งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการ จ้างแรงงานต่างด้าวกรณีพิเศษ ( ขยาย ๑๒๐ วัน ) ( ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ - ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ ) ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการ จ้างแรงงานต่างด้าวกรณีพิเศษ ( ขยาย ๑๒๐ วัน ) ( ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ - ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ ) ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการ จ้างแรงงานต่างด้าวกรณีพิเศษ ( ขยาย ๑๒๐ วัน ) ( ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ - ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ ) ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ 1

2 ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้าง แรงงานต่างด้าวกรณีพิเศษ  รวม ๓ ขั้นตอน ขั้นตอนที่ ๑ การยื่นแบบคำร้องขอจ้าง แรงงานต่างด้าวกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. ( ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ ) ขั้นตอนที่ ๒ การพาแรงงานต่างด้าวไป ดำเนินการ ณ ศูนย์บริการ เบ็ดเสร็จ ( One Stop Service ) ขั้นตอนที่ ๓ การพาแรงงานต่างด้าวไปรับ ใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงาน จัดหางานจังหวัด / สำนักจัดหางาน กรุงเทพฯ เขตพื้นที่ ๑ - ๑๐ 2

3 ขั้นตอนที่ ๑ การยื่นแบบคำร้อง ฝ่ายนายจ้าง - เตรียมเอกสารหลักฐาน - กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม - ประทับตราในเอกสาร ( กรณีเป็น นิติบุคคล ) หรือลงลายมือชื่อกำกับ ( กรณี เป็นบุคคลธรรมดา ) - จัดชุดเอกสาร ( ๔ ชุด : จริง ๑ ชุด / สำเนา ๓ ชุด ) ติดรูปถ่ายให้ครบทุกชุด - ส่งเอกสาร ณ สำนักงานจัดหา งานฯ ที่เป็นที่ตั้งของ สถานประกอบการ 3

4 เอกสารหลักฐานที่นายจ้างต้องเตรียม • หนังสือแสดงความต้องการแรงงาน - ภาษาอังกฤษ • บัญชีรายชื่อแรงงาน - ภาษาอังกฤษ • แบบฟอร์มประวัติแรงงานตามที่กำหนด - ภาษา ชาตินั้นๆ หรือภาษาไทย • สัญญาจ้าง ( เฉพาะแรงงานพม่า ) • ใบโควตา • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน ( กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ) • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ( กรณี เป็นนิติบุคคล ) • หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท ( กรณีมอบอำนาจ ) • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และ ผู้รับมอบอำนาจ • รูปถ่ายคนต่างด้าว ๔ รูป ( เฉพาะแรงงานพม่าและ ลาว ) 4

5 ฝ่ายเจ้าหน้าที่ • ตรวจสอบความถูกต้อง / ครบถ้วนของเอกสาร • ตรวจสอบจำนวนแรงงานต่างด้าวให้ตรงกับ จำนวนโควตาที่นายจ้างมี • จัดทำทะเบียนคุมจำนวนการยื่นแบบ • กำหนดหมายเลขรหัสแรงงานต่างด้าว • ประทับตรา • คืนเอกสารฉบับสำเนาให้นายจ้าง ๑ ชุด เก็บ สำเนาไว้ ๑ ชุด • นำส่งเอกสารฉบับจริงพร้อมสำเนา ๑ ชุดให้ กรมการจัดหางาน • สรุปรายงานกรมการจัดหางาน 5 ขั้นตอนที่ ๑ การยื่นแบบคำร้อง ( ต่อ )

6 ขั้นตอนที่ ๒ การพาแรงงานต่างด้าวไป ดำเนินการ ณ ศูนย์บริการ เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ฝ่ายนายจ้าง - เตรียมเอกสารหลักฐาน : แบบฟอร์มประวัติ / บัญชีรายชื่อ / หนังสือของราชการที่แจ้งให้พาไปศูนย์ / แบบคำขออนุญาตทำงาน ( ตท. ๒ ) พร้อมหลักฐานประกอบ - กรอกข้อมูลในแบบ ตท. ๒ - แนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่น ตท. ๒ : หนังสือรับรอง การจ้าง / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ สำเนาทะเบียนบ้าน นายจ้าง / สำเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนนิติบุคคล / แผนที่ตั้ง สถานที่ทำงาน - พาแรงงานฯ ไปดำเนินการ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ เพื่อขอรับ หนังสือเดินทาง / ขออนุญาตทำงาน / ขอรับ การตรวจลงตราวีซ่า 6

7 ขั้นตอนที่ ๒ การพาแรงงานต่างด้าวไป ดำเนินการ ณ ศูนย์บริการ เบ็ดเสร็จ ( ต่อ ) 7 นจ. จนท. กกจ. จนท. ปท. ต้นทาง ยื่นเอกสาร ( หนังสือนำส่ง / บัญชี รายชื่อ / แบบฟอร์มประวัติ ) รับเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง ให้ไปพบ จนท. ปท. ต้นทาง สัมภาษณ์แรงงานฯ ออกหนังสือเดินทาง ชั่วคราว (TP) แรงงงานต่าง ด้าว จนท. กกจ. จนท. ตรวจคนเข้า เมือง ยื่นแบบคำขออนุญาต ตท.2 ( หนังสือรับรอง / สำเนาบัตร, ทะเบียนบ้าน นจ. หรือหนังสือ รับรองการจดทะเบียน / แผนที่ตั้ง ) รับแบบ ตท.2 เก็บเงินค่าธรรมเนียม ออกใบเสร็จรับเงิน จัดเก็บข้อมูล BioData แรงงานต่างด้าว ส่งใบอนุญาตให้สำนักงานฯ ประสานข้อมูลให้ สปส. ตรวจลงตรา ประทับตราอนุญาต บันทึกข้อมูล / สปก. แจ้งรายชื่อให้ กกจ.

8 ขั้นตอนที่ ๓ การพาแรงงานต่างด้าว ไปรับใบอนุญาตทำงานฯ นายจ้าง พาแรงงานไปตรวจสุขภาพ เพื่อขอใบรับรองแพทย์ / รับเล่ม ใบอนุญาตทำงานพร้อมหลักฐาน : ใบรับรองแพทย์ / สำเนาหน้าหนังสือ เดินทางและสำเนาหน้าฯ ที่ประทับตรา วีซ่า / ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตทำงาน 8


ดาวน์โหลด ppt การปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการ จ้างแรงงานต่างด้าวกรณีพิเศษ ( ขยาย ๑๒๐ วัน ) ( ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ - ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ ) ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google