (ส่วนบน) 29

30 ใบนำฝากเงิน (ส่วนล่าง)
30

31 31

32 เมื่อนำเงินส่งที่ธนาคารและบันทึกเอกสารนำส่งเรียบร้อยแล้ว
ระบบจะกระทบยอดบัญชีพักเงินนำส่งคลัง ( ) ทุกสิ้นวัน ให้อัตโนมัติ รายการที่ระบบใช้กระทบยอด 1. จำนวนเงิน 2. วันที่คิดมูลค่า (วันที่ตามใบรับเงินของธนาคาร) 3. ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง 4. เลขที่อ้างอิง (เลขที่ 16 หลักที่ได้รับจากธนาคารตาม ใบรับเงินของธนาคาร) ตรวจสอบสถานะรายการนำส่ง ได้จากคำสั่งงาน FBL3N 32

33 ประเภทเอกสารการรับและนำส่งเงิน รับและนำส่งเงินของหน่วยงาน
กิจกรรมและเลข Doc. รับและนำส่งเงินของหน่วยงาน แบบฟอร์ม รายได้แผ่นดิน เงินนอก รับ นส 01 RA RB Doc. 10 นำส่ง นส 02-1 R1 นส 02- 2 R2 12 13 ปรับเงินฝากคลัง RX 16 33

34 บันทึกรับเงินและนำส่งเงินนอกงบประมาณ
ผ่าน Excel Loader 34

35 บันทึกรับเงินนอกงบประมาณ
5 1 2 6 3 7 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 17 24 25 19 20 26 21 22 27 23

36 ส่วนที่ 1 ใบรับเงินของหน่วยงาน นส 01
ส่วนที่ 1 ใบรับเงินของหน่วยงาน นส 01 36

37 ส่วนที่ 2 ใบรับเงินของหน่วยงาน นส 01
ส่วนที่ 2 ใบรับเงินของหน่วยงาน นส 01 37

38 ส่วนที่ 3 ใบรับเงินของหน่วยงาน นส 01
ส่วนที่ 3 ใบรับเงินของหน่วยงาน นส 01 38

39 ส่วนที่ 1 การกรอกรายละเอียดใบรับเงินของหน่วยงาน นส 01
ส่วนที่ 1 การกรอกรายละเอียดใบรับเงินของหน่วยงาน นส 01 39

40 ส่วนที่ 2 การกรอกรายละเอียดใบรับเงินของหน่วยงาน นส 01
ส่วนที่ 2 การกรอกรายละเอียดใบรับเงินของหน่วยงาน นส 01 40

41 ส่วนที่ 3 การกรอกรายละเอียดใบรับเงินของหน่วยงาน นส 01
ส่วนที่ 3 การกรอกรายละเอียดใบรับเงินของหน่วยงาน นส 01 41

42 การเรียกรายงาน SAP LOG

43 SAP LOG นส 01

44 SAP LOG นส 01

45 SAP LOG นส 01

46 ใบนำฝากเงิน Pay-in Slip
46

47 ใบนำฝากเงิน Pay-in Slip ส่วนบน
47

48 ใบนำฝากเงิน Pay-in Slip ส่วนล่าง
48

49 การบันทึกใบนำส่งเงิน นส 02-2
การบันทึกใบนำส่งเงิน นส 02-2 1 5 2 6 3 7 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

50 การบันทึกใบนำส่งเงิน นส 02-2
การบันทึกใบนำส่งเงิน นส 02-2 50

51 การบันทึกใบนำส่งเงิน นส 02-2
การบันทึกใบนำส่งเงิน นส 02-2 51

52 การบันทึกใบนำส่งเงิน นส 02-2
การบันทึกใบนำส่งเงิน นส 02-2 52

53 การบันทึกใบนำส่งเงิน นส 02-2
การบันทึกใบนำส่งเงิน นส 02-2 53

54 การบันทึกใบนำส่งเงิน นส 02-2
การบันทึกใบนำส่งเงิน นส 02-2 54

55 การเรียกรายงาน SAP LOG

56 SAP LOG นส 02-2

57 SAP LOG นส 02-2

58 SAP LOG นส 02-2

59 SAP LOG นส 02-2

60 SAP LOG นส 02-2

61 การบันทึกขอเบิกเงินนอกงบประมาณ
ผ่าน Excel Loader 61

62 การบันทึกรายการขอเบิกเงิน ขบ 03
การบันทึกรายการขอเบิกเงิน ขบ 03 1 2 3 4 8 9 10 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 62

63 การบันทึกรายการขอเบิกเงิน ขบ 03
การบันทึกรายการขอเบิกเงิน ขบ 03

64 การบันทึกรายการขอเบิกเงิน ขบ 03
การบันทึกรายการขอเบิกเงิน ขบ 03

65 การบันทึกรายการขอเบิกเงิน ขบ 03
การบันทึกรายการขอเบิกเงิน ขบ 03

66 การบันทึกรายการขอเบิกเงิน ขบ 03
การบันทึกรายการขอเบิกเงิน ขบ 03 66

67 การบันทึกรายการขอเบิกเงิน ขบ 03
การบันทึกรายการขอเบิกเงิน ขบ 03 67

68 การบันทึกรายการขอเบิกเงิน ขบ 03
การบันทึกรายการขอเบิกเงิน ขบ 03 การบันทึกรายการขอเบิกเงิน ขบ 03 68

69 การบันทึกรายการขอเบิกเงิน ขบ 03
การบันทึกรายการขอเบิกเงิน ขบ 03 69

70 การบันทึกรายการขอเบิกเงิน ขบ 03
การบันทึกรายการขอเบิกเงิน ขบ 03 70

71 การบันทึกรายการขอเบิกเงิน ขบ 03
การบันทึกรายการขอเบิกเงิน ขบ 03 71

72 การเรียกรายงาน SAP LOG

73 SAP LOG ขบ 03

74 SAP LOG ขบ 03

75 SAP LOG ขบ 03

76 การบันทึกขอจ่ายเงินนอกงบประมาณ
ผ่าน Excel Loader 76

77 การบันทึกขอจ่ายเงินนอกงบประมาณ ขจ 05
1 4 2 5 3 6 14 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 21 24 23 25 77

78 การบันทึกขอจ่ายเงินนอกงบประมาณ ขจ 05

79 การบันทึกขอจ่ายเงินนอกงบประมาณ ขจ 05

80 การบันทึกขอจ่ายเงินนอกงบประมาณ ขจ 05

81 การบันทึกขอจ่ายเงินนอกงบประมาณ ขจ 05
81

82 การบันทึกขอจ่ายเงินนอกงบประมาณ ขจ 05
82

83 การบันทึกขอจ่ายเงินนอกงบประมาณ ขจ 05
83

84 การบันทึกขอจ่ายเงินนอกงบประมาณ ขจ 05
84

85 การเรียกรายงาน SAP LOG

86 SAP LOG ขจ 05

87 SAP LOG ขจ 05

88 SAP LOG ขจ 05


ดาวน์โหลด ppt การขอเบิกเงินนอกงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google