งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อสกุล รับเรื่องจากคณะ / หน่วยงานต่างๆ ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ประกอบด้วย (1) ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หนังสือสำคัญการ เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อสกุล รับเรื่องจากคณะ / หน่วยงานต่างๆ ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ประกอบด้วย (1) ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หนังสือสำคัญการ เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อสกุล รับเรื่องจากคณะ / หน่วยงานต่างๆ ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ประกอบด้วย (1) ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หนังสือสำคัญการ เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล - ข้าราชการ จำนวน 6 ชุด - ลูกจ้างประจำ จำนวน 5 ชุด - พนักงานและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 ชุด รับรอง สำเนา ถูกต้อง ทุกชุด

2 - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับแก้ไขแล้ว จำนวน 1 ชุด - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด - ใบขอแก้ไขข้อมูล กบข. ( ข้าราชการ ) จำนวน 1 ชุด - ใบขอแก้ไขข้อมูล กสจ. ( ลูกจ้างประจำ ) จำนวน 1 ชุด รับรอง สำเนา ถูกต้อง ทุกชุด

3 ทำหนังสือแจ้งการเปลี่ยนชื่อสกุลไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - สกอ. - กรมบัญชีกลาง - กองคลัง - งานบริหารงาน บุคคล กจ. มข. - งานสวัสดิการ กจ. มข. กรณีข้าราชการ กรณีลูกจ้างประจำ - คลังจังหวัด ขอนแก่น - กองคลัง - งานบริหารงาน บุคคล กจ. มข. - งานสวัสดิการ กจ. มข. แจ้ง

4 กรณีพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว - แจ้งกองคลัง - งานบริหารงานบุคคล กจ. มข. - งานสวัสดิการ กจ. มข. แจ้ง

5 เปลี่ยนชื่อ - สกุลในทะเบียนประวัติ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. รูปแบบในฐานข้อมูลบุคลากร 2. รูปแบบเอกสารได้แก่ - ก. ม. 1 ของข้าราชการ - พ. ม. 1 ของพนักงาน - บัตรประวัติ ของลูกจ้างประจำ - แฟ้มประวัติข้าราชการและพนักงาน - ใบสมัครลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว - บัตรเกษียณและสมุดคุมเกษียณอายุ เก็บเรื่องเดิมเข้าแฟ้มประวัติเจ้าตัว

6 เอกสารอ้างอิง  พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ. ศ. 2505  พระราชบัญญัติชื่อบุคคล ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2530  พระราชบัญญัติชื่อบุคคล ( ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2548

7


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อสกุล รับเรื่องจากคณะ / หน่วยงานต่างๆ ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ประกอบด้วย (1) ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หนังสือสำคัญการ เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google