งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ยา จ 2 ในผู้ป่วยที่มี ปัญหา สถานะและสิทธิ. 1. รายการยา จ 2 ที่จัดอยู่ใน สิทธิประโยชน์ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ยา จ 2 ในผู้ป่วยที่มี ปัญหา สถานะและสิทธิ. 1. รายการยา จ 2 ที่จัดอยู่ใน สิทธิประโยชน์ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ยา จ 2 ในผู้ป่วยที่มี ปัญหา สถานะและสิทธิ

2 1. รายการยา จ 2 ที่จัดอยู่ใน สิทธิประโยชน์ 2

3 รายการยาในสิทธิประโยชน์ และ ข้อบ่งใช้ ลำดั บที่ รายการยาข้อบ่งใช้ 1. Botulinum toxin type A คอบิด ชนิดไม่ทราบสาเหตุ ใบหน้ากระตุกครึ่งซีกชนิด ไม่ทราบสาเหตุ 2. Docetaxel มะเร็งเต้านมระยะลุกลาม มะเร็งต่อมลูกหมากที่ดื้อ ต่อยา ฮอร์โมนแล้ว มะเร็งปอดชนิด non small cell 3. Letrozole มะเร็งเต้านม 4. Leuprorelin central precocious puberty 5. Liposomal amphotericin B invasive fungal infection 6. Verteporfin จุดภาพชัดจอประสาทตาเสื่อม เหตุสูงวัยแบบเปียกที่มีเส้น เลือดงอกใหม่ใต้รอยบุ๋มจอตา 3

4 รายการยาในสิทธิประโยชน์ และ ข้อบ่งใช้ ลำดับ ที่ รายกา รยา ข้อบ่งใช้ 7.IVIG primary immunodeficiency disease kawasaki (Acute phase) Autoimmune Hemolytic Anemia Idiopathic Thrombocypenic Purpura Hemophagocytic Lymphohistiocytosis Guillain-Barre syndrome Myasthenia Gravis(Crisis) Pemphigus vulgaris 4

5 2. ผู้ป่วยที่มีปัญหา สถานะและ สิทธิ 5

6 การใช้ยา จ 2 ในบุคคลที่มี ปัญหาสถานะและสิทธิ (stateless people: STP) 1) กลุ่มที่ครม. มีมติรับรองสถานะให้อยู่ อาศัยถาวร a. เข้าเมืองโดยชอบ ได้สิทธิอาศัย ถาวร ( พรบ. คนเข้าเมือง พ. ศ. 2552) เลขขึ้นต้น 3 และ 4 b. คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วย กฎหมาย มีสิทธิ อาศัยถาวร เลขขึ้นต้น 5 เพิ่มชื่อในทะเบียน ราษฏร์ ก่อน 22 มี. ค. 35 เลขขึ้นต้น 8 เพิ่มชื่อในทะเบียน ราษฏร์ หลัง 22 มี. ค. 35 6

7 การใช้ยา จ 2 ในบุคคลที่มี ปัญหาสถานะและสิทธิ (stateless people: STP) 2) กลุ่มที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ ชั่วคราวเพื่อรอกระบวนการ แก้ไขปัญหา a. กลุ่มที่มีปัญหาการส่งกลับมีการ สำรวจจัดทำบัตรสี / บัตรประจำตัว ผู้ไม่ใช่สัญชาติไทยเพื่อการ ควบคุมและอยู่ระหว่างการ แก้ปัญหา ได้แก่ คนต่างด้าวที่ เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ในลักษณะชั่วคราว ( ม.12,13,34,35 พรบ. คนเข้า เมือง พ. ศ. 2552) เลขขึ้นต้น 6 ( ถ้าเป็นบุตร เลขขึ้นต้น 7) 7

8 การใช้ยา จ 2 ในบุคคลที่มี ปัญหาสถานะและสิทธิ (stateless people: STP)  มีสิทธิใช้ ยา จ 2 ทุกรายการ ( สธ.0209.02/1/ ว.140 ลงวันที่ 1 มิ. ย. 2554  เงื่อนไขการสั่งใช้ยาเป็นไปตามที่ บัญชียาหลักกำหนด  การส่งข้อมูลเบิกชดเชยยา ใช้ ระบบเดียวกับผู้ป่วย UC  การ clear ค่าใช้จ่ายด้านยา ทาง สปสช. เป็นผู้รับผิดชอบ จัดทำข้อมูลการใช้ยา เพื่อเบิกคืน จากกระทรวงสาธารณสุข 8

9 • ตามแนวทางการใช้ยาที่ บัญชี ยาหลักแห่งชาติ กำหนด • เน้น คุณสมบัติของแพทย์ เฉพาะทาง มากกว่า คุณสมบัติของ รพ. ที่ต้องเป็น ตติยภูมิ เงื่อนไขในการจ่ายชดเชย ยา

10 รายการยา จ 2 ที่ผ่านมติ คณะอนุกรรมการบัญชียาหลัก แห่งชาติ •Bevacizumab : สำหรับ AMD (Age- related Mascular Degeneration) •Peginterferon : สำหรับ Hepatitis C genotype 2,3 และ ribavirin •thyrothropin alfa : สำหรับ thyroid cancer •Voriconazole : สำหรับ การติดเชื้อ รา aspergillus อยู่ระหว่าง การจัดทำแนวทาง กำกับการสั่งใช้ยา

11 • สามารถตรวจสอบข้อมูล ยาในบัญชียาหลักได้ที่ www.nlem.in.th 11

12 3. การเบิกชดเชยยา จ 2 ผ่านโปรแกรมการชดเชยยา ของ สปสช. 12

13 ระบบการเบิกชดเชยยา สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ 13

14 • ระบบการชดเชยยา เป็นการ ชดเชยยาแบบ “on top” • ดังนั้น หน่วยบริการใด ที่สั่งใช้ยา หน่วยบริการนั้นเป็นผู้ key เบิก ชดเชยยา

15 15 ระบบ ตัดข้อมูลทุกเที่ยง คืน เพื่อ - ตรวจสอบสิทธิ ผู้ป่วย - รายงานข้อมูลปริมาณ ยาแยกตามสิทธิ ราย รพ. ระบบ ตัดข้อมูลทุกเที่ยง คืน เพื่อ - ตรวจสอบสิทธิ ผู้ป่วย - รายงานข้อมูลปริมาณ ยาแยกตามสิทธิ ราย รพ. องค์การเภสัชกรรม - รับข้อมูล - จัดส่งยาให้หน่วย บริการ ภายใน 5-7 วัน (VMI) องค์การเภสัชกรรม - รับข้อมูล - จัดส่งยาให้หน่วย บริการ ภายใน 5-7 วัน (VMI) หน่วยบริการ ได้รับยา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สั่งใช้ยา จ.2 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สั่งใช้ยา จ.2 กรอกแบบฟอร์ม ขออนุมัติใช้ยา จ.2 กรอกแบบฟอร์ม ขออนุมัติใช้ยา จ.2 Authorized โดย ผอ. หรือผู้ที่ผอ. มอบหมาย Authorized โดย ผอ. หรือผู้ที่ผอ. มอบหมาย จ่ายยาให้ผู้ป่วย key เบิกชดเชยยา ของผู้ป่วย สิทธิ สปสช สปส STP key เบิกชดเชยยา ของผู้ป่วย สิทธิ สปสช สปส STP

16 4. ผลงาน การเบิกชดเชยยาจ 2 ในผู้ป่วยที่มีปัญหาสถานะและ สิทธิ 16

17 โรคที่เป็นจำนวน ผู้ป่วย ( ราย ) ยาจำนวนมูลค่า 1.Guillain- Barre syndrome 2IVIG44 vial241,076 2. มะเร็งเต้า นม 1 (8 cycle) Docetaxel 20 mg18 vial23,318.46 Docetaxel 80 mg9 vial42,446.43 3. มะเร็ง ปอดระยะ ลุกลาม ชนิด non small cell 1 (3 cycle) Docetaxel 20 mg3 vial3,886.41 Docetaxel 80 mg3 vial14,148.81 รวม 324,876.11 ข้อมูล 1 ม. ค. 54 – 30 มิ. ย. 55


ดาวน์โหลด ppt การใช้ยา จ 2 ในผู้ป่วยที่มี ปัญหา สถานะและสิทธิ. 1. รายการยา จ 2 ที่จัดอยู่ใน สิทธิประโยชน์ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google