งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางดำเนินการการกระจาย อัตรากำลัง ๑.ให้ตรวจสอบข้อมูลจำนวนอัตรากำลังที่มี อยู่ของหน่วยบริการ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ๒.จัดสรรและกระจายกำลังคนตาม แบบฟอร์มที่กำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางดำเนินการการกระจาย อัตรากำลัง ๑.ให้ตรวจสอบข้อมูลจำนวนอัตรากำลังที่มี อยู่ของหน่วยบริการ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ๒.จัดสรรและกระจายกำลังคนตาม แบบฟอร์มที่กำหนด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางดำเนินการการกระจาย อัตรากำลัง ๑.ให้ตรวจสอบข้อมูลจำนวนอัตรากำลังที่มี อยู่ของหน่วยบริการ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ๒.จัดสรรและกระจายกำลังคนตาม แบบฟอร์มที่กำหนด โดยพิจารณาตาม ภาระงานและความขาดแคลนกำลังคน ของสถานบริการสุขภาพ 1

2 แนวทางดำเนินการการกระจาย อัตรากำลัง 2

3 ๒. ๑ รพ. สต. และ รพช. ๒. ๒ รพ. ทั่วไปในถิ่น ทุรกันดาร ๒. ๓ รพ. ชุมชนเปิด ใหม่ ๒. ๔ รพ. ที่ขาดสภาพ คล่อง ๒. ๕ รพ. ทั่วไปที่มีภาระ งานหนัก ๒. ๖ หน่วยงานที่มี ภารกิจพิเศษ เช่น การบริการเกี่ยวกับ สุขภาพเด็ก การเยียวยาผู้ได้รับ ผลกระทบต่างๆ รวมถึงเรื่องยาเสพย์ติด 3

4 ๓. การกระจายตำแหน่งเจ้าพนักงาน สาธารณสุข ( เวชกิจฉุกเฉิน ) ให้กระจายตามภาระ งานเวชกิจฉุกเฉิน เป็นลำดับแรก ๔. การกระจายตำแหน่งแพทย์แผนไทย ให้กระจายไปในสถานีอนามัยเฉลิมพระ เกียรติ ฯ เป็นลำดับแรก แนวทางดำเนินการการกระจาย อัตรากำลัง 4

5 ใน บางสายงาน ๕. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลใน บางสายงานที่ได้รับการจัดสรร เช่น นักจิตวิทยาคลินิก นักเวชศาสตร์การสื่อ ความหมาย นักเทคโนโลยีหัวใจและ ทรวงอก นักกายอุปกรณ์ 5

6 แนวทางดำเนินการการกระจาย อัตรากำลัง ใน บางสายงาน ๕. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลใน บางสายงานที่ได้รับการจัดสรร เช่น นักจิตวิทยาคลินิก นักเวชศาสตร์การสื่อ ความหมาย นักเทคโนโลยีหัวใจและ ทรวงอก นักกายอุปกรณ์ 6

7 แนวทางดำเนินการการกระจาย อัตรากำลัง สำหรับตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจาก สถาบันการศึกษาร่วมผลิต ( เป็น สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด สกอ. ร่วม ผลิตกับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรม ราชชนก ตามหนังสือสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑. ๐๓๒ / ว ๓๔๕ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ) เพื่อประกอบการพิจารณาการ กระจาย 7

8 แนวทางดำเนินการการกระจาย อัตรากำลัง ๖. การจัดตำแหน่งลงส่วนราชการให้ ใช้ส่วนราชการตามโครงสร้าง ตาม หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑. ๐๓๒ / ว ๗๖ ลง วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๗ และให้ระบุ รหัสตำแหน่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔. ๒ 8

9 แนวทางดำเนินการการกระจาย อัตรากำลัง ๖. ๑ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ใน โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ให้ จัดลงที่งานการแพทย์แผนไทยและ แพทย์ทางเลือก กลุ่มงานผู้ป่วยนอก ใน โรงพยาบาลชุมชน ให้จัดลงที่กลุ่มงาน เวชปฏิบัติครบครัวและชุมชน 9

10 แนวทางดำเนินการการกระจาย อัตรากำลัง ๖. ๒ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและ ทรวงอก ให้จัดลงที่โรงพยาบาลศูนย์ กลุ่มงานศัลยกรรม หรือ กลุ่มงานอายุรก รรม 10

11 การบรรจุเข้ารับ ราชการ  ๑. การบรรจุเข้ารับราชการต้องเป็นไป ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก. พ. กำหนด  ๑. ๑ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  ๑. ๒ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวุฒิที่สามารถ คัดเลือกบรรจุเข้าราชการได้  ๑. ๓ อื่น ๆ ที่เขตพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม เช่น อายุงาน สถานที่ปฏิบัติงาน การ ประเมินผลงานรายบุคคล เป็นต้น 11

12  ๒. ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ก. พ. มีมติไม่ให้กำหนดตำแหน่งเพิ่มขึ้น จากกรอบตำแหน่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตามหนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร ๑๐๐๘. ๓. ๓ / ๓ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ การบรรจุเข้ารับ ราชการ 12

13  ๓. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ( สาขาธนาคารเลือด ) เป็นวุฒิที่ ก. พ. ไม่ได้กำหนดให้ใช้คัดเลือกเพื่อบรรจุ บุคคลเข้ารับราชการ ตามหนังสือ สำนักงาน ก. พ. ที่ นร ๑๐๐๔ / ว ๑๔ ลง วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ การบรรจุเข้ารับ ราชการ 13

14  ๔. ตำแหน่งที่ไม่จัดสรรให้ เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ต้อง บรรจุจากผู้สอบแข่งขันได้ ได้แก่ นักโภชนาการ นักสังคมสงเคราะห์ การบรรจุเข้ารับ ราชการ 14


ดาวน์โหลด ppt แนวทางดำเนินการการกระจาย อัตรากำลัง ๑.ให้ตรวจสอบข้อมูลจำนวนอัตรากำลังที่มี อยู่ของหน่วยบริการ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ๒.จัดสรรและกระจายกำลังคนตาม แบบฟอร์มที่กำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google