งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานที่ที่กฎหมายอาญาใช้บังคับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานที่ที่กฎหมายอาญาใช้บังคับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานที่ที่กฎหมายอาญาใช้บังคับ
ผศ. สุรวุธ กิจกุศล

2 สถานที่ที่กฎหมายอาญาใช้บังคับ
หลักดินแดน (ม. ๔, ๕, ๖) หลักอำนาจลงโทษสากล (ม. ๗) หลักบุคคล (ม. ๘, ๙) การคำนึงถึงคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ (ม.๑๐, ๑๑)

3 ในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร การกระทำความผิด การกระทำความผิด การกระทำความผิด

4 หลักดินแดน กระทำความผิดทั้งหมดในราชอาจักรไทย (ม. ๔ ว.๑)
กระทำความผิดทั้งหมดในราชอาจักรไทย (ม. ๔ ว.๑) กระทำความผิดบางส่วนในราชอาณาจักรไทย (ม. ๕ ว.๑ ตอนแรก) กระทำความผิดทั้งหมดนอกราชอาณาจักรไทย แต่ผลเกิดในราชอาณาจักร (ม. ๕ ว.๑ ตอนหลัง และวรรคสอง) พยายามกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร (ม. ๕ ว. ๒) ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุนทำนอกราชอาณาจักร โดยความผิดที่ร่วมทำ ถูกใช้ หรือรับการช่วยเกิดขึ้นในราชอาณาจักร (ม. ๖) กระทำความผิดบนเรือไทยหรืออากาศยานไทย (ม. ๔ ว. ๒)

5 ราชอาณาจักรไทย พื้นดิน พื้นน้ำ พื้นอากาศ

6 ม. ๔ การกระทำที่เป็นความผิดเกิดในไทย
ม. ๔ การกระทำที่เป็นความผิดเกิดในไทย เล็ง กระสุนพุ่งไป ผล ยิง

7 การกระทำผิดบางส่วนเกิดในไทย ม. ๕ ว. ๑ ตอนแรก
กระสุนพุ่งออกไป ผล เล็ง ยิง ให้ยาสลบ ลักทรัพย์

8 การกระทำทั้งหมดนอกไทย ม. ๕ ว. ๑ ตอนสอง
การกระทำทั้งหมดนอกไทย ม. ๕ ว. ๑ ตอนสอง ผลเกิดในไทยโดยผู้กระทำ ประสงค์ให้ผลเกิด เล็งเห็นว่าผลจะเกิด ผลน่าจะเกิด

9 ตาย ยิง กระสุนถูก ไม่ตาย ให้ยาพิษ ตาย

10 พยายามทำผิดนอกประเทศ ซึ่งหากสำเร็จ ผลจะเกิดในไทย (ม. ๕ ว. ๒)
ไม่ตาย ยิง เล็ง ถูกยิง

11 ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุนอยู่นอกประเทศ ม.๖
มีการร่วมมือ ใช้ ช่วยเหลืออยู่นอกประเทศ เพื่อมากระทำความผิดในประเทศไทย ความผิดได้กระทำลงในประเทศไทย

12 จ้าง นายดำตาย มือปืน ยิง ไม่ตาย ยิง ไม่ยิง

13 กระทำผิดในเรือหรืออากาศยานไทย ม.๔ว ๒
กระทำความผิดทั้งหมดหรือบางส่วนในเรือหรืออากาศยานไทย เรือหรืออากาศยานไทยอยู่นอกราชอาณาจักรไทย ถือว่ากระทำในราชอาณาจักรไทย

14 ยิง ตาย ยิง ถูกยิง ท่าเรือสิงคโปร์

15 หลักอำนาจลงโทษสากล ม. ๗ กระทำผิดนอกราชอาณาจักรไทย
ตามที่บัญญัติไว้ใน ม. ๗ (๑) – (๓) ต้องรับโทษในราชอาณาจักรไทย

16 หลักบุคคล ม. ๘ มีการกระทำผิดเกิดนอกราชอาณาจักรไทย ผู้กระทำผิดเป็นคนไทย
- กระทำผิดตามที่บัญญัติไว้ใน (๑) – (๑๓) - มีการร้องขอให้ลงโทษโดย - รัฐบาลที่ความผิด เกิดหรือ - ผู้เสียหาย

17 ผู้กระทำผิดเป็นคนต่างด้าว
- ผู้เสียหายเป็นคนไทยหรือรัฐบาลไทย - กระทำผิดตามที่บัญญัติไว้ใน (๑) – (๑๓) - มีการร้องขอให้ลงโทษโดยผู้เสียหาย

18 เจ้าพนักงานไทย ม. ๙ ผู้กระทำผิดเป็นเจ้าพนักงานไทย (อาจเป็นคนต่างด้าวก็ได้) กระทำผิดตามที่บัญญัติไว้ใน ม. ๙ ได้แก่ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กระทำผิดนอกราชอาณาจักรไทย

19


ดาวน์โหลด ppt สถานที่ที่กฎหมายอาญาใช้บังคับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google