งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล1. สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล2 การแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการ พ.ศ. 2551 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคลกรมชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล1. สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล2 การแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการ พ.ศ. 2551 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคลกรมชลประทาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล1

2 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล2 การแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการ พ.ศ. 2551 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคลกรมชลประทาน

3 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล3 การแต่งตั้งข้าราชการ  มีตำแหน่งในระดับที่จะแต่งตั้ง  คุณสมบัติตรงตาม Spec  ดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการ

4 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล4 การแต่งตั้งข้าราชการ  มีตำแหน่งในระดับที่จะแต่งตั้ง

5 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล5 การแต่งตั้งข้าราชการ  คุณสมบัติตรงตาม Spec

6 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล6 หนังสือเวียน นายช่างชลประทาน ระดับปฏิบัติงาน (O1) นายช่างชลประทาน ระดับปฏิบัติงาน (O1)สาระของเรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน สาขาวิชา ก่อสร้าง ทางก่อสร้าง ทางโยธา ทางสถาปัตยกรรม หรือทางสำรวจ หรือทางใดทางหนึ่งหรือ หลายทางดังกล่าว หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งดังกล่าวในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความ รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้ ว 10 / 2551 ว 10 / 2551

7 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล7 หนังสือเวียน นายช่างชลประทาน ระดับปฏิบัติงาน (O1) (ต่อ) นายช่างชลประทาน ระดับปฏิบัติงาน (O1) (ต่อ)สาระของเรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 4. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้ ว 10 / 2551 ว 10 / 2551

8 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล8 หนังสือเวียน นายช่างชลประทาน ระดับชำนาญงาน (O2) นายช่างชลประทาน ระดับชำนาญงาน (O2)สาระของเรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ว 10 / 2551 ว 10 / 2551คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายช่างชลประทาน ระดับปฏิบัติงาน และ 2. เคยดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กำหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปีสำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายช่าง ชลประทาน ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทคนิค และให้ลดเป็น 4 ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายช่างชลประทาน ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือดำรง ตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดโดยจะต้อง ปฏิบัติงานด้านช่างชลประทาน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี บัญชี 1 บัญชี 1

9 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล9 หนังสือเวียน นายช่างชลประทาน ระดับอาวุโส (O3) นายช่างชลประทาน ระดับอาวุโส (O3)สาระของเรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ว 10 / 2551 ว 10 / 2551คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายช่างชลประทาน ระดับ ปฏิบัติงาน และ 2. เคยดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดำรงตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านช่างชลประทาน หรืองาน อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความ รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

10 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล10 หนังสือเวียน อำนวยการ ระดับต้น (เฉพาะด้านปฏิบัติงานช่างชลประทาน) (M1) อำนวยการ ระดับต้น (เฉพาะด้านปฏิบัติงานช่างชลประทาน) (M1)สาระของเรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ว 10 / 2551 ว 10 / 2551คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในสายงานที่ระบุ ชื่อข้างต้นของตำแหน่งประเภท ดังต่อไปนี้ 1.1 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือ 1.2 ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน และ 2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 2.2 ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า 6 ปี 2.3 ตำแหน่งอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด และ

11 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล11 หนังสือเวียน อำนวยการ ระดับต้น (เฉพาะด้านปฏิบัติงานช่างชลประทาน) ต่อ (M1) อำนวยการ ระดับต้น (เฉพาะด้านปฏิบัติงานช่างชลประทาน) ต่อ (M1)สาระของเรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ว 10 / 2551 ว 10 / 2551คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 3. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามที่ส่วน ราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ 4. มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภท อำนวยการ ตามที่กำหนดใน กฎ ก.พ. ที่ออกตามความในมาตรา 63 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

12 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล12 หนังสือเวียน วิศวกรชลประทาน ระดับปฏิบัติการ (K1) วิศวกรชลประทาน ระดับปฏิบัติการ (K1)สาระของเรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ว 10 / 2551 ว 10 / 2551คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมการเกษตร ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมแหล่งน้ำ หรือทาง วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดภายในระยะเวลา 1 ปี 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมการเกษตร ทาง วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมแหล่งน้ำ หรือทาง วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และต้องได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดภายในระยะเวลา 1 ปี

13 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล13 หนังสือเวียน วิศวกรชลประทาน ระดับปฏิบัติการ (ต่อ) (K1) วิศวกรชลประทาน ระดับปฏิบัติการ (ต่อ) (K1)สาระของเรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ว 10 / 2551 ว 10 / 2551คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมการเกษตร ทาง วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมแหล่งน้ำ หรือทาง วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดภายในระยะเวลา 1 ปี 4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้

14 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล14 หนังสือเวียน วิศวกรชลประทาน ระดับชำนาญการ (K2) วิศวกรชลประทาน ระดับชำนาญการ (K2)สาระของเรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ว 10 / 2551 ว 10 / 2551คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวิศวกรชลประทาน ระดับปฏิบัติการ และ 2. เคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กำหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวิศวกร ชลประทาน ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท และให้ ลดเป็น 2 ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวิศวกรชลประทาน ระดับ ปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาเอก หรือดำรงตำแหน่งอย่าง อื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด โดยจะต้อง ปฏิบัติงานวิชาการวิศวกรรมชลประทาน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการ เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่ น้อยกว่า 1 ปี บัญชี 1 บัญชี 1

15 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล15 หนังสือเวียน วิศวกรชลประทาน ระดับชำนาญการพิเศษ (K3) วิศวกรชลประทาน ระดับชำนาญการพิเศษ (K3)สาระของเรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ว 10 / 2551 ว 10 / 2551คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวิศวกรชลประทาน ระดับปฏิบัติการ และ 2. เคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ มาแล้วไม่น้อย กว่า 4 ปี หรือดำรงตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดโดยจะต้องปฏิบัติงานวิชาการวิศวกรรมชลประทาน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

16 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล16 หนังสือเวียน อำนวยการ ระดับต้น (เฉพาะด้านปฏิบัติงานช่างชลประทาน) (M1) อำนวยการ ระดับต้น (เฉพาะด้านปฏิบัติงานช่างชลประทาน) (M1)สาระของเรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ว 10 / 2551 ว 10 / 2551คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในสายงานที่ระบุ ชื่อข้างต้นของตำแหน่งประเภท ดังต่อไปนี้ 1.1 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือ 1.2 ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน และ 2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 2.2 ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า 6 ปี 2.3 ตำแหน่งอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด และ

17 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล17 หนังสือเวียน อำนวยการ ระดับต้น (เฉพาะด้านปฏิบัติงานช่างชลประทาน) ต่อ (M1) อำนวยการ ระดับต้น (เฉพาะด้านปฏิบัติงานช่างชลประทาน) ต่อ (M1)สาระของเรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ว 10 / 2551 ว 10 / 2551คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 3. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามที่ส่วน ราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ 4. มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภท อำนวยการ ตามที่กำหนดใน กฎ ก.พ. ที่ออกตามความในมาตรา 63 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

18 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล18 หนังสือเวียน การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะ สาระของเรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ว 11 / 2552 ว 11 / 2552 ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ได้เป็นการเฉพาะคราว ในครั้งแรกของแต่ละบุคคล ได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. ต้องดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือ 2. ต้องดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และเคยดำรง ตำแหน่งในระดับ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่า มาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 1 หรือ 3. ต้องดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และเคยดำรงตำแหน่ง ในระดับ 8 หรือ 4. ต้องดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และเคยดำรงตำแหน่ง ในระดับ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่า มาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

19 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล19 การแต่งตั้งข้าราชการ  ดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการ

20 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล20 หนังสือเวียน จัดคนลงตามบัญชีจัดข้าราชการพลเรือนสามัญเข้า ประเภท สายงาน และระดับ สาระของเรื่อง การใช้บังคับ พ.ร.บ. ว 11 / 2551 ว 11 / 2551ในตำแหน่งเลขที่เดิมคำสั่งกรมฯ ที่ ข 1311/2551 ลว. 11 ธ.ค. 51

21 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล21 หนังสือเวียน 11 ธันวาคม 2551 อนุมัติให้แต่งตั้ง 11 ธันวาคม 2551 อนุมัติให้แต่งตั้ง ข้าราชการทุกรายที่มีคุณสมบัติต่างไปจาก Spec ที่กำหนดใหม่ ตาม พ.ร.บ. 2551 สาระของเรื่อง การใช้บังคับ พ.ร.บ. ว 11 / 2551 ว 11 / 2551

22 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล22 หนังสือเวียนสาระของเรื่อง การย้าย โอน เลื่อน หรือบรรจุกลับ ข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติ ต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับ ตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ว 8 / 2552 ว 8 / 2552ดังนี้

23 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล23 11 ธันวาคม 2551 11 ธันวาคม 2551 ก.พ. อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการ พลเรือนสามัญทุกรายที่มีคุณสมบัติ ต่างไปจาก Spec. อาจย้าย หรือโอน ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ในประเภทและสายงานเดียวกัน อนุมัติเพิ่มเติม ว 8/2552 ว 8/2552ออกจากราชการหรือพ้นจากการดำรงตำแหน่ง ในประเภทและสายงานนั้น อาจบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งในประเภทและสายงานเดิม มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกหรือรับคัดเลือก เพื่อเลื่อน ในประเภท + สายงานเดิม เมื่อมีคุณสมบัติประการ อื่นครบถ้วน ใช้กับข้าราชการพลเรือนสามัญรายอื่นที่มี คุณสมบัติต่างไปจาก Spec. ที่ ก.พ. จะอนุมัติ ต่อไปด้วย

24 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล24 หนังสือเวียนสาระของเรื่อง การเทียบตำแหน่ง ว 12 / 2551 ว 12 / 2551 การเทียบการดำรง ตำแหน่งเป็นข้าราชการ การเทียบการดำรง ตำแหน่งเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญในระดับ ต่างๆ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 การดำรงตำแหน่งเป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญ การดำรงตำแหน่งเป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญ ในประเภทและระดับ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบ ข้าราชการพลเรือน ตาม พ.ร.บ. ระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2551ดังนี้ =

25 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล25 ระดับตำแหน่งตาม พ.ร.บ. 2551 ประเภททั่วไป ระดับตำแหน่งตาม พ.ร.บ. 2535 ระดับ 1 – 4 ระดับ 1 – 4 ปฏิบัติงาน (O1) ประเภททั่วไป ระดับ 5 – 6 ระดับ 5 – 6 ชำนาญงาน (O2) ประเภททั่วไป ระดับ 7 – 8 ระดับ 7 – 8 อาวุโส (O3) ประเภททั่วไป ระดับ 9 ขึ้นไป ระดับ 9 ขึ้นไป ทักษะพิเศษ (O4) ประเภทวิชาการ ระดับ 3 – 5 ของสายงานเริ่ม 3 หรือ 4 ระดับ 3 – 5 ของสายงานเริ่ม 3 หรือ 4 ปฏิบัติการ (K1) ประเภทวิชาการ ระดับ 6 – 7 ของสายงานเริ่ม 3 หรือ 4 ระดับ 6 – 7 ของสายงานเริ่ม 3 หรือ 4 ชำนาญการ (K2) ประเภทวิชาการ ระดับ 8 ของสายงานเริ่ม 3 หรือ 4 ระดับ 8 ของสายงานเริ่ม 3 หรือ 4 ชำนาญการพิเศษ(K3) ประเภทวิชาการ ระดับ 9 ของสายงานเริ่ม 3 หรือ 4 ระดับ 9 ของสายงานเริ่ม 3 หรือ 4 เชี่ยวชาญ (K4) ประเภทวิชาการ ระดับ 10 – 11 ของสายงานเริ่ม 3 หรือ 4 ระดับ 10 – 11 ของสายงานเริ่ม 3 หรือ 4 ทรงคุณวุฒิ (K5)

26 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล26 ระดับตำแหน่งตาม พ.ร.บ. 2551 ประเภท อำนวยการ ระดับตำแหน่งตาม พ.ร.บ. 2535 ระดับ 8 ตาม ม.4 แห่ง พรฎ. กำหนดตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับสูงและประเภทบริหารระดับกลาง พ.ศ. 2535 ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง (เช่น ผอ.กอง ผอ.คบ. ผอ.คป. 8 บก เดิม) ต้น (M1) ประเภท อำนวยการ ระดับ 9 ตาม ม.3 (7) (8) (9) แห่ง พรฎ. กำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูงและประเภทบริหาร ระดับกลาง พ.ศ. 2535 ที่ได้รับเงินประจำ ตำแหน่ง (เช่น ผอ.สำนัก) สูง (M2) ประเภทบริหาร ระดับ 9 ที่ดำรงตำแหน่ง รอง หน.สรก. ระดับ กรม หรือ ระดับจังหวัด หรือเทียบเท่า (เช่น รองอธิบดี) ต้น (S1) ประเภทบริหาร ระดับ 10 – 11 ที่ดำรงตำแหน่ง หน.สรก. ระดับกระทรวง/กรม/จังหวัด หรือเทียบเท่า (เช่น อธิบดี) สูง (S2)

27 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล27 การนำกฎหมายตาม พ.ร.บ. 2535 การนำกฎหมายตาม พ.ร.บ. 2535มาใช้บังคับ(เฉพาะคราว) นำ พรฎ. กฎ ก.พ. ข้อบังคับ ระเบียบหรือกรณีที่ กำหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิม มาใช้บังคับ การดำเนินการตามบทเฉพาะกาล ว 13 / 2551 ว 13 / 2551

28 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล28 ว 7 / 2552 ว 7 / 2552  เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตาม บทเฉพาะกาล แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2551

29 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล29 การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกัน การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกัน การเลื่อน บริหาร ปลัด กท. / รองปลัดฯ / ผวจ. / เทียบเท่า ฯลฯ ว 22/40 ว 22/40อำนวยการ ว 22/40 ว 22/40 สนง. รัฐมนตรี (ว 3/51) สนง. รัฐมนตรี (ว 3/51)วิชาการ ว 16/38 ว 16/38 ขึ้น K4 – K5 ทั่วไป ว 10/48 ว 10/48 ขึ้น K2 – K3 ว 34/47 ว 34/47 ขึ้น O3 ขึ้น O2 ว 7 / 52 ว 7 / 52 ว 9/48 ว 9/48 ว 11/42 ว 11/42 ว 22/40 ว 22/40

30 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล30 การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกัน การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกัน การย้าย ว 16/38 ว 16/38วิชาการ ว 7 / 52 ว 7 / 52 K4 K4 K5 K5 K3 K3 K2 K2 ว 10/48 ว 10/48 K1 K1 ว 9/35 ว 9/35ทั่วไป ว 9/35 ว 9/35 O3 O3 ว 34/47 ว 34/47 O2 O2 ว 9/35 ว 9/35 O1 O1 ว 17/49 ว 17/49 กลุ่มตำแหน่ง

31 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล31 การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกัน การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกัน การย้าย ว 9/35 ว 9/35บริหาร ว 7 / 52 ว 7 / 52 S1 S1 S2 S2 อำนวยการ ว 9/35 ว 9/35 ตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งประเภทบริหารในสายงานอื่นมิใช่สายงานบริหารไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต้น ว 11/42 ว 11/42 ปจต. 21,000 บาท ปจต. 14,500 บาท ปจต. 21,000 บาท ปจต. 14,500 บาท จะกระทำมิได้ เว้นแต่ต้อง ได้รับความยินยอมจากเจ้าตัว ว 11/42 ว 11/42 ว 13/49 ว 13/49 ว 9/44 ว 9/44

32 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล32 การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกัน การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกัน การย้าย ว 7 / 52 ว 7 / 52 ย้ายในระดับที่ต่ำกว่าเดิม ย้ายในระดับที่ต่ำกว่าเดิม ว 8/23 ว 8/23 จะกระทำมิได้ เว้นแต่ต้อง ได้รับความยินยอมจากเจ้าตัว การบรรจุกลับ ว 16/38 ว 16/38 ว 8/43 ว 8/43 ว 14/44 ว 14/44 ว 34/47 ว 34/47 ว 10/48 ว 10/48 ว 17/49 ว 17/49แล้วแต่กรณี

33 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล33 การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภท การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภท ว 16/38 ว 16/38 K4 – K5 ว 7 / 52 ว 7 / 52วิชาการ ว 10/48 ว 10/48 K2 – K3 ทั่วไป K1 O1 (C3) / O2 ว 5/36 ว 5/36K1 O1 (เดิม C1,2) ว 9/35 ว 9/35O3 ว 34/47 ว 34/47O2 ว 9/35 ว 9/35O1 ว 12/33 ว 12/33 ว 7/34 ว 7/34 ว 15/47 ว 15/47แล้วแต่กรณี ว 17/49 ว 17/49

34 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล34 การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภท การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภท ว 7 / 52 ว 7 / 52อำนวยการ M2K4 ว 9/35 ว 9/35M2K3 ว 22/40 ว 22/40M1 O3 / K3 ว 9/35 ว 9/35 ข165/52 ข165/52

35 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล35 การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภท การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภท ว 7 / 52 ว 7 / 52บริหาร S2M2 ว 22/40 ว 22/40S2 เงิน ปจต. 21,000 K5 เงิน ปจต. 15,600 S2 เงิน ปจต. 14,500 ต้องได้รับการยินยอม S2 เงิน ปจต. 21,000 K5 เงิน ปจต. 13,000 S2 เงิน ปจต. 14,500 S1(ไม่ใช่สายงานบริหาร)M2 S1(ไม่ใช่สายงานบริหาร)M1 S1 (นักบริหาร ระดับต้น) M1 ว 11/42 ว 11/42 ว 9/35 ว 9/35 ว 9/35 ว 9/35 ว 11/42 ว 11/42 ว 11/42 ว 11/42 ว 9/44 ว 9/44 ว 13/49 ว 13/49 ว 11/42 ว 11/42 ว 22/40 ว 22/40 ว 11/42 ว 11/42 ว 9/35 ว 9/35 ว 11/42 ว 11/42 ว 9/35 ว 9/35 ว 11/42 ว 11/42 ว 22/40 ว 22/40 ว 11/42 ว 11/42

36 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล36 การโอนและการบรรจุกลับพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการ ที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการ พ.ศ. 2551 การโอนและการบรรจุกลับพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการ ที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการ พ.ศ. 2551 การรับโอน ว 7 / 52 ว 7 / 52 การกำหนดระดับ ตำแหน่งและเงินเดือน การกำหนดระดับ ตำแหน่งและเงินเดือน ว 10/46 ว 10/46 การเทียบตำแหน่ง ประเภท และระดับ ตาม พ.ร.บ.ฯ 2551 การเทียบตำแหน่ง ประเภท และระดับ ตาม พ.ร.บ.ฯ 2551 ว 12/51 ว 12/51 การโอนข้าราชการประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เสนอ ก.พ. พิจารณาเทียบ ประเภทตำแหน่ง สายงาน ระดับตำแหน่ง และเงินเดือนที่จะให้ได้รับเป็นรายๆ ต้องมีหนังสือยินยอมมาประกอบการพิจารณาด้วย แล้วแต่กรณี ว 4/49 ว 4/49แล้วแต่กรณี ว 5/25 ว 5/25 ว 10/46 ว 10/46 ว 3/39 ว 3/39 ว 16/38 ว 16/38 ว 34/47 ว 34/47 ว 10/48 ว 10/48 ว 17/49 ว 17/49

37 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล37 ว 7 / 52 ว 7 / 52 การกำหนดระดับ ตำแหน่งและเงินเดือน การกำหนดระดับ ตำแหน่งและเงินเดือน การบรรจุผู้เคยเป็น การบรรจุผู้เคยเป็น ขรก. พลเรือนสามัญ ตาม พ.ร.บ.ฯ 35 ว 10/46 ว 10/46 การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เสนอ ก.พ. พิจารณาเทียบประเภทตำแหน่ง สายงาน ระดับตำแหน่ง และเงินเดือนที่จะให้ ได้รับเป็นรายๆ การบรรจุกลับ การเทียบตำแหน่ง ประเภทและระดับ การเทียบตำแหน่ง ประเภทและระดับ ตาม พ.ร.บ.ฯ 51 ว 12/51 ว 12/51แล้วแต่กรณี ว 5/25 ว 5/25 ว 10/46 ว 10/46 ว 16/38 ว 16/38 ว 34/47 ว 34/47 ว 10/48 ว 10/48 ว 17/49 ว 17/49 ว 10/46 ว 10/46แล้วแต่กรณี ว 4/49 ว 4/49

38 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล38 ว 7 / 52 ว 7 / 52 กรณีการบริหารงาน บุคคลในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ กรณีการบริหารงาน บุคคลในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ กรณีที่ ก.พ. เคยกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการบรรจุ แต่งตั้ง ข้าราชการพล เรือนสามัญ ไว้เป็นการเฉพาะ สำหรับส่วนราชการใด ตาม พ.ร.บ.ฯ 35 ขอ ก.พ. ว 35/47 ว 35/47 ว 1/51 ว 1/51

39 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล39 การดำเนินการตาม ว 10 / 2548 การดำเนินการตาม ว 10 / 2548

40 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล40 หนังสือเวียนสาระของเรื่อง เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ว 6 / 2552 ว 6 / 2552 ระหว่าง กฎ ก.พ. ตามมาตรา 63 ยังไม่แล้วเสร็จ ยังมิต้องนำ Spec. ที่กำหนด “มีประสบการณ์ในงาน ที่หลากหลาย” มาใช้บังคับ

41 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล41 หนังสือเวียนสาระของเรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการที่มีคุณสมบัติต่างไปจาก Spec. อำนวยการ ระดับต้น ว 11 / 2552 ว 11 / 2552O3 M1 เคยดำรง ระดับ 7 เคยดำรง ระดับ 7 ว 22 / 40 ว 22 / 40O3 เคยดำรง ระดับ 8 เคยดำรง ระดับ 8 ว 7 / 52 ว 7 / 52K2 เคยดำรง ระดับ 7 เคยดำรง ระดับ 7 1 ปี ว 22 / 40 ว 22 / 40K3 ว 7 / 52 ว 7 / 52 1 ปี 6 ปี 3 ปี เฉพาะครั้งแรก

42 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล42

43 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล43 person@mail.rid.go.thperson@mail.rid.go.th

44 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล44 หนังสือเวียน อำนวยการ ระดับต้น (เฉพาะด้านปฏิบัติงานช่างชลประทาน/วิศวกรรมชลประทาน) อำนวยการ ระดับต้น (เฉพาะด้านปฏิบัติงานช่างชลประทาน/วิศวกรรมชลประทาน)สาระของเรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ว 10 / 2551 ว 10 / 2551คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในสายงานที่ระบุ ชื่อข้างต้นของตำแหน่งประเภท ดังต่อไปนี้ 1.1 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือ 1.2 ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน และ 2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 2.2 ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า 6 ปี 2.3 ตำแหน่งอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด และ

45 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล45 หนังสือเวียน อำนวยการ ระดับต้น (เฉพาะด้านปฏิบัติงานช่างชลประทาน/วิศวกรรมชลประทาน) อำนวยการ ระดับต้น (เฉพาะด้านปฏิบัติงานช่างชลประทาน/วิศวกรรมชลประทาน)สาระของเรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ว 10 / 2551 ว 10 / 2551คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 3. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามที่ส่วน ราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ 4. มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภท อำนวยการ ตามที่กำหนดใน กฎ ก.พ. ที่ออกตามความในมาตรา 63 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551


ดาวน์โหลด ppt สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล1. สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล2 การแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการ พ.ศ. 2551 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคลกรมชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google