งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ กรมการแพทย์. ๑. ตัวชี้วัด ๑. ๑ ตัวชี้วัดระดับกระทรวงสาธารณสุข อัตราการหยุดเสพ (Early remission rate) ๑. ๒ ตัวชี้วัดระดับจังหวัด อัตราการคงอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ กรมการแพทย์. ๑. ตัวชี้วัด ๑. ๑ ตัวชี้วัดระดับกระทรวงสาธารณสุข อัตราการหยุดเสพ (Early remission rate) ๑. ๒ ตัวชี้วัดระดับจังหวัด อัตราการคงอยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ กรมการแพทย์

2 ๑. ตัวชี้วัด ๑. ๑ ตัวชี้วัดระดับกระทรวงสาธารณสุข อัตราการหยุดเสพ (Early remission rate) ๑. ๒ ตัวชี้วัดระดับจังหวัด อัตราการคงอยู่ (Retention rate) อัตราคงอยู่ในการบำบัดรักษา อัตราคงอยู่ในระยะติดตามการรักษา ๒. การดำเนินงานตาม Service Plan

3 ๑. ตัวชี้วัด ๑. ๑ ตัวชี้วัดระดับกระทรวงสาธารณสุข  อัตราการหยุดเสพ (Early remission rate) คำนิยาม : ร้อยละของผู้เสพผู้ติดที่หยุดเสพ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๓ เดือน หลังการ จำหน่ายจากการบำบัดรักษาครบตาม กำหนด เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละ ๕๐ ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : ผู้เสพผู้ติดที่ผ่าน การบำบัด รักษาครบตามกำหนด ระบบสมัครใจ สังกัด กระทรวงสาธารณสุข

4 สูตรคำนวณตัวชี้วัด :A/Bx100 A= จำนวนผู้เสพผู้ติดที่ผ่านการบำบัดรักษา ได้รับการจำหน่ายครบตามกำหนดและ สามารถหยุดเสพต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๓ เดือน ( บสต. ติดตามหรือ บสต. ๕ ) B= จำนวนผู้เสพผู้ติดที่ผ่านการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพที่ได้รับการจำหน่ายครบ กำหนดทั้งหมด ( บสต. จำหน่ายหรือบสต. ๔ )

5 ๑. ๒ ตัวชี้วัดระดับจังหวัด Retention rate วัดใน๒ระยะ ๑. ๒. ๑ อัตราคงอยู่ในการบำบัดรักษา (Retention rate) คำนิยาม : ร้อยละของผู้เสพ ผู้ติดที่ยังคงอยู่ใน กระบวนการบำบัดรักษา ในระยะเวลาตามรูปแบบการบำบัดของสถาน บริการ สังกัดกระทรวง สาธารณสุข เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละ ๗๐ ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : ผู้ที่เข้ารับการ บำบัดรักษาทุกรูปแบบ ระบบสมัครใจ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

6 สูตรคำนวณตัวชี้วัด :A/Bx100 A= จำนวนผู้ที่ยังคงอยู่ในกระบวนการ บำบัดรักษาในระยะเวลาตามรูปแบบการ บำบัดรักษาในสถานบริการสุขภาพ สังกัด กระทรวงสาธารณสุข ( บสต. การบำบัดหรื อบสต. ๓และบสต. จำหน่ายครบหรือบสต. ๔ ) B= จำนวนผู้ที่เข้ารับการบำบัดรักษาทั้งหมด ในสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวง สาธารณสุข ( บสต. การบำบัดหรือบสต. ๓ )

7 ๑. ๒. ๑ อัตราคงอยู่ในระบบการติดตามรักษา (Retention rate) คำนิยาม : ร้อยละของผู้เสพ ผู้ติดที่ผ่านการบำบัด ครบตามกำหนดและยังคง อยู่ในระบบการติดตามการรักษาของสถานบริการ สุขภาพ สังกัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ได้รับการติดตามอย่างน้อย ๔ ครั้ง ใน ๑ ปี เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละ ๖๐ ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : ผู้เสพ ผู้ติดที่ผ่านการ บำบัดครบกำหนดในระบบ สมัครใจที่เข้ารับบริการจากสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวง สาธารณสุข ยกเว้นรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยน พฤติกรรม

8 สูตรคำนวณตัวชี้วัด :A/Bx100 A= จำนวนผู้เสพผู้ติดที่ผ่านการบำบัด ครบตามกำหนดและยังคงอยู่ในระบบ การติดตามรักษาอย่างน้อย ๔ ครั้ง ระยะเวลา ๑ ปี ในสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ( บสต. ติดตามหรือ บสต. ๕ ) B= จำนวนผู้เสพผู้ติดที่ผ่านการบำบัด ครบกำหนดของสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ( บสต. จำหน่ายหรือ บสต. ๔ )

9 ๒. การดำเนินงานตาม Service Plan Helth Service Delivery ๑. เพิ่มศักยภาพการบริการและการรับ - ส่งต่อ ผู้ป่วยกลุ่ม Substance Use Disorders (SUD) - แผนระดับ A: เปิด Ward Admit ระยะสั้น ๓ - ๗ วัน เป้าหมาย : รพ. หาดใหญ่, รพ. ยะลา - แผนระดับ F: เปิด Methadone clinic เป้าหมาย : รพ. มายอ จ. ปัตตานี - แผน ระดับ P : Screening และ ทำ BA,BI ทุกแห่ง

10 ๒. ประเมินและรับรองคุณภาพงานยาเสพติด ในสถานพยาบาล ๒. ๑ แผนระดับ A-F รับรองคุณภาพงานยา เสพติดในสถานพยาบาล ระดับ A : โรงพยาบาลตรัง, ยะลา ระดับ S : โรงพยาบาลสตูล ระดับ M: โรงพยาบาลห้วยยอด ( ตรัง ), เบตง ( ยะลา ) ระดับ F : จังหวัดสงขลา ได้แก่ โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสตูล ได้แก่ โรงพยาบาล ละงู, ทุ่งหว้า, ควนโดน, ควนกาหลง, ท่าแพ, มะนัง

11 จังหวัดตรัง ได้แก่ โรงพยาบาลย่าน ตาขาว, รัษฎา, สิเกา, ปะเหลียน, กันตัง, วังวิเศษ จังหวัดปัตตานี ได้แก่ โรงพยาบาล ไม้แก่น จังหวัดยะลา ได้แก่ โรงพยาบาลธาร โต, กรงปีนัง, บันนังสตา, กาบัง, รามัน, ยะลา จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ โรงพยาบาล จะแนะ, สุคิริน, ยี่งอ, รือเสาะ

12 ๓. การกำหนดโครงสร้าง ผู้ปฏิบัติงานยาเสพติด - คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานยาเสพ ติด ( มีแพทย์รับผิดชอบในคลินิก )

13 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ กรมการแพทย์. ๑. ตัวชี้วัด ๑. ๑ ตัวชี้วัดระดับกระทรวงสาธารณสุข อัตราการหยุดเสพ (Early remission rate) ๑. ๒ ตัวชี้วัดระดับจังหวัด อัตราการคงอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google