งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ยา จ2 ในผู้ป่วยที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ยา จ2 ในผู้ป่วยที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ยา จ2 ในผู้ป่วยที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ
การใช้ยา จ2 ในผู้ป่วยที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ

2 1. รายการยา จ2 ที่จัดอยู่ในสิทธิประโยชน์
1. รายการยา จ2 ที่จัดอยู่ในสิทธิประโยชน์

3 รายการยาในสิทธิประโยชน์ และ ข้อบ่งใช้
รายการยาในสิทธิประโยชน์ และ ข้อบ่งใช้ ลำดับที่ รายการยา ข้อบ่งใช้ 1. Botulinum toxin type A คอบิด ชนิดไม่ทราบสาเหตุ ใบหน้ากระตุกครึ่งซีกชนิดไม่ทราบสาเหตุ 2. Docetaxel มะเร็งเต้านมระยะลุกลาม มะเร็งต่อมลูกหมากที่ดื้อต่อยา ฮอร์โมนแล้ว มะเร็งปอดชนิด non small cell 3. Letrozole มะเร็งเต้านม 4. Leuprorelin central precocious puberty 5. Liposomal amphotericin B invasive fungal infection 6. Verteporfin จุดภาพชัดจอประสาทตาเสื่อมเหตุสูงวัยแบบเปียกที่มีเส้นเลือดงอกใหม่ใต้รอยบุ๋มจอตา

4 รายการยาในสิทธิประโยชน์ และ ข้อบ่งใช้
รายการยาในสิทธิประโยชน์ และ ข้อบ่งใช้ ลำดับที่ รายการยา ข้อบ่งใช้ 7. IVIG primary immunodeficiency disease kawasaki (Acute phase) Autoimmune Hemolytic Anemia Idiopathic Thrombocypenic Purpura Hemophagocytic Lymphohistiocytosis Guillain-Barre syndrome Myasthenia Gravis(Crisis) Pemphigus vulgaris

5 2. ผู้ป่วยที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ

6 การใช้ยา จ2 ในบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (stateless people: STP)
กลุ่มที่ครม.มีมติรับรองสถานะให้อยู่อาศัยถาวร เข้าเมืองโดยชอบ ได้สิทธิอาศัยถาวร (พรบ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2552) เลขขึ้นต้น 3 และ 4 คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย มีสิทธิ อาศัยถาวร เลขขึ้นต้น 5 เพิ่มชื่อในทะเบียนราษฏร์ ก่อน 22 มี.ค. 35 เลขขึ้นต้น 8 เพิ่มชื่อในทะเบียนราษฏร์ หลัง 22 มี.ค. 35

7 การใช้ยา จ2 ในบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (stateless people: STP)
กลุ่มที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ชั่วคราวเพื่อรอกระบวนการแก้ไขปัญหา กลุ่มที่มีปัญหาการส่งกลับมีการสำรวจจัดทำบัตรสี/บัตรประจำตัวผู้ไม่ใช่สัญชาติไทยเพื่อการควบคุมและอยู่ระหว่างการแก้ปัญหา ได้แก่ คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายในลักษณะชั่วคราว (ม.12,13,34,35 พรบ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2552) เลขขึ้นต้น 6 (ถ้าเป็นบุตร เลขขึ้นต้น 7)

8 การใช้ยา จ2 ในบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (stateless people: STP)
มีสิทธิใช้ ยา จ 2 ทุกรายการ (สธ /1/ว.140 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2554 เงื่อนไขการสั่งใช้ยาเป็นไปตามที่บัญชียาหลักกำหนด การส่งข้อมูลเบิกชดเชยยา ใช้ระบบเดียวกับผู้ป่วย UC การ clear ค่าใช้จ่ายด้านยา ทาง สปสช. เป็นผู้รับผิดชอบ จัดทำข้อมูลการใช้ยา เพื่อเบิกคืนจากกระทรวงสาธารณสุข

9 เงื่อนไขในการจ่ายชดเชยยา
ตามแนวทางการใช้ยาที่ บัญชียาหลักแห่งชาติ กำหนด เน้น คุณสมบัติของแพทย์เฉพาะทาง มากกว่า คุณสมบัติของ รพ.ที่ต้องเป็นตติยภูมิ

10 รายการยา จ 2 ที่ผ่านมติ คณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ
Bevacizumab : สำหรับ AMD (Age-related Mascular Degeneration) Peginterferon : สำหรับ Hepatitis C genotype 2,3 และ ribavirin thyrothropin alfa : สำหรับ thyroid cancer Voriconazole : สำหรับ การติดเชื้อ รา aspergillus อยู่ระหว่าง การจัดทำแนวทางกำกับการสั่งใช้ยา

11 สามารถตรวจสอบข้อมูล ยาในบัญชียาหลักได้ที่ www.nlem.in.th

12 3. การเบิกชดเชยยา จ2 ผ่านโปรแกรมการชดเชยยาของ สปสช.
3. การเบิกชดเชยยา จ2 ผ่านโปรแกรมการชดเชยยาของ สปสช.

13 ระบบการเบิกชดเชยยา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ระบบการเบิกชดเชยยา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

14 ระบบการชดเชยยา เป็นการชดเชยยาแบบ “on top”
ดังนั้น หน่วยบริการใด ที่สั่งใช้ยา หน่วยบริการนั้นเป็นผู้ key เบิกชดเชยยา

15 หน่วยบริการ ได้รับยา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สั่งใช้ยา จ.2 กรอกแบบฟอร์ม
ขออนุมัติใช้ยา จ.2 Authorized โดย ผอ. หรือผู้ที่ผอ.มอบหมาย จ่ายยาให้ผู้ป่วย key เบิกชดเชยยา ของผู้ป่วย สิทธิ สปสช สปส STP หน่วยบริการ ได้รับยา องค์การเภสัชกรรม - รับข้อมูล - จัดส่งยาให้หน่วยบริการ ภายใน 5-7 วัน (VMI) ระบบ ตัดข้อมูลทุกเที่ยงคืน เพื่อ - ตรวจสอบสิทธิ ผู้ป่วย - รายงานข้อมูลปริมาณยาแยกตามสิทธิ ราย รพ.

16 4. ผลงาน การเบิกชดเชยยาจ 2 ในผู้ป่วยที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
4. ผลงาน การเบิกชดเชยยาจ 2 ในผู้ป่วยที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

17 รวม โรคที่เป็น จำนวนผู้ป่วย (ราย) ยา จำนวน มูลค่า มะเร็งเต้านม
1. Guillain-Barre syndrome 2 IVIG 44 vial 241,076 2. มะเร็งเต้านม 1 (8 cycle) Docetaxel 20 mg 18 vial 23,318.46 Docetaxel 80 mg 9 vial 42,446.43 3. มะเร็งปอดระยะลุกลามชนิด non small cell (3 cycle) 3 vial 3,886.41 3 vial 14,148.81 รวม 324,876.11 ข้อมูล 1 ม.ค. 54 – 30 มิ.ย. 55


ดาวน์โหลด ppt การใช้ยา จ2 ในผู้ป่วยที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google