งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานที่ที่กฎหมายอาญาใช้ บังคับ ผศ. สุรวุธ กิจกุศล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานที่ที่กฎหมายอาญาใช้ บังคับ ผศ. สุรวุธ กิจกุศล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานที่ที่กฎหมายอาญาใช้ บังคับ ผศ. สุรวุธ กิจกุศล

2 สถานที่ที่กฎหมายอาญาใช้ บังคับ หลักดินแดน ( ม. ๔, ๕, ๖ ) หลักอำนาจลงโทษสากล ( ม. ๗ ) หลักบุคคล ( ม. ๘, ๙ ) การคำนึงถึงคำพิพากษาของ ศาลต่างประเทศ ( ม. ๑๐, ๑๑ )

3 การกระทำความผิด ในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร

4 หลักดินแดน กระทำความผิดทั้งหมดในราชอาจักร ไทย ( ม. ๔ ว. ๑ ) กระทำความผิดบางส่วนใน ราชอาณาจักรไทย ( ม. ๕ ว. ๑ ตอน แรก ) กระทำความผิดทั้งหมดนอก ราชอาณาจักรไทย แต่ผลเกิดใน ราชอาณาจักร ( ม. ๕ ว. ๑ ตอนหลัง และวรรคสอง ) พยายามกระทำความผิดนอก ราชอาณาจักร ( ม. ๕ ว. ๒ ) ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุนทำนอก ราชอาณาจักร โดยความผิดที่ร่วมทำ ถูกใช้ หรือรับการช่วยเกิดขึ้นใน ราชอาณาจักร ( ม. ๖ ) กระทำความผิดบนเรือไทยหรืออากาศ ยานไทย ( ม. ๔ ว. ๒ )

5 ราชอาณาจักรไทย พื้นดิน พื้นน้ำ พื้นอากาศ

6 ม. ๔ การกระทำที่เป็น ความผิดเกิดในไทย เล็ง ยิง กระสุนพุ่งไป ผล

7 การกระทำผิดบางส่วนเกิดใน ไทย ม. ๕ ว. ๑ ตอนแรก เล็ง ยิง ผล ให้ยาสลบ ลักทรัพย์ กระสุนพุ่งออกไป

8 การกระทำทั้งหมดนอกไทย ม. ๕ ว. ๑ ตอนสอง ผลเกิดในไทยโดยผู้กระทำ ประสงค์ให้ผลเกิด เล็งเห็นว่าผลจะเกิด ผลน่าจะเกิด

9 ยิง กระสุนถูก ตาย ให้ยาพิษ ตาย ไม่ตาย

10 พยายามทำผิดนอกประเทศ ซึ่ง หากสำเร็จ ผลจะเกิดในไทย ( ม. ๕ ว. ๒ ) เล็งยิง ไม่ตาย ถูกยิง

11 ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุนอยู่นอก ประเทศ ม. ๖ มีการร่วมมือ ใช้ ช่วยเหลืออยู่ นอกประเทศ เพื่อมากระทำความผิดใน ประเทศไทย ความผิดได้กระทำลงในประเทศ ไทย

12 จ้าง มือปืน ยิง นายดำตาย ยิง ไม่ตาย ไม่ยิง

13 กระทำผิดในเรือหรืออากาศ ยานไทย ม. ๔ว ๒ กระทำความผิดทั้งหมดหรือ บางส่วนในเรือหรืออากาศยาน ไทย เรือหรืออากาศยานไทยอยู่นอก ราชอาณาจักรไทย ถือว่ากระทำในราชอาณาจักร ไทย

14 ยิง ตาย ยิง ท่าเรือสิงคโปร์ ถูกยิง

15 หลักอำนาจลงโทษสากล ม. ๗ กระทำผิดนอกราชอาณาจักร ไทย ตามที่บัญญัติไว้ใน ม. ๗ ( ๑ ) – ( ๓ ) ต้องรับโทษในราชอาณาจักร ไทย

16 หลักบุคคล ม. ๘ มีการกระทำผิดเกิดนอก ราชอาณาจักรไทย ผู้กระทำผิดเป็นคนไทย - กระทำผิดตามที่บัญญัติไว้ ใน ( ๑ ) – ( ๑๓ ) - มีการร้องขอให้ลงโทษโดย - รัฐบาลที่ความผิด เกิดหรือ - ผู้เสียหาย

17 ผู้กระทำผิดเป็นคนต่างด้าว - ผู้เสียหายเป็นคนไทยหรือ รัฐบาลไทย - กระทำผิดตามที่บัญญัติไว้ ใน ( ๑ ) – ( ๑๓ ) - มีการร้องขอให้ลงโทษโดย ผู้เสียหาย

18 เจ้าพนักงานไทย ม. ๙ ผู้กระทำผิดเป็นเจ้าพนักงานไทย ( อาจเป็นคนต่างด้าวก็ได้ ) กระทำผิดตามที่บัญญัติไว้ใน ม. ๙ ได้แก่ความผิดต่อตำแหน่ง หน้าที่ราชการ กระทำผิดนอกราชอาณาจักร ไทย

19


ดาวน์โหลด ppt สถานที่ที่กฎหมายอาญาใช้ บังคับ ผศ. สุรวุธ กิจกุศล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google