งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาลได้รับ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามที่ กำหนด ( ๙๐ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาลได้รับ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามที่ กำหนด ( ๙๐ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาลได้รับ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามที่ กำหนด ( ๙๐ )

2 2 รพ. ระดับ HA หมายเหตุ ๑. รพศ. ตรัง A ขั้น ๒เป้าปี ๕๖ ๒. รพ. ห้วยยอด M2 รับรอง HA ๓. รพ. ย่านตาขาว F1 รับรอง HA ๔. รพ. กันตัง F2 รับรอง HA ๕. รพ. ปะเหลียน F2 รับรอง HA ๖. รพ. นาโยง F2 ขั้น ๒ ส่งเอกสารขอประเมินแล้ว ๗. รพ. สิเกา F2 รับรอง HA ๘. รพ. วังวิเศษ F2 ขั้น ๒เป้าปี ๕๖ ๙. รพ. รัษฎา F2 ขั้น ๒เป้าปี ๕๖

3 การพัฒนาคุณภาพ รพ. ตามมาตรฐาน HA รพ. ที่ได้รับรองมาตรฐาน HA 1. โรงพยาบาลกันตัง เมษายน 2555 2. โรงพยาบาลปะเหลียน สิงหาคม 2555 3. โรงพยาบาลสิเกา ตุลาคม 2555 4. โรงพยาบาลห้วยยอด พฤศจิกายน 2555 5. โรงพยาบาลย่านตาขาว มกราคม 2556

4 แนวทางในการ ดำเนินการ ๑. กำหนดเป็นนโยบายที่สำคัญของจังหวัดและ เป็นคำรับรอง การปฏิบัติราชการของ ผอ. รพ. ๒. ใช้ระบบพี่เลี้ยงเครือข่ายสนับสนุนการพัฒนา (QLN) ๓. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพ ๔. พัฒนาระบบการเยี่ยมสำรวจภายในของ โรงพยาบาล ๕. สนับสนุนให้ รพ. มีผู้เชี่ยวชาญการพัฒนา คุณภาพโรงพยาบาล เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนา ๖. นิเทศ / ติดตามสนับสนุนการพัฒนา ๗. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ ( นวัตกรรม, CQI )


ดาวน์โหลด ppt คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาลได้รับ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามที่ กำหนด ( ๙๐ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google