งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์
นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล

2 การแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พ.ศ. 2551
สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล กรมชลประทาน

3 การแต่งตั้งข้าราชการ
มีตำแหน่งในระดับที่จะแต่งตั้ง คุณสมบัติตรงตาม Spec ดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการ

4 การแต่งตั้งข้าราชการ
มีตำแหน่งในระดับที่จะแต่งตั้ง

5 การแต่งตั้งข้าราชการ
คุณสมบัติตรงตาม Spec

6 หนังสือเวียน สาระของเรื่อง ว 10 / 2551 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
นายช่างชลประทาน ระดับปฏิบัติงาน (O1) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ก่อสร้าง ทางก่อสร้าง ทางโยธา ทางสถาปัตยกรรม หรือทางสำรวจ หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังกล่าวในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

7 หนังสือเวียน สาระของเรื่อง ว 10 / 2551 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
นายช่างชลประทาน ระดับปฏิบัติงาน (O1) (ต่อ) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 4. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้

8 หนังสือเวียน สาระของเรื่อง ว 10 / 2551 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
นายช่างชลประทาน ระดับชำนาญงาน (O2) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายช่างชลประทาน ระดับปฏิบัติงาน และ 2. เคยดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กำหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปีสำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายช่างชลประทาน ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และให้ลดเป็น 4 ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายช่างชลประทาน ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือดำรงตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดโดยจะต้องปฏิบัติงานด้านช่างชลประทาน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี บัญชี 1

9 หนังสือเวียน สาระของเรื่อง ว 10 / 2551 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
นายช่างชลประทาน ระดับอาวุโส (O3) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายช่างชลประทาน ระดับปฏิบัติงาน และ 2. เคยดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดำรงตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านช่างชลประทาน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

10 หนังสือเวียน สาระของเรื่อง ว 10 / 2551 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
อำนวยการ ระดับต้น (เฉพาะด้านปฏิบัติงานช่างชลประทาน) (M1) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในสายงานที่ระบุชื่อข้างต้นของตำแหน่งประเภท ดังต่อไปนี้ 1.1 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือ 1.2 ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน และ    2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า 6 ปี 2.3 ตำแหน่งอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด และ

11 หนังสือเวียน สาระของเรื่อง ว 10 / 2551 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
อำนวยการ ระดับต้น (เฉพาะด้านปฏิบัติงานช่างชลประทาน) ต่อ (M1) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 3. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ 4. มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตามที่กำหนดใน กฎ ก.พ. ที่ออกตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

12 หนังสือเวียน สาระของเรื่อง ว 10 / 2551 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
วิศวกรชลประทาน ระดับปฏิบัติการ (K1) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมการเกษตร ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมแหล่งน้ำ หรือทางวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดภายในระยะเวลา 1 ปี 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมการเกษตร ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมแหล่งน้ำ หรือทางวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และต้องได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดภายในระยะเวลา 1 ปี

13 หนังสือเวียน สาระของเรื่อง ว 10 / 2551 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
วิศวกรชลประทาน ระดับปฏิบัติการ (ต่อ) (K1) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมการเกษตร ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมแหล่งน้ำ หรือทางวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดภายในระยะเวลา 1 ปี 4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

14 หนังสือเวียน สาระของเรื่อง ว 10 / 2551 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
วิศวกรชลประทาน ระดับชำนาญการ (K2) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวิศวกรชลประทาน ระดับปฏิบัติการ และ 2. เคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กำหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวิศวกรชลประทาน ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท และให้ลดเป็น 2 ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวิศวกรชลประทาน ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาเอก หรือดำรงตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานวิชาการวิศวกรรมชลประทาน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี บัญชี 1

15 หนังสือเวียน สาระของเรื่อง ว 10 / 2551 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
วิศวกรชลประทาน ระดับชำนาญการพิเศษ (K3) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวิศวกรชลประทาน ระดับปฏิบัติการ และ 2. เคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือดำรงตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดโดยจะต้องปฏิบัติงานวิชาการวิศวกรรมชลประทาน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

16 หนังสือเวียน สาระของเรื่อง ว 10 / 2551 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
อำนวยการ ระดับต้น (เฉพาะด้านปฏิบัติงานช่างชลประทาน) (M1) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในสายงานที่ระบุชื่อข้างต้นของตำแหน่งประเภท ดังต่อไปนี้ 1.1 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือ 1.2 ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน และ    2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า 6 ปี 2.3 ตำแหน่งอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด และ

17 หนังสือเวียน สาระของเรื่อง ว 10 / 2551 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
อำนวยการ ระดับต้น (เฉพาะด้านปฏิบัติงานช่างชลประทาน) ต่อ (M1) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 3. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ 4. มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตามที่กำหนดใน กฎ ก.พ. ที่ออกตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

18 หนังสือเวียน สาระของเรื่อง ว 11 / 2552 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ได้เป็นการเฉพาะคราวในครั้งแรกของแต่ละบุคคล ได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. ต้องดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือ 2. ต้องดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และเคยดำรงตำแหน่งในระดับ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่า มาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 1 หรือ 3. ต้องดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และเคยดำรงตำแหน่งในระดับ 8 หรือ 4. ต้องดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และเคยดำรงตำแหน่งในระดับ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่า มาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

19 การแต่งตั้งข้าราชการ
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการ

20 จัดคนลงตามบัญชีจัดข้าราชการพลเรือนสามัญเข้า ประเภท สายงาน และระดับ
หนังสือเวียน สาระของเรื่อง ว 11 / 2551 การใช้บังคับ พ.ร.บ. จัดคนลงตามบัญชีจัดข้าราชการพลเรือนสามัญเข้า ประเภท สายงาน และระดับ ในตำแหน่ง เลขที่เดิม คำสั่งกรมฯ ที่ ข 1311/2551 ลว. 11 ธ.ค. 51

21 11 ธันวาคม 2551 อนุมัติให้แต่งตั้ง
หนังสือเวียน สาระของเรื่อง ว 11 / 2551 การใช้บังคับ พ.ร.บ. 11 ธันวาคม 2551 อนุมัติให้แต่งตั้ง ข้าราชการทุกรายที่มีคุณสมบัติต่างไปจาก Spec ที่กำหนดใหม่ ตาม พ.ร.บ. 2551

22 หนังสือเวียน สาระของเรื่อง ว 8 / 2552 การย้าย โอน เลื่อน หรือบรรจุกลับข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ดังนี้

23 ก.พ. อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการ พลเรือนสามัญทุกรายที่มีคุณสมบัติ
11 ธันวาคม 2551 ก.พ. อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการ พลเรือนสามัญทุกรายที่มีคุณสมบัติ ต่างไปจาก Spec. อาจย้าย หรือโอน ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นในประเภทและสายงานเดียวกัน ออกจากราชการหรือพ้นจากการดำรงตำแหน่ง ในประเภทและสายงานนั้น อาจบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งในประเภทและสายงานเดิม อนุมัติเพิ่มเติม ว 8/2552 มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกหรือรับคัดเลือก เพื่อเลื่อนในประเภท + สายงานเดิม เมื่อมีคุณสมบัติประการอื่นครบถ้วน ใช้กับข้าราชการพลเรือนสามัญรายอื่นที่มีคุณสมบัติต่างไปจาก Spec. ที่ ก.พ. จะอนุมัติต่อไปด้วย

24 = การเทียบการดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการ
หนังสือเวียน สาระของเรื่อง ว 12 / 2551 การเทียบตำแหน่ง การเทียบการดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญในระดับต่างๆ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 การดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในประเภทและระดับ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 = ดังนี้

25 ระดับตำแหน่งตาม พ.ร.บ. 2535 ระดับตำแหน่งตาม พ.ร.บ. 2551
ระดับ 1 – 4 ประเภททั่วไป ปฏิบัติงาน (O1) ระดับ 5 – 6 ประเภททั่วไป ชำนาญงาน (O2) ระดับ 7 – 8 ประเภททั่วไป อาวุโส (O3) ระดับ 9 ขึ้นไป ประเภททั่วไป ทักษะพิเศษ (O4) ระดับ 3 – 5 ของสายงานเริ่ม 3 หรือ 4 ประเภทวิชาการ ปฏิบัติการ (K1) ระดับ 6 – 7 ของสายงานเริ่ม 3 หรือ 4 ประเภทวิชาการ ชำนาญการ (K2) ระดับ 8 ของสายงานเริ่ม 3 หรือ 4 ประเภทวิชาการ ชำนาญการพิเศษ(K3) ระดับ 9 ของสายงานเริ่ม 3 หรือ 4 ประเภทวิชาการ เชี่ยวชาญ (K4) ระดับ 10 – 11 ของสายงานเริ่ม 3 หรือ 4 ประเภทวิชาการ ทรงคุณวุฒิ (K5)

26 ระดับตำแหน่งตาม พ.ร.บ. 2535 ระดับตำแหน่งตาม พ.ร.บ. 2551
ระดับ 8 ตาม ม.4 แห่ง พรฎ. กำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงและประเภทบริหารระดับกลาง พ.ศ ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง (เช่น ผอ.กอง ผอ.คบ. ผอ.คป. 8 บก เดิม) ประเภทอำนวยการ ต้น (M1) ระดับ 9 ตาม ม.3 (7) (8) (9) แห่ง พรฎ. กำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงและประเภทบริหารระดับกลาง พ.ศ ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง (เช่น ผอ.สำนัก) ประเภทอำนวยการ สูง (M2) ระดับ 9 ที่ดำรงตำแหน่ง รอง หน.สรก. ระดับกรม หรือ ระดับจังหวัด หรือเทียบเท่า (เช่น รองอธิบดี) ประเภทบริหาร ต้น (S1) ระดับ 10 – 11 ที่ดำรงตำแหน่ง หน.สรก. ระดับกระทรวง/กรม/จังหวัด หรือเทียบเท่า (เช่น อธิบดี) ประเภทบริหาร สูง (S2)

27 การนำกฎหมายตาม พ.ร.บ. 2535 มาใช้บังคับ (เฉพาะคราว)
ว 13 / 2551 การดำเนินการตามบทเฉพาะกาล การนำกฎหมายตาม พ.ร.บ. 2535 มาใช้บังคับ (เฉพาะคราว) นำ พรฎ. กฎ ก.พ. ข้อบังคับ ระเบียบหรือกรณีที่กำหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิม มาใช้บังคับ

28 ว 7 / 2552 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาล แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

29 การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกัน
ว 7 / 52 การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกัน การเลื่อน บริหาร ว 22/40 ปลัด กท. / รองปลัดฯ / ผวจ. / เทียบเท่า ฯลฯ ว 11/42 ว 9/48 อำนวยการ ว 22/40 สนง. รัฐมนตรี (ว 3/51) วิชาการ ว 16/38 ขึ้น K4 – K5 ว 10/48 ขึ้น K2 – K3 ทั่วไป ว 22/40 ขึ้น O3 ว 34/47 ขึ้น O2

30 การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกัน
ว 7 / 52 การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกัน การย้าย วิชาการ K K4 K K5 ว 16/38 K K3 K K2 ว 10/48 กลุ่มตำแหน่ง K K1 ว 9/35 ทั่วไป O O3 ว 9/35 O O2 ว 34/47 ว 17/49 O O1 ว 9/35

31 การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกัน
ว 7 / 52 การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกัน การย้าย บริหาร S S1 S S2 ว 9/35 ว 11/42 ตำแหน่งประเภทบริหาร ในสายงานอื่นมิใช่สายงานบริหาร ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต้น ว 11/42 ว 9/44 ว 13/49 จะกระทำมิได้ เว้นแต่ต้อง ได้รับความยินยอมจากเจ้าตัว ปจต. 21,000 บาท ปจต. 14,500 บาท อำนวยการ ว 9/35

32 ว 8/23 ว 16/38 ว 8/43 ว 14/44 ว 34/47 ว 10/48 ว 17/49 แล้วแต่กรณี
ว 7 / 52 การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกัน การย้าย ย้ายในระดับที่ต่ำกว่าเดิม จะกระทำมิได้ เว้นแต่ต้อง ได้รับความยินยอมจากเจ้าตัว การบรรจุกลับ ว 8/23 ว 16/38 ว 8/43 ว 14/44 ว 34/47 ว 10/48 ว 17/49 แล้วแต่กรณี

33 วิชาการ ทั่วไป การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภท K4 – K5 K2 – K3 K1
ว 7 / 52 การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภท K4 – K5 ว 16/38 วิชาการ K2 – K3 ว 10/48 K1 ว 12/33 ว 7/34 O1 (C3) / O2 ว 15/47 แล้วแต่กรณี O1 (เดิม C1,2) K1 ว 5/36 O3 ว 9/35 ทั่วไป O2 ว 34/47 ว 17/49 O1 ว 9/35

34 อำนวยการ การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภท K4 M2 ว 9/35 K3 M2
ว 7 / 52 การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภท อำนวยการ K4 M2 ว 9/35 K3 M2 ว 22/40 O3 / K3 M1 ว 9/35 ข165/52

35 (ไม่ใช่สายงานบริหาร) (ไม่ใช่สายงานบริหาร)
ว 7 / 52 การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภท M2 S2 ว 22/40 ว 11/42 K5 เงิน ปจต. 15,600 S2 เงิน ปจต. 21,000 ว 9/35 ว 11/42 บริหาร S2 เงิน ปจต. 14,500 ว 9/35 ว 11/42 ต้องได้รับการยินยอม K5 เงิน ปจต. 13,000 S2 เงิน ปจต. 21,000 ว 22/40 ว 11/42 S2 เงิน ปจต. 14,500 ว 9/35 ว 11/42 M2 S1 (ไม่ใช่สายงานบริหาร) ว 9/35 ว 11/42 M1 S1 (ไม่ใช่สายงานบริหาร) ว 22/40 ว 11/42 M1 S1 (นักบริหาร ระดับต้น) ว 11/42 ว 9/44 ว 13/49

36 การกำหนดระดับตำแหน่งและเงินเดือน ว 10/46 ว 4/49
ว 7 / 52 การโอนและการบรรจุกลับพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการ พ.ศ. 2551 การรับโอน ว 5/25 ว 3/39 ว 10/46 ว 16/38 ว 10/48 ว 34/47 ว 17/49 แล้วแต่กรณี การกำหนดระดับตำแหน่งและเงินเดือน ว 10/46 ว 4/49 แล้วแต่กรณี การเทียบตำแหน่งประเภท และระดับตาม พ.ร.บ.ฯ 2551 ว 12/51 การโอนข้าราชการประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เสนอ ก.พ. พิจารณาเทียบ ประเภทตำแหน่ง สายงาน ระดับตำแหน่ง และเงินเดือนที่จะให้ได้รับเป็นรายๆ ต้องมีหนังสือยินยอมมาประกอบการพิจารณาด้วย

37 การกำหนดระดับตำแหน่งและเงินเดือน การเทียบตำแหน่งประเภทและระดับ
ว 7 / 52 การบรรจุกลับ ว 5/25 ว 16/38 ว 10/46 ว 10/48 ว 34/47 ว 17/49 แล้วแต่กรณี ว 10/46 ว 4/49 แล้วแต่กรณี การกำหนดระดับตำแหน่งและเงินเดือน การบรรจุผู้เคยเป็น ขรก. พลเรือนสามัญ ตาม พ.ร.บ.ฯ 35 ว 10/46 ว 12/51 การเทียบตำแหน่งประเภทและระดับ ตาม พ.ร.บ.ฯ 51 การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เสนอ ก.พ. พิจารณาเทียบประเภทตำแหน่ง สายงาน ระดับตำแหน่ง และเงินเดือนที่จะให้ได้รับเป็นรายๆ

38 กรณีการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว 35/47 ว 1/51
ว 7 / 52 กรณีการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว 35/47 ว 1/51 กรณีที่ ก.พ. เคยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการบรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ ไว้เป็นการเฉพาะ สำหรับส่วนราชการใด ตาม พ.ร.บ.ฯ 35 ขอ ก.พ.

39 การดำเนินการตาม ว 10 / 2548

40 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ
หนังสือเวียน สาระของเรื่อง ว 6 / 2552 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระหว่าง กฎ ก.พ. ตามมาตรา 63 ยังไม่แล้วเสร็จ ยังมิต้องนำ Spec. ที่กำหนด “มีประสบการณ์ในงาน ที่หลากหลาย” มาใช้บังคับ

41 6 ปี M1 หนังสือเวียน สาระของเรื่อง ว 11 / 2552
การแต่งตั้งข้าราชการที่มีคุณสมบัติต่างไปจาก Spec. อำนวยการ ระดับต้น เฉพาะ ครั้งแรก M1 K3 ว 7 / 52 3 ปี K2 เคยดำรงระดับ 7 1 ปี ว 22 / 40 O3 เคยดำรงระดับ 8 ว 7 / 52 6 ปี O3 เคยดำรงระดับ 7 1 ปี ว 22 / 40

42

43 person@mail.rid.go.th กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

44 หนังสือเวียน สาระของเรื่อง ว 10 / 2551 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
อำนวยการ ระดับต้น (เฉพาะด้านปฏิบัติงานช่างชลประทาน/วิศวกรรมชลประทาน) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในสายงานที่ระบุชื่อข้างต้นของตำแหน่งประเภท ดังต่อไปนี้ 1.1 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือ 1.2 ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน และ    2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า 6 ปี 2.3 ตำแหน่งอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด และ

45 หนังสือเวียน สาระของเรื่อง ว 10 / 2551 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
อำนวยการ ระดับต้น (เฉพาะด้านปฏิบัติงานช่างชลประทาน/วิศวกรรมชลประทาน) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 3. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ 4. มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตามที่กำหนดใน กฎ ก.พ. ที่ออกตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551


ดาวน์โหลด ppt นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google